Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Reglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-West Veluwe 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-West Veluwe 2015
CiteertitelReglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-West Veluwe 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRuimtelijke Ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden, volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, art. 147 en 149 Huisvestingswet art. 4 en 12 Awb art. 7:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2015Nieuwe regeling

14-04-2015

Onbekend

396705

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders 14 april 2015 nr. 398017

De raad der gemeente Putten;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2015, nr. 397901;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 12 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 7:13 van de Awb, ;

 

besluit:

 

 • -

  het Reglement commissie bezwaren woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 voor kennisgeving aan te nemen;

 • -

  het Reglement urgentiecommissie woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 voor kennisgeving aan te nemen;

 

Artikel 1 Grondslag

Dit reglement met deze afspraken is een uitwerking van de Huisvestingsverordeningen van de gemeenten van woningmarktregio Noord-Veluwe.

Artikel 2 Samenstelling urgentiecommissie

De urgentiecommissie bestaat uit drie leden, die worden benoemd door de deelnemende sociale verhuurders in overleg en met instemming van de gemeentebesturen.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de urgentiecommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt door:

  • a.

   ontslag op eigen verzoek;

  • b.

   overlijden;

  • c.

   het verstrijken van de termijn genoemd in lid 1;

  • d.

   royement na schorsing als gevolg van disfunctioneren.

 • 3.

  Leden, die aftreden op grond van lid 2, sub c, blijven in functie totdat in hun opvolging is voorzien.

 • 4.

  Leden, die aftreden op grond van lid 2, sub c, zijn opnieuw benoembaar voor een periode van vier jaar.

 • 5.

  Indien door het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap een vacature ontstaat, wordt het nieuwe lid benoemd voor het restant van de zittingsduur van het afgetreden lid.

Artikel 4 Vergoedingen

De leden van de urgentiecommissie ontvangen een redelijke vergoeding. Deze vergoeding wordt vastgesteld door de verhuurders en de gemeentebesturen gezamenlijk.

Artikel 5 Secretariaat

De gemeentebesturen zorgen voor het secretariaat van de urgentiecommissie.

Artikel 6 Taak

De urgentiecommissie heeft tot taak het beoordelen van en beslissen over aanvragen van woningzoekenden tot het verkrijgen van een urgentieverklaring aan de hand van de bij dit reglement behorende Richtlijn Urgentie.

De commissie handelt hierbij in opdracht van en namens de colleges van burgemeester en wethouders en in opdracht van de woningcorporaties.

Artikel 7 Urgentieverlening

 • 1.

  De urgentiecommissie kan alvorens op de aanvraag te beslissen advies inwinnen bij een door de verhuurders in overleg met de gemeentebesturen aangewezen onafhankelijke instelling of onafhankelijke deskundige.

 • 2.

  De urgentiecommissie kan een vertegenwoordiger van de instelling als bedoeld in lid 1, of een extern deskundige, uitnodigen om tijdens de vergadering het advies toe te lichten.

 • 3.

  De urgentiecommissie beslist uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de door de woningzoekende verschuldigde eigen bijdrage of een urgentieverklaring zal worden verleend.

Artikel 8 Wijziging en intrekking urgentieverklaring

 • 1.

  De urgentiecommissie kan bij gewijzigde omstandigheden, al dan niet op verzoek van de woningzoekende, besluiten de inhoud van de afgegeven urgentieverklaring te wijzigen.

 • 2.

  De urgentiecommissie trekt een urgentieverklaring in, indien:

  • a.

   aan de vereisten voor het verkrijgen van een urgentieverklaring niet meer wordt voldaan;

  • b.

   de urgentieverklaring is afgegeven op grond van gegevens waarvan de woningzoekende wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat deze onjuist of onvolledig waren;

  • c.

   een passend aanbod van een woning is geweigerd en

  • d.

   na verloop van de wettelijke geldigheidstermijn van zes maanden.

Artikel 9 Waarborgen privacy

 • 1.

  De vergaderingen van de urgentiecommissie zijn niet openbaar.

 • 2.

  De leden van de urgentiecommissie zijn verplicht tot geheimhouding van privacygevoelige gegevens, waarvan zij in het kader van de behandeling van een aanvraag van een urgentieverklaring kennis hebben genomen.

 • 3.

  Alleen leden van de urgentiecommissie en de door deze commissie met name aangewezen personen hebben toegang tot de in lid 2 bedoelde gegevens.

 • 4.

  Onder privacygevoelige gegevens als bedoeld in lid 2 worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon.

Artikel 10

Kosten

De kosten verbonden aan de werkzaamheden van het secretariaat van de urgentiecommissie en het inwinnen van advies bij een onafhankelijke instelling c.q. bij een te raadplegen deskundige, alsmede de vergoeding voor de leden van de urgentiecommissie, komen voor rekening van de gemeentebesturen en de verhuurders.

Daarnaast zijn de aanvragers een eigen bijdrage verschuldigd.

Artikel 11 Vaststelling en inwerkingtreding

Dit reglement is op 14 april 2015 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Putten en treedt in werking op 1 juli 2015.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van 11 juni 2015,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting  

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Grondslag

Dit reglement en de afspraken in dit reglement zijn een uitwerking van de Huisvestingsverordeningen van de gemeenten. Daarom kan een woningzoekende die het niet eens is met een beslissing van de urgentiecommissie een klacht indienen bij de klachtencommissie, als bedoeld in het artikel in de plaatselijke Huisvestingsverordening, dat over de klachtenafhandeling gaat.

 

Artikel 2 Samenstelling urgentiecommissie

Ten aanzien van de samenstelling is gekozen voor drie leden. Aangezien het de verwachting is dat deze commissie regelmatig bij elkaar zal komen, komt een beperkt aantal leden de slagvaardigheid van de commissie ten goede. Het wordt op die manier eenvoudiger om de onderlinge agenda’s op elkaar af te stemmen.

De commissie zal urgentieaanvragen beoordelen aan de hand van een gedegen voorbereiding, waarbij de commissie gebruik kan maken van diensten van een toegevoegd secretaris. Van belang is dat de onafhankelijkheid van deze leden wordt gegarandeerd, met andere woorden de aangewezen leden mogen geen directe bemoeienis hebben met de uitvoering van de woonruimteverdeling.

 

Artikel 3 Zittingsduur

Gekozen is voor een zittingsduur van vier jaar die parallel loopt met de geldigheidstermijn van de huisvestingsverordening(en).

 

Artikel 4 Vergoedingen

Het spreekt voor zich dat leden van de commissie voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. In verband met de overeengekomen kostenverdeling wordt de hoogte van de vergoeding gezamenlijk vastgesteld.

 

Artikel 5 Secretariaat

De gemeentebesturen wijzen een secretaris van de urgentiecommissie aan. Tevens verlenen zij de nodige faciliteiten ten behoeve van het secretariaat van de urgentiecommissie.

 

Artikel 6 Taak

De taak van de urgentiecommissie is het beoordelen van de urgentieaanvragen maar ook het nemen van een beslissing daarop. In die zin is de urgentiecommissie het beslissingsorgaan en is op een beslissing van de commissie de klachtenregeling van toepassing.

 

Artikel 7 Urgentieverlening

De urgentiecommissie zal, voordat zij op een aanvraag beslist, advies inwinnen bij een (deskundige van een) onafhankelijke instelling. Dit geldt zowel voor aanvragen op medische gronden als voor aanvragen of sociale gronden. Indien nodig kan de commissie de opsteller van het advies uitnodigen om het advies toe te lichten.

 

Artikel 8 Wijziging en intrekking urgentieverklaring

De inhoud van een urgentieverklaring kan al dan niet op ver­zoek van de woningzoekende worden gewijzigd. Een dergelijke wijziging vindt slechts plaats, indien de omstandigheden van de woningzoekende aanzienlijk zijn veranderd. Een urgentieverklaring kan naar aanleiding van bepaalde situaties worden ingetrokken. De opsomming spreekt voor zich.

 

Artikel 9 Waarborgen privacy

Aangezien het bij urgentieaanvragen veelal gaat om gevoelige, persoonlijke gegevens is deze privacy-bepaling opgenomen. Hoewel in alle gevallen waar het gaat om het werken met persoonsgegevens de wettelijke bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van toepassing zijn, lijkt het goed om in dit reglement de privacy-waarborging nog eens te onderstrepen.

 

Artikel 10 Kosten

Tussen verhuurders en gemeentebesturen is overeengekomen om ieder de helft van de kosten verbonden aan het beoordelen van en het beslissen over aanvragen voor een urgentieverklaring voor hun rekening te nemen.

 

Richtlijn urgentie

 

Algemeen

Een urgentieverklaring is bedoeld voor mensen die vanwege een levensbedreigende of levensontwrichtende woonsituatie dringend een woning nodig hebben. De situatie moet daarbij buiten eigen verantwoordelijkheid zijn ontstaan. Daarnaast moet de aanvrager van een urgentie er alles aan hebben gedaan om het probleem op te lossen en zelf niet de mogelijkheid hebben binnen zes maanden woonruimte te vinden.

 

Aanvraagvoorwaarden

Voorwaarden te toetsen voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

 

 • -

  Toewijzingseisen: de aanvrager voldoet aan de toewijzingseisen zoals bedoeld in de verordening (>18 jaar en Nederlander of verblijfstitel).

 • -

  Inkomen: de aanvrager heeft een gezamenlijk inkomen van maximaal € 45.000,00 bruto per jaar (dit bedrag wordt jaarlijks aangepast).

 • -

  Puntenaantal: de aanvrager heeft maximaal 100 punten.

 • -

  Uitsluitingsgronden: de betreffende situatie valt niet onder de uitsluitingsgronden.

 • -

  Regio: de situatie is binnen het gebied van de samenwerkingsovereenkomst van de gemeenten en woningcorporaties op de Noord-Veluwe ontstaan.

 • -

  Situatie inschatting: de situatie lijkt op basis van een eerste zorgvuldige inschatting bij de woningcorporatie zodanig ernstig dat er binnen 6 maanden een oplossing moet komen.

 • -

  De situatie is buiten eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager ontstaan.

 • -

  Eigen inzet: aanvrager heeft alles gedaan om zelf een oplossing te vinden, andere oplossingen dan met voorrang verhuizen zijn aantoonbaar niet mogelijk of uitgeput.

 • -

  Kamerbewoning: de situatie is aantoonbaar niet op te lossen met kamerbewoning.

 • -

  Volledige aanvraag: de aanvraag is volledig en voorzien van voldoende onderbouwing en de benodigde documenten. De aanvrager krijgt hierbij de gelegenheid om ontbrekende stukken binnen de termijn van twee weken aan te vullen.

 • -

  In situaties van mantelzorg, dient deze zorg voor langere tijd frequent (ca. 4 dagen per week of dagelijks) te worden verleend of genoten, waarbij het moet gaan om zorg die de gebruikelijke zorg tussen mensen overstijgt (intensief en langdurig) en die verhuizing noodzakelijk of zeer gewenst maakt. Hierna worden nog enkele overwegingen gegeven waardoor de urgentiecommissie zich zou kunnen laten leiden. In de uitvoeringspraktijk zullen deze overwegingen de komende tijd een meer uitgewerkte vorm aannemen.

 • -

  Wanneer sprake is van echtscheiding en het groot brengen van de kinderen via co-ouderschap is uitgangspunt dat de kinderen niet dakloos worden. Zij worden niet als dakloos aangemerkt als een van de beide ex-echtelieden over passende woonruimte beschikt.

 • -

  Betaald: de vereiste bijdrage is voldaan.

 

De secretaris van de urgentiecommissie bepaalt of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Is dat niet het geval dan volgt op basis daarvan een procedurele niet ontvankelijk verklaring.

 

Uitsluitingsgronden urgentie

Er wordt geen urgentie verleend in de volgende situaties:

 • -

  Het willen of moeten verlaten van niet legale woonruimte.

 • -

  Het willen of moeten verlaten van niet zelfstandige woonruimte.

 • -

  Het willen of moeten verlaten van woonruimte waarvan bekend was dat deze slechts tijdelijk bewoond kon worden.

 • -

  Aanvrager heeft woonruimte geweigerd, nadat de problemen zich hebben voorgedaan.

 • -

  De aanvrager heeft een huurschuld en er is geen betalingsregeling overeengekomen.

 

Toewijzingsgronden urgentie

1. Calamiteiten

 • -

  Woning onbewoonbaar: door brand, ontploffing, ernstige wateroverlast (verklaring gemeente, herstel woning duurt langer dan 4 maanden).

 • -

  Ernstige mishandeling: aanvrager heeft om veiligheidsredenen de woning verlaten en het is aantoonbaar onmogelijk om terug te keren (noodzakelijk: verklaring politie en arts, interventie burgemeester, acute opname in erkende professionele crisisopvang, terugkeer naar woning te gevaarlijk).

 • -

  Overlijden alleenstaande verzorgende ouder: uitsluitend wanneer de alleenstaande verzorgende ouder van een kind overlijdt en het kind daardoor de woning moet verlaten en niet bij de andere ouder kan wonen.

 

2. Dreigende dakloosheid binnen 6 maanden

 • -

  Scheiding: uitsluitend wanneer de aanvrager de zorg heeft voor kinderen tot 21 jaar die hun hoofdverblijf (brp en kinderbijslag) hebben bij de aanvrager. Dit moet schriftelijk blijken uit een uitspraak van de rechtbank of een notarieel vastgelegde overeenkomst. Aanvrager moet financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om de gezamenlijke woning te behouden; Zie ook de aanvraag voorwaarde t.a.v. co-ouderschap.

 • -

  Financiële problematiek: Er moet sprake zijn van een sterke inkomensdaling ontstaan buiten schuld en toedoen van de aanvrager. Hierbij wordt bepaald of de aanvrager na betaling van huur/hypotheek van het huidige inkomen een te besteden bedrag overhoudt dat beneden de som uitkomt van de voor hem of haar geldende bijstandsuitkering minus de minimaal te betalen huur.

 • -

  Huuropzegging door verhuurder: De huuropzegging moet voldoen aan alle wettelijke vereisten voor huurzegging zoals die zijn vastgelegd in het burgerlijk Wetboek en de huurder heeft gebruik gemaakt van de in de wet vastgelegde rechten (rechterlijke uitspraak, huurbescherming).

 

3. Medische problematiek

 • -

  Bij fysieke beperkingen: wanneer het voor de aanvrager of een van zijn gezinsleden onmogelijk is de huidige woonruimte normaal te gebruiken en gebruik van de woning leidt tot een levensgevaarlijke of levensontwrichtende situatie. Het moet gaan om blijvende beperkingen. De betreffende persoon is onder behandeling van een in Nederland erkend medisch specialist voor het probleem waarvoor urgentie wordt aangevraagd.

 • -

  Bij psychische beperkingen: wanneer het onmogelijk is de huidige woonruimte normaal te gebruiken en het gebruik van de woning leidt tot een levensgevaarlijke of levensontwrichtende situatie. De aanvrager (of het gezinslid waarvoor de aanvraag wordt gedaan), is langer dan een half jaar onder behandeling bij een in Nederland erkend medisch specialist, voor het probleem op basis waarvan de urgentie wordt aangevraagd. Er is een onderbouwde schriftelijke verklaring van de behandelend specialist waaruit blijkt dat zonder de mogelijkheid te verhuizen naar andere woonruimte binnen 6 maanden, de situatie ernstig verslechterd, de behandeling stagneert en een opname dreigt. Psychische problemen als gevolg van een slechte inwoonsituatie, echtscheiding of te klein wonen worden buiten beschouwing gelaten.

 • -

  Verlaten psychiatrisch ziekenhuis: wanneer er sprake is van een langdurige opname, terugkeer naar de voormalige woning niet mogelijk is en het betrekken van zelfstandige woonruimte medisch onderbouwd noodzakelijk is.

 

Verlaten van een instelling

Over de huisvesting van personen die een instelling moeten verlaten, zijn soms specifieke afspraken gemaakt tussen de instellingen en de woningcorporaties. Bij een dergelijk verzoek is het niet altijd nodig om urgentie aan te vragen, maar beoordeelt de woningcorporatie de aanvraag.

 

Overwegingen bij toetsing urgentieaanvraag vanwege mantelzorg.

Waarover gaat het?

 • -

  Er is vastgesteld dat betrokkene zorg nodig heeft.

 • -

  Er is een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, vastgesteld door het CIZ. Dit betreft 24-uurs zorg of permanent toezicht.

 • -

  Of: Er is ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, vastgesteld door de gemeente. Dit betreft begeleiding individueel ter ondersteuning van zelfredzaamheid.

 • -

  En/of: Er is wijkverpleging nodig vanuit de Zorgverzekeringswet, vastgesteld door de wijkverpleegkundige. Dit betreft verpleging en/of verzorging bij opstaan, wassen, aankleden, douchen, wondverzorging, injectie, etc.

 

Richtsnoer voor toetsing:

 • -

  De cliënt verblijft thuis in een zelfstandige woning of verhuist (met urgentie) naar een zelfstandige geschikte woning nabij de mantelzorger.

 • -

  De zorg is dagelijks of ten minste op 4 dagen per week nodig.

 • -

  Er is een chronische zorgbehoefte (de verwachting is dat de cliënt niet herstelt c.q. dat dit zeer onzeker is).

 • -

  De mantelzorger wil vrijwillig de zorg deels (op tenminste 4 dagen per week) of helemaal op zich nemen.

 • -

  De mantelzorger verklaart dat hij/zij van plan is dit een jaar of langer te doen

 • -

  Er is geen sprake van een naderend levenseinde, waarbij de levensverwachting minder is dan 3 maanden.

 • -

  Het is niet de verwachting dat de cliënt binnen 1 jaar alsnog in een instelling wordt opgenomen.

 • -

  De huidige afstand tussen het woonadres van de mantelzorger en de cliënt is zodanig dat de reistijd bij frequente verzorgingscontacten tot onoverkomelijke belemmeringen leidt (globaal meer dan 7 uur per week bedraagt).

 

Bevoegdheid urgentiecommissie

De urgentiecommissie is bevoegd om in bijzondere situaties, gemotiveerd in afwijking van de in deze Richtlijn opgenomen bepalingen te besluiten.