Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
RUD Zuid-Limburg

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRUD Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten
CiteertitelOndermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten d.d 1 januari 2017
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOndermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 10.1.1 Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017Nieuwe regeling (onder intrekking oude)

11-01-2017

Onbekend

2017/2609

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten

2017/2609

De directeur van de RUD Zuid-Limburg

Gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het “Mandaatbesluit van de gemeente Eijsden-Margraten aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 1 januari 2017”;

   

besluit:

 • 1.

  binnen de RUD Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden (a.i.) van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst en in overeenstemming met de bij deze afdelingen uitgevoerde werkzaamheden en taken.

 • 2.

  Aan de medewerkers de bevoegdheden genoemd onder U06, U08 en H06 ondermandaat-, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de lijst genoemd onder 1. en voor zover het betreft door hen uitgevoerde werkzaamheden en taken.

   

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2017.

Na de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten d.d. 1 januari 2017.

 

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de RUD Zuid-Limburg.

 

Maastricht, 11 januari 2017

 

mevr. mr. L.M. Kobes

Directeur RUD Zuid-Limburg

 

 

Bijlage  

MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSLIJST

Algemeen

 

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

 

A01

De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bevoegd gezag, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

Afdelingshoofd

A02

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bevoegd gezag, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

Afdelingshoofd

A03

Het verlengen of verdagen van de termijn voor het nemen van een besluit.

Afdelingshoofd

A04

Alle besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures en het uitvoeren van alle proceshandelingen, indien het primaire besluit in mandaat of ondermandaat is genomen.

 

Uitgezonderd hiervan zijn:

het instellen van (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma (hoger) beroep; het instellen van incidenteel (hoger) beroep met uitzondering van het instellen van pro-forma incidenteel (hoger) beroep.

Afdelingshoofd

Ondermandaat wordt niet verleend voor besluiten op bezwaarschriften

A05

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om het bevoegd gezag te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures.

Nee

A07

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies.

Nee

A08

Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Afdelingshoofd

A09

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van handhavingsarrangementen met het OM en de politie.

Afdelingshoofd

 

Uitvoering

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

 

U01

Besluiten tot het verlenen of weigeren van omgevingsvergunningen, voor zover betrekking hebbend op enkelvoudige aanvragen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en i van de Wabo.

Uitgezonderd hiervan zijn besluiten tot het weigeren van omgevingsvergunningen, tenzij:

het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is gebaseerd op een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel

of

het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo.

Afdelingshoofd

U02

Besluiten inzake het wijzigen van de voorschriften van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo.

Afdelingshoofd

U03

Besluiten inzake het intrekken van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en i van de Wabo.

Afdelingshoofd

U04

Besluiten tot het niet behandelen van aanvragen en het afwijzen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 en 4:6 van de Awb.

Afdelingshoofd

U05

Besluiten op grond van hoofdstuk 7, 8, 10, 13 en 19 van de Wm, voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

Afdelingshoofd

U06

Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het RRGS als bedoeld in titel 12.2 van de Wm.

Afdelingshoofd

en medewerkers

U07

Het beoordelen van PRTR verslagen als bedoeld in titel 12.3 van de Wm.

Afdelingshoofd

U08

Het uitvoeren van werkzaamheden op de e-MJV applicatie en IPPC applicatie inzake PRTR verslagen, MJA rapportages, EEP rapportages en IPPC gegevens.

Afdelingshoofd

en medewerkers

U09

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Afdelingshoofd

U10

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van het Vuurwerkbesluit.

Afdelingshoofd

U11

Het afhandelen van kennisgevingen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Afdelingshoofd

U12

Besluiten op grond van artikel 15, 17, 65 en 66 van de Wet bodembescherming, voor zover betrekking hebbend op het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen en voor zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg..

Afdelingshoofd

U13

Het afhandelen van meldingen ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Afdelingshoofd

U14

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen, voor zover betrekking hebbend op gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen.

Afdelingshoofd

U15

Besluiten inzake het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de aangewezen wegen voor het laden en lossen van die stoffen op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Afdelingshoofd

U16

Besluiten inzake het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor het publiek toegankelijke plaats binnen een bebouwde kom op grond van sectie 7.5.11 voorschrift CV1 (1) a van de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR 2015).

Afdelingshoofd

U17

Besluiten inzake het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Afdelingshoofd

U18

Het uitbrengen van adviezen met het oog op de samenhang tussen omgevingsvergunningen en watervergunningen als bedoeld in artikel 6.27 van de Waterwet.

Afdelingshoofd

U19

Besluiten inzake het veroorzaken van geluidhinder en trillingshinder op grond van artikel 8.3 en 8.4 van het Bouwbesluit 2012.

Afdelingshoofd

 

Handhaving

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT, SUBVOLMACHT EN SUBMACHTIGING

 

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving op grond van artikel 5.10, lid 3 van de Wabo.

Nee

H02

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten juncto 5.2 van de Wabo bepaalde, voor zover vallend onder de basistaken.

Afdelingshoofd

H03

Het voeren van alle correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

een bezoekbevestigingsbrief;een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom;vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (artikel 5.16 van de Awb).

Afdelingshoofd

H04

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Afdelingshoofd

H05

Voorbereidingshandelingen op grond van afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de Awb en besluiten op grond van afdeling 5.3.2 van de Awb, met uitzondering van de besluiten op grond van artikel 5:37 van de Awb.

Afdelingshoofd

H06

Besluiten tot het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang conform artikel 5.31 van de Awb juncto 5.17 van de Wabo dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging daartoe.

Afdelingshoofd en toezichthouders

H07

Besluiten en de voorbereidingshandelingen tot het vaststellen van gedoogbeschikkingen.

Afdelingshoofd

H08

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 van de Wm inzake maatregelen bij een ongewoon voorval.

Afdelingshoofd

H09

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend optreden, inclusief de afwijzing van deze verzoeken.

Afdelingshoofd

H11

Beslissingen op grond van artikel 6 van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (EED).

Afdelingshoofd

H12

Het houden van toezicht op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming

Afdelingshoofd