Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemnes

Beleidsregels voor de toewijzing en gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemnes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor de toewijzing en gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes
CiteertitelBeleidsregels voor de toewijzing en gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpvrachtauto parkeerplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verkeersbesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2016nieuwe regeling

30-08-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor de toewijzing en gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes

Beleidsregels voor de toewijzing en gebruik van vrachtauto parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes    

 • 1.

  Voor het parkeren van vrachtauto’s op bedrijventerrein Zuidbuurt zijn 18 parkeerplaatsen aangewezen voor vrachtauto’s van hierna te noemen bedrijven, overeenkomstig het hiertoe genomen verkeersbesluit d.d. 17 april 2008 met bijbehorende tekening.

 

 • 2.

  De toewijzing van een vrachtautoparkeerplaats vindt plaats door middel van een af te geven ontheffing. De ontheffing wordt gekoppeld aan het kenteken van de auto en wordt op naam gesteld van de chauffeur;

 

 • 3.

  De ontheffing is geldig voor alle in het bovengenoemde verkeersbesluit genoemde en ter plaatse als zodanig met verkeersborden aangeduide vrachtauto parkeerlocaties met de in het bovengenoemde verkeersbesluit en ter plaatse als zodanig aangegeven parkeertijden. In de ontheffing wordt aangegeven voor welke van deze twee categorieën van toepassing is en waar deze locaties zich bevinden.

 

 • 4.

  Een ontheffing wordt telkens verleend voor de duur van één jaar. Aanvrager moet zelf zorgdragen voor tijdige verlenging. Bij verlenging van de ontheffing wordt opnieuw getoetst of aan de in deze beleidsregels gestelde criteria wordt voldaan.

 

 • 5.

  De ontheffing is niet meer geldig vanaf het moment dat door ontheffinghouder niet meer aan de in deze beleidsregels gestelde criteria voldoet.

 

 • 6.

  Bij aanvraag van een ontheffing moet de aanvrager een geldig legitimatiebewijs en in ieder geval een geldig rijbewijs overleggen, evenals een kopie van het kentekenbewijs van de vrachtauto en een kopie van een recent uittreksel van de kamer van Koophandel, waaruit blijkt waar het bedrijf gevestigd is.

 

 • 7.

  Aan het verlenen van een ontheffing wordt € 250,- legeskosten in rekening gebracht.

 

 • 8.

  Bij iedere verlenging van een ontheffing is opnieuw € 100,- legeskosten verschuldigd.

 

 • 9.

  Voor een parkeerontheffing komen in aanmerking (in aangegeven volgorde):

 

 • 1.

  1. Vrachtauto’s van transportbedrijven binnen de gemeente Eemnes, die door een historisch gegroeide situatie geen (of onvoldoende) parkeerruimte hebben op eigen terrein (maximaal één ontheffing per bedrijf);  

 • 2.

  2. Vrachtauto’s van transportbedrijven zonder bedrijfsvestiging waarvan de chauffeurs wonen in de gemeente Eemnes (maximaal drie ontheffing per bedrijf);

 • 3.

  3. Vrachtauto’s van transportbedrijven die op méér dan 50 km afstand vanaf Eemnes gevestigd zijn, waarvan de chauffeurs in de gemeente Eemnes wonen.

 

 • 10.

  Voor het geval er binnen één van de bovengenoemde categorieën meer vraag is dan er plekken beschikbaar zijn zal de toewijzing per categorie plaatsvinden door middel van loting.

 

 • 11.

  Er zal een wachtlijst worden opgesteld, waarbij de volgorde op de wachtlijst op basis van categorievolgorde en vervolgens op basis van loting zal worden vastgesteld.

 

 • 12.

  Loting zal plaatsvinden door een medewerker van de BEL combinatie, in het bijzijn van een tweede medewerker en de aanvrager.

 

 • 13.

  In gevallen waarvoor bovenstaande toewijzingscriteria niet volstaan, beslissen burgemeester en wethouders.

 

 • 14.

  het gebruik van de ontheffing is voor eigen risico. De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor eventuele schade aan verhardingen en/of andere gemeente eigendommen als gevolg van het gebruik van de ontheffing.

  

Vastgesteld op 30 augustus 2016