Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

Besluit van de minister van Algemene Zaken van Sint Maarten houdende Besluit van de 9 januari 2017 tot afkondiging van het Besluit van 15 december 2015 houdende nadere bepalingen betreffende de inwerkingtreding van het Schepenbesluit 2004 en de intrekking van het Schepenbesluit 1965 voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten in verband met het nationaal veiligheidscertificaat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingBesluit van de minister van Algemene Zaken van Sint Maarten houdende Besluit van de 9 januari 2017 tot afkondiging van het Besluit van 15 december 2015 houdende nadere bepalingen betreffende de inwerkingtreding van het Schepenbesluit 2004 en de intrekking van het Schepenbesluit 1965 voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten in verband met het nationaal veiligheidscertificaat
CiteertitelBesluit houdende nadere bepalingen betreffende de inwerkingtreding van het Schepenbesluit 2004 en de intrekking van het Schepenbesluit 1965 voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten in verband met het nationaal veiligheidscertificaat
Vastgesteld doorMinister van Algemene Zaken
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Om technische redenen is de ‘Citeertitel’ ingekort. Zie voor de volledige ‘Citeertitel’ de ‘Intitulé’.

Deze regeling vervangt het Schepenbesluit 1965 voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 73 Schepenbesluit 2004
  2. art. 74 lid 2 Schepenbesluit 2004
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201701-01-2016nieuwe regeling

15-12-2016

AB 2017, no. 2

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de 9 januari 2017 tot afkondiging van het Besluit van 15 december 2015 houdende nadere bepalingen betreffende de inwerkingtreding van het Schepenbesluit 2004 en de intrekking van het Schepenbesluit 1965 voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten in verband met het nationaal veiligheidscertificaat

IN NAAM VAN DE KONING!

 

De Gouverneur van Sint Maarten,

 

Vanwege de Koning de last ontvangen hebbende tot afkondiging van het onderstaand besluit:

 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 december 2015 nr. IENM/BSK-2012/207839, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

 

Gelet op de artikelen 73 en 74, tweede lid, van het Schepenbesluit 2004;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De artikelen 6, 15, 41, 60, tweede lid, en 61, vierde lid, van het

Schepenbesluit 2004 treden in werking met ingang van 1 januari 2016

voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

ARTIKEL II

Het Schepenbesluit 1965 wordt met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

ARTIKEL III

Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2016.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering

van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in

het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Wassenaar 15 december

Willem-Alexander

Heeft opneming daarvan in het Afkondigingsblad bevolen.

Uitgegeven de negende januari 2017;

De Minister van Algemene Zaken

Namens deze,

Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving

Toelichting

Het Schepenbesluit 2004 is in de afgelopen jaren al grotendeels en op gefaseerde wijze in werking getreden. Eerst traden met ingang van 1 juli 2004 de bepalingen met betrekking tot de beveiliging van schepen in werking (Stb. 2004, 284). Daarna trad het Schepenbesluit 2004, behoudens de bepalingen met betrekking tot het nationaal veiligheidscertificaat (hierna: NVC), met ingang van 1 januari 2005 in werking voor Nederland, Aruba en de toenmalige Nederlandse Antillen (Stb. 2004, 699). De volgende fase, het stellen van regels met betrekking tot het NVC voor Nederlandse schepen, trad met ingang van 1 juli 2009 in werking (Stb. 2009, 259 en Stcrt. 2009, 116).

 

Dit besluit ziet vervolgens op de inwerkingtreding van de uitvoeringsregelgeving rond het NVC voor schepen die op grond van Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense rechtsregels gerechtigd zijn de vlag van het Koninkrijk te voeren. Door middel van een wijziging van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen komt deze nieuwe regelgeving tot stand. Voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten kan daarom het Schepenbesluit 2004 met ingang van 1 januari 2016 volledig in werking treden en kan het Schepenbesluit 1965 – en daarmee de bepalingen met betrekking tot het certificaat van deugdelijkheid – worden ingetrokken. In verband met de afstemming binnen het Koninkrijk is zekerheidshalve rekening gehouden met de situatie dat dit besluit niet voor het eind van 2015 in het Staatsblad wordt geplaatst.

 

Totdat is voorzien in nieuwe uitvoeringsregelgeving blijft het Schepenbesluit 1965 nog slechts in werking voor twee categorieën Nederlandse schepen, te weten voor zeilschepen van minder dan 500 GT en gebruikt voor het vervoer van ten hoogste 36 passagiers, en kleine zeegaande jachten die commercieel worden geëxploiteerd (Commercial Cruising Vessels).

 

De Minister van Infrastructuur en Milieu