Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening Duurzaamheidsleningen Kaag en Braassem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidsleningen Kaag en Braassem
CiteertitelVerordening Duurzaamheidsleningen SVn Kaag en Braassem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2019art. 3

25-09-2019

gmb-2019-243724

16741
31-12-201609-10-2019Nieuwe regeling

14-11-2016

gmb-2016-185723

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidsleningen Kaag en Braassem

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende

Verordening Duurzaamheidsleningen Kaag en Braassem

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager:

  een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet in de zin van deze verordening;

 • b.

  eigendom:

  het recht van een rechtssubject om over een zaak naar eigen goeddunken te beschikken, mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen;

 • c.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

 • d.

  bestaande woning of woongebouw:

  een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt. De woning of het woongebouw moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Kaag en Braassem;

 • e.

  Duurzaamheidslening:

  een lening die, na toekenning door het college, door SVn wordt verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • f.

  duurzaamheidsmaatregelen:

  energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6;

 • g.

  werkelijke kosten:

  de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 6 vermeerderd met bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig bedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • h.

  SVn:

  Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Hoofdstuk 2 Duurzaamheidsleningen

Artikel 2 Toepassingsbereik Duurzaamheidsleningen

 • 1.

  Het college kan een lening verstrekken via de SVn voor de kosten van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woningen.

 • 2.

  Deze regeling is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Kaag en Braassem gelegen bestaande woningen en woongebouwen, die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en die opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening. 1

Artikel 3 Budget Duurzaamheidsleningen

De raad stelt voor de werkingsduur van de verordening een budget van € 300.000 vast binnen de gemeentelijke rekening van het SVn voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college van de gemeente Kaag en Braassem is bevoegd om, onverminderd het bepaalde in artikel 10, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college kan aan een besluit tot toekenning nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Aanvraag Duurzaamheidsleningen

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

 • a.

  een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b.

  de kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;

 • e.

  een akkoordverklaring van de eigenaar indien de aanvrager niet de eigenaar is.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   warmtepomp

  • b.

   zonnepanelen

  • c.

   zonneboiler

  • d.

   gevelisolatie

  • e.

   dakisolatie

  • f.

   vloerisolatie

  • g.

   HR ++ glas

  • h.

   microwindturbines met een rotordiameter <2m

  • i.

   HR-107-ketel of beter of vergelijkbaar

  • j.

   groene daken

  • k.

   maatregel met een aantoonbaar vergelijkbaar energiebesparingseffect als één van bovenstaande maatregelen.

 • 2.

  Het college kan de in dit artikel vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten en maakt deze na vaststelling bekend.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag Duurzaamheidslening

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken te completeren met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college om de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verdagen met vier weken.

  De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag Duurzaamheidslening

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het door de raad vastgestelde plafond voor de uitgifte van Duurzaamheidsleningen met de aanvraag wordt overschreden;

 • b.

  de voorgestelde maatregel waarvoor de lening wordt aangevraagd, niet voorkomt op de lijst van maatregelen als bedoeld in artikel 6 van deze verordening;

 • c.

  de kosten van de uit te voeren maatregelen minder dan € 2.500 bedragen;

 • d.

  de maatregelen waarvoor een lening wordt aangevraagd zijn uitgevoerd voordat de aanvraag voor een lening is ingediend;

 • e.

  naar zijn oordeel gegronde redenen zijn, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of kan worden voldaan; 2

 • f.

  naar zijn oordeel de kosten niet in redelijke verhouding zijn tot het verkregen resultaat.

Artikel 9 Toewijzingsbesluit Duurzaamheidslening

 • 1.

  Het college neemt een besluit tot toekenning op de aanvraag, indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Indien met de aanvraag een groter bedrag dan € 10.000 is gemoeid, en aan alle overige voorwaarden van toekenning is voldaan, wordt de aanvraag toegekend tot een maximum bedrag van € 10.000.

 • 3.

  In het besluit tot toekenning wordt bepaald welk rentepercentage van toepassing is en hoe lang de looptijd is van de lening.

 • 4.

  Het besluit tot toekenning geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 5.

  Dit besluit tot toekenning wordt bekend gemaakt aan de aanvrager en aan de SVn.

Artikel 10 Leningverstrekking Duurzaamheidslening

 • 1.

  SVn is de verstrekker en beheerder van de Duurzaamheidslening.

 • 2.

  De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse akte door aanvrager is ondertekend.

 • 3.

  Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. De facturen dienen te worden goedgekeurd door het college.

 • 4.

  De hoogte van de lening wordt definitief bepaald nadat de werkelijke kosten bekend zijn, met dien verstande dat de lening niet hoger kan worden dan oorspronkelijk is toegekend.

Artikel 11 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2-uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 12 Voorwaarden SVn Duurzaamheidsleningen

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van de aanvraag zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken van Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500 en niet meer dan € 10.000. (incl. BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag niet hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Duurzaamheidslening.

 • 3.

  Er kan per adres / aanvrager eenmalig een Duurzaamheidslening worden aangevraagd.

 • 4.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Hoofdstuk 3 Wettelijke bepalingen

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Duurzaamheidsleningen SVn Kaag en Braassem’.

Artikel 17 Datum van inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende na die van de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem, gehouden op 14 november 2016

de griffier,

drs. K.A. van der Pas

de voorzitter

mr. K.M. van der Velde-Menting