Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Acceptatiebeleid afvalaanbiedstation gemeente Duiven 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAcceptatiebeleid afvalaanbiedstation gemeente Duiven 2017
CiteertitelAcceptatiebeleid afvalaanbiedstation 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

20-12-2016

Gemeenteblad

16int03892

Tekst van de regeling

Intitulé

Acceptatiebeleid afvalaanbiedstation gemeente Duiven 2017

 

 

 

 

Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation

gemeente Duiven2017

Gelet op de bepalingen in:

 • ·

  Wet Milieubeheer;

 • ·

  Activiteitenregeling milieubeheer, paragraaf 3.8.1 over milieustraten;

 • ·

  Afvalbeleidsplan 2013 – 2016 en nota van wijzigingen;

 • ·

  Kadernota Bezuinigingen;

 • ·

  Collegebesluit dd 18 juli 2016 aangaande Afval Loont: evaluatie (16BW0324). Als gevolg van behandeling evaluatie Afval Loont in RG dd 28 juni 2016;

 • ·

  Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Duiven (15int02035);

 • ·

  Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Duiven (16int03891)

Begripsomschrijving

Artikel 1

Aanbieder

inwoner gemeente Duiven zijnde particulier die het huishoudelijk afval aanbiedt op het Afvalaanbiedstation

Acceptant

Medewerker van het Afvalaanbiedstation

Afvalaanbiedstation

Afvalaanbiedstation van de gemeente Duiven aan de Ploenstraat 3 te Duiven.

Huishoudelijke afvalstoffen

afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Duiven. Het betreft afvalstoffen vrijkomend uit normaal huishoudelijk gebruik, dus geen autowrakken en dergelijke.

Teamleider Beheer Buiten

Algemeen manager van de gemeentewerf aan de Ploenstraat 3 te Duiven

Algemene bepalingen

Artikel 2

Aanwezigheid op het Afvalaanbiedstation is alleen toegestaan tijdens het deponeren van huishoudelijk afval.

Voor het deponeren van het afval gelden de regels uit de landelijke wetgeving, de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Duiven (15int02035); het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Duiven (16int03891) en dit acceptatiebeleid.

Artikel 3

Tijdens een bezoek aan het Afvalaanbiedstation gelden de huisregels van het Afvalaanbiedstation en gelden de algemene huisregels van de gemeente Duiven.

Artikel 4

Aanbieden van huishoudelijk afval is uitsluitend toegestaan tijdens openingstijden, zijnde:

 • Ø

  maandag t/m vrijdag van 13.30 – 16.30 uur.

 • Ø

  zaterdag van 9.00 – 12.00 uur.

Wanneer er van bovengenoemde openingstijden wordt afgeweken, zal dat tijdig bekend worden gemaakt door middel van een of meerdere publicaties in bijvoorbeeld Duivenpost, de afvalkalender en / of de gemeentelijke website.

Artikel 5

Het is niet toegestaan voor personen jonger dan twaalf jaar zich, zonder toezicht van een meerderjarige, op het Afvalaanbiedstation te bevinden.

Artikel 6

Personen tot twaalf jaar moeten in de auto blijven zitten.

Artikel 7

Het is niet toegestaan om zich langer dan strikt noodzakelijk op het terrein op te houden.

Artikel 8

De aanbieder dient het Afvalaanbiedstation schoon achter te laten en gemorst afval of ontstaan zwerfafval direct op te ruimen.

Artikel 9

De aanbieder is aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge van onjuiste aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10

Het betreden van het Afvalaanbiedstation en omliggend terrein geschiedt op eigen risico.

De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 11

Als door het onjuist handelen van aanbieder schade ontstaat kunnen eventuele kosten, als gevolg van dat onjuist handelen, in rekening worden gebracht.

Artikel 12

De aanbieder kan voor een bepaalde periode de toegang tot het Afvalaanbiedstation en omliggend terrein worden ontzegd als hij/zij naar oordeel van de teamleider Beheer Buiten, of diens gemachtigde, in strijd handelt met het “Acceptatiereglement huishoudelijke afvalstoffen van particulieren, zijnde inwoners gemeente Duiven”.

Artikel 13

Het is niet toegestaan eenmaal gedeponeerde huishoudelijke afvalstoffen van het Afvalaanbiedstation te verwijderen, c.q. mee te nemen.

Artikel 14

Op het Afvalaanbiedstation gelden de regels van de Wegenverkeerswet.

Artikel 15

Het “Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation van de gemeente Duiven (Ploenstraat 3)” ligt ter inzage bij Team Omgevingszaken, de acceptantenunit Afvalaanbiedstation en staat op de gemeentelijke website.

Bij vaststelling of wijziging wordt dit tevens via weekblad De Duivenpost kenbaar gemaakt.

Artikel 16

Dit acceptatiebeleid wordt aangehaald als: Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation gemeente Duiven 2017.

Acceptatievoorwaarden

Artikel 17

De aanbieder mag maximaal 1 m3 per keer storten op het Afvalaanbiedstation.

Zie onderstaande tabel voor aantal afwijkende maxima en voor eventuele verdere acceptatievoorwaarden voor specifieke stromen.

Afvalstroom

Per aan bieding is gezamenlijk maximum 1 kubieke meter.

Dus bij aanbieding van enkele stroom is maximum:

Verdere eisen:

AEEA (zoals vastgesteld in Regeling beheer elektrische en elektronische apparaten)

Geen maximum

Inclusief stekkers

A-hout (schoon hout)

max 1 m3per keer

 

Asbest

35 m2 per perceel

Dubbel in plastic verpakt.

Verplichting tot overhandigen van acceptatieformulier sloopmelding.

Banden (van voertuigen)

4 banden per jaar

 

Bielzen en zwaar geïmpregneerd tuinhout

5 stuks per jaar

 

Bouw- en sloopafval (schoon puin, zacht steen, B-hout, C-hout, dakleer, gipsplaten enz)

max 1 m3 per keer

Bouw- en sloopafval waarin in enige vorm asbest voorkomt, wordt niet geaccepteerd.

Dakgrind dat vervuild is met teerresten

max 1 m3 per keer

 

Drukcilinders (gasflessen, brandblussers en overige drukhouders)

max 1 m3 per keer

 

Gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde asfalt en niet zijnde gips

max 1 m3 per keer

 

Gips

max 1 m3 per keer

 

Grof huishoudelijk afval

max 1 m3 per keer

 

Grof tuinafval

max 2 m3 per keer

Geen groente- en fruitafval

Harde kunststoffen

max 1 m3 per keer

 

Kadavers van kleine huisdieren

Passend in kadavervoorziening

 

KCA

max 1 m3 per keer

 

Matrassen

 

 

Metalen

max 1 m3 per keer

 

Papier en karton

max 1 m3 per keer

 

Piepschuim (geëxpandeerd polystyreenschuim)

max 1 m3 per keer

Moet schoon zijn

PMD (Plastic, kleine metalen en drankenkartons)

max 1 m3 per keer

In doorzichtige zak

PVC leidingen

max 1 m3 per keer

 

Tapijt

max 1 m3 per keer

 

Textiel

max 1 m3 per keer

In afgesloten zak

Veegvuil (gemeentelijke taak)

Geen maximum

 

Verpakkingsglas

max 1 m3 per keer

 

Vlakglas

max 1 m3 per keer

 

Vuurwerkresten van particulieren

max 1 m3 per keer

In een gesloten zak

Zand / grond

max 1 m3 per keer

Zand / grond waarin enige vorm asbest voorkomt, evenals zintuiglijk verontreiniging, wordt niet geaccepteerd.

Artikel 18

Het is verboden bedrijfsafval aan te bieden op het afvalaanbiedstation.

Artikel 19

Voor het aanbieden van huishoudelijk afval is het gebruik van een voertuig met aanhanger toegestaan.

Artikel 20

Het huishoudelijk afval moet gescheiden worden aangeleverd.

Acceptatieprocedure

Artikel 21

Het afval dat op niet reglementaire wijze wordt aangeboden, wordt geweigerd.

Afval dat nader onderzocht moet worden dient men op aanwijzing van de acceptant achter te laten.

Artikel 22

Voor toegang tot het Afvalaanbiedstation is de aanbieder verplicht zich te legitimeren met de door de gemeente verstrekte Afvalpas (overeenkomstig bijlage 1 bij dit Acceptatiebeleid).

Artikel 23

De aanbieder dient op verzoek de herkomst en samenstelling van de huishoudelijke afvalstoffen aan, door de Teamleider Beheer Buiten aangewezen, acceptant mee te delen. Tevens dient aanbieder zich, op verzoek acceptant, te legitimeren met geldig legitimatiebewijs.

Artikel 24

De acceptant bepaald of de afvalstromen wel of niet op het afvalaanbiedstation geaccepteerd worden.

Indien de aangeboden afvalstoffen niet worden geaccepteerd, informeert de acceptant van het Afvalaanbiedstation de aanbieder over de reden daarvan en zal zo mogelijk een alternatief aanbieden.

Artikel 25

De aanbieder dient per kuub afval € 12,-- te pinnen. Contanten worden niet geaccepteerd.

Huishoudelijke afvalstromen waarvoor niet betaald hoeft te worden zijn: afgedankte elektrische en elektronische apparaten; asbest; frituurvet; grof tuinafval (incl kerstbomen); klein chemisch afval; oud ijzer, papier & karton; PMD (verpakkingsplastic, metalen en drankenkartons); schoon piepschuim; textiel en verpakkingsglas.

Artikel 26

Op het Afvalaanbiedstation en omliggend terrein moeten alle aanwijzingen, door of namens de Teamleider Beheer Buiten gegeven, onvoorwaardelijk direct opgevolgd worden.

Artikel 27

De huishoudelijke afvalstoffen dienen op het Afvalaanbiedstation, volgens de aanwijzingen, gegeven door de Teamleider Beheer Buiten of diens gemachtigde, gescheiden te worden aangeboden in de daarvoor aanwezige voorzieningen.

Bij het niet nakomen van deze regels kan het afval worden geweigerd.

Artikel 28

Nadat de afvalstoffen zijn gestort moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk het afvalaanbiedstation verlaten.

Duiven, december 2016

A.Westerkamp

Teamleider Beheer Buiten

Bijlage 1: Afvalpas van de gemeente Duiven

Verplicht gebruiken voor:

 • ·

  Opening ondergrondse container voor rest/gft;

 • ·

  Toegang tot het Afvalaanbiedstation aan de Ploenstraat 3.

Datum

23 september 2015

Formaat

85,72 x 54,03 mm

Materiaal

Dikte 0.76 mm +/- 0.08 mm

Afwerking

Offset onder het laminaat

Kleuren

Voorzijde = full color en achterzijde = zwart

Nummering

Oplopend vanaf 000831

Chip

Op adres