Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Binnengemeentelijke regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBinnengemeentelijke regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
CiteertitelBinnengemeentelijke regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2017nieuwe regeling

31-01-2017

Gemeenteblad 2017, 20927

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Binnengemeentelijke regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

 

 

Inhoud

Artikel 1 Toepasselijkheid Subsidieregeling Amsterdamse Impuls schoolpleinen2017

De artikelen 1, 2 , 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, en 13 van de Subsidieregeling Amsterdamse Impuls schoolpleinen 2017 zijn van overeenkomstige toepassing  op deze binnengemeentelijke regeling, met dien verstande dat waar deze artikelen uitsluitend het oogmerk hebben om voorschriften te geven voor (aanvragers van ) subsidies en subsidieontvangers, deze van overeenkomstig  van toepassing zijn op (de aanvragers  van)  financiële bijdragen en  de ontvangers hiervan.  

Artikel 2 Te financieren (her-)inrichtingsplan schoolplein

 • 1.

  Het college kan aan een bestuurscommissie een eenmalige extra financiële bijdrage van maximaal € 70.000,- verstrekken als tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de (her-)inrichting en vergroenen van een openbaar schoolplein.

 • 2.

  Van het bedrag genoemd in het eerste lid is maximaal € 4.000,- bedoeld als bijdrage voor het opstellen van een op uitvoeringsniveau uitgewerkt ontwerp voor de (her-)inrichting van een duurzaam en groen schoolplein inclusief een planning voor de uitvoering, begroting en een financieel dekkings- en onderhoudsplan voor de komende 10 jaar;

 • 3.

  Van het bedrag genoemd in het eerste lid is minimaal € 20.000,- bedoeld voor de vergroening van het schoolplein.

Artikel 3 De aanvrager

Een financiële bijdrage kan uitsluitend worden aangevraagd door een bestuurscommissie voor een op  haar grondgebied gelegen openbaar schoolplein, waarbij als voorwaarde geldt dat de directeur van de school of scholen of zijn/hun plaatsvervanger (s) die gebruik maken van dit plein de aanvraag voor akkoord medeondertekenen.

Artikel 4 Verantwoording

 • 1.

  De bestuurscommissie meldt het college wanneer de (her-) inrichting van het schoolplein gereed is.

 • 2.

  De bestuurscommissie verstrekt een inhoudelijk verslag met ten minste één foto van het schoolplein waarop het resultaat van de herinrichting duidelijk te zien is. In dit verslag geeft u aan welke activiteiten u hebt uitgevoerd en welke resultaten u daarmee hebt geboekt. U geeft daarbij aan of de beoogde doelstellingen overeen komen met de behaalde resultaten en welke afwijkingen er eventueel zijn.

 • 3.

  De bestuurscommissie legt in een financieel verslag verantwoording van de uitgevoerde activiteiten af. Dit financieel verslag moet dezelfde opbouw hebben als de begroting die u bij uw aanvraag hebt ingediend

 • Artikel 5 Citeertitel

 • Deze regeling wordt aangehaald als: Binnengemeentelijke regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Toelichting

Inleiding

Op 9 maart 2016 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Amsterdamse Impuls Schoolpleinen vastgesteld. Voor de uitvoering van het beleidskader heeft het college twee regelingen vastgesteld:

1. De Subsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen op grond waarvan schoolbesturen een aanvraag in kunnen dienen voor een subsidie voor het opknappen van een schoolplein dat zij in eigendom of erfpacht hebben.

2. De Binnengemeentelijke regeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen op grond waarvan bestuurscommissies in aanmerking komen voor een extra geoormerkt bedrag bovenop het jaarlijks voor het stadsdeel beschikbare bedrag op de gemeentebegroting voor het onderhoud van de openbare ruimte. De extra financiële middelen zijn bedoeld voor het (her-)inrichten van openbare speelpleinen die door omliggende scholen tijdens de pauzes worden gebruikt als schoolplein.

Het bijzondere aan deze regelingen is dat zij de zelfde toekenningscriteria hebben en hetzelfde budget of te wel subsidieplafond delen. Voor deze constructie is gekozen, omdat het hierdoor mogelijk wordt om ongeacht het eigendom van het plein (schoolbestuur of gemeente) de aanvragen volgens dezelfde maatstaf te beoordelen.

Artikel 1 Toepasselijkheid Subsidieregeling Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Deze constructie valt tevens te herleiden in de binnengemeentelijke regeling, nu deze in grote lijnen de bepalingen van de subsidieregeling van toepassing verklaard op de financiële bijdrage, de aanvragers hiervan en de ontvangers.

Artikel 2 Te financieren (her-)inrichtingsplan schoolplein

Tekst volgt de tekst van artikel 4 van de subsidieregeling, maar is toegespitst op de bestuurscommissie. Zie toelichting bij dit artikel van de subsidieregeling

Artikel 3 De aanvrager

Tekst is het zelfde als artikel 7 van de subsidieregeling, alleen toegespitst op de bestuurscommissie

Artikel 4 Verantwoording

ASA is op de binnengemeentelijke regeling niet van toepassing. Deze bepaling is conform de binnengemeentelijke huishouding en het verantwoorden van een binnengemeentelijke geldstroom.