Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Regels en aanwijzingen met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels en aanwijzingen met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen.
CiteertitelWegsleepverordening Gulpen-Wittem 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening Gulpen-Wittem 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2010Nieuwe regeling

08-10-2009

Heuvelland Actueel, 04-08-2010

BP/136

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Gulpen-Wittem 2009

De raad van Gulpen-Wittem;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28-7-2009;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regels en aanwijzingen met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  de wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  het besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • c.

  het RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • d.

  de weg: de weg als bedoeld in de wet;

 • e.

  voertuig: een voertuig als bedoeld in artikel 1, onder al, van het RVV 1990;

 • f.

  motorvoertuig: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, onder al, van het RVV 1990;

 • g.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • h.

  wegsleepbevoegdheid: de bevoegdheid van het college krachtens artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 170, eerste lid van de wet, om een voertuig, indien met het voertuig een bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden, te verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 • i.

  de gemandateerde: diegene die in deze verordening door het college is gemandateerd om dewegsleepbevoegdheid namens hen uit te oefenen;

 • j.

  de bewaarder: diegene die in deze verordening door het college is gemachtigd voor het houdenvan toezicht op het in bewaring nemen van weggesleepte voertuigen;

 • k.

  de feitelijk bewaarder: diegene die in deze verordening door het college is gemachtigd voor hetfeitelijk verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen van voertuigen van de wet envervolgens feitelijk toepassing geeft aan de wegsleepbevoegdheid;

 • l.

  de rechthebbende: de rechthebbende als bedoeld in artikel 170, vijfde lid, van de wet.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Mandaat

 • 1.

  Het college mandateert de wegsleepbevoegdheid aan:

  • a.

   de opsporingsambtenaren van de Regiopolitie Limburg-Zuid;

  • b.

   door het college aan te wijzen personen in dienst van of werkzaam voor de gemeente Gulpen-Wittem.

 • 2.

  Uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van hetbepaalde in deze verordening.

Artikel 4 Toepassing wegsleepbevoegdheid

 • 1.

  Van de wegsleepbevoegdheid wordt gebruik gemaakt indien een op een weg staand voertuig;

  • a.

   gevaar oplevert voor derden in het algemeen en de verkeersveiligheid in het bijzonder,

  • b.

   ernstige hinder veroorzaakt voor derden,

  • c.

   zich bevindt op een weg of weggedeelte als bedoeld in lid 5,

  • d.

   gebruik maakt van meer dan een parkeervak,

  • e.

   Te boek staat voor het niet betalen van meerdere boetes ter zake het parkeren.

 • 2.

  De gemandateerde beoordeelt of sprake is van gevaar of ernstige hinder als bedoeld in het vorige lid.

 • 3.

  In elk geval is sprake van gevaar indien een voertuig onrechtmatig staat op een weg ofweggedeelte dat exclusief is bestemd voor hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance.

 • 4.

  In elk geval is sprake van ernstige hinder indien:

  • a.

   de vrije doorgang op of toegang tot een weg volstrekt wordt belemmerd;

  • b.

   bushaltes, aangeduid met bord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990, worden bezet op eentijdstip dat het openbaar vervoer daarvan feitelijk gebruik wenst te maken;

  • c.

   wegen of weggedeelten, die uitsluitend zijn bestemd voor voetgangers, worden geblokkeerd;

  • d.

   wegen of weggedeelten, die uitsluitend zijn bestemd voor fietsers en bromfietsers, wordengeblokkeerd.

 • 5.

  De wegsleepbevoegdheid wordt, onverminderd de bevoegdheid in de gevallen van gevaar enernstige hinder, bovendien uitgeoefend ten behoeve van het vrijhouden van de volgende wegen ofweggedeelten:

  • a.

   parkeerplaatsen voor invaliden, aangeduid met bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990;

  • b.

   voetgangersgebieden, aangeduid met bord Cl of G7 van bijlage 1 van het RVV 1990;

  • c.

   wegen of weggedeelten, waar een tijdelijk parkeer- en/of stopverbod van kracht is,aangeduid met bord E 1 en E2 van bijlage 1 van het RVV 1990, in verband met hetbijzonder gebruik van de weg of het weggedeelte in verband met evenementen, zoalskermissen, markten of andere activiteiten.

  • d.

   op een taxistandplaats, nader aangeduid door bord E5 van die bijlage, tenzij hetparkeren gebeurt met een taxi;

  • e.

   op een laad- en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (metuitzondering van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het voertuigbezig is met onmiddellijk laden en lossen van goederen;

  • f.

   op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voor zover hetvoertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

  • g.

   op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 van die bijlage en bestemd voorvergunninghouders, tenzij het parkeren gebeurt met het voertuig waarvoor eenparkeervergunning is afgegeven.

Artikel 5 Taken gemandateerde

 • 1.

  Indien een gemandateerde toepassing geeft aan de wegsleepbevoegdheid, blijft deze aanwezig bijhet betreffende voertuig, totdat de verwijdering is voltooid en het voertuig wordt overgebracht naarde plaats van bewaring, of de toepassing van de wegsleepbevoegdheid wordt gestaakt. Aan hetbepaalde in de vorige volzin behoeft geen gevolg te worden gegeven door een gemandateerde alsbedoeld in artikel 3, lid 1, letter a, wiens assistentie elders door de meldkamer dringend wordtgewenst.

 • 2.

  De gemandateerde maakt zo spoedig mogelijk een registratieformulier op met betrekking tot detoepassing van de wegsleepbevoegdheid en stelt dit onverwijld ter beschikking aan de gemeente.

 • 3.

  De gemandateerde meldt het wegslepen terstond zowel telefonisch als per fax aan de meldkamervan de Regiopolitie Limburg-Zuid en noteert het tijdstip waarop de melding aan de meldkamer isgedaan.

Artikel 6 Staken toepassing wegsleepbevoegdheid

 • 1.

  Zodra een aanvang is gemaakt met de verwijdering van een voertuig in het kader van detoepassing van de wegsleepbevoegdheid, wordt verdere verwijzing, overbrenging eninbewaringstelling slechts gestaakt, indien de rechthebbende daarom verzoekt en ter plaatse dekrachtens artikel 172, eerste lid van de wet verschuldigde en met toepassing van artikel 10 lid 3vastgestelde kosten alsmede indien hiervan toepassing is de boetes voldoet.

 • 2.

  Het verzoek gericht aan de gemandateerde en de verschuldigde kosten worden voldaan aan defeitelijk bewaarder. Bij afwezigheid van de gemandateerde wordt het verzoek gericht aan defeitelijk bewaarder.

Artikel 7 In bewaring nemen van voertuigen

 • 1.

  De voertuigen ten aanzien waarvan toepassing wordt gegeven aan de wegsleepbevoegdheidworden na verwijdering onverwijld overgebracht naar een plaats van bewaring.

 • 2.

  Als plaats van bewaring als bedoeld in het eerste lid wordt aangewezen:

  het afgesloten terrein in eigendom bij de feitelijk bewaarder, bestemd voor het stallen vanvoertuigen en gelegen aan het bedrijfsterrein van Logicx, De Valkenberg 8 te Valkenburg a/dGeul.

 • 3.

  Als bewaarder wordt aangewezen de adjunct-directeur van de afdeling publieksdiensten van degemeente Gulpen-Wittem alsmede bij diens afwezigheid de directeur va Global Business Center.

 • 4.

  Als feitelijk bewaarder wordt aangewezen auto sleep- en bergingsbedrijf Logicx te Valkenburg.

Artikel 8 Bewaringsregister

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 170, vierde lid, van de wet is er een bewaringsregister,waarin aantekening wordt gehouden van de gevallen waarin de wegsleepbevoegdheid wordttoegepast. Het bewaringsregister is ingericht volgens het model, opgenomen in bijlage A horendebij deze verordening.

 • 2.

  Het bewaringsregister wordt namens burgemeester en wethouders beheerd door de bewaarder.

 • 3.

  Het beheer van het bewaringsregister vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de artikel6 tot en met 10 van het Besluit.

 • 4.

  De feitelijk bewaarder stelt de bewaarder zo spoedig mogelijk in kennis van wijzigingen tenbehoeve van het beheer van het bewaringsregister.

Artikel 9 Teruggave bewaarde voertuigen

 • 1.

  Diegene die verzoekt om teruggave van het voertuig dient aan te tonen rechthebbende te zijn vanhet voertuig, dan wel anderszins gerechtigd te zijn het voertuig namens deze in ontvangst tenemen. Zonodig pleegt de feitelijk bewaarder overleg met de gemandateerde die in het betrokkengeval de wegsleepbevoegdheid heeft toegepast.

 • 2.

  De teruggave van het voertuig wordt opgeschort totdat de kosten voor het verwijderen,overbrengen en in bewaring stellen van het voertuig alsmede de boete(s) en de nakosten contantzijn voldaan aan de feitelijk bewaarder.

 • 3.

  De feitelijk bewaarder biedt gelegenheid tot het afhalen van voertuigen gedurende de volgendetijdstippen:

  • a.

   op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur;

  • b.

   buiten de tijdstippen genoemd onder a. na een telefonische afspraak met de feitelijkbewaarder.

Artikel 10 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief € 85,-;

  • b.

   voor het overbrengen € 95,-.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   Voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 55;

  • b.

   Voor elk volgend half etmaal of een gedeelte daarvan € 8,-.

 • 3.

  De kosten als bedoeld in artikel 6,lid 1 blijven beperkt tot het basistarief alsmede de nakosten eneventuele openstaande boetes. Alle bedragen zijn exclusief B.T.W.

Artikel 11 Verkoop of vernietiging niet teruggegeven voertuigen

 • 1.

  Zodra de termijn bedoeld in artikel 5:30, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht isverstreken zonder dat het weggesleept voertuig is afgehaald maakt een beëdigd taxateur eenrapport op betreffende de waarde van het voertuig.

 • 2.

  Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het rapport wordt het voertuig namens het college terverkoop aangeboden. Daartoe worden tenminste drie handelaren in tweedehands voertuigenuitgenodigd om op het te verkopen voertuig bij inschrijving een bod uit te brengen, waarna deverkoop aan de meest biedende plaatsvindt.

 • 3.

  Bij gebrek aan belangstelling bij de handelaren bedoeld in lid 2 om het voertuig te kopen, wordthet voertuig ter vernietiging aangeboden aan een officieel erkende autosloper, aan wie het voertuigin eigendom wordt overgedragen tegen betaling van het bedrag dat overeenkomstig met degeschatte waarde volgens het in het eerste lid bedoelde rapport.

 • 4.

  Bij gebrek aan belangstelling bij de autosloper als bedoeld in lid 3 om het voertuig te kopen, wordthet voertuig ter vernietiging om niet aangeboden aan een andere officieel erkende autosloper.

 • 5.

  Van de gang van zaken overeenkomstig de voorgaande leden, leidende tot verkoop of vernietigingvan het voertuig, wordt een rapport opgemaakt, dat tenminste bevat:

  • a.

   naam en adres van de taxateur als bedoeld in het eerste lid, met aanhechting van het doordeze opgemaakt rapport;

  • b.

   namen en adressen van de handelaren als bedoeld in het tweede lid, die werden' uitgenodigd in te schrijven;

  • c.

   namen en adressen van de handelaren als bedoeld in het tweede lid, die op de inschrijvinghebben gereageerd, en een beschrijving van de reactie, waaronder vermelding van de hoogtevan het bod;

  • d.

   naam en adres van diegene aan wie het voertuig ter vernietiging is aangeboden, met vermelding van de eventuele koopprijs.

Artikel 12 Mandatering kennisgeving van bewaring

Burgemeester en wethouders machtigen de bewaarder tot het namens hen uitoefenen van debevoegdheid als bedoeld in artikel 171 van de wet inzake voor zover het betreft de aldaarvoorgeschreven kennisgeving van inbewaringstelling van een met toepassing van deze regelingverwijderd voertuig.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als de Wegsleepverordening Gulpen-Wittem 2009.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem d.d 8 oktober 2009.

De griffier,

Mw. F.G.J.M. van der Walle.

De voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar

Model A behorend bij Wegsleepregeling Gulpen- Wittem: Bewaringsregister - blad 1

volgnr.

soort voertuig

merk/type

eigenaar of houder, inclusief adres en woonplaats

reden van verwijdering, alsmede overtreding RVV en nummer van proces-verbaal