Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen (Gr)

Aanwijsbesluit Cameratoezicht Gele loper

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen (Gr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Cameratoezicht Gele loper
CiteertitelAanwijsbesluit Cameratoezicht Gele loper
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervalt op 1 juli 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 151c
 2. Verordening cameratoezicht gemeente Groningen, artt. 1, 3, derde lid en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201701-07-2017Nieuwe regeling

23-01-2017

gmb-2017-15042

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Cameratoezicht Gele loper

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Overwegende:

 • dat het gebied tussen het Hoofdstation en de Oude Kijk in ‘t Jat brug in Groningen wordt geconfronteerd met ernstige overlast, met name als gevolg van drugshandel;

 • dat de ernst en duur van de overlast al gedurende langere tijd aanleiding is voor het nemen van een aantal maatregelen ter verbetering van de veiligheid, waaronder het instellen van cameratoezicht;

 • dat vanaf 1 november 2016 cameratoezicht plaats vindt op basis van de Politiewet;

 • dat de raad van de gemeente Groningen bij besluit van 21 december 2016 aan mij de bevoegdheid verleend heeft om tot 1 juli 2017 te kunnen besluiten cameratoezicht toe te passen;

 • dat met name cameratoezicht, in samenhang met andere maatregelen, bij heeft kunnen dragen aan de afname van overlast;

 • dat op basis van meldingen en waarnemingen van de politie blijkt dat de overlast nog aanwezig is;

 • dat gelet op bovengenoemde ontwikkelingen ik het voor de periode tot 1 juli 2017 noodzakelijk acht om in het gebied de Gele Loper cameratoezicht toe te blijven passen;

Gelet op artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 1 en artikel 3, derde lid van de Verordening cameratoezicht gemeente Groningen en gelet op de doelstellingen zoals genoemd in artikel 4 van deze verordening;

BESLUIT:

vast te stellen het Aanwijsbesluit Cameratoezicht Gele Loper.

Artikel I
 • A.

  Het volgende gebied wordt hierbij aangewezen als openbare plaats waar cameratoezicht plaatsvindt/kan plaatsvinden tot 1 juli 2017: het gebied tussen het Hoofdstation en de Oude Kijk in ’t Jat brug in Groningen (zie bijgevoegde kaart)

 • B.

  De camera’s zijn aanwezig op meerdere locaties binnen dit gebied en kunnen indien dat gelet op de genoemde belangen in de verordening aan de orde is, worden verplaatst binnen dit gebied.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking en is van kracht tot en met 30 juni 2017.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 23 januari 2017

Peter den Oudsten,

burgemeester van Groningen.