Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200316-01-2019nieuwe regeling

25-02-2003

Het Kompas, 28-02-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003

De raad van de gemeente Strijen;

gelezen het bijgaande raadsvoorstel d.d. 14 februari 2003 inzake ;

gezien het voorstel van de voorzitter van de raad d.d. 8 januari 2003;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003;

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1
 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2
 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand bestrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 2.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5
 • 1.

  Elk raadslid heeft recht op ambtelijke bijstand bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c.

 • 2.

  De secretaris houdt een register van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c bij, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen;

  • a.

   welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

  • b.

   over welk onderwerp om bijstand in verzocht;

  • c.

   welke ambtenaar de bijstand heeft verleend;

  • d.

   hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;

  • e.

   de reden waarom een verzoek is geweigerd.

Artikel 6

De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

Artikel 7
 • 1.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijk bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden.

 • 2.

  Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 8
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde, kunnen een financiële bijdrage aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Het verzoek wordt ingediend bij de griffier.

 • 3.

  De raad beslist op het verzoek, na advies van de commissie Algemeen bestuurlijke Aangelegenheden.

Artikel 9
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   opleidingen voor raads- en commissieleden.

Artikel 10

Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

Paragraaf 3: Slotbepaling

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2003.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Strijen,

gehouden op 25 februari 2003 .

de griffier, de voorzitter,