Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Subsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
CiteertitelSubsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2017nieuwe regeling

31-01-2017

Gemeenteblad 2017, 20927

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviescommissie

 • Commissie bestaande uit experts van binnen en buiten de gemeente die het college adviseert over de besluitvorming betreffende de aanvragen op grond van deze subsidieregeling en de financiële bijdragen op grond van de binnengemeentelijke regeling;

 • b.

  Binnengemeentelijke regeling

 • Binnengemeentelijke regeling Amsterdamse Impuls;

 • c.

  Buitenles

 • Een les uit het reguliere onderwijsprogramma die buiten wordt gegeven;

 • d.

  College

 • College van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Groen en uitdagend schoolplein

 • Een vergroende, leerrijke speel- en beweegplek die ook bij diverse lessen kan worden ingezet als (groen) leslokaal;

 • f.

  Duurzaamheid

 • Het vermogen van milieuvriendelijk  geproduceerd  materiaal (zoals FSC hout) of voorwerp om mechanische slijtage of verval te weerstaan en langdurig mee te gaan;

 • g.

  Educatieve visie

 • Visie die een school heeft op de (her-)inrichting van het schoolplein als onderdeel van het onderwijs, vorming en de opvoeding waarbij het gaat om het stimuleren van bewegen en spelen, het gebruik als buiten(les)lokaal, de aspecten groen en duurzaamheid;

 • h.

  Groene elementen

 • Educatief- en speelgroen waarop en/of waarmee gespeeld kan worden en/of gegeten kan worden en/of als groene aankleding van het schoolplein;

 • i.

  Programma van Eisen

 • De basis voor het ontwerp, waarin het schoolbestuur of de bestuurscommissie nauwkeurig omschrijft waaraan de (her-)inrichting van het schoolplein dient te voldoen  mede in het licht van de educatieve visie  van de school voor het gebruik van het plein ;

 • j.

  Indicatoren sport en bewegen

 • Indicatoren sporten en bewegen zoals opgenomen in de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en Actieplan Bewegen;

 • k.

  Kwalitatief groen

 • Keuze voor type groen dat aansluit bij de functie en duurzaam is ingericht voor intensief gebruik door leerlingen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar;

 • l.

  Ontwerp

 • Een uitvoerbaar ontwerp voor de (her-)inrichting van een groen, duurzaam en uitdagend schoolplein met een planning voor de uitvoering, begroting en een financieel dekkings- en onderhoudsplan voor de komende 10 jaar;

 • m.

  Schoolbestuur

 • Bevoegd gezag van een in Amsterdam gelegen openbare of bijzondere school voor (speciaal) basisonderwijs, of van een nevenvestiging van een school waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente;

 • l.

  Schoolplein

 • Openbaar schoolplein, schoolplein van een schoolbestuur of een combinatie van deze genoemde schoolpleinen;

 • m.

  Schoolplein van schoolbestuur

 • Plein in erfpacht of eigendom van schoolbestuur dat tevens verantwoordelijk is voor onderhoud en inrichting van het plein; 

 • n.

  Speelplek

 • Speeltuin, park of openbaar toegankelijk groen;

 • o.

  Versteend schoolplein

 • Schoolplein dat voor minimaal 75% is bestraat.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel subsidieregeling

 • 1.

  Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van Amsterdamse kinderen tot meer en veilig buitenspelen in de eigen buurt.

 • 2.

  Dit doel wordt bereikt door:

  • a.

   het creëren van extra en aantrekkelijke groene en uitdagende schoolpleinen, op een duurzame manier (her-)ingericht volgens de educatieve visies van scholen die gebruik maken van deze pleinen tijdens schooltijd;

  • b.

   het (deels) openbaar toegankelijk te maken van de groene en uitdagende schoolpleinen na schooltijd, tijdens de weekenden en de vakanties voor de kinderen uit de buurt.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan een éénmalige subsidie verlenen van maximaal € 70.000,- als tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de (her-)inrichting en het vergroenen van een schoolplein.

 • 2.

  Van de subsidie genoemd in het eerste lid is maximaal € 4.000, - bedoeld als bijdrage voor het opstellen van een op uitvoeringsniveau uitgewerkt ontwerp voor de (her-)inrichting van een groen en uitdagend schoolplein inclusief een planning voor de uitvoering, begroting en een financieel dekkings- en onderhoudsplan voor de komende 10 jaar;.

 • 3.

  Van de subsidie genoemd in het eerste lid is € 20.000,- bedoeld voor de vergroening van het schoolplein.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond

Artikel 5 Subsidieplafond

 • Het college stelt voor de activiteiten die volgens deze subsidieregeling voor subsidie en voor de activiteiten die volgens de Binnengemeentelijke regeling voor een financiële bijdrage in aanmerking komen een gemeenschappelijk subsidieplafond vast voor de volgende tijdvakken:

 • a.

  1 augustus 2017 tot 1 februari 2019

 • b.

  1 augustus 2018 tot 1 februari 2020.

Artikel 6 Verdeelsleutel subsidieplafond

 • 1.

  Het college rangschikt de aanvragen die voor subsidie of een financiële bijdrage als bedoeld in artikel 4 van deze regeling in aanmerking komen op een prioriteitenlijst.

 • 2.

  Over de rangschikking en de hoogte van de te verlenen subsidie laat het college zich adviseren door een door hem in te stellen adviescommissie.

 • 3.

  De rangschikking wordt bepaald door het aantal punten dat wordt behaald op basis van de volgende criteria:

  • a.

   Betreffende de huidige situatie van het plein:

  • I.

   De grootte van de afstand van het schoolplein tot veilig bereikbare speelvoorzieningen;

  • II.

   De aanwezigheid van aantoonbare waterbergingsproblematiek op het plein of liggend in een waterknelpunt;

  • III.

   In hoeverre het plein ligt in een gebied met een lage score op indicatoren sport en beweging.

  • b.

   Betreffende de educatieve visie van de school als bedoeld in artikel 8 onder b. op het nieuw in te richten schoolplein:

  • I.

   De mate waarin de visie op het nieuw in te richten plein aansluit op het doel zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling;

  • II.

   De mate waarin de beoogde functies die het nieuwe plein moet hebben, aansluiten op de educatieve visie van de school.

  • c.

   Betreffende het programma van eisen voor de (her-)inrichting van het schoolplein:

  • I.

   De mate waarin het programma van eisen als bedoeld in artikel 8 onder c. aansluit op de educatieve visie;

  • II.

   De mate waarin kwalitatief groen onderdeel uitmaakt van de (her-) inrichting van het schoolplein, bestaande uit speelgroen, educatief groen, eetbaar groen en indien mogelijk verticaal groen;

  • III.

   De mate waarin  duurzaamheid een rol inneemt in de (her-)inrichting en gebruik van het plein;

  • IV.

   De mate waarin het plein openbaar toegankelijk is of wordt;

  • V.

   De mate waarin er wordt voorzien in waterberging.  

 • 4.

  Voor de in het derde lid van dit artikel onder a., b. en c. genoemde criteria kan maximaal per criterium 30 punten worden behaald.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 7 De aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een schoolbestuur voor een schoolplein dat behoort bij een onder zijn gezag vallende school. De directeur van de school of zijn plaatsvervanger ondertekent de aanvraag mede voor akkoord.

Artikel 8 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

 • In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 wordt bij de subsidieaanvraag een plan overgelegd waarin het volgende is opgenomen:

 • a.

  Een analyse van de huidige situatie van het plein met daarin beschreven:

  • I.

   een beschrijving van de afstand naar veilig bereikbaar speelgroen in de omgeving;

  • II.

   2 à 3 foto's van de huidige situatie van het plein;

  • III.

   een plattegrond waarop is aangegeven welk percentage van het schoolplein verhard/bestraat is.

 • b.

  Een educatieve visie van de school op het nieuw in te richten schoolplein:

  • I.

   Een beschrijving van de educatieve visie van de school;

  • II.

   Een beschrijving hoe de educatieve visie van de school gerelateerd is aan de wensen voor vernieuwing van het schoolplein;

  • III.

   Een beschrijving hoe de educatieve visie van de school vertaald wordt naar het ontwerp voor het vernieuwde schoolplein;

  • IV.

   Een beschrijving van welke functies het plein moet hebben binnen deze visie.

 • c.

  Een Programma van Eisen voor de (her-)inrichting en het gebruik van het schoolplein dat aansluit op het gestelde in lid b., met daarin o.a. beschreven:

  • I.

   De mate waarin speelgroen, educatief groen, eetbaar groen en indien mogelijk verticaal groen onderdeel uitmaken van het ontwerp;

  • II.

   De (beoogde) samenwerking tussen de bestuurscommissie op wiens grondgebied het schoolplein is gevestigd en de school of scholen bij de totstandkoming van het (her-)inrichtingsplan van een (semi-)openbaar schoolplein;

  • III.

   De manier waarop duurzaamheid een rol inneemt in de (her-)inrichting en gebruik van het plein;

  • IV.

   De manier waarop het schoolplein regenbestendig wordt ingericht;

  • V.

   De beoogde openingstijden van het (her-)ingerichte schoolplein en het daarbij benodigde toezicht;

  • VI.

   De wijze waarop ouders, leerlingen, omwonenden en mogelijke andere gebruikers zoals de Voor- en vroegschoolse educatie en de Buitenschoolse opvang betrokken worden bij het ontwerp van de (her-)inrichting van het schoolplein.

Artikel 9 Aanvraagtermijn eenmalige subsidies

In afwijking van artikel 6 van de ASA 2013 geldt voor de subsidietijdvakken zoals bedoeld in artikel 5 van deze subsidieregeling de volgende aanvraagtermijn: 1 maart tot 1 mei.

Artikel 10 Beslistermijn

In afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASA 2013, beslist het college op aanvragen om een subsidie op grond van deze subsidieregeling binnen twaalf weken na sluiting van een aanvraagtermijn, zoals bedoeld in artikel 9.

Hoofdstuk 4 Weigering van de subsidie

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • In aanvulling op artikel 9, eerste lid, van de ASA 2013 weigert het college een subsidie te verlenen als:

 • a.

  het convenant Amsterdamse Impuls Schoolpleinen niet ondertekend is door de aanvrager;

 • b.

  het schoolplein voor minder dan 75% versteend is;

 • c.

  er in het programma van eisen als bedoeld in artikel 8 onder c. van deze subsidieregeling minder dan 25% vergroening is opgenomen;

 • d.

  het schoolplein minder dan vijf jaar geleden voorafgaand aan de aanvraag is ingericht of gerenoveerd en niet in een regenwaterknelpunt ligt, dan wel aantoonbaar wateroverlast ervaart;

 • e.

  er voor meer dan één schoolplein behorend bij de school subsidie wordt aangevraagd;

 • f.

  op grond van deze regeling al eerder een subsidie is verstrekt voor een andere bij de betreffende school behorend schoolplein dat eigendom is van het aanvragend schoolbestuur;

 • g.

  geen instemming heeft van de directeur van de school of zijn plaatsvervanger;

 • h.

  een aanvrager minder wil bijdragen dan 20 % bovenop het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij voor deze eigenbijdrage een maximum geldt van € 10.000,- ;

 • i.

  de aanvraag in totaal op alle beoordelingscriteria genoemd onder artikel 6, derde lid minder dan 165 punten scoort.

Hoofdstuk 5 Bevoorschotting

Artikel 12 bevoorschotting

 • Het college bevoorschot de verleende subsidie in twee termijnen:

 • a.

  een eerste termijn van € 4.000 op het moment van de verlening van subsidie. Het voorschot is bedoeld voor het opstellen van het ontwerp als bedoeld in artikel 4, tweede lid;

 • b.

  een tweede termijn van maximaal € 66.000 binnen vier weken nadat het college het ontwerp, als bedoeld in onderdeel a. van dit artikel, heeft ontvangen.

Hoofdstuk 6 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 13 Aanvullende verplichtingen

 • Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2013, zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  de subsidieontvanger neemt deel aan de door de gemeente Amsterdam te organiseren workshops op het gebied van (her-)inrichting van schoolpleinen;

 • b.

  de subsidieontvanger verstrekt binnen drie maanden vanaf de datum van verlening van de subsidie aan het college het ontwerp als bedoeld in artikel 4, tweede lid;

 • c.

  de subsidieontvanger voldoet met betrekking tot de aan te schaffen en aangeschafte speeltoestellen aan de wettelijk hiervoor gestelde veiligheidseisen betreffende certificering en onderhoud, zoals voorgeschreven in de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Was);

 • d.

  de subsidieontvanger draagt er voor zorg dat na oplevering van het schoolplein, het plein rookvrij is en blijft.

Hoofdstuk 7 Verantwoording en vaststelling van de subsidie

Artikel 14 Verantwoording subsidies

In aanvulling op artikel 14, tweede lid, van de ASA 2013 bevat de aanvraag tot subsidievaststelling een foto van het (her-)ingerichte schoolplein.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Toelichting

1.        Inleiding

Op 9 maart 2016 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Amsterdamse Impuls Schoolpleinen vastgesteld. Voor de uitvoering van het beleidskader heeft het college twee regelingen vastgesteld. De Subsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen op grond waarvan schoolbesturen een aanvraag in kunnen dienen  voor een subsidie voor het opknappen van een schoolplein dat zij in eigendom of erfpacht  hebben. En de binnengemeentelijke regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen op grond waarvan bestuurscommissies in aanmerking komen voor een extra geoormerkt bedrag bovenop het jaarlijks voor het stadsdeel beschikbare bedrag op de gemeente begroting voor het onderhoud van de openbare ruimte. De extra financiële middelen zijn bedoeld voor het (her-)inrichten van openbare speelpleinen die door omliggende scholen tijdens de pauzes worden gebruikt als schoolplein. Het bijzondere aan deze regelingen is dat zij de zelfde toekenningscriteria hebben en hetzelfde budget of te wel subsidieplafond delen.

Voor deze constructie is gekozen, omdat het hierdoor mogelijk wordt om ongeacht het eigendom van het plein (schoolbestuur of gemeente) de aanvragen volgens dezelfde maatstaf te beoordelen.

Voor de uitvoering van beide regelingen is voor de periode 2016 tot en met 2019 in principe een budget beschikbaar van € 3.500.000,-. Daarvan is € 2.500.000,- afkomstig uit de coalitiemiddelen onderwijs en € 1.000.000,- van de Groengelden (bedrag dat het college beschikbaar heeft gesteld ter realisatie van de doelen uit de Agenda Groen). De bedoeling is dat hiermee in ieder geval 50 schoolpleinen zullen worden opgeknapt.

Het doel van beide regelingen is het stimuleren tot meer en veilig buitenspelen in de eigen buurt van Amsterdamse kinderen. Dit doel wil de gemeente bereiken door het creëren van extra en aantrekkelijke vergroende speelplekken in de stad mede door middel van het (her-)inrichten van zowel (semi-)openbare als besloten schoolpleinen. Deze (her-)inrichting gebeurt vanuit een educatieve visie van de scholen die gebruik maken van deze pleinen. 

Het schoolplein staat bij kinderen in de top 3 van favoriete speelplekken en vervult een belangrijke functie als speelplein waar kinderen kunnen worden uitgedaagd om te bewegen.

In Amsterdam zijn echter veel schoolpleinen nog na schooltijd gesloten. Verder vinden veel kinderen het schoolplein niet uitdagend genoeg. De inrichting van de pleinen sluit niet aan bij hun wensen of behoeften. Dat is ook niet gek, slechts 8% van de kinderen wordt betrokken bij planvorming en de inrichting van het schoolplein. De wensen van kinderen variëren per leeftijdscategorie en hangen ook af van andere faciliteiten in de omgeving, hierdoor is er altijd maatwerk nodig. Daarnaast zijn schoolpleinen vaak versteend en weinig groen ingericht.

Mooi ingerichte schoolpleinen bieden kinderen meer mogelijkheden om vrij en avontuurlijk buiten te kunnen spelen en te bewegen tijdens en na schooltijd in hun eigen buurt. Spelen en bewegen draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van het kind. Kennis van en zorg voor de natuur leert een kind om later te werken aan een duurzame samenleving. Schoolpleinen kunnen duurzaam en groen ontwikkeld worden en zo bijdragen aan een beter milieu in de stad. Groen op pleinen dempt geluid, maakt het in de zomer koeler, verminderd de belasting van de riolering bij heftige regenval en heeft een positief effect op het welzijn van mensen. Een water robuuste inrichting van een schoolplein kan bovendien een bijdrage leveren aan het oplossen van regenwaterknelpunten in de buurt.

Daarbij is het belangrijk dat er wordt gekozen voor niet-toxische materialen die goed hergebruikt (kunnen) worden, materialen die lang meegaan, een schoner productieproces kennen en FSC hout. Het kan ook gaan om het opwekken van duurzame stroom in bijvoorbeeld speeltoestellen met geïntegreerde zonnepanelen. 

Er zijn bij het (her)inrichten van schoolpleinen vele factoren waarnaar gekeken moet worden: wettelijke eisen betreffende speeltoestellen en de inrichting van schoolpleinen, wettelijke aansprakelijkheid, de speelbaarheid, omgevingsvergunningen, beheer en onderhoud, afvoer van water, groen, visie van de school en het schoolbestuur op de schoolpleinen, wettelijke eis op beschikbaarheid van speelpleinen in de buurt, ligging van de schoolpleinen, afstemmen met omwonende en gebruikers van het plein enzovoorts. Deze factoren in combinatie met de verschillende juridische verantwoordelijkheden van de eigenaren van de diverse schoolpleinen maken de opgave, en daarmee de uitvoering van deze subsidieregelingen complex. Naast de subsidieregeling en de binnengemeentelijke regeling  is daarom ook een convenant afgesloten, waarin door de schoolbesturen, de bestuurscommissies en de gemeente de handen in elkaar geslagen worden om de ambitie van de gemeente gezamenlijk te realiseren. 

De subsidieontvangers worden bij het omzetten van hun aanvraag in een uitvoerbaar ontwerp begeleid en ondersteund door een gemeentelijk expertteam. Dit team bestaat uit een ontwerper, een duurzaamheids- en groenexpert, een medewerker NME en een expert op het gebruik van het schoolplein. Het betreffen allen, experts die ervaring hebben of gespecialiseerd zijn in het denken vanuit het perspectief van de toekomstige jeugdige gebruikers. Indien nodig kan externe expertise ingezet worden. Daarnaast krijgen de scholen ondersteuning van een procesregisseur, met als doel een kwalitatief sterk en kansrijke aanvraag van het schoolbestuur of een bestuurscommissie die door de Adviescommissie adequaat kan worden beoordeeld.

2.       Artikelsgewijze toelichting subsidieregeling

Artikel 1 tot en met 3

Geen toelichting

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

In het eerste lid wordt bepaald dat het college een subsidie kan verstrekken voor de (her-)inrichting en het vergroenen van een schoolplein. Het subsidiebedrag waarvoor een aanvrager in aanmerking komt bedraagt maximaal € 70.000, waarvan € 4.000, - bedoeld is voor het op stellen van het ontwerp voor de (her-)inrichting van het schoolplein.  Het ontwerp moet op uitvoeringsniveau zijn uitgewerkt inclusief  een planning voor de uitvoering, begroting en een financieel dekkings- en onderhoudsplan voor de komende 10 jaar. Een bedrag van minimaal  €20.000,- van het totale subsidie bedrag is specifiek bestemd voor het vergroenen van de schoolpleinen.

Artikel 5 Subsidieplafond

Voor deze subsidieregeling wordt per te onderscheiden tijdvak een subsidieplafond vastgesteld door het college.

Artikel 6 Verdeelsleutel subsidieplafond

Het college rangschikt de aanvragen die voor een subsidie of een financiële bijdrage in aanmerking komen op een prioriteitenlijst. Daarover en over de hoogte van de te verlenen subsidie of bijdrage laat het college zich adviseren door een daarvoor speciaal ingestelde adviescommissie. Daarbij komt de aanvraag het eerst in aanmerking die het hoogste scoort op de beoordelingscriteria genoemd in het derde lid van dit artikel. Vervolgens worden de subsidies toegekend op basis van de volgorde die de aanvragen innemen op  de prioriteitenlijst.

Artikel 7 De aanvrager

Een aanvraag voor een subsidie kan uitsluitend worden ingediend door een schoolbestuur voor een onder zijn gezag vallende school. In alle gevallen dient een aanvraag mede te worden ondertekend door de directeur of zijn vervanger van de school waarbij het schoolplein hoort.

Artikel 8 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In dit artikel staat voorgeschreven welke stukken aanvullend op artikel 5, tweede van de ASA 2013 dienen te worden overgelegd. Het ontwerp van het schoolplein hoeft daarbij nog niet te zijn gemaakt. Op dit punt is de regeling gewijzigd ten opzichte van  zijn voorganger de Subsidieregeling van 5 april 2016 (Publicatiedatum 20 juni 2016, Gemeenteblad  3B, 2016, 114). Uit de eerste twee aanvraagronden is namelijk gebleken dat de schoolbesturen het opstellen van het ontwerp en de kosten die hiermee gemoeid gaan als zeer belastend ervoeren, zeker als hun subsidieaanvraag werd afgewezen.

Daarom ontvangt  een schoolbestuur op grond van deze Subsidieregeling na verlening van de subsidie een voorschot van € 4.000,- voor het opstellen van een op uitvoeringsniveau uitgewerkt ontwerp  voor de (her-)inrichting van een uitdagend en groen schoolplein. Wanneer deze voldoet aan de gestelde eisen wordt het restbedrag tot maximaal €66.000,- uitgekeerd. Zie verder de toelichting op artikel 12 van deze Subsidieregeling.

 Artikel 9 Aanvraagtermijn eenmalige subsidies

Voor deze subsidieregeling geldt één aanvraagtermijn per jaar.

Artikel 10 Beslistermijn

De termijn om te beslissen op een aanvraag  voor de eenmalige subsidies is vergeleken met de ASA met vier weken verlengd  in verband met de tijd die de adviescommissie nodig heeft om het college over de besluitvorming te adviseren.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In artikel 11 zijn aanvullend op artikel 9, eerste lid van de ASA 2013 weigeringsgronden opgenomen. Omdat de aanpak van de schoolpleinen een collectieve verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen, de bestuurscommissies en de gemeente, hecht het college veel waarde aan de ondertekening van het Convenant. Als het Convenant niet is ondertekend door een schoolbestuur weigert het college de subsidie te verlenen. Dit zelfde geldt voor schoolpleinen die minder dan vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag voor het eerst zijn ingericht dan wel volledig zijn gerenoveerd.

Indien het plein in een regenwaterknelpunt ligt, dan wel aantoonbaar wateroverlast ervaart, dan komt een aanvrager in laatstgenoemde gevallen overigens wel in aanmerking voor subsidie. Verder wordt een subsidie geweigerd als het aanvraagformulier niet mede ondertekend is door de betrokken schooldirecteur, dan wel zijn vervanger. Daarnaast wordt de subsidie geweigerd als de aanvrager aangeeft minder dan  20% bij te dragen bovenop het verleende subsidiebedrag tot maximaal € 10.000,-.  Tot slot wordt de aanvraag geweigerd, als de aanvrager minder dan 165 punten behaald op de beoordelingscriteria als bedoeld in artikel 6, derde lid van de Subsidieregeling.

Artikel 12 Bevoorschotting

De verleende subsidie wordt niet in een keer uitbetaald. Eerst ontvangt een schoolbestuur een voorschot van € 4.000, voor het maken van een ontwerp. Het tweede gedeelte van het subsidievoorschot van maximaal € 66.000, wordt pas betaald, nadat de subsidieontvanger het ontwerp heeft ingediend.  Voordat tot uitbetaling over wordt gegaan zal beoordeeld worden of het ontwerp voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling (artikel 3) en aan de voor het ontwerp geldende vereisten, zoals vervat in artikel 4 van de regeling. 

Artikel 13 Aanvullende verplichtingen

Tijdens de ontwerpfase geldt een verplichte deelname aan workshops die de gemeente organiseert voor alle subsidieontvangers. Tijdens deze workshops kunnen zij begeleiding krijgen van experts bij het maken van het ontwerp. Ook kunnen ze leren van elkaar. Deze verplichting is opgenomen in punt a. van dit artikel.  Punt b. schrijft  voor dat de subsidieontvanger binnen 3 maanden na de verlening van de subsidie een ontwerp voor de (her-)inrichting van het schoolplein als bedoeld in artikel 4 van de subsidieregeling overlegt.

De verplichting opgenomen onder punt c.  geldt tevens voor de periode nadat de subsidie is vastgesteld. De subsidieontvanger moet namelijk ten aanzien van de aangeschafte speeltoestellen voldoen aan de hiervoor wettelijk gestelde veiligheidseisen betreffende certificering en onderhoud. In punt d. is tenslotte geregeld dat een schoolbestuur na oplevering van het schoolplein dient te zorgen voor een blijvend rookvrij schoolplein. Dit is overigens nog niet als verbod opgenomen in de tabakswet, maar hoort wel bij de politieke ambities van de gemeente Amsterdam.

Artikel 14 Verantwoording en vaststelling subsidies

Naast de normale verantwoordingseisen dient de subsidieontvanger een foto van het heringerichte schoolplein te verstrekken.

Door de Gemeenteraad op 30-9-2015 vastgesteld beleid

Bron: Onderzoek Buitenspelen 2013 TNS NIPO

Bron: TNO-rapport Playgrounds van de Toekomst; succesvolle speelplekken voor basisscholieren, maart 2008

Bron: http://www.springzaad.nl/, CNV Onderwijs zorg primair no 1 2008