Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijsbesluit toezichthouder VTH gemeente Slochteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouder VTH gemeente Slochteren
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouder VTH gemeente Slochteren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201601-07-2017Nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2016-184217

6044688

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouder VTH gemeente Slochteren

 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

(overwegende dat het aanwijsbesluit geactualiseerd dient te worden)

BESLUIT:

vast te stellen het Aanwijsbesluit Toezichthouder.

Met de vaststelling van dit aanwijsbesluit worden personen van de afdeling Bouwen, Wonen en Bedrijven van de gemeente Slochteren die met toezicht zijn belast in het Grenscorrectiegebied Meerstad tot 1 juli 2017 als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangewezen op functie. Deze toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens diverse wetten en gemeentelijke verordeningen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Functies met toezichthoudende bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 2 Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft toezicht op de naleving van het bepaalde in:

Dienstonderdeel

Bouwen, Wonen en Bedrijven

(gemeente Slochteren)

Functie

Toezichthouder

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van

13 december 2016.

De burgemeester,

P. den Oudsten.

De secretaris,

P. Teesink.