Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik
CiteertitelGebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGebiedsaanwijzing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:48 APV Venlo

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2017Nieuw

24-01-2017

Gemeenteblad jaargang 2017, nummer 14437

1087757

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik

 

 

Hinderlijk drankgebruik

Op enkele plaatsen binnen de gemeente ontstaat regelmatig overlast doordat personen zich op de openbare weg te goed doen aan diverse soorten alcoholica en vervolgens passanten lastig vallen of zich anderszins hinderlijk gedragen.

In de Algemene plaatselijke verordening Venlo is een aantal bepalingen opgenomen waarmede overlast van gedragingen op straat voorkomen en/of bestreden kan worden. Een van die bepalingen is artikel 2:48 op grond waarvan hinderlijk drankgebruik op straat tegengegaan kan worden. Dit artikel maakt het per 1 januari 2017 mogelijk dat burgemeester en wethouders een gebied aanwijzen waar het personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dit verbod geldt uiteraard niet voor terrassen die deel uitmaken van een horecabedrijf, of voor een evenement waarbij van gemeentewege op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet toestemming is verleend om op de plaats waar dat evenement zich afspeelt alcoholhoudende drank te verstrekken.

In zijn vergadering van 24 janauri 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders gebieden aangewezen (eerder was de gehele gemeente in de APV aangewezen) waar het bedoelde verbod geldt. Dit zijn gebieden waar maatregelen op dit moment vereist zijn volgens politie, boa’s en straatcoaches.

De aangewezen gebieden zijn (zie ook kaartje):

Venlo- Centrum

Het gebied begrensd door de Keulse Poort, rotonde Stationsplein, Burgemeester van Rijnsingel, Goltziusstraat, Deken van Oppensingel, Mgr. Boermansstraat, Mgr. Nolensplein, Geldersepoort, Lomstraat, Peperstraat, Havenkade, Maasboulevard (met inbegrip van Werf en Bastion), Prinsessensingel, Vleesplein, Koninginnesingel, Spoorstraat en met inbegrip van deze wegen, voor zover grenzend aan het aangewezen gebied.

Het gebied begrensd door Sloterbeekstraat, Antoniusstraat, Emmastraat, Hendrikxstraat, Tegelseweg, Walstraat, Hamelstraat, verlengde Hamelstraat tot Professor Gelissensingel, Prinsessesingel, Havenkade (met inbegrip van Oude Haven en Kop van de Weerd), Maasboulevard (met inbegrip van Bastion en Werf), Maaskade (met inbegrip van de Maasoever en Lage Loswal), St. Urbanusweg (met inbegrip van de Maasoever), Dr. Blumenkampstraat, Hogeweg, Bisschop Schrijnenstraat, Gelreplein, Molenstraat, Krefeldseweg, Hertog Reinoudsingel, Groenveldsingel (incl. parkeerterrein Albert Heijn), Kaldenkerkerweg, Stationsplein, Koninginneplein, Koninginnesingel en Roermondsepoort, met inbegrip van deze wegen, voor zover grenzend aan het aangewezen gebied.

Venlo- Zuid

Het gebied begrensd door derotonde Roermondsepoort, de Roermondsestraat overgaande in de Tegelseweg, Hendrikxstraat, Regentessestraat/Emmastraat, Genbroekstraat, Vlinderstraat, Krekelveldstraat, Verrekampplein, Sloterbeekstraat.Speelveld en speeltuin Anne Frankstraat en Tiberstraat, Onze Lievevrouweplein.

Venlo-noord

Meeuwbeemdpark.

Blerick- Centrum inclusief Kazerneterrein

Het gebied begrensd door De Staaiweg (met inbegrip van de Maasoever), Venrayseweg (met inbegrip van de Maasoever), Kazernestraat, Burgemeester Gommansstraat, Drie Decembersingel, Pastoor Stassenstraat, Molenbossen (naar fietspad langs Maas) en fietspad langs Maas tot De Staaiweg, met inbegrip van deze wegen, voor zover grenzend aan het aangewezen gebied.

Vastenavondkamp

Het gebied in Blerick begrensd door de Drie Decembersingel, Sint Jansplein, Alberickstraat, Vastenavondkampstraat, Diependijkstraat, Nieuwekampstraat, Wilgenstraat, met inbegrip van deze straten. Mulkenshofpark bij de Byronstraat

Tegelen-centrum

Het gebied begrensd doordeEngerstraat, Plein 1817, Grotestraat, Gasthuisstraat, Smidpleintje met stukje Beekstraat, Wilhelminaplein, Bongerdstraat, Gasthuisstraat, Kerstraat, In de Beeten, Raadhuislaan inclusief parkeerplaats en passage de Drink, Doolhofstraat, Haandertstraat, Nachtegaalstraat, Calvariestraat met inbegrip van deze wegen, voor zover grenzend aan het aangewezen gebied. Galgenvenstraat speeltuin en parkeerplaats achter basisschool de Toermalijn.

Overtreding van het verbod tot het nuttigen van alcoholhoudende drank en/of het bij zich hebben van aangebroken flesjes, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank binnen de aangewezen gebieden is strafbaar.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking daarvan bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo. Tevens kan alsdan, indien onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond (sector bestuursrecht) verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoekschrift kan ook digitaal ingediend worden bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet wel beschikt worden over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.