Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Besluit aanwijzing hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland als budgetbeheerder GGD IJsselland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland als budgetbeheerder GGD IJsselland
CiteertitelBesluit aanwijzing hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland als budgetbeheerder GGD IJsselland
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Regeling budgethouder GGD IJsselland 2014
 2. Aanwijzingsbesluit budgethouder GGD IJsselland 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201601-01-201619-10-2018nieuwe regeling

12-04-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 610

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland als budgetbeheerder GGD IJsselland

De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland,

Overwegende dat:

 

 • -

  GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland zich beiden laten ondersteunen door de afdeling Bedrijfsvoering die als eenheid is ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland;

 • -

  dat een deel van de ondersteuning gezamenlijk door GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland wordt afgenomen;

 • -

  dat de eenheid Bedrijfsvoering ook specifieke taken verrichten dat wil zeggen alleen taken voor GGD IJsselland;

 • -

  dat het voor verrichten van specifieke taken van belang is dat het hoofd van de eenheid Bedrijfsvoering is aangewezen als budgetbeheerder van GGD IJsselland

 

Gelet op:

 • -

  de Regeling budgethouder GGD IJsselland 2014;

 • -

  het Aanwijzingsbesluit budgethouder GGD IJsselland 2014

 

Besluit:

Het ‘Besluit aanwijzing hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland als budgetbeheerder GGD IJsselland’ vast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  budget: een deel van de begroting tot uitdrukking komend in baten, respectievelijk lasten verbonden aan een programma, product, kostenplaats, hulpkostenplaats of project;

 • b.

  budgethouder: de directeur publieke gezondheid;

 • c.

  budgetbeheerder: degene waaraan de budgethouder bepaalde budgetten van de begroting heeft toegewezen en die belast is met het beheer ervan overeenkomstig de hieraan gestelde voorwaarden.

Artikel 2 Aanwijzing budgetbeheerder

Het hoofd van de eenheid Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio IJsselland wordt aangewezen als budgetbeheerder van GGD IJsselland.

Artikel 3 Toegewezen budgetten

 • 1.

  De budgetten van de begroting waarvan het beheer aan de budgetbeheerder is toegewezen, worden opgenomen in een overzicht.

 • 2.

  Het overzicht is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

 • 3.

  De budgethouder kan het overzicht aanpassen of laten aanpassen.

Artikel 4 Fiattering en verantwoording

 • 1.

  De budgetbeheerder fiatteert en verantwoordt de verplichtingen binnen de budgetten.

 • 2.

  De budgetbeheerder is bij de fiattering en verantwoording gehouden aan de regels van de administratieve organisatie.

Artikel 5 Uitvoeren prestaties

De budgetbeheerder dient de prestaties zoals deze zijn beschreven in de begroting en in de dienst-verleningsovereenkomst binnen het budget uit te voeren.

Artikel 6 Informeren over afwijkingen

De budgetbeheerder verstrekt tijdig informatie aan de budgethouder over gesignaleerde of te ver-wachten afwijkingen van een budget. Dit betreft zowel over- als onderschrijdingen van uitgaven of inkomsten als van de aan het budget gekoppelde prestaties.

Artikel 7 Maken van werkafspraken

De budgethouder staat toe dat de budgetbeheerder ten behoeve van het beheer van de budgetten onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, werkafspraken maakt met de vakteamleiders van de eenheid Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio IJsselland en met de managers van GGD IJsselland.

Artikel 8 Aangaan van verplichtingen

 • 1.

  Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de budgetbeheerder heeft geconsta-teerd dat er sprake is van een toereikend budget en dat het aangaan van verplichtingen direct verband houdt met de taakstelling.

 • 2.

  Verplichtingen mogen alleen worden aangegaan met inachtnemingen van de geldende regels.

 • 3.

  Bestedingen ten laste van een budget kunnen alleen plaatsvinden met schriftelijke toestem-ming in de vorm van een paraaf van de budgetbeheerder.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit aanwijzing hoofd Bedrijfsvoering Veiligheidsregio IJsselland als budgetbeheerder GGD IJsselland’.

Aldus besloten op 12 april 2016

drs. Nicolette A.M. Rigter, directeur publieke gezondheid