Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Verordening Toeristenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Toeristenbelasting 2017
CiteertitelVerordening Toeristenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

14-11-2016

Onbekend

16RB066

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Toeristenbelasting 2017

 

 

 

 

Raadsbesluit

 

 

 

Besluitnr.: 16RB066

 

Zaaknr.: 16DV03180

 

 

 

 

Besluit tot vaststelling van de "Verordening toeristenbelasting 2017".

 

De raad van de gemeente Duiven;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting in de gemeente Duiven”.

Artikel 1.

Belastbaar feit.

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Artikel 2.

Belastingplicht.

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die

  verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene

belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3.

Vrijstellingen.

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • a.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van

  de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • b.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000,

  die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van

  voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van

  de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang

  Asielzoekers.

Artikel 4.

Maatstaf van heffing.

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Artikel 5.

Belastingtarieven.

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting

 • a.

  in een hotel, hostel, pension en bed and breakfast € 1,85;

 • b.

  op een kampeerterrein en camperplaats € 1,05.

Artikel 6.

Belastingjaar.

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7.

Wijze van heffing.

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8.

Aanslaggrens.

Belastingaanslagen van minder dan € 10,- worden niet opgelegd.

Artikel 9.

Termijn van betaling.

De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 10.

Kwijtschelding.

Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 12.

Aanmeldingsplicht; aangifte.

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de

  eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten

  verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en

  wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid,

  onderdelen b en d van de Gemeentewet.

 • 2.

  De belastingplichtige doet aangifte van het aantal overnachtingen bij de heffings-

  ambtenaar middels een aan hem uit te reiken aangiftebiljet. In afwijking van

  artikel 9, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt de aangifte binnen

  twee weken na het uitnodigen daartoe gedaan.

 • 3.

  Het aangiftebiljet wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 13.

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel.

 • 1.

  De “Verordening toeristenbelasting 2016” van 9 november 2015, nr. 15RB065, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2017”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 14 november 2016.

 

 

De raad van de gemeente Duiven,

 

 

griffier,

voorzitter,

 

M.P.M. (Mat) Gijsbers

drs. H.B.I. (Rik) de Lange