Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Beleid huisvesting voor mantelzorg gemeente Aalsmeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid huisvesting voor mantelzorg gemeente Aalsmeer 2015
CiteertitelBeleid huisvesting voor mantelzorg gemeente Aalsmeer 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit omgevingsrecht (bijlage II, artikel 4);

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-201530-06-2015Nieuwe regeling

20-01-2015

Onbekend

Z-2014/067762, D-2014/322758

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid huisvesting voor mantelzorg gemeente Aalsmeer 2015

Beleid huisvesting voor mantelzorg gemeente Aalsmeer 2015.

De burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelet op het Besluit omgevingsrecht (bijlage II, artikel 4);

gezien het advies van 20 januari 2015 met kenmerk Z-2014/067762 en D-2014/322758;

overwegende dat per 1 november 2014 huisvesting voor mantelzorg niet langer vergunningplichtig is;

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleid huisvesting voor mantelzorg gemeente Aalsmeer 2015

Paragraaf 1. Inleiding.

Per 1 november 2014 zijn de regels met betrekking tot het vergunningvrij bouwen aangepast, c.q. uitgebreid. Gevolg hiervan is dat huisvesting voor mantelzorg sinds voornoemde datum niet langer vergunningplichtig is. Om te voorkomen dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de mantelzorg-regeling, heeft het college van burgemeester en wet- houders (hierna: het college) er behoefte aan enkele spelregels te formuleren.

Paragraaf 2. Wat is mantelzorg?

Onder mantelzorg wordt volgens de wet verstaan: Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten aan elkaar overstijgt en waarvan de behoefte met een verklaring van de huisarts, wijkverpleegkundige of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

Paragraaf 3. Wat moet onder mantelzorghuisvesting worden verstaan?

Onder huisvesting voor mantelzorg moet volgens de wet worden verstaan: Huisvesting in of bij een woning van één huishouding van maximaal twee personen, van wie tenminste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

Paragraaf 4. Voorwaarden.

Om voor huisvesting in het kader van mantelzorg in aanmerking te komen, dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De noodzaak tot mantelzorg moet worden vastgesteld door een objectieve deskundige.

 • 2.

  Mocht mantelzorg nodig zijn, moet voor de nieuwe (tijdelijke) woongelegenheid geen huisnummer worden aangevraagd. De woonachtige personen moeten zich laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP, voormalig GBA) op het adres van het hoofdgebouw.

 • 3.

  Indien (na een gestelde termijn) geen verklaring van noodzakelijkheid wordt overgelegd, wordt handhavend opgetreden omdat er geen wettige mantelzorgsituatie is.

 • 4.

  Na beëindiging van de mantelzorgbehoefte moet de bewoning van de mantelzorg- woning binnen 3 maanden gestaakt worden en moeten de essentiële voorzieningen (sanitair en keuken) uit het gebouw verwijderd worden, zodat er geen sprake meer is van een woning.

Paragraaf 5. Inwerkingtreding.

Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop deze bekend is gemaakt.

Paragraaf 6. Citeertitel.

Deze regeling wordt aangehaald als Beleid huisvesting voor mantelzorg gemeente Aalsmeer 2015.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 januari 2015.