Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Verordening Hondenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Hondenbelasting 2017
CiteertitelVerordening Hondenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

14-11-2016

Onbekend

15RB065

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Hondenbelasting 2017

 

 

 

 

Raadsbesluit

 

 

 

Besluitnr.: 16RB065

 

Zaaknr.: 16DV03180

 

 

 

 

Besluit tot vaststelling van de "Verordening hondenbelasting 2017".

 

De raad van de gemeente Duiven;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Artikel 1.

Belastbaar feit.

Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van één of meer honden binnen de gemeente.

Artikel 2.

Belastingplicht.

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van één of meer honden.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van één of meer honden door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van één of meer honden door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3.

Vrijstellingen.

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

  • a.

   die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig

   door een blind persoon worden gehouden;

  • b.

   die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig

   door een gehandicapt persoon worden gehouden;

  • c.

   die, op verzoek van erkende instanties, worden opgeleid tot honden als bedoeld onder

   a en b;

  • d.

   die verblijven in een hondenasiel;

  • e.

   die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een

   inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;

  • f.

   die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden

   gehouden;

  • g.

   waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma der Koninklijke

   Nederlandse Politievereniging, mits de houder zich heeft verbonden de hond met een

   begeleider, aan wiens bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van

   de politie te stellen.

Artikel 4.

Maatstaf van heffing.

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5.

Belastingtarieven.

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een eerste hond € 61,08;

  • b.

   voor een tweede hond € 112,16;

  • c.

   voor een derde hond € 163,24;

  • d.

   voor een vierde hond € 214,32;

  • e.

   voor een vijfde hond € 265,40;

  • f.

   voor een zesde hond € 316,48;

  • g.

   voor een zevende hond € 367,56;

  • h.

   voor een achtste hond € 418,64;

  • i.

   voor een negende hond € 469,72;

  • j.

   voor een tiende hond € 520,80.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van de voorgaande leden bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 173,24 per jaar.

Artikel 6.

Belastingjaar.

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7.

Wijze van heffing.

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8.

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt dan wel het aantal honden in de loop van het jaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, kan aanspraak worden gemaakt op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het voorgaande lid geldt dat wanneer de beëindiging van de belastingplicht, dan wel de vermindering van het aantal honden niet binnen dertig dagen is gemeld, alleen aanspraak kan worden gemaakt op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na dertig dagen voor het tijdstip van de melding van beëindiging van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven. Indien een afdoende bewijs wordt verstrekt

  waaruit de beëindiging van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden blijkt dan kan aanspraak op ontheffing worden gemaakt als bedoeld in het voorgaande lid.

Artikel 9.

Termijnen van betaling.

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 150,- doch minder dan € 1.500,- en de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  Indien de automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige als bedoeld in lid 2 driemaal niet kan plaatsvinden dan wordt deze van gemeentewege stopgezet. De aanslagen moeten hierna worden betaald ingevolge het gestelde in lid 1.

Artikel 10.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 11.

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel.

 • 1.

  De “Verordening hondenbelasting 2016” van 9 november 2015, nr. 15RB064, (nadien gewijzigd), wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening hondenbelasting 2017”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 14 november 2016.

 

 

De raad van de gemeente Duiven,

 

 

griffier,

voorzitter,

 

M.P.M. (Mat) Gijsbers

drs. H.B.I. (Rik) de Lange