Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kwaliteit van het buitengebied Gemeentelijk Kwaliteitsmenu

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kwaliteit van het buitengebied Gemeentelijk Kwaliteitsmenu
CiteertitelGemeentelijk Kwaliteitsmenu
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageGemeentelijk Kwaliteitsmenu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 1 lid m Woningwet
  2. art. 6.2 lid 1 Besluit omgevingsrecht
  3. art. 6.2 lid 2 Besluit omgevingsrecht
  4. art. 15 lid 1 Monumentenwet 1988
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2016nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 181038

R16.1087

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijk Kwaliteitsmenu

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016

Gezien artikel 1, lid m van de Woningwet, artikel 6.2, lid 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 15, lid 1 van de Monumentenwet 1988,

Gelet op de noodzaak om de Verordening op de Omgevingscommissie 2014 in overeenstemming te brengen met de actuele verordeningen van Echt-Susteren en Roerdalen,

 

B E S L U I T :

De gemeente Maasgouw hecht veel waarde aan haar buitengebied. De gemeente streeft er naar de kwaliteiten van het buitengebied te beschermen en te verbeteren en kwaliteitsverlies van het buitengebied tegen te gaan. Een totaalverbod op bouwen en gebruik in het buitengebied is echter niet wenselijk. De gemeente beoogt daarom met haar kwaliteitsbeleid een balans te vinden tussen de instandhouding en verbetering van de kwaliteiten van het buitengebied enerzijds en de mogelijkheden voor ontwikkelingen anderzijds.

 

Het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM), waarvoor de beleidsmatige basis wordt gegeven in de POL-aanvulling ‘Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering’, is gebaseerd op het idee dat bebouwingsontwikkelingen in het buitengebied leiden tot verlies van omgevingskwaliteit en dat dit verlies op een kwalitatieve manier wordt gecompenseerd. De doelstelling is dan ook het combineren van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Limburg. Op 12 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu vastgesteld.

In het Limburgs Kwaliteitsmenu zijn de bestaande provinciale instrumenten als VORm (Verhandelbare OntwikkelingsRechtenmethode), Rood voor Groen, Ruimte voor Ruimte en BOM+ (Bouwkavel op Maat plus), geïntegreerd en aangevuld met een aantal nieuwe instrumenten. Er is nu sprake van één integrale regeling, waarin een aantal modules wordt onderscheiden, waarbij per module de specifieke extra condities en voorwaarden worden aangegeven.

Een belangrijke verandering hierbij is dat de verantwoordelijkheid en de uitvoering van het Kwaliteitsmenu in handen van de gemeenten wordt gelegd. Tussen provincie en gemeente Maasgouw is hiertoe een bestuursakkoord “afsprakenkaders Limburgs Kwaliteitsmenu” afgesloten. Hierin zijn onder meer een doelstelling, taken van de gemeente, taken van provincie en monitoring opgenomen.

 

Het GKM heeft als doelstelling om door de gemeente planologisch als wenselijk geachte ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied te combineren met een kwaliteitsverbetering van het buitengebied.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 15 december 2016.

De raad voornoemd;

 

De griffier,

De voorzitter,

               

H.M.L. van Soest

S.H.M. Strous