Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Verordening stimuleringslening energieneutrale woningen Texel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringslening energieneutrale woningen Texel
CiteertitelVerordening Stimuleringslening energieneutrale woningen Texel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201611-11-2020Nieuwe verordening

21-12-2016

Gemeenteblad Texel 2016 nr 81

114

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening stimuleringslening energieneutrale woningen Texel

De raad van de gemeente Texel;

 

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

 

gehoord de raadscommissie van 6 december 2016;

 

Gelet op

de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Overwegende

·dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de ambitie van de gemeente Texel om in het jaar 2020 op duurzame wijze in haar eigen energiebehoefte te voorzien.

Besluit

Vast te stellen de:

Verordening stimuleringslening energieneutrale woningen Texel

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.Aanvrager

een eigenaar/bewoner die een aanvraag voor een stimuleringslening indient. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager.

b.College

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel.

c.Stimuleringslening

een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen aan de woning van aanvrager.

d.Stimuleringsmaatregelen

onderhoudsmaatregelen, waaronder begrepen het opheffen van gebreken aan het casco van de woning, andere woningvoorzieningen en energie beperkende dan wel energie opwekkende aanpassingen, als begrepen in artikel 3 lid 1.

e.Kosten

de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening en de notaris en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten; kosten voor zelfwerkzaamheid zijn uitgesloten.

f.SVn

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunning nummer 12013647.

g.Recreatief opstal

een woning die op grond van het bestemmingsplan is aangewezen als recreatief opstal.

h.Energie neutrale woning:

een woning waarvan op grond van de berekeningen blijkt dat er in het energieverbruik wordt voorzien met duurzame bronnen waarbij over het jaar geen externe energie (van buiten Texel) nodig is bij een gemiddeld gebruik (exclusief laden voor elektrisch vervoer).

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande zelfstandige woningen en recreatieve opstallen die verbonden zijn met een woning in de gemeente Texel. Bij woningen moet de aanvrager de woning zelf bewonen. Per aanvrager wordt slechts voor maximaal 2 woningen een lening verleend.

Artikel 3 Stimuleringsmaatregelen

 • 1.

  De Stimuleringslening is bedoeld voor het treffen van een set van maatregelen die de eigen woning of het eigen recreatief opstal van de aanvrager energieneutraal maken.

 • 2.

  De lening wordt alleen toegewezen indien de woning na de getroffen stimuleringsmaatregelen volledig energieneutraal wordt conform de definitie uit artikel 1 lid h.

Artikel 4 Budget

 • 1.

  De Raad van de gemeente Texel stelt het budget vast voor het toewijzen van stimuleringsleningen.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend zolang deze verordening van kracht is.

 • 3.

  Stimuleringsleningen worden alleen toegewezen voor zover het budget hiervoor toereikend is.

 • 4.

  Over de toewijzing van de stimuleringslening wordt beslist in volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

 • 5.

  Aanvragen die in verband met het overschrijden van het budget niet kunnen worden toegewezen, worden door het college afgewezen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een stimuleringslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de stimuleringslening vast met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 50.000.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   een opgave van de te treffen stimuleringsmaatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen via offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • d.

   een verklaring van de installateur/aannemer/adviseur dat de woning na de te treffen maatregelen wordt gekwalificeerd als een energieneutrale woning.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken aan te vullen.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is aangevuld, verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk.

 • 5.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige (eventueel aangevulde) aanvragen.

 • 6.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit in, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten volgens het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de kosten van de te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500;

 • 4.

  er naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt dat niet aan de bepalingen van deze verordening wordt voldaan;

 • 5.

  de stimuleringslening is toegewezen op grond van onjuiste gegevens;

 • 6.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt;

 • 7.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen.

Artikel 8 Krediettoets, verstrekken en beheer stimuleringsregeling

 • 1.

  De toewijzing van een stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen stimuleringslening.

Artikel 9 Voorwaarden SVn

Op stimuleringsleningen zijn van toepassing: de ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, de ‘Procedures Stimuleringslening, de ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, de ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en de ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemersovereenkomst tussen gemeente Texel en SVn dan wel door SVn wordt uitgereikt aan de aanvrager ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 10 Kenmerken stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 50.000 (inclusief BTW).

 • 3.

  De looptijd van de stimuleringslening bedraagt maximaal 30 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage wordt door het college vastgesteld op het moment van toewijzen van de stimuleringslening.

 • 5.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6.

  De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 7.

  Van de lening wordt een notariële akte opgemaakt.

Artikel 11 Bouwkrediet

Een stimuleringslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die betrekking hebben op door het college aanvaarde werkelijke kosten.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

Artikel 14 Slotbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Stimuleringslening energie neutrale woningen Texel 2016’ en treedt in werking op de 8e dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2016,

De griffier, De voorzitter,