Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot 1e wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2006
Citeertitel1e wijziging verordening lijkbezorgingsrechten 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220 t/m 220h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-200901-06-2012Toelichting

12-11-2009

Da's mooi, 08-12-2009

09/17825

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober  2009;

gelet op de artikelen 220 t/m 220h van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de:

volgende verordening:

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2006

VERORDENING TOT 1e WIJZIGING VAN DE VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2006

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a begraafplaats: de begraafplaatsen te Diever, Dwingeloo, Havelte, Uffelte, Vledder, Wapserveen en Zorgvlied;

b eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 2.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • 3.

  het doen verstrooien van as op het graf;

c algemeen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot:

 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 2.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • 3.

  het doen verstrooien van as op het graf;

d eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • 2.

  het doen verstrooien van as op het graf;

e algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen;

f urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

g asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

h urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

i verstrooiplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a het lichten en eventueel weer herbegraven van een lijk of het lichten en eventueel weer bijzetten van een asbus op rechterlijk gezag;

b het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als "1e wijziging verordening lijkbezorgingsrechten 2006".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 12 november 2009

  

de raadsgriffier, de voorzitter

Tarieventabel 2010

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar, op een graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven € 925,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar, op een dubbel graf, waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven € 1.850,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar, op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen, wordt geheven € 1.850,00

Het onder 1.3 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf die mogelijkheid wel heeft.

Voor het omzetten van het recht op enkellaags begraven in het recht op dubbellaags begraven wordt geheven € 925,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar, op een urnengraf waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven € 1.440,00

Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar, op een urnennis waarin 2 urnen bijgezet kunnen worden, wordt geheven € 1.440,00

1.6 Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar, tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een door de gemeente aangelegde grafkelder op de algemene begraafplaats Diever wordt geheven:

1.6.1 in een enkele grafkelder € 1.850,00

1.6.2 in een dubbele grafkelder € 2.725,00

1.7 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven van € 462,50

1.8 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven van € 925,00

1.9 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4 en 1.5

met 10 jaar wordt een recht geheven van € 720,00

1.10 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.6.1 met

10 jaar wordt een recht geheven van € 925,00

1.11 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.6.2 met

10 jaar wordt een recht geheven van € 1.362,50

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 309,00

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven € 155,00

2.3 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met € 75,00

2.4 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren buiten de uren zoals genoemd in artikel 9 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Westerveld.

2.5 Voor het begraven van lijken van een doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling, mits dit in dezelfde kist geschiedt, wordt slechts éénmaal een recht geheven.

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnengraf wordt geheven € 155,00

 

Hoofdstuk 4  Grafkelder, grafbedekking en onderhoud

4.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen, of van het vernieuwen met een andere maatvoering, van de voorwerpen bedoeld in artikel 13 en 17 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westerveld, wordt geheven:

voor de aanleg van een grafkelder € 309,00

voor het plaatsen van gedenktekenen, kruisen, zerken e.d. of het aanbrengen van een gedenkteken op een urnengraf € 155,00

 

Hoofdstuk 5 Opgraven, verstrooien

Voor het opgraven en eventueel herbegraven van een lijk wordt geheven:

5.1.1 van een persoon van 12 jaar of ouder € 450,00

5.1.2 van een persoon jonger dan 12 jaar € 225,00

Voor het lichten en eventueel weer bijzetten van een asbus wordt geheven € 225,00

5.3 Voor het verstrooien van as op een verstrooiplaats wordt per asbus geheven € 50,00

Op een daartoe bij een verstrooiplaats bestemde plaats kan kosteloos een gedenkteken, volgens door de gemeente aangegeven afmetingen, worden aangebracht.

Nota-toelichting

2010-10-19