Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap gemeente Amstelveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap gemeente Amstelveen
CiteertitelBeleidsregels maatwerkvoorziening Amstelveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap Gemeente Amstelveen van 15-04-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 108 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202301-01-2024wijziging

21-02-2023

gmb-2023-84376

16-12-201501-01-2023Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad nr. 127064

Z-2015/066054

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels maatwerkvoorziening bij chronische ziekte of handicap gemeente Amstelveen

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: de persoon die in aanmerking wenst te komen voor een maatwerkvoorziening bij een chronisch ziekte of handicap; of de persoon die in aanmerking wenst te komen voor de collectieve ziektekostenverzekeringen.

 • b.

  Maatwerkvoorziening: Voorziening op aanvraag voor belanghebbende met een chronische ziekte of handicap. Met inbegrepen een collectieve ziektekostenverzekering en een tegemoetkoming voor niet verzekerbare meerkosten en eigen risico zorgverzekering;

 • c.

  bijstandsnorm: de norm die op een alleenstaande of gehuwden van toepassing is als bedoeld in artikel 20 eerste lid, artikel 21 of artikel 22 van de wet. Op een alleenstaande ouder is de norm als bedoeld in artikel 20 tweede lid onder b en 21 onder b van de wet van toepassing, verminderd met 10%;

 • d.

  Minimum inkomen: een inkomen van ten hoogste 130% van de op datum aanvraag geldende netto wettelijk minimumloon;

 • e.

  Eigen risico: Wettelijke verplichte eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet;

 • f.

  (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt: De persoon met een WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering en die voor 35% of meer arbeidsongeschikt is.

Artikel 2 Collectieve ziektekostenverzekeringen

 • 1.

  Het college stelt de collectieve ziektekostenverzekeringen voor inwoners met hoge zorgkosten beschikbaar aan belanghebbenden met een inkomen van ten hoogste 130% van de relevante bijstandsnorm.

 • 2.

  De collectieve ziektekostenverzekeringen bestaan uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een gemeentepakket en kan alleen als totaalpakket worden afgesloten.

 • 3.

  Op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering wordt de collectiviteitkorting in mindering gebracht. De resterende netto premie komt voor rekening van de verzekerde en de premie voor het gemeentepakket komt voor rekening van de gemeente.

 • 4.

  Deelname aan de collectieve ziektekostenverzekeringen is slechts mogelijk vanaf 1 januari van ieder kalenderjaar.

 • 5.

  In afwijking van het vierde lid is deelname aan de collectieve verzekering per eerste van de volgende kalendermaand mogelijk indien belanghebbende is verzekerd bij de verzekeraar die de collectieve ziektekostenverzekering uitvoert.

 • 6.

  Indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van de collectieve ziektekosten- verzekering wordt de verzekering per de eerste van de volgende kalendermaand omgezet in een basisverzekering en aanvullende verzekering en vervalt het gemeentepakket.

Artikel 3 Voorziening niet verzekerbare meerkosten en eigen risico zorgverzekering

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag een tegemoetkoming voor niet verzekerbare meerkosten en eigen risico zorgverzekering van € 252,00 per 12 maanden per persoon aan inwoners met een chronische ziekte of handicap.

 • 2.

  Tot de doelgroep behoort de belanghebbende met een chronische ziekte of handicap met een minimum inkomen, indien:

  • a.

   geen recht op een tegemoetkoming arbeidsongeschikten via het UWV vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid bestaat.

  • b.

   aantoonbaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag het volledige eigen risico is verbruikt.

 • 3.

  Aan inwoners die een aanvraag hebben ingediend en toegekend hebben gekregen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 op grond van artikel 3 lid 1, wordt eenmalig de tegemoetkoming verhoogd met € 200,00.

 • 4.

  Aan inwoners die in 2023 een aanvraag indienen en toegekend krijgen op grond van artikel 3 lid 1 en 2 en niet op grond van artikel 3 lid 1 en 2 in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 een tegemoetkoming hebben ontvangen wordt eenmalig de tegemoetkoming verhoogd met € 200.

Artikel 4 Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 16 december 2015 en kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels maatwerkvoorziening Amstelveen”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2015.

De secretaris,

A.S. Meijer

De voorzitter,

Drs. M.M. van ’t Veld