Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zundert

Energie-, Water- en Telecommunicatieverordening Zundert 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZundert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEnergie-, Water- en Telecommunicatieverordening Zundert 2005
CiteertitelEnergie-, Water- en Telecommunicatieverordening Zundert 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Waterleidingwet
 3. Electriciteitswet 1998
 4. Gaswet
 5. Telecommunicatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-200601-01-2013Nieuwe regeling

22-12-2005

De Zundertse Bode, 08-02-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Energie-, Water- en Telecommunicatieverordening Zundert 2005

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingsfeer

Deze verordening heeft betrekking op het beheer van de boven- en ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte in de gemeente Zundert.

De verordening is van toepassing op:

 • a.

  de bovengrondse infrastructuur van de gemeente zoals wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bomen

 • b.

  bovengrondse infrastructuur van energie, water en telecommunicatiebedrijven, zoals gasstations, trafohuisjes, gasstations, schakel- en meterkasten

 • c.

  ondergrondse infrastructuur van de gemeente, zoals riolering

 • d.

  ondergrondse infrastructuur van de energie, water en telecommunicatiebedrijven, zoals kabels, leidingen, buizen, pijpen

Artikel 2 Doelen

Deze verordening heeft tot doel om:

 • a.

  het beheer van bovengrondse en ondergrondse infrastructurele werken van de gemeente en de energie, water en telecommunicatiebedrijven en andere bedrijven die in op of aan wegen kabels, leidingen of buizen exploiteren of beheren, af te stemmen

 • b.

  het bevorderen van vlotte, snelle en zoveel mogelijk gelijktijdige uitvoering van de werkzaamheden, teneinde de hinder en de duur van de werkzaamheden tot het minimum te beperken

 • c.

  het bevorderen van een kwaliteitsvolle uitvoering van de werkzaamheden teneinde de openbare ruimte duurzaam te beheren

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Weg:

  • 1.

   alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, sloten en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen

  • 2.

   de - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke pleinen en open plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen

  • 3.

   de voor het publiek toegankelijke stoepen, trappen, portieken, gangen, passages en galerijen, welke uitsluitend tot voor bewoning in gebruik zijnde ruimte toegang geven en niet afsluitbaar zijn

 • b.

  Wet: Telecommunicatiewet

 • c.

  Openbaar netwerk: telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1 onder g van de wet en een omroepnetwerk als bedoeld in artikel 1.1 onder o van de wet;

 • d.

  Kabels: kabels, genoemd in artikel 1.1 onder r van de wet, en energiekabels;

 • e.

  Aanbieder: aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk

 • f.

  Nutsbedrijf: het bedrijf dat zich in het kader van de openbare voorzieningen bezighoudt met de levering en/of het transport van gas, elektriciteit, water en of warmte.

 • g.

  Gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1 eerste lid van de wet

 • h.

  Melding: melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a van de wet

 • i.

  Instemmingbesluit: besluit van B&W als bedoeld in artikel 5.2, derde lid aanhef en onder b van de wet

 • k.

  KLIC: Kabels- en leidingen informatiecentrum

Artikel 4 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of instemmingsbesluit binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van een verdaging wordt gemotiveerd melding gemaakt aan de aanvrager.

Artikel 5 Te late indiening

Indien een aanvraag voor een vergunning of instemmingsbesluit wordt ingediend minder dan acht weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft, wordt het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of instemmingsbesluit nodig heeft geacht te zijn de eerste werkbare werkdag acht weken nadat de aanvraag voor een vergunning of instemmingsbesluit is ingediend.

Artikel 6 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of instemmingsbesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of het instemmingsbesluit is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of instemmingsbesluit is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 7 Intrekking of wijziging

 • 1.

  De vergunning of het instemmingsbesluit kunnen worden ingetrokken of gewijzigd:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien op grond van onvoorziene externe omstandigheden die optreden na het verlenen van de vergunning of het instemmingsbesluit, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of het instemmingsbesluit is vereist;

  • c.

   indien de aan de vergunning of het instemmingsbesluit verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • d.

   indien van de vergunning of het instemmingsbesluit geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  • e.

   indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 • 2.

  De gemeente zal pas tot intrekken of wijzigen van de vergunning overgaan nadat, in overleg met de vergunninghouder, door de gemeente de mogelijkheid is geboden het gebrek te herstellen.

Artikel 8 Termijnen

 • 1.

  Met betrekking tot de in deze verordening genoemde termijnen is het bepaalde in de Algemene termijnenwet van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor zover sprake is van termijnen in uren, bepaald door terugrekening van een tijdstip of gebeurtenis, en deze eindigen op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, worden de termijnen geacht te eindigen om 12.00 uur op de voorgelegen dag, die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Informatieuitwisseling, planning en coördinatie

Artikel 9 Informatieplicht gemeente

Burgemeester en wethouders zullen regelmatig doch minstens eenmaal per jaar aan de energie, water en telecommunicatiebedrijven die ondergrondse infrastructuur in de gemeente hebben liggen of naar verwachting zullen gaan leggen een opgave verstrekken van de meest actuele planningen van:

 • a.

  uitbreidingen, inbreidingen, inclusief de daarbij behorende bovengrondse infrastructuur

 • b.

  herstructureringsgebieden in de kernen

 • c.

  reconstructies aan het bestaande wegennet en onderhoudsprogramma’s wegbeheer, openbare verlichting of verkeersregelinstallaties

 • d.

  rioolaanleg, -vernieuwing en –vervangingswerkzaamheden

Artikel 10 Uitnodiging informatie-uitwisseling

Burgemeester en wethouders nodigen regelmatig doch minstens eenmaal per jaar de energie, water en telecommunicatiebedrijven die ondergrondse infrastructuur in de gemeente hebben liggen of naar verwachting zullen gaan leggen uit een opgave te verstrekken van de meest actuele planningen van:

 • a.

  aanleg, vernieuwing of onderhoud aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuurwerken voor energie

 • b.

  aanleg, vernieuwing of onderhoud aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuurwerken voor water

 • c.

  aanleg, vernieuwing of onderhoud aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuurwerken voor telecommunicatienetwerken of omroepnetwerken

Artikel 11 Jaarlijks planningsoverleg

 • 1.

  Burgemeester en wethouders nodigen vertegenwoordigers van de energie, water en telecommunicatiebedrijven die binnen de gemeente Zundert onder- of bovengrondse infrastructuurwerken hebben liggen of gaan leggen uit voor een planningsoverleg een- à tweemaal per jaar.

 • 2.

  Ten behoeve van dat overleg zullen burgemeester en wethouders de planningen zoals bedoeld in artikel 9 en 10 verspreiden onder de uit te nodigen deelnemers aan het overleg.

 • 3.

  In het overleg wordt getracht zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken over het zoveel mogelijk:

  • a.

   op de schaal van het gehele wegennet spreiden van de werkzaamheden over het jaar zodat het wegennet zoveel mogelijk bruikbaar en de dorpskernen bereikbaar blijven;

  • b.

   op de schaal van één trace of straat gelijktijdig aanleggen, uitbreiden, vernieuwen of vervangen van de boven- en ondergrondse infrastructuur.

Bij de onder b. bedoelde bundeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de noodzakelijke aanleg, vernieuwing of vervanging van het element met de kortste levensduur.

Leggen, liggen en verwijderen kabels, leidingen, buizen

Artikel 12 Sleuftracé energie en water, niet telecommunicatie

Het is verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders in, onder, over of boven de weg of een ander deel van de openbare ruimte een kabel, leiding, buis of ander deel van ondergrondse of bijbehorende bovengrondse infrastructuur voor energie of water of andere werken niet zijnde telecommunicatienetwerken of openbare omroepnetwerken aan te brengen, te hebben of te verwijderen.

Artikel 13 Huisaansluitingen energie en water

 • 1.

  Het verbod van artikel 12 is niet van toepassing op het maken of wegnemen van een huisaansluiting, met een sleuflengte van maximaal 10 meter of lasgat met een oppervlakte van maximaal 4 meter, voorzover daarvan uiterlijk vóór de vrijdag voor 12 uur voorafgaand aan de week waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden door het energie of waterbedrijf melding is gedaan aan burgemeester en wethouders op een door hen nader te bepalen wijze, zoals is neergelegd in bijlage C behorende bij deze verordening.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet voor een grootschalige en in tijd afgebakend project waarbij een verzameling huisaansluitingen wordt aangebracht of gewijzigd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor werkzaamheden waarvan een melding is gedaan overeenkomstig het eerste lid, bijzondere voorschriften geven omtrent het verrichten van die werkzaamheden

Artikel 14 Storingen en calamiteiten energie en water

Het verbod van artikel 12 is niet van toepassing op storingen en calamiteiten en andere plotseling, onvoorzien en onuitstelbaar te verrichten werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur voor energie of water, afsluitingen daaronder begrepen, met een oppervlak van maximaal 10 vierkante meter openbare gemeentegrond en/of een tijdsbeslag van maximaal drie dagen, voorzover het energie of waterbedrijf hiervan bij de aanvang onmiddellijk melding wordt gedaan aan burgemeester en wethouders op een door hen nader te bepalen wijze, zoals is neergelegd in bijlage D behorende bij deze verordening.

Artikel 15 Telecommunicatienetwerk / omroepnetwerk

 • 1.

  Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of omroepnetwerken die werkzaamheden willen verrichten aan de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ten dienste van die netwerken in en op openbare grond melden uiterlijk acht weken voor de aanvang van die werkzaamheden het voornemen daartoe aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt voor maken of wegnemen van een huisaansluiting voor telecommunicatie of omroepnetwerk (aansluiting van één individueel pand op een ringlijn, met een maximale afstand van 10 meter) dat hiervan uiterlijk vóór de vrijdag voor 12 uur voorafgaand aan de week waarin de werkzaamheden zullen plaatsvinden door het telecommunicatiebedrijf melding moet doen aan burgemeester en wethouders op een door hen nader te bepalen wijze, zoals is neergelegd in bijlage C behorende bij deze verordening.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt voor werkzaamheden zoals het wegnemen van storingen en calamiteiten en andere plotseling, onvoorzien en onuitstelbaar te verrichten werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur voor telecommunicatie dat, het telecommunicatiebedrijf hiervan bij de aanvang onmiddellijk melding moet doen aan burgemeester en wethouders op een door hen nader te bepalen wijze, zoals is neergelegd in bijlage D behorende bij deze verordening.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek voor de aanleg van huisaansluitingen een algemeen instemmingsbesluit afgeven. Zij geven in dat besluit aan:

  • a.

   het onderdeel van het netwerk waarvoor het besluit geldt

  • b.

   de looptijd van het besluit

  • c.

   het gebied waarbinnen het besluit geldt

  • d.

   de meldplicht van de aanbieder van alle werkzaamheden die hij met gebruikmaking van het algemeen instemmingsbesluit uitvoert.

Artikel 16 Weigeringsgronden

Een vergunning bedoeld in artikel 12 kan worden geweigerd, en aan instemmingsbesluiten kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden, in het belang van:

 • a.

  behoud van bruikbaarheid van de weg

 • b.

  vrije, veilige en vlotte afwikkeling van verkeer over wegen

 • c.

  openbare orde

 • d.

  doelmatig beheer en onderhoud van de weg

 • e.

  doelmatigheid en veiligheid rij- en voetgangersverkeer

 • f.

  verdeling gebruiksmogelijkheden van de weg

 • g.

  bescherming uiterlijk aanzien van de openbare ruimte

 • h.

  voorkomen van schade, hinder of voor weggebruikers

 • i.

  bescherming openbaar groen, waaronder bomen

 • j.

  efficiënt bovengrondse ruimtegebruik via tracé en profielkeuzen voor ondergrondse infrastructuur welke het bovengronds gebruik het minst hinderen efficiënt ondergronds ruimtegebruik, in het bijzonder het medegebruik van ondergrondse voorzieningen, zoals mantelbuizen ten behoeven van wegkruisingen en dergelijke.

 • k.

  bescherming van de nachtrust

Artikel 17 Specificatie weigeringsgronden

De in artikel 16 genoemde belangen worden geacht te zijn geschaad indien:

 • a.

  het aantal gebruikers of de aard van de voorziening een gering maatschappelijk belang vormen in relatie tot de hinder of overlast voor anderen bij het aanbrengen en behouden van de voorziening

 • b.

  er alternatieve voorzieningen mogelijk zijn welke – tegen gelijkblijvende kosten – minder hinder of overlast voor anderen met zich brengen

 • c.

  niet langer dan 12 maanden voor de aanvang van de energie, water of telecommunicatie langcyclische vervangingswerkzaamheden (saneringen) in hetzelfde tracé of profiel andere werkzaamheden aan of onder de weg zijn verricht en die werkzaamheden gecombineerd konden worden, doch vanwege het niet overleggen van planningen of het niet deelnemen aan het plannings- en coördinatieoverleg door de aanvrager die combinatie niet is doorgegaan

 • d.

  in het plannings- en coördinatieoverleg op basis van ingediende planningen is geconstateerd dat niet langer dan één jaar ná de aanvang van de gevraagde energie, water of telecommunicatie langcyclische vervangingswerkzaamheden (saneringen) in hetzelfde tracé of profiel andere werkzaamheden aan of onder de weg zullen worden verricht en deze werkzaamheden gecombineerd kunnen worden

 • e.

  hoofdwegen door de werkzaamheden lange tijd volledig worden afgesloten

 • f.

  werkzaamheden in woonstraten de nachtrust verstoren

 • g.

  werkzaamheden de aanvoer van goederen of het bezoek van winkelend publiek aan centra voor detailhandel gedurende de maanden november en december belemmeren.

 • h.

  werkzaamheden de aanvoer van goederen of het bezoek van evenementen zoals kermissen, Bloemencorso, St.Bavoloop et cetera belemmeren.

Artikel 18 Wijziging eigendom, exploitatie, beheer

De vergunninghouders, melders en aanbieders bedoeld in de artikelen 12, 13 en 14 melden aan burgemeester en wethouders onverwijld alle veranderingen in eigendom, exploitatie of beheer van hun onder- en bovengrondse energie, water en telecommunicatievoorzieningen.

Artikel 19 Verwijderen energie en water infrastructuur

 • 1.

  Aan vergunningen zoals bedoeld in artikel 12 en aan instemmingsbesluiten zoals bedoeld in artikel 15, wordt te allen tijde de beperking verbonden dat deze slechts geldt voor zo lang als de kabel, leiding, buis of ander deel van ondergrondse infrastructuur voor energie water of telecommunicatie operationeel is.

 • 2.

  Voorzieningen die niet langer operationeel zijn dienen in principe altijd verwijderd te worden. Uitzondering hierop zijn verwijderingen waardoor extra graafkosten ontstaan bij ligging onder bomen of asfalt. In deze gevallen dienen er afspraken gemaakt te worden over kostenvergoeding voor registratie en verwijdering achteraf.

 • 3.

  Op de verwijder-werkzaamheden is deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 Formulieren

Voor het aanvragen van de vergunning bedoeld in artikel 12 en het doen van een melding zoals bedoeld in de artikelen 13, 14 en 15 moet door aanvragers gebruik worden gemaakt van het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier “Melding en berekening straatwerk”.

Artikel 21 Over te leggen gegevens

Bij aanvragen om vergunning bedoeld in artikel 12 en bij meldingen bedoeld in artikel 15 verstrekt de aanvrager respectievelijk melder in elk geval de volgende gegevens:

 • a.

  naam, adres en telefoonnummer van degene die de infrastructurele voorziening in eigendom heeft, beheert en/of exploiteert

 • b.

  een opgave van de soort voorziening of kabel die aangebracht wordt, het aantal en het beoogde gebruik, alsmede voor telecommunicatie een specificatie van het aantal lege of ingeblazen buizen en het aantal kabels

 • c.

  een opgave van de belanghebbenden en instanties die vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en aard van de werkzaamheden;

 • d.

  een uitvoeringsplan waarin opgenomen:

  • 1.

   een opgave van het gewenste tracé, op in viervoud in te dienen tekeningen:

   • a.

    voor werkzaamheden binnen de bebouwde kom op tekeningen schaal 1:500

   • b.

    voor werkzaamheden buiten de bebouwde kom op tekeningen schaal 1:1000

  • 2.

   een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede de situering daarvan

  • 3.

   een omschrijving van eventuele opbrekingen

  • 4.

   de doorsnede van de voorziening, kabel of goot

  • 5.

   de lengte en breedte van de kabelsleuf, alsmede een doorsnede van de sleuf, inclusief een opgave van reeds aanwezige kabels en leidingen van derden binnen het dwarsprofiel

  • 6.

   de maatregelen voor bereikbaarheid van in de weg of andere delen van de openbare ruimte aanwezige buizen, kabels en leidingen

  • 7.

   het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden

  • 8.

   naam, adres en telefoonnummer van de aannemer of onderaannemer die belast wordt met de werkzaamheden en van een contactpersoon die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar is voor gemeentelijk toezichthouders

  • 9.

   indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere telecommunicatiegedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 15 burgemeester en wethouders schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

Overgelegd wordt een door de andere gedoogplichtigen ondertekende schriftelijke verklaring, danwel een besluit van een bevoegde instantie, waaruit blijkt dat die gedoogplichtige instemt met de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede, hoe het tracé verloopt op de grond van die gedoogplichtige.

Artikel 22 Medegebruik van telecommunicatie-voorzieningen en vooroverleg.

 • 1.

  De gemeente bevordert zoveel mogelijk het medegebruik van voorzieningen.

 • 2.

  De telecommunicatieaanbieders zijn verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede) gebruik te maken van voorzieningen.

 • 3.

  Alvorens een melding te doen als bedoeld in artikel 15 treedt de aanbieder in overleg met burgemeester en wethouders, teneinde te bepalen of, en zo ja, voor welke delen van het gewenste tracé gebruik gemaakt kan worden van voorzieningen.

 • 4.

  Indien burgemeester en wethouders de aanbieder het aanbod doet om tegen door burgemeester en wethouders vastgestelde voorwaarden (mede)gebruik te maken van in opdracht van burgemeester en wethouders vooraangelegde voorzieningen, zoals mantelbuizen bij wegkruisingen, is de aanbieder verplicht om voor de aanleg/uitbreiding van zijn netwerk van deze voorzieningen gebruik te maken tenzij dit niet in redelijkheid van de aanbieder gevergd kan worden.

 • 5.

  Indien de ondergrondse ruimte op grond van normaalprofielen geen ruimte biedt voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder óf een alternatief tracé te kiezen, óf aan andere aanbieders een billijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen op grond van artikel 5.10 van de wet.

Artikel 23 Geldigheidsduur vergunning of instemmingsbesluit

Burgemeester en wethouders verbinden aan een vergunning of instemmingsbesluit in elk geval de beperking dat deze vervalt indien daarvan niet binnen zes maanden na verlening ervan gebruik is gemaakt, tenzij burgemeester en wethouders op verzoek van het bedrijf het verval met zes maanden hebben uitgesteld.

Artikel 24 Wijze van uitvoering

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen aan de wijze van uitvoering van de werkzaamheden zoals bedoeld in de artikelen 12, 13, 14 en 15. Zij duiden deze nadere regels aan als ‘Algemene voorschriften’.

Artikel 25 Herstel openbare ruimte

 • 1.

  Ten aanzien van de kosten van herstel van de in de openbare ruimte aanwezige bestratingen, als mede de degeneratiekosten en de kosten van toezicht en beheer als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zoals bedoeld in de artikelen 12, 13, 14, en 15 verklaar gemeente Zundert het tarief B2 van de Richtlijn tarieven (graaf)-werkzaamheden telecommunicatie van toepassing, danwel daarvoor in de plaat tredende latere richtlijnen of aanvullingen van vergelijkbare strekking.

 • 2.

  Voor overige schaden aan wegen of andere delen van de openbare ruimte als gevolg van de in lid 1 genoemde werkzaamheden behoudt de gemeente het recht deze door de veroorzaker te laten herstellen danwel deze in geld te laten vergoeden, waarbij de hoogte van de vergoeding op basis van werkelijke gemaakte marktconforme kosten en facturen door burgemeester en wethouders wordt bepaald.

 • 3.

  Indien binnen drie jaar nadat de gemeente de openbare ruimte woonrijp heeft gemaakt of de weg heeft gereconstrueerd, het energie, water of telecommunicatiebedrijf op dezelfde plaats werkzaamheden uitvoert, kunnen burgemeester en wethouders bijzondere voorschriften stellen aan de wijze van herstel.

Artikel 26 Intrekken en wijzigen vergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 12 kan in elk geval worden ingetrokken of gewijzigd als het nodig is de boven- of ondergrondse infrastructurele voorzieningen van het energie of waterbedrijf te verwijderen in verband met:

 • a.

  Het bouwrijp maken van een gedeelte van de openbare ruimte

 • b.

  Het reconstrueren van een weg

 • c.

  Het realiseren van een ander gemeentelijke werk

 • d.

  Het anderszins wijzigen van de bestemming van openbare gronden waarbij het aanwezig blijven van ondergrondse infrastructurele voorzieningen een belemmering vormen.

Strafsanctie en toezicht

Artikel 27 Strafbepaling

Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak

Artikel 28 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen

Artikel 29 Opsporingsambtenaren

De opsporing van de in artikel 12 strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 30 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 31 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking zes weken na plaatsing in het gemeenteblad.

 • 2.

  Op het tijdstip als bedoeld in het eerste lid wordt de Algemene plaatselijke verordening Zundert 1998 gewijzigd als volgt:

 

Artikel 2.1.5.2, Derde lid, wordt, Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

 • a.

  indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • c.

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 

Artikel 2.1.5.2, Vierde lid, wordt, De weigeringsgronden van het voorgaande lid gelden niet voor zover de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Woningwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, de Provinciale wegenverordening, de verordening beheer boven en ondergrondse infrastructuur voor energie, water en telecommunicatie van toepassing zijn of voor zover er sprake is van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1. waarvoor de burgemeester een vergunning heeft verleend en voor zover de organisator handelt overeenkomstig de vergunning-voorschriften en de beperkingen die aan de vergunning zijn gesteld.

 

Artikel 2.1.5.2, Vijfde lid, wordt, In afwijking van het bepaalde in dit artikel beslist de burgemeester in geval van een vergunningaanvraag die betrekking heeft op een of meer bij het horecabedrijf behorende terrassen, indien dit horecabedrijf een inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, voor zover deze terrassen zich op de weg bevinden, over de ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras.

 

Artikel 2.1.5.2, Zesde lid, wordt, Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur, de Provinciale Wegenverordening, de Telecom-municatiewet of de daarop gebaseerde verordening beheer boven- en ondergrondse infrastructuur voor energie, water en telecommunicatie van toepassing is.

 

 • 3.

  Op het tijdstip bedoeld in het eerste lid wordt ingetrokken de Telecommunicatieverordening Zundert van 7 april 1999.

Artikel 32 Overgang

 • 1.

  Vergunningen en instemmingsbesluiten - hoe ook genaamd - verleend krachtens verordeningen bedoeld in artikel 30 blijven - indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of instemmingsbesluit betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen en/of (sluitings)bevelen, opgelegd krachtens de verordeningen bedoeld in artikel 30 blijven – indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en bepalingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening – van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn opgelegd, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 3.

  Besluiten van burgemeester en wethouders en de burgemeester inzake de aanwijzing van plaatsen, terreinen of gebieden, het stellen van nadere regels en voorschriften en de aanwijzing van categorieën, blijven – indien en voorzover de bepalingen krachtens welke deze besluiten zijn genomen, ook zijn vervat in deze verordening – van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn genomen is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 4.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of instemmingsbesluit – hoe ook genaamd – op grond van een verordening bedoeld in artikel 30 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvrage is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

 • 5.

  Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of instemmingsbesluit, bedoeld in het eerste lid, dan wel een voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 30, is ingekomen, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 30.

Artikel 33 Aanhalingsartikel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel Energie-, Water- en Telecommunicatieverordening Zundert 2005.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 december 2005

De raad voornoemd,

De griffier,

A.van der Veen

De voorzitter,

I.J.P. Keijzer