Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Geurverordening gemeente Korendijk 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening gemeente Korendijk 2016
CiteertitelGeurverordening gemeente Korendijk 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Externe bijlage rapport geurgebiedsvisie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201701-01-2021nieuwe regeling

14-02-2017

Gemeenteblad 2017, 28724

KDK/09815

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening gemeente Korendijk 2016

 

 

Geurverordening gemeente Korendijk 2016

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2. Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3. Wijzigen geurnorm en afstand noordwestzijde kom Goudswaard en woonontwikkelingsgebied ten oosten van Piershil

De deelgebieden waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft zijn weergegeven op de kaart in de bijlage bij deze geurverordening. De gebieden zijn op deze kaart groen gearceerd.

In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object is voor dit gebied als waarde van toepassing 3,0 ouE/m3.

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object is als waarde van toepassing 50 meter.

Artikel 4. Wijzigen afstand linten Zuid-Beijerland

De gebieden waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft zijn weergegeven op de kaart in de bijlage bij deze geurverordening. De gebieden zijn op deze kaart blauw gemarkeerd.

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object is als waarde van toepassing 50 meter.

Artikel 5. Wijzigen afstand bebouwde kom

De gebieden waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft zijn weergegeven op de kaart in de bijlage bij deze geurverordening. De gebieden zijn op deze kaart rood omlijnd.

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object is als waarde van toepassing 50 meter.

Toelichting bij de artikelen 3 tot en met 5:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied. De aangepaste waarden in artikelen 4 en 5 van deze geurverordening gelden ook voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Wet geurhinder en veehouderij. Dit betreft geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben.

Artikel 3, 4 en 5 van deze verordening zijn alleen van toepassing op veehouderijen die dieren mochten houden ten tijde van de datum van vaststelling van deze verordening, krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals geldend op de datum van vaststellen van deze verordening.

Artikel 6. Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening wordt verwezen naar het 'Rapport geurgebiedsvisie, onderbouwing verordening o.g.v. Wet geurhinder en veehouderij, gemeente Korendijk’ d.d. 28 december 2016. Het rapport is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

De verordening kan worden aangehaald als 'Geurverordening gemeente Korendijk 2016'.

 

 

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Korendijk

d.d. 14 februari 2017

 

de griffier, de voorzitter,

 

drs. A. Goslings drs. S. Stoop

 

 

 

BIJLAGE:

rapport geurgebiedsvisie