Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Verordening Rioolaansluitrecht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Rioolaansluitrecht 2017
CiteertitelVerordening Rioolaansluitrecht 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

14-11-2016

Onbekend

16RB064

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Rioolaansluitrecht 2017

 

 

 

 

Raadsbesluit

 

 

 

Besluitnr.: 16RB064

 

Zaaknr.: 16DV03180

 

 

 

 

Besluit tot vaststelling van de "Verordening rioolaansluitrecht 2017".

 

De raad van de gemeente Duiven;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016;

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht in de gemeente Duiven”.

Artikel 1.

Belastbaar feit.

Onder de naam rioolaansluitrecht wordt een eenmalig recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het mogelijk maken van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 2.

Belastingplicht.

Het recht wordt geheven van:

a.de natuurlijke of rechtspersoon die, gerekend naar het tijdstip van de totstandkoming van

een aansluiting als bedoeld in artikel 1, krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het

genot heeft van een gebouwd eigendom;

b.degene, door wie of op wiens last de dienst als bedoeld in artikel 1 is aangevraagd.

Artikel 3.

Tarief.

 • 1.

  Het recht bedraagt voor elke aansluiting van een eigendom op een door of vanwege de gemeente aangelegde gemeentelijke riolering € 213,00.

 • 2.

  Eigendommen, welke in verband met de uitoefening van een beroep, bedrijf of anderszins als een eenheid kunnen worden beschouwd, worden voor de toepassing van deze verordening als een eigendom aangemerkt, tenzij voor elk van die eigendommen afzonderlijk aansluitingen op de gemeentelijke riolering tot stand worden gebracht.

 • 3.

  Eigendommen, welke zijn ingericht voor bewoning door meer dan één gezin, worden voor de toepassing van deze verordening aangemerkt als even zoveel afzonderlijke eigendommen, als er zelfstandige wooneenheden zijn ingericht.

Artikel 4.

Wijze van heffing.

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 5.

Ontstaan van de belastingschuld.

De belastingplicht ontstaat zodra de in artikel 1 bedoelde aansluiting tot stand is gebracht.

Artikel 6.

Termijn van betaling.

De belastingaanslagen zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die van dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 7.

Kwijtschelding.

Bij de invordering van het rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 9.

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel.

 • 1.

  De “Verordening rioolaansluitrecht 2016” van 9 november 2015, nr. 15RB063, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussen-liggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van het rioolaansluitrecht in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolaansluitrecht 2017”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 14 november 2016.

 

 

De raad van de gemeente Duiven,

 

 

griffier,

voorzitter,

 

M.P.M. (Mat) Gijsbers

drs. H.B.I. (Rik) de Lange