Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lijkbezorgingsrechten 2017
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

14-11-2016

Onbekend

16RB071

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017

 

 

 

 

Raadsbesluit

 

 

 

Besluitnr.: 16RB071

 

Zaaknr.: 16DV03180

 

 

 

 

Besluit tot vaststelling van de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2017".

 

De raad van de gemeente Duiven;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en de Beheersverordening Algemene begraafplaats “’t Heijlige Lant”;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten in de gemeente Duiven”.

Artikel 1.

Begripsomschrijvingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats ’t Heijlige Lant;

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken

  worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van

  een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

  uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden

tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon

  het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van kinderlijken tot de leeftijd van twaalf jaar;

   • 2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen met de as

   • van overleden kinderen tot de leeftijd van twaalf jaar;

   • 3. het doen verstrooien van as.

 • i.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder

  gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van kinderlijken tot de leeftijd van

  twaalf jaar;

 • j.

  particulier urnengraf of urnenkelder: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of

  rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • k.

  algemeen urnengraf of urnenkelder: een graf bij de gemeente in beheer waarin

  gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particulier horizontaal of verticaal urnenelement: een horizontaal (liggend en gekoppeld onderdeel uitmakend van een ‘muur’) of verticaal (rechtop staand) urnenelement waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • m.

  algemeen horizontaal of verticaal urnenelement: een horizontaal (liggend en gekoppeld onderdeel uitmakend van een ‘muur’) of verticaal (rechtop staand) urnenelement bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • n.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • o.

  verstrooiingsplaats: de plaats waarop as wordt verstrooid;

 • p.

  gedenkteken: gedenkteken op een graf, een urnengraf, een urnenkelder, een horizontaal urnenelement, een verticaal urnenelement, de herdenkingszuil, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • q.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf/-kelder, een particulier horizontaal of verticaal urnenelement of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • r.

  herdenkingszuil: een zuil bij de verstrooiingsplaats, waarop een gedenkplaatje kan

  worden aangebracht met de naam van de overledene, waarvan de as op de verstrooiingsplaats is uitgestrooid.

Artikel 2.

Belastbaar feit.

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3.

Belastingplicht.

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4.

Uitsluitende rechten tot begraven van lijken.

 • 1.

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaren in een particulier graf doen begraven en begraven houden van lijken van personen van 12 jaar ouder of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen of het doen verstrooien van as van overledenen wordt geheven € 1.524,00

 • 2.

  Voor het verlengen van het onder 1. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaren geheven € 609,00

 • 3.

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaren in een particulier kindergraf doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen van 1 jaar of ouder, doch jonger dan 12 jaar of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen of het doen verstrooien van as van overledenen wordt geheven € 1.142,00

 • 4.

  Voor het verlengen van het onder 3. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaren geheven € 457,00

 • 5.

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaren in een particulier kindergraf doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen beneden de leef- tijd van 1 jaar of van een doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen of het doen verstrooien van as van overledenen wordt geheven € 572,00

 • 6.

  Voor het verlengen van het onder 5. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaren geheven € 228,00

 • 7.

  Indien, bij begraving in een particulier graf of een particulier kindergraf waarop een uitsluitend recht is gevestigd, de resterende termijn van dit uitsluitend recht minder bedraagt dan de wettelijke termijn van 10 jaar waarbinnen een graf niet geroerd mag worden, wordt een recht geheven berekend naar € 56,00 per jaar of gedeelte van een jaar, dat het graf niet geroerd mag worden, maar er geen uitsluitend recht meer is gevestigd.

Artikel 5.

Uitsluitende rechten tot bijzetten van asbussen.

 • 1.

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaren in een particulier urnengraf of een particuliere urnenkelder doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen of het doen verstrooien van as van overledenen wordt geheven € 762,00

 • 2.

  Voor het verlengen van het onder 1. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaren geheven € 305,00

 • 3.

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaren in een particulier horizontaal urnen- element of een particulier verticaal urnenelement doen bij- zetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen wordt geheven € 762,00

 • 4.

  Voor het verlengen van het onder 3. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaren geheven € 305,00

Artikel 6.

Uitsluitende rechten op gedenkplaatsen.

 • 1.

  Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het voor een periode van 30 jaren op een particuliere gedenkplaats doen plaatsen en geplaatst houden van een gedenkteken wordt geheven € 773,00

 • 2.

  Voor het verlengen van het onder 1. genoemde uitsluitend recht wordt voor elke periode van 10 jaren geheven € 305,00

Artikel 7.

Begraven van lijken.

 • 1.

  Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een particulier graf wordt geheven voor de 1e inlage € 1.291,00

  voor de 2e inlage € 1.343,00

 • 2.

  Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf voor 1 inlage wordt geheven € 1.291,00

 • 3.

  Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een algemeen graf voor 2 inlagen wordt geheven € 837,00

 • 4.

  Voor het verlengen van de graftermijn van een algemeen graf voor een persoon van 12 jaar of ouder wordt voor een periode van 10 jaren geheven € 609,00

  elke periode van 5 jaren geheven € 305,00

 • 5.

  Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 jaar of ouder, doch jonger dan 12 jaar in een particulier kindergraf wordt geheven voor de 1e inlage € 945,00

  voor de 2e inlage € 1.000,00

 • 6.

  Voor het begraven van een lijk van een kind van 1 jaar of ouder, doch jonger dan 12 jaar in een algemeen kindergraf wordt geheven € 945,00

 • 7.

  Voor het verlengen van de graftermijn van een algemeen kinder- graf voor een kind van 1 jaar of ouder, doch jonger dan 12 jaar

  wordt voor

  een periode van 10 jaren geheven € 457,00

  elke periode van 5 jaren geheven € 228,00

 • 8.

  Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd van 1 jaar of van een doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht in een particulier kindergraf wordt geheven voor de 1e inlage € 472,00

  voor de 2e inlage € 526,00

 • 9.

  Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de leeftijd tijd van 1 jaar of van een doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht in een algemeen kindergraf wordt geheven € 472,00

 • 10.

  Voor het verlengen van de graftermijn van een algemeen kinder- graf voor een kind beneden de leeftijd van 1 jaar of van een doodgeboren kind en/of onvoldragen vrucht in een algemeen kindergraf wordt voor

  een periode van 10 jaren geheven € 228,00

  elke periode van 5 jaren geheven € 113,00

 • 11.

  De in het eerste tot en met het tiende lid genoemde rechten, met uitzondering van de leden vier, zeven en tien, worden verhoogd met 100%, indien het begraven geschiedt op zon- dagen, algemeen erkende christelijke en nationale feest- dagen en nieuwjaarsdag.

 • 12.

  De in het elfde lid genoemde toeslag is niet verschuldigd, in- dien het begraven geschiedt op last van de daartoe bevoegde overheid.

Artikel 8.

Bijzetten van asbussen.

 • 1.

  Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier graf wordt geheven voor de 1e inlage € 664,00

  voor elke volgende inlage € 664,00

 • 2.

  Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier urnengraf wordt geheven voor de 1e inlage € 664,00 voor elke volgende inlage € 664,00

 • 3.

  Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een algemeen urnengraf wordt geheven € 664,00

 • 4.

  Voor het verlengen van de graftermijn van een algemeen urnengraf wordt voor een periode van 10 jaren geheven € 305,00

  elke periode van 5 jaren geheven € 153,00

 • 5.

  Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particuliere urnenkelder wordt geheven voor de 1e inlage € 969,00

  voor elke volgende inlage € 690,00

 • 6.

  Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een algemene urnenkelder wordt geheven € 969,00

 • 7.

  Voor het verlengen van de graftermijn van een algemene urnenkelder wordt voor

  een periode van 10 jaren geheven € 305,00

  elke periode van 5 jaren geheven € 153,00

 • 8.

  Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een particulier horizontaal urnenelement of een particulier verticaal urnenelement wordt geheven voor de 1e inlage € 1.072,00

  voor elke volgende inlage € 624,00

 • 9.

  Voor het bijzetten van een asbus met of zonder urn in een algemeen horizontaal urnenelement of een algemeen verticaal urnenelement wordt geheven € 1.072,00

 • 10.

  Voor het verlengen van de termijn van een algemeen urnen- element wordt voor een periode van 10 jaren geheven € 305,00 elke periode van 5 jaren geheven € 153,00

 • 11.

  De in het eerste tot en met het tiende lid genoemde rechten, met uitzondering van de leden vier, zeven en tien, worden verhoogd met 100%, indien het bijzetten geschiedt op zon- dagen, algemeen erkende christelijke en nationale feest- dagen en nieuwjaarsdag.

 • 12.

  De in het elfde lid genoemde toeslag is niet verschuldigd, in- dien het bijzetten geschiedt op last van de daartoe bevoegde overheid.

Artikel 9.

Verstrooien.

 • 1.

  Voor het verstrooien van de as van een overledene op het verstrooiingsveld, een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere urnenkelder wordt geheven € 119,00

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde recht wordt verhoogd met 100%, indien het verstrooien geschiedt op zondagen, algemeen erkende christelijke en nationale feestdagen en nieuwjaars- dag.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde toeslag is niet verschuldigd, in- dien het verstrooien geschiedt op last van de daartoe bevoegde overheid.

Artikel 10.

Inschrijven en overboeken uitsluitende rechten.

Voor het inschrijven en het overboeken van het recht van een particulier graf, een particulier urnengraf, een particuliere urnen- kelder, een particulier horizontaal urnenelement, een verticaal urnen- element of een particuliere gedenkplaats in een daartoe bestemd register wordt geheven € 6,20

Artikel 11.

Plaatsen gedenkteken.

Voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf, een urnengraf, een urnenkelder, een horizontaal urnen- element, een verticaal urnenelement, de herdenkingszuil, een gedenkplaats of een verstrooiingsplaats wordt geheven € 20,15

Artikel 12.

Opgraven van lijken.

 • 1.

  Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk uit een graf wordt, behalve wanneer dit op rechterlijk bevel geschiedt, geheven € 419,00

 • 2.

  Voor het na opgraving weer begraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk in een ander graf op de begraafplaats wordt, naast het hiervoor onder 1. vermelde bedrag, een recht geheven als bedoeld in de artikelen 4 en/of 7 en/of 10.

 • 3.

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, is geen recht voor het opgraven van een lijk verschuldigd, indien tot ruiming is besloten en in verband daarmede opgraving zou moeten plaatsvinden, en alsdan de rechthebbende of de erfgenamen de wens te kennen geven de overblijfselen van het lijk en de kist te herbegraven in een ander graf. Alsdan wordt voor het opnieuw begraven een recht geheven als bedoeld in de artikelen 4 en/of 7 en/of 10.

Artikel 13.

Wegnemen van asbussen.

 • 1.

  Voor het wegnemen van een asbus met of zonder urn uit een particulier graf, een urnengraf of een urnenkelder wordt, behalve wanneer dit op rechterlijk bevel geschiedt, geheven € 386,00

 • 2.

  Voor het na wegnemen weer terugplaatsen van een asbus met of zonder urn in een ander(e) particulier graf, urnengraf, urnen- kelder, horizontaal urnenelement of verticaal urnenelement op de begraafplaats wordt, naast het hiervoor onder 1. vermelde bedrag, een recht geheven als bedoeld in de artikelen 5 en/of 8 en/of 10.

3. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, is geen recht voor het wegnemen van een asbus met of zonder urn verschuldigd, indien tot ruiming is besloten en in verband daarmede wegneming zou moeten plaatsvinden, en alsdan de rechthebbende of de erfgenamen de wens te kennen geven de asbus met of zonder urn opnieuw bij te zetten in een ander(e) particulier graf, urnengraf, urnenkelder, horizontaal urnenelement of verticaal urnenelement. Alsdan wordt voor het opnieuw bij- zetten een recht geheven als bedoeld in de artikelen 5 en/of 8 en/of 10.

Artikel 14.

Wegnemen van asbussen uit horizontaal of verticaal urnenelement.

 • 1.

  Voor het wegnemen van een asbus met of zonder urn uit een horizontaal urnenelement of een verticaal urnenelement wordt, behalve wanneer dit op rechterlijk bevel geschiedt, geheven € 263,00

 • 2.

  Voor het na wegnemen weer terugplaatsen van een asbus met of zonder urn in een ander(e) particulier graf, urnengraf, urnen- kelder, horizontaal urnenelement of verticaal urnenelement op de begraafplaats wordt, naast het hiervoor onder 1. vermelde bedrag, een recht geheven als bedoeld in de artikelen 5 en/of 8 en/of 10.

 • 3.

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, is geen recht voor het wegnemen van een asbus met of zonder urn verschuldigd, indien tot ruiming is besloten en in verband daarmede wegneming zou moeten plaatsvinden, en alsdan de rechthebbende of de erfgenamen de wens te kennen geven de asbus met of zonder urn opnieuw bij te zetten in een ander(e) particulier graf, urnengraf, urnenkelder, horizontaal urnenelement of verticaal urnenelement. Alsdan wordt voor het opnieuw bij- zetten een recht geheven als bedoeld in de artikelen 5 en/of 8 en/of 10.

Artikel 15.

Wijze van heffing.

De rechten als bedoeld in artikelen 4 tot en met 14 worden geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur.

Artikel 16.

Termijn van betaling.

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de nota of andere schriftuur.

Artikel 17.

Ontstaan van de belastingschuld.

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van

het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 18.

Kwijtschelding.

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 19.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 20.

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel.

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2016” van 9 november 2015, nr. 15RB057, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de lijkbezorgingsrechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2017”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 14 november 2016.

 

 

De raad van de gemeente Duiven,

 

 

griffier,

voorzitter,

 

M.P.M. (Mat) Gijsbers

drs. H.B.I. (Rik) de Lange