Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Nadere regels Preventie en Innovatie en Maatschappelijke Initiatieven sociaal domein 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Preventie en Innovatie en Maatschappelijke Initiatieven sociaal domein 2016
CiteertitelNadere regels Preventie en Innovatie en Maatschappelijke Initiatieven sociaal domein 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening
 2. Algemene wet bestuursrecht, tit. 4.2
 3. Gemeentewet, art. 149
 4. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2015Nieuwe regeling

03-12-2016

gmb-2017-8974

1148448

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling subsidies Preventie, Innovatie en Maatschappelijke Initiatieven Sociaal Domein 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikel 149 en 156 van de Gemeentewet,

Besluit vast te stellen de:

Nadere regeling subsidies Preventie, Innovatie en Maatschappelijke Initiatieven Sociaal Domein 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

 • 1.
 • 2.

  Informele zorg:

  zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht en kan bestaan uit bijvoorbeeld mantelzorg, respijtzorg, vrijwillige zorg);

 • 3.

  Begeleiding:

  de voorziening begeleiding, waarvoor een indicatie nodig is, zoals deze is vastgelegd in de Resultaatovereenkomst uitvoering Maatwerk Begeleiding van 30 oktober 2014 en de raamovereenkomst Jeugd 2014

 • 4.

  Subsidie per kalenderjaar:

  deze subsidievorm is bedoeld voor activiteiten met een looptijd van (max) twee jaar en wordt per kalenderjaar verleend.

 • 5.

  Projectsubsidie:

  deze subsidievorm is bedoeld voor projecten met een periode minder dan een jaar.

 • 6.

  Innovatie:

  een bewust gekozen verandering in het aanbod om bijvoorbeeld de kwaliteit en/of de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren of (zorg) verlening aan nieuwe doelgroepen te ontwikkelen en realiseren.

 • 7.

  Preventie:

  Het voorkomen/uitstellen/verminderen van het gebruik van begeleiding.

 • 8.

  Maatschappelijk initiatief:

  een particulier plan om de sociale cohesie in de eigen kern, wijk, buurt of straat te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken; met als doel om de begeleiding beter en dichterbij te organiseren.

 • 9.

  Toetsingscommissie :

  de toetsingscommissie die de aanvragen beoordelen en rangschikken.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

 • 1.

  Met deze subsidieregeling wil de gemeente inwoners, bewonersgroepen, vrijwilligers en professionele instellingen stimuleren en uitdagen om met goede ideeën te komen die eraan bijdragen dat we in de toekomst de zorg en dienstverlening kunnen blijven verlenen die nodig is.

  Daarbij wil de gemeente maatschappelijke initiatieven stimuleren om te komen tot ‘meer samenleving, minder overheid’

Artikel 3 Doelgroep/aanvrager

 • 1.

  De subsidie voor maatschappelijke initiatieven kan worden aangevraagd door natuurlijke personen in samenwerking met een organisatie of vereniging.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het stimuleren van activiteiten die gericht zijn op innovatie en preventie, onder andere door inzet van andere (zorg)producten, werkwijzen of methodieken. Versterking van het lokale preventieve veld en/of verbetering van een bestaand product, dienst of proces kan hier ook onder vallen.

 • 2.

  Bij maatschappelijke initiatieven dienen de activiteiten gericht te zijn op onder andere het verbeteren van stabiliteit, regie en controle van inwoners op zelfredzaamheid, op het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners, het versterken van de eigen kracht van inwoners

Artikel 5 Weigerings- en afwijzingsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Albrandswaard wordt subsidie geweigerd dan wel afgewezen indien:

 • a.

  Het jaarlijkse subsidieplafond is bereikt;

 • b.

  Het subsidiebedrag hoger is dan de inzet van begeleiding;

 • c.

  De aanvraag is gericht op persoonlijk of bedrijfsmatig winstbejag;

 • d.

  Het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • e.

  Niet wordt voldaan aan (één van) de subsidiecriteria in artikel 4;

 • f.

  De subsidieaanvraag niet compleet is ontvangen binnen de gestelde termijn;

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt een (deel)subsidieplafond vastgesteld voor zowel subsidies Preventie en Innovatie Sociaal domein als voor subsidies maatschappelijke initiatieven.

 • 2.

  Een eventueel restant kan worden ingezet voor incidentele projecten.

 • 3.

  Indien in het subsidietijdvak een beschikbaar bedrag niet geheel wordt verstrekt kan het college het resterende bedrag toevoegen aan:

  • a.

   Dezelfde periode;

  • b.

   Voor de volgende periode.

Artikel 7 Subsidieverdeling

 • 1.

  Honorering van de aanvragen die niet worden geweigerd geschiedt in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking in de in de bijlage opgenomen puntensysteem gebruikt door de toetsingscommissie.

 • 2.

  De aanvragen voor maatschappelijke initiatieven worden apart getoetst en gerangschikt.

 • 3.

  De aanvragen worden gerangschikt op volgorde van het aantal punten. Daarbij wordt de volgende systematiek gehanteerd:

  • a.

   De behaalde punten per criteria worden bij elkaar opgeteld tot een totaal score;

  • b.

   De aanvraag die de meeste punten scoort, komt als eerste in aanmerking voor subsidie, het project dat de op één na meeste punten scoort, komt als tweede in aanmerking enz;

  • c.

   Indien meerdere aanvragen evenveel punten scoren en honorering van deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de aanvraag met de hoogste gevraagde procentuele bijdrage van de gemeente afgewezen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Alle kosten die direct toe te rekenen zijn aan de activiteit, zoals bedoeld in artikel 4, zijn subsidiabel

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van

  • a.

   Onvoorzienbare kosten die meer dan 5% van de totale begroting bedragen;

  • b.

   Kosten die ten behoeve van de in aanmerking komende activiteiten gemaakt worden voor de datum van toekenning;

  • c.

   Kosten die ten behoeve van de in aanmerking komende activiteiten gemaakt worden na de einddatum van de projectperiode;

Hoofdstuk 3 Aanvraagprocedure

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een aanvraagformulier,met in de bijlage de subsidievoorwaarden.

  • a.

   Bij de aanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over:

   Een activiteitenplan waaruit blijkt:

   • i.

    Het aangevraagde subsidiebedrag

   • ii.

    De omschrijving, aanleiding, doelstelling en motivering

  • b.

   Een begroting met de inkomsten en uitgaven.

Artikel 10 Indieningstermijn

In afwijking van de ASV dient een aanvraag voor een subsidie per kalenderjaar worden ingediend tussen 1 oktober en 31 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd.

Artikel 11. Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  Jaarlijks wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag voor het betreffende jaar beschikbaar gesteld. Het college kan besluiten om af te wijken van deze regel door te besluiten in meerdere tranches te bevoorschotten.

 • 2.

  In de verleningsbeschikking wordt het bevoorschottingsregime beschreven, inclusief het moment waarop de betalingen zullen plaatsvinden.

 • 3.

  In geval van verlening van een subsidie van ten hoogste € 10.000, wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie.

 • 4.

  Subsidie wordt voor ten hoogste een jaar verstrekt, voor de continuering dient de initiatiefnemer een vervolgaanvraag in.

Artikel 12 Eindverantwoording / Vaststelling subsidie

 • 1.

  Subsidies tot en met € 10.000 worden direct vastgesteld.

 • 2.

  Voor subsidies boven de € 10.000 dient de ontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 1 april, na het jaar waarvoor de subsidie is verleend, te worden ingediend.

 • 3.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie bevat:

  • a.

   Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de doelstellingen zijn behaald;

  • b.

   Een overzicht van de gesubsidieerde activiteit en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten.

Artikel 13 Continuering na maximaal twee jaar

 • 1.

  Deze subsidie innovatie, preventie en maatschappelijke initiatieven is bedoeld om nieuwe, betere arrangementen te ontwikkelen als alternatief voor de begeleiding en/ of re-integratie;

 • 2.

  Na een jaar, of bij projectsubsidies na afloop van de activiteiten wordt getoetst of dit inderdaad zo is op basis van de verantwoording en het financieel verslag.

 • 3.

  De toetsingscommissie komt bijeen om de resultaten van de initiatieven te beoordelen aan de hand van het puntensysteem dat bij de regeling hoort. De resultaten worden mede beoordeeld door middel van een bezoek aan het initiatief door de toetsingscommissie.

 • 4.

  Structurele financiering in het kader van de begeleiding is uitsluitend mogelijk indien het project heeft aangetoond dat het een vervanging is voor de begeleiding en/of reintegratie.

 • 5.

  Dit betekent dat het initiatief minimaal 30 punten scoort bij de evaluatie en verantwoording. Voor Maatschappelijke initiatieven geldt minimaal 25 punten bij de evaluatie en verantwoording.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking en werkt terug tot 1 november 2015.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels Preventie en Innovatie en Maatschappelijke Initiatieven sociaal domein 2016.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van

3 december 2016.

Secretaris,

Burgemeester,