Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Uitgifteregeling wonen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitgifteregeling wonen 2010
CiteertitelUitgifteregeling wonen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2010nieuwe regeling

18-05-2010

Ons Weekblad 28 mei 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitgifteregeling wonen 2010

 

 

Uitgifteregeling Wonen 2010

Deze regeling is van toepassing in die gevallen waarin door de gemeente Alphen-Chaam kavels en/of woningen worden uitgegeven. Tevens kan het college van burgemeester en wethouders deze regeling van toepassing verklaren bij kavels en/of woningen die worden uitgegeven door marktpartijen.

Artikel 1

Definities

1. Bijzondere omstandigheid

een naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente buitengewone situatie welke zodanig van aard wordt geacht dat deze een afwijking van de regeling noodzakelijk maakt en rechtvaardigt. 2. Deelnemer een aan een loting deelnemende natuurlijke persoon die zich tijdig voor de betreffende loting heeft ingeschreven, 18 jaar of ouder is.

3. Doorstarter5 p

a. het (gezamenlijke) bruto jaarinkomen (dit dient aangetoond te worden middels een IB60 formulier van de belastingdienst), van het jaar voorafgaand aan de aanmelding, bedraagt niet meer dan € 50.000 volgens het prijspeil 2010, dit bedrag zal jaarlijks volgens de inflatie worden bijgesteld.

4. Doelgroep een door het college van burgemeester en wethouders per project aan te wijzen categorie van personen te weten starter, doorstarter of senior die, met uitsluiting van anderen, voor aankoop van een doelgroepkavel, een doelgroepwoning of een seniorenwoning in aanmerking kunnen komen.

5. Doelgroepkavel

een kavel waarop een woning gesitueerd zal worden die niet meer mag kosten dan de door de landelijke overheid en provincie jaarlijks vastgestelde prijs voor ‘goedkope koop’.

6. Doelgroepwoning

een woning die niet meer kost dan de door de landelijke overheid en provincie jaarlijks vastgestelde prijs voor ‘goedkope koop’.

7. Gemeente gemeente Alphen-Chaam.

8. Inschrijving aanmelding via een door de gemeente ter beschikking gesteld formulier voor deelname aan de loting welke in het kader van een bepaalde uitgifte van kavels/woningen zal plaatsvinden. 9. Inschrijvingsperiode termijn waarbinnen men zich kan aanmelden voor deelname aan de loting ten behoeve van een bepaalde kavel- of woninguitgifte. 10. Kavel(s)/woning(en) kavel(s) voor de bouw van een woning / nieuwbouwwoning(en)

11. Loting openbare loting uitgevoerd door notaris met als doel het bepalen van een rangvolgorde binnen de groep van

deelnemers voor het in aanmerking komen voor de aankoop van een kavel/woning. 12. Lotingslijst lijst van personen in volgorde van loting.

13. Senior

a. is 55 jaar of ouder op het moment van inschrijving.

14. Seniorenwoning

een woning die geschikt is voor één of meerdere senioren.

15. Starter

b. zal voor het eerst hoofdbewoner en eigenaar van een woning zijn.

c. c.q. partner mag wel eerst in een huurwoning hebben gewoond.

d. het (gezamenlijke) bruto jaarinkomen (dit dient aangetoond te worden middels een IB60 formulier van de belastingdienst), van het jaar voorafgaand aan de aanmelding, bedraagt niet meer dan € 50.000 volgens het prijspeil 2010, dit bedrag zal jaarlijks volgens de inflatie worden bijgesteld.

e. is jonger dan 35 jaar op het moment van inschrijving.

16. Regeling de “Uitgifteregeling Wonen 2010”.

17. Uitgifte verkoop van kavels en/of nieuwbouwwoningen

Artikel 2

Aard uitgifte:doelgroep/algemeen

Voorafgaand aan een uitgifte wordt vastgesteld of de uitgifte geheel of gedeeltelijk

plaatsvindt aan bepaalde doelgroepen of geheel of gedeeltelijk algemeen is.

Doelgroepen zijn duidelijk gedefinieerd en de kavels/woningen die voor de betreffende

doelgroep bestemd zijn, worden aangewezen. Het college van burgemeester en wethouders kan eventueel nadere eisen stellen.

Artikel 3

Loting

1. Inschrijving kan uitsluitend per plan/project/deelproject binnen een vooraf gepubliceerde inschrijvingsperiode.

2. Na inschrijving dient het inschrijfgeld, te weten € 50,-- per project, te worden overgeboekt op het bankrekeningnummer van de gemeente Alphen-Chaam. Dit kan niet contant worden betaald. Het inschrijfgeld dient bij de afdeling financiën binnen te zijn op de 3e dag voorafgaand aan de dag waarop de loting plaatsvindt.

3. De uitgifte vindt in eerste instantie plaats via loting. In het geval loting niet of niet in

voldoende mate tot verkoop leidt, zal de gemeente zich beraden op welke wijze de uitgifte zal worden vervolgd. Er is in dat geval geen gebondenheid meer aan de regeling.

4. Publicatie van de uitgifte via loting vindt in elk geval plaats in Ons Weekblad en op de gemeentelijke website.

5. Inschrijving geschiedt binnen de vooraf gepubliceerde inschrijvingsperiode via bij de

gemeente verkrijgbare inschrijfformulieren. De datum van ontvangst van het inschrijfformulier door de gemeente is bepalend voor een al dan niet tijdige indiening.

6. Uitsluitend natuurlijke personen van 18 jaar en ouder (en die aan een eventueel gesteld

doelgroepcriterium voldoen) kunnen zich inschrijven.

7. Tenzij anders aangegeven, is per uitgifte één inschrijving per persoon toegestaan. De

inschrijving is niet overdraagbaar.

8. De loting is openbaar en vindt plaats door een notaris. Alle deelnemers aan de loting worden geloot ongeacht of het aantal deelnemers het aantal uit te geven kavels/woningen overtreft en in volgorde van loting op een lotingslijst geplaatst. Van de loting wordt proces-verbaal opgemaakt.

9. Binnen één week na loting ontvangen alle deelnemers aan de loting schriftelijk bericht over het resultaat van de loting, in die zin dat aan eenieder zijn plaats op de lotingslijst wordt medegedeeld.

10. Over het resultaat van de loting wordt niet gecorrespondeerd.

11. Op volgorde van loting, te beginnen bij de als eerste ingelote persoon, wordt men in de

gelegenheid gesteld een keuze voor een kavel/woning te maken.

12. Indien men het aanbod weigert, kan er in een later stadium geen aanspraak meer op worden gemaakt.

13. De op een bepaalde uitgifte betrekking hebbende lotingslijst vervalt wanneer alle

kavels/woningen aan personen van deze lijst zijn verkocht (ondertekende

koopovereenkomst) dan wel wanneer alle personen op de lijst zijn benaderd en het daaruit voortvloeiende aantal aankopen definitief is (ondertekende koopovereenkomst) ongeacht of daarmede ook daadwerkelijk alle tot de betreffende uitgifte behorende kavels/woningen zijn verkocht dan wel slechts een gedeelte.

14. Deelnemers welke de afgelopen periode van 10 jaar al eens bouwgrond voor een nieuwbouwwoning hebben gekocht van de gemeente c.q. een projectontwikkelaar waarbij de grond door de gemeente is beschikbaar gesteld, komen niet opnieuw voor een kavel of woning in aanmerking. De datum van de aankoopakte bouwgrond moet 10 hele kalenderjaren voor de sluitingsdatum van de inschrijving liggen.

Artikel 4

Bijzondere omstandigheden

In bijzondere omstandigheden kan door het college van burgemeester en wethouders

gemotiveerd van de regeling worden afgeweken.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders

Behorende bij besluit d.d.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM

mr. M.M. Hendrickx drs. H.W.S.M. Nuijten

secretaris burgemeester