Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2010
Citeertitel2e wijziging Legesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 219
 3. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, onderdeel b
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201009-03-2011art. 5

21-09-2010

Dagblad van het Noorden, 30-09-2010

10/19872

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2010

De raad van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010;

gelet op artikel 216, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de:

volgende verordening:

Verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2010

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • a.

  Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a.    mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b.    schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10

Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van de verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft:

  • -

   Hoofdstuk 3, onder 3.4 (akten burgelijke stand)

  • -

   Hoofdstuk 4, onder 4.6 (papieren verstrekking uit GBA)

  • -

   Hoofdstuk 10 (rijbewijzen)

  • -

   Hoofdstuk 11 (reisdocumenten)

  • -

   Hoofdstuk 18, onder 18.1 (verklaring omtrent gedrag)

  • -

   Hoofdstuk 12 (kansspelen)

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt deze verordening waar artikel II betreft, niet eerder in werking dan op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treedt. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing.

 • 4.

  De tariefbepalingen of onderdelen van de verordening respectievelijk de tarieventabel zoals deze luidden voor de in het eerste lid, dan wel tweede lid bedoelde datum, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘2e wijziging Legesverordening 2010’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 21 september 2010.

 

de raadsgriffier, de voorzitter,

A.Middelkamp T. Slagman-Bootsma

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.1.1. gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 3,55

1.1.2. afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.1.2.1. per pagina op papier van A4-formaat € 0,50

1.1.2.2. per pagina op papier van een ander formaat € 1,00

1.1.3. kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 8,00 vermeerderd met € 0,40

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 100 dm2 te boven gaat;

1.1.4. een beschikking op aanvraag, welke voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 7,10

1.1.5. stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 7,10

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

2.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

2.1.1. een exemplaar van de programmabegroting, € 13,70

een exemplaar van de productenraming € 27,40

een exemplaar van de voorjaarsnota € 6,90

een exemplaar van de najaarsnota € 6,90

2.1.2. een exemplaar van de programmarekening/-verslag € 13,70

een exemplaar van de productenrekening € 27,40

2.1.3. een abonnement op de raadsvoorstellen en –notulen, met uitzondering van de financiële stukken bedoeld in artikel 2.1.1 en 2.1.2, per jaar € 45,30

2.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

2.2.1. een exemplaar van een (gemeentelijke) verordening, per pagina € 0,50

2.2.2. een door of vanwege de gemeente gemaakt rapport of nota, per pagina € 0,50

Hoofdstuk 3 Burgerlijke Stand

3.1. Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een

3.2. huwelijk, de registratie van een partnerschap, de omzetting van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap en indien bij een omzetting gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of van een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, op:

3.1.1. maandag tot en met vrijdag

 • -

  maandag vanaf 12.00 uur tot en met 16.30 uur

 • -

  overige dagen op de openingstijden van de Burgerlijke Stand als genoemd in het reglement Burgerlijke Stand € 330,00

3.1.2. zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen € 670,00

3.1.3. maandagmiddag tot en met vrijdag buiten de openingsuren als geregeld in het reglement Burgerlijke Stand € 670,00

3.1.4. Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een huwelijks- /registratie partnerschapsboekje op de maandagmorgen of in geval van het aanvragen van een vervangend exemplaar € 22,00

3.1.5. Het tarief als genoemd in onderdeel 3.1.1 tot en met 3.1.3 wordt bij gebruik van een vrije locatie vermeerderd met een bedrag van € 113,00

3.2. Indien de voltrekking van een huwelijk , de registratie van een partnerschap, de omzetting van huwelijk of van een geregistreerd partner wordt verricht in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt het overeenkomstig artikel 3.1 berekende tarief verhoogd met € 210,50

3.3. Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 15,50

3.4. Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

3.5. Het tarief bedraagt ter zake van het beschikbaar stellen van getuigen vanuit de gemeentelijke organisatie, per getuige € 14,15

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen

4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

4.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.2.1. tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking € 6,95

4.3. Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

4.4. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag:

4.4.1. tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking € 6,95

4.5. Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier € 15,50

4.6. In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, 2e lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens € 3,10

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

7.1. Het tarief ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier. € 15,50

7.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

7.2.1. een afschrift of fotokopie van een in het gemeente archief berustend stuk,

per pagina A4 € 0,50

per pagina A3 € 1,00

7.3. Het tarief bedraagt ter zake van de afgifte van een inlichting, bestaande uit de verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon uit één van de registers van de burgerlijke stand, welke niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, als bedoeld in de Archiefwet 1995 € 6,85

Hoofdstuk 8 Kiezersregister

8.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet € 6,85

Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie

9.1. Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier € 15,50

9.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting (Gemeentelijke Kadastrale Balie) € 9,10

9.3. Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart € 4,10

9.4. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag:

9.4.1. tot het verstrekken van een fotokopie A4 € 0,50 tot het verstrekken van een fotokopie A3 € 1,00

9.4.2. tot het verstrekken van een lichtdruk € 8,00

Hoofdstuk 10 Reisdocumenten

10.1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

10.1.1. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 50,90

10.1.2. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 10.1.1 (zakenpaspoort) € 56,90

10.1.3. tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) € 50,90

10.1.4. tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 10.1.1,10.1.2, 10.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument € 8,95

10.1.5. tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 € 20,90

10.1.6. tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 10.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 € 7,85

10.1.7. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart € 42,85

10.1.8. tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) voor burgers van 0 tot en met 13 jaar € 8,95

10.1.9. de tarieven als genoemd onder 10.1.1 tot en met 10.1.3 alsmede in 10.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 41,00

10.1.10. het tarief als genoemd in 10.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van € 19,50

10.1.11. het tarief als genoemd in 10.1.8 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 10.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

10.1.12. Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een reisdocument, waarbij aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de leges als bedoeld onder 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 verhoogd met € 20,00

10.1.13. Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een reisdocument, waarbij aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de leges als bedoeld onder 10.1.7 verhoogd met € 20,00

Hoofdstuk 11 Rijbewijzen

11.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 37,85

Het tarief als genoemd onder 11.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van € 33,25

11.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen € 9,25

Hoofdstuk 12 Wet op Kansspelen

12.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

12.1.1. voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat € 56,50

12.1.2. voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 56,50

en voor de tweede speelautomaat € 34,00

12.1.3. voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd € 226,00

12.1.4. voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat € 226,00

en voor de tweede speelautomaat € 136,00

12.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) € 8,75

12.3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning) € 8,75

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet

14.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

14.1.1. voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet € 15,55

14.1.2. tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 14.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander € 15,55

14.1.3. tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 14.1.1 bedoelde ontheffing Voertuigreglement € 15,55

Hoofdstuk 15 Huisvestingswet (vervallen)

Hoofdstuk 16 Verkeer en Vervoer

16.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

16.1.1. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 58,35

16.1.2. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het € 58,35

16.1.3. tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 71,00

16.1.4. tot verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 21,00

Hoofdstuk 17 Vervallen

Hoofdstuk 18 Diversen

18.1.     Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

18.1.1. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

18.1.2. tot het verkrijgen van een attestatie de vita    € 6,95

18.1.3. tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 6,95

18.1.4. tot het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld          € 6,95

18.1.5. tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier € 6,95

18.1.6. tot de afgifte van overige verklaringen omtrent personen    € 6,95

18.2.     Vervallen.

18.3.     Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties              € 8,95

18.4      Vervallen

18.5.     Vervallen

18.5.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning als bedoeld in artikel 5.14 van de Algemene Plaatselijke Verordening geldig voor:

- 1 dag/dagdeel € 6,80

- 1 week           € 13,50

- 1 maand         € 40,40

- 1 kwartaal      € 89,65

- halfjaar          € 157,00

- 1 jaar             € 224,25

18.6.     Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.19 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

- 1 dag € 4,55

- 1 week  € 9,05

- 1 maand  € 18,15

- 1 jaar  € 107,65

18.7.     Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

18.7.1. tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van bazars, fancy-fairs en dergelijke aangelegenheden als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening            € 13,50

18.7.2. Vervallen

18.8.     Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het geplaats hebben van € -

a. een kiosk, kraam of salonwagen         € 67,20

b. een automaat of vitrine                      € 67,20

c. feestversiering, masten en dergelijke  € 44,85

d. rijwielblokken               € 44,85

18.9.     Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot verkrijging van een gewaarmerkt register als bedoeld in artikel 2.67 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoopregister) € 44,85

18.10.   Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek uitvoeren van wachtdiensten door de gemeentelijke brandweer per persoon per half uur of gedeelte daarvan           € 14,75

18.11.   Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisafval door anderen dan de inzameldienst           € 13,50

18.11.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning c.q. ontheffing zoals bedoeld in artikel 5.3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing stookverbod) ten behoeve van:

- een algemene vergunning / ontheffing voor o.a. verbranden van snoeihout en het aanleggen en stoken van een vreugdevuur     € 41,10

- een vergunning/ontheffing voor het aanleggen en stoken van een kampvuur           € 20,55

18.12.   Het tarief bedraagt ter zake van de afgifte van stukken, vervaardigd op grond van een aanvraag ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur, per bladzijde (formaat A4)   € 0,50

18.13.   Het tarief bedraagt ter zake van het geven van hulp bij het raadplegen van registers (al dan niet geautomatiseerd), kaarten, dossiers, tekeningen, schetsen, kadastrale plans en leggers - voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen- per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan     € 15,50

18.14.   Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, 3e lid van de Telecommunicatiewet          € 86,10

18.14.2. indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 1,85

18.14.3. indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met     € 1,85

18.15.   Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van kabels, buizen en leidingen ten behoeve van nutsbedrijven                € 44,85

18.15.2. indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 1,85

18.15.3. indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met        € 1,85

De in 18.15 genoemde bedragen worden:

18.17.1. indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met          € 86,10

18.17.2. indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

18.17.3. Indien een begroting als bedoeld in 18.17.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

18.17.4. De tarieven bedoeld in de onderdelen 18.15 en 18.16 worden verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder kan bedragen dan het bedrag genoemd in artikel 18.15 indien het werkzaamheden in het kader van de telecommunicatie betreft en niet minder dan het bedrag genoemd in artikel 18.16 indien het werkzaamheden ten behoeve van nutsbedrijven betreft.

18.18.   Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening            € 44,80

18.19.   Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening          € 44,80

18.20.   Vervallen

18.21.   Vervallen

18.22.   Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van recreatief verblijf buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening                 € 22,45

18.23.   Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor het mogen opstijgen en/of landen van een luchtballon of helikopter op of vanaf niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen bedraagt          € 87,05

18.24.   Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening, zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.             € 7,10

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van

werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze

ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet

inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk

door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten

verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten

worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag

betrekking heeft;

2.1.1.2 bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van

werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze

ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting,

bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad

laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of

gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder

bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer

zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk

waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3 sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van

werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze

ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet

inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan:

de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden

betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking

heeft;

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4 Voor de berekening van de hoogte van de leges worden de bouwkosten respectievelijk de aanlegkosten afgerond op hele euro's.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is € 250,00

2.2.2 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. € 250,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2,16%

van de bouwkosten, welke maximaal € 7.000.000,-- bedragen,

met dien verstande dat het tarief nooit minder dan € 72,00

bedraagt.

Dit bedrag wordt vermeerderd met de kosten van welstandsadvisering en

een bedrag van € 50,-- voor controle op start en gereedmelding van

bouwwerkzaamheden.

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.2 Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning wordt ingediend na aanvang of

gereedkomen van de bouw, verhoogd met: 100%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum

van: € 1.000,00

 

2.3.2 Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,

bedraagt het tarief: 2,47%

van de aanlegkosten, met een minimum van: € 154,50

 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een

bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en

tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in

onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

toegepast (binnenplanse afwijking): € 187,90

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 187,90

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse afwijking): € 944,80

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 302,00

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan): € 188,00

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit): € 188,00

 

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een

bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet

tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

toegepast (binnenplanse afwijking): € 187,90

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 187,90

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse afwijking): € 944,80

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) € 302,00

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan): € 188,00

2.3.4.6 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit): € 188,00

 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

bedraagt het tarief: € 204,10

vermeerderd met een toeslag voor het gebruiksoppervlakte van het

bouwwerk.

De toeslag voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

0 t/m 100 bedraagt : € 103,55;

101 t/m 500 bedraagt: € 103,55 vermeerderd met € 0,81 per m²;

501 t/m 2000 bedraagt: € 517,65 vermeerderd met € 0,28 per m²;

2001 t/m 5000 bedraagt: € 1.294,15 vermeerderd met € 0,08 per m²;

5001 t/m 50.000 bedraagt: € 1.811,80 vermeerderd met € 0,01 per m²;

meer dan 50.000 bedraagt: € 3.364,75 vermeerderd met € 0,01 per m².

2.3.5.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

waarbij het gebruik van tijdelijke aard is, bedraagt het tarief: 10% van de

overeenkomstig 2.3.5.1 berekende leges

 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

(vervallen)

 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, € 107,65

 

2.3.9 Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of

artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of

ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e,

van de Wabo, bedraagt het tarief: € 187,00

 

2.3.10 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een

bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene

plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt

het tarief: € 22,50

 

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

1998

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn

voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de

dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid,

van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

 

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en

Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

 

2.3.14 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande

onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing

verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden

uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis

is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is

ingetrokken.

 

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het

tarief:

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat

onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1 indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5725, uitgave 1999 naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft € 44,80

2.3.16.2 indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999 naar de bodemgesteldheid betreft: € 179,35

2.3.16.3 indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft € 313,95

2.3.16.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een akoestisch onderzoeksrapport € 179,35

 

2.3.17 Advies

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 944,80

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.19 Publicatiekosten Staatscourant

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien in het kader van de aanvraag van een

omgevingsvergunning een publicatie in de Staatscourant dient plaats te

vinden, per verplichte publicatie: € 412,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De

vermindering bedraagt:

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2 bij 10 of meer activiteiten: 10%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7,

intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

bedraagt:

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand

na het in behandeling nemen ervan 70%

2.5.1.1

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit

verschuldigde leges;

waarbij de aanvraag geacht wordt in behandeling te zijn genomen op het

tijdstip zoals in de ontvangstbevestiging vermeld.

 

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als

bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag

van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit

verschuldigde leges.

 

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van melding aanvang bouw- en sloopactiviteiten

alsmedegereedmelding van deze activiteiten

2.5.3.1 Indien minimaal 1 week vóór de aanvang van de bouw- of

sloopactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend als

bedoeld in de onderdelen 2.3.1 respectievelijk 2.3.7, schriftelijk een

melding is ontvangen dat met de betreffende activiteit(en) wordt

aangevangen, wordt van de geheven leges een bedrag van € 25,-- terug

betaald.

2.5.3.2 Indien binnen 4 weken na gereedkoming van de bouw- of sloopactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 respectievelijk 2.3.7, schriftelijk een melding is ontvangen dat de betreffende activiteiten gereed gekomen zijn, wordt van de geheven leges een bedrag van € 25,-- terug betaald.

 

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 10,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: € 72,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.7.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.8.1. is uitgebracht, wordt een

aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag

voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening € 188,00

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

2.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening € 21,10

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 44,80

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1. 1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, 1e lid, van de Drank- en Horecawet € 128,75

3.1. 2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 3, 1e lid, van de Drank- en Horecawet € 36,00

3.1. 3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 15,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening € 13,50

hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vergunning tot exploitatie van een prostitutie- of escortbedrijf) € 821,45

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening van gemeente Hoogeveen, Westerveld, De

Wolden, Meppel, bedraagt het tarief: 10% van de leges welke berekend worden overeenkomstig de onder 2.3.5.1 bedoelde wijze.

Hoofdstuk 5

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

beschikking

3.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 25,00

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van de gemeente Westerveld van 21 september 2010

 

De raadgriffier,

A.Middelkamp