Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening parkeerbelastingen 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201622-12-2017Nieuwe regeling

25-11-2016

Elektronisch gemeenteblad, 20-12-2016

25-11-2016, nr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2017

AANWIJZING PLAATS, TIJDSTIP EN WIJZE BETAALD PARKEREN

 

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 8 en 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2017;

 

BESLUITEN:

Artikel 1

als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2017 mag worden geparkeerd, aan te wijzen de weggedeelten en terreinen, gelegen in en rond het centrum van Drachten en de maximale parkeerduur per parkeerlocatie vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats betaald parkeren".

Artikel 2

als plaatsen waar de wielklem wordt gebruikt als zekerheid voor de betaling van een naheffingsaanslag, aan te wijzen weggedeelten en terreinen, gelegen in en rond het centrum van Drachten, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats betaald parkeren".

Artikel 3

de tijdstippen waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2017 mag worden geparkeerd, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Tijdstip en de wijze betaald parkeren".

Artikel 4
 • 1.

  Het besluit van maart 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van dit besluit, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit kan wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2017.

 

Drachten, november 2016

Het college van burgemeester en wethouder van Smallingerland,

 

secretaris burgemeester,

Bijlage 1 – Plaats betaald parkeren

(maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op de koopavonden)

Parkeerlocatie

Omschrijving gebied/terrein

Maximale parkeerduur

Raadhuisplein

het parkeerterrein aan het Raadhuisplein

1,5uur

Van Knobelsdorffplein

het parkeerterrein aan het Van Knobelsdorffplein

1 uur

 

 

 

De Marke

het parkeerterrein ten westen van De Drift, tussen de Meent en de Noord- en Zuidkade

1,5 uur

Noord- /Zuidkade I

de parkeerhavens aan de Noord- en Zuidkade, voor zover het betreft de gedeelten tussen de Torenstraat/De Drift en De Singel

2 uur

Oosterstraat

de parkeerhavens aan het gedeelte van de Oosterstraat, gelegen tussen de Torenstraat en het voetgangersgebied Noorderbuurt

1 uur

Oosterstraat – P

het parkeerterrein gelegen tussen de Houtlaan en de Oosterstraat

4 uur

Houtlaan

de parkeerhavens aan de Houtlaan tussen de Torenstraat en het voetgangersgebied Noorderbuurt

4 uur

Vogelzang

het parkeerterrein gelegen aan de Noorderbuurt en ten zuiden van de Vogelzang

Onbeperkt

Oude Nering

de parkeerhavens aan de westzijde van de Oude Nering, gedeelte tussen De Lange West en de Leerlooierstraat

4 uur

Markt

het parkeerterrein aan de Markt

4 uur

Moleneind

de parkeerhavens aan het Moleneind Noordzijde, tussen Oude Nering en Tjalling Wagenaarstraat

4 uur

Sander Israëlsplein

het parkeerterrein Sander Israëlsplein, alsmede de plaatsen langs de toegangsweg van het terrein in het verlengde van de Oude Nering

4 uur

Reidingweg

het parkeerterrein en de parkeervakken aan de Reidingweg, grenzend aan de Gauke Boelensstraat en het Kiryat-Onoplein

4 uur

Gauke Boelensstraat

het parkeerterrein aan de verbindingsweg tussen de Gauke Boelensstraat en de Pier Panderstraat ten westen van het gemeentehuis, alsmede het parkeerterrein gelegen achter het gebouw aan de Gauke Boelensstraat 4 - 6

1 uur

Burgemeester Wuiteweg I

de parkeerhavens ten noorden van de toegangsweg naar het gemeentehuis vanaf de Burgemeester Wuiteweg

1 uur

De Opgang

het parkeerterrein aan De Opgang

4 uur

Oudeweg

het parkeerterrein ten westen van de Oudeweg en gelegen achter het gebouw Marktstede

1 uur

Torenstraat

het parkeerterrein en parkeerhavens aan de Torenstraat, gelegen ten zuiden van de Vogelzang en ten noorden van de Houtlaan

Onbeperkt

Kiryat-Onoplein

de parkeerplaatsen op het Kiryat-Onoplein direct ten noorden van de Albert Heijn en ten zuiden van de toegangsweg

1 uur

Stationsweg

de parkeerplaatsen langs het zuidelijk deel van de Stationsweg, tussen de Vogelzang en de Van Haersmasingel

4 uur

Noord-/Zuidkade II

de parkeerhavens aan de Noord- en Zuidkade, voor zover het betreft tussen De Singel en de Noorderdwarsvaart

4 uur

Burgemeester Wuiteweg II

de parkeerplaatsen langs het noordelijk deel van de Burgemeester Wuiteweg, tussen het Kiryat-Onoplein en de Berglaan

4 uur

Nachtegaalstraat

de parkeerplaatsen langs en het parkeerterrein aan de Nachtegaalstraat, ten zuiden van de afsluiting

4 uur

Bijlage 2 – Tijdstip en wijze betaald parkeren

 • 1.

  Elke donderdag wordt aangemerkt als koopavond, met uitzondering van de algemene erkende feestdagen.

 • 2.

  Als extra koopavonden worden aangemerkt de eerste vier werkdagen, niet zijnde een

  zaterdag, voor 5 december en 24 december van elk jaar.

 • 3.

  Het betaald parkeren voor de parkeerlocaties zoals vermeld in Bijlage 1, van dit besluit, is van toepassing op maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op de koopavond en de extra koopavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur.

 • 4.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken zoals die op de parkeerapparatuur staan aangegeven.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde onder 4 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het mobiel inloggen op de centrale computer van een van de parkeerproviders. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een parkeerprovider. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan de parkeerprovider. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de parkeerprovider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarde is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 5 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2016,

 • 6.

  Het parkeerkaartje, tegen betaling verkregen uit de parkeerapparatuur op het betreffende parkeerterrein en/of weggedeelte, moet met de zijde van de tijdsaanduiding goed zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst.