Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rhenen

Uitwerkingsbesluit verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRhenen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2017)
CiteertitelUitwerkingsbesluit verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2017)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGeen
Externe bijlageOverzichtstekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanwijzingsbesluit Verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2014) intrekken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen 2017, artikel 2:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201717-01-2019Nieuwe regeling

24-01-2017

2017 - Gemeenteblad - 20174

bis 16/583

Tekst van de regeling

Intitulé

UITWERKINGSBESLUIT VERBOD VERSPREIDING GEDRUKTE STUKKEN (ARTIKEL 2:6 APV 2017)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;

gelet op artikel 2:6, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen 2017 (hierna: APV 2017);

 

besluiten:

 

 

 • I.

  als openbare plaatsen, als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid APV 2017, aan te wijzen het marktterrein in het centrum van Rhenen, zijnde het lage gedeelte van de Frederik van de Paltshof te Rhenen, e.e.a. overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrond;

   

 • II.

  donderdagen van 8.00 tot 12.30 uur overeenkomstig artikel 2:6, tweede lid APV 2017 aan te wijzen als tijdstip waarop het verbod uit artikel 2:6, eerste lid APV 2017 van kracht is;

   

 • III.

  dat het voorgaande “Aanwijzingsbesluit verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2014)”, zoals vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 19 mei 2015, hiermee komt te vervallen;

   

 • IV.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Uitwerkingsbesluit verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2017)”;

   

 • V.

  dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;

   

 • VI.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in het gemeenteblad (www.overheid.nl) of, voor het geval de APV 2017 op dat moment nog niet in werking is getreden, op de dag van inwerkingtreding van de APV 2017.

   

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 24 januari 2017

 

De secretaris,

De burgemeester,

de heer P. Bonthuis

de heer drs. J.A. van der Pas

 

Bijlage: -Overzichtstekening uitwerkingsbesluit “Verbod verspreiding gedrukte stukken (artikel 2:6 APV 2017)

Overzichtstekening

TOELICHTING OP UITWERKINGSBESLUIT VERBOD VERSPREIDING GEDRUKTESTUKKEN (ARTIKEL 2:6 APV 2017)  

Op grond van dit uitwerkingsbesluit is het op grond van artikel 2:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen 2017 (hierna: APV 2017) verboden om op het marktterrein in het centrum van Rhenen (het lage gedeelte van het Frederik van de Paltshof te Rhenen) gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder het publiek te verspreiden voor de tijden waarop de markt wordt gehouden, van 8.00 tot 12.30 elke donderdag.

 

Er is gekozen om een naar tijd, plaats en wijze zeer beperkt verbod in te stellen ten aanzien van het verspreiden van geschreven stukken, namelijk alleen tijdens de markttijden en alleen binnen het (relatief kleine) marktterrein.

 

Doel van dit verbod is om overlast te voorkomen op het moment dat er markt is.

De overlast door het verspreiden van gedrukte stukken kan bestaan uit:

 

 • -

  Het hinderen van winkelend marktpubliek;

 • -

  Het beschermen van het karakter van de markt;

 • -

  (Verdere) vervuiling van de openbare weg.

De markt in Rhenen is gesitueerd op een relatief klein terrein. Binnen dit terrein staan verschillende kramen e.d. opgesteld. Tussen de kramen door moet het winkelend publiek lopen. Voor het goed en veilig functioneren van de markt is het van belang dat het publiek goed doorstroomt en niet onnodig wordt gehinderd door oneigenlijke obstakels of activiteiten.

De markt moet zijn eigen typische karakter behouden. Het is daarom van belang dat oneigenlijke activiteiten van de markt worden geweerd. Het verspreiden van gedrukte stukken kan een inbreuk vormen op de markt en aldaar overlast veroorzaken.

 

Er treedt vervuiling van de openbare weg of het marktterrein op doordat het publiek gedrukte stukken, folders e.d. op de weg gooien. Verdere vervuiling van het marktterrein is niet gewenst.