Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Raalte

Mandaatregeling gemeente Raalte 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Raalte
Officiële naam regelingMandaatregeling gemeente Raalte 2016
CiteertitelMandaatregeling gemeente Raalte 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 59a
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. Gemeentewet, art. 171
 4. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201629-06-2017Nieuwe regeling

22-11-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 174476

6148-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling gemeente Raalte 2016

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Raalte, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

overwegende

 • 1.

  dat het ambtelijk in mandaat verrichten van bevoegdheden van burgemeester en wethouders en de burgemeester voortvloeit uit de organisatiefilosofie om taken en verantwoordelijkheden laag in de organisatie onder te brengen, en

 • 2.

  dat het ambtelijk in mandaat verrichten van bevoegdheden als effect heeft dat er slagvaardiger kan worden gehandeld en tevens een ontlasting van het bestuur met zich meebrengt;

gelet op de artikelen 59a, 160 en 171 van de Gemeentewet, hetgeen overigens in de Gemeentewet is bepaald en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de onderstaande

Mandaatregeling gemeente Raalte 2016

Artikel 1. Mandaatverlening

 • 1. De bevoegdheden, omschreven in het bij dit besluit behorende en daar deel van uitmakende mandaatregister, zijn gemandateerd aan de gemeentesecretaris en ondergemandateerd aan de overige daarbij genoemde functies of externe (rechts)personen.

 • 2. Functies kunnen bekleed worden door ambtenaren als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet van de gemeente Raalte, personen met wie de gemeente een arbeidsovereenkomst is aangegaan en personen die op basis van een andere overeenkomst werkzaamheden verrichten voor de gemeente.

Artikel 2. Mandaatbegrip

Voor zover in dit besluit en het daarbij behorende mandaatregister wordt gesproken over ‘mandaat’, wordt hiermee tevens bedoeld:

 • a.

  indien het mandaat betrekking heeft op een bevoegdheid: het toepassen van de bevoegdheid en het weigeren de bevoegdheid toe te passen, en de bevoegdheid om besluiten te ondertekenen;

 • b.

  indien het mandaat betrekking heeft op een feitelijke handeling of een feitelijke mededeling, al dan niet schriftelijk, niet gericht op enig rechtsgevolg: een machtiging om die handeling te verrichten of mededeling te doen;

 • c.

  indien het mandaat betrekking heeft op het aangaan, opzeggen etc. van een overeenkomst of het verrichten van een andere privaatrechtelijke rechtshandeling: een opdracht van de burgemeester om met betrekking tot die overeenkomst of die rechtshandeling de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen, ter uitvoering van een daartoe door of namens burgemeester en wethouders genomen besluit.

Artikel 3. Gewijzigde wet- en regelgeving

Ingeval van wijziging van wet- en regelgeving waarop een gemandateerde bevoegdheid berust, blijft de bevoegdheid gemandateerd en wordt het mandaat geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wet- en regelgeving.

Artikel 4. Uitoefening mandaat

Bij het uitoefenen van gemandateerde bevoegdheden worden op die bevoegdheden betrekking hebbende bepalingen uit wet- en regelgeving, alsmede de in het mandaatregister opgenomen algemene en specifieke bepalingen, in acht genomen.

Artikel 5. Uitzondering mandaat

 • 1. Van de bij dit besluit verleende mandaten mag geen gebruik worden gemaakt:

  • a.

   indien de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders zelf over de aangelegenheid wil beslissen en/of het besluit wil ondertekenen;

  • b.

   indien over de aangelegenheid advies is gevraagd aan andere teams, instanties etc. en de ingewonnen adviezen tegenstrijdig zijn;

  • c.

   indien de voorgenomen beslissing een afwijking ten opzichte van het tot nu toe gevoerde beleid inhoudt of leidt tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget;

  • d.

   indien het een aangelegenheid betreft, ten aanzien waarvan de standpunten van de portefeuillehouder, adviseurs en de gemandateerde omtrent de te nemen beslissing uiteenlopen;

  • e.

   indien gebruikmaking van de gemandateerde bevoegdheid zou inhouden dat wordt gehandeld in strijd met de Budgethoudersregeling.

 • 2. Indien het een aangelegenheid betreft waarbij de gemandateerde een persoonlijk belang heeft, maakt de gemandateerde geen gebruik van de aan hem gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6. Ondermandaat

Het is de gemeentesecretaris, de eenheidsmanagers en de teammanagers toegestaan (onder)gemandateerde bevoegdheden (verder) te ondermandateren. Ondermandatering vindt plaats aan een hiërarchisch direct ondergeschikte.

Artikel 7. Vervanging

Bij afwezigheid van de gemandateerde wordt deze vervangen volgens de vervangingsregeling uit de Organisatieregeling. Indien de Organisatieregeling niet in een vervangingsregeling voorziet, wordt de gemandateerde vervangen door zijn leidinggevende.

Artikel 8. Ondertekening

 • 1. Besluiten die namens het college van burgemeester en wethouders worden genomen, en andere documenten die namens het college van burgemeester en wethouders worden verzonden, worden ondertekend met:

  Burgemeester en wethouders van Raalte,

  namens deze

  [naam]

  [functie]

 • 2. Besluiten die namens het college van burgemeester en wethouders worden ondertekend, worden ondertekend met:

  Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders genomen besluit,

  [naam]

  [functie]

 • 3. Besluiten die namens de burgemeester worden genomen, en andere documenten die namens de burgemeester worden verzonden, worden ondertekend met:

  De burgemeester van Raalte,

  namens deze

  [naam]

  [functie]

 • 4. Besluiten die namens de burgemeester worden ondertekend, worden ondertekend met:

  Overeenkomstig het door de burgemeester genomen besluit,

  [naam]

  [functie]

Artikel 9. Intrekken vorige mandaatbesluiten

 • 1. Het besluit van 23 april 2002 tot mandatering van bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester, inclusief besluiten tot wijziging van dat besluit, laatstelijk van 29 maart 2016, wordt ingetrokken met ingang van de dag dat deze regeling in werking treedt.

 • 2. Met ingang van de dag bedoeld in het eerste lid worden ingetrokken:

  • a.

   Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheden college;

  • b.

   Mandaatbesluit aanwijzen toezichthouders Drank- en Horecawet;

  • c.

   Mandaatbesluit artikel 15 Leegstandswet;

  • d.

   Mandaatbesluit toepassen bestuursdwang;

  • e.

   Mandaatbesluit verplichtingen aangaan.

Artikel 10. Inwerkintreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als de Mandaatregeling gemeente Raalte 2016.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester,

Martijn Dadema

de burgemeester van de gemeente Raalte,

Martijn Dadema

Mandaatregister

Mandaatregister

Behorend bij het besluit van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van 22 november 2016

ALGEMENE BEPALINGEN

1. De in dit register verleende mandaten en ondermandaten zijn beslismandaten, tenzij anders vermeld.

2. Waar in dit register een bevoegdheid is omschreven als ‘het geven van toestemming’, ‘het verlenen van een vergunning’ en dergelijke, wordt daaronder tevens begrepen het weigeren van die toestemming, die vergunning etc.

3. Waar in dit register bevoegdheden zijn ondergemandateerd aan:

 • a.

  eenheidsmanagers, is de ondermandatering beperkt tot aangelegenheden die betrekking hebben op hun eenheid;

 • b.

  teammanagers, is de ondermandatering beperkt tot aangelegenheden die betrekking hebben op hun team;

 • c.

  alle medewerkers, is de ondermandatering beperkt tot aangelegenheden die betrekking hebben op hun team,

onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de Mandaatregeling.

4.In dit register wordt verstaan onder:

 • a.

  Personele aangelegenheden:

  Besluiten en andere rechts- en feitelijke handelingen en mededelingen in het kader van:

  • -

   Het aanstellen van medewerkers, inclusief het bepalen van arbeidsvoorwaarden;

  • -

   Het inhuren van medewerkers en het aannemen van stagiair(e)s en het wijzigen en opzeggen van de daartoe strekkende overeenkomsten (mandaat van college en opdracht van burgemeester);

  • -

   Het toekennen van periodieke salarisverhogingen, beloningen en toelages;

  • -

   Het verlenen van verlof;

  • -

   Het toekennen van tegemoetkomingen in verplaatsingskosten;

  • -

   Het aanpassen van de betrekkingsomvang;

  • -

   Het verlenen van eervol ontslag;

  • -

   Het toekennen van schadevergoedingen;

  • -

   Het verlenen van opleidingsfaciliteiten;

  • -

   Het geven van toestemming voor dienstreizen;

  • -

   Het geven van toestemming voor deelname aan studiebijeenkomsten, congressen, seminars, bedrijfsbezoeken e.d.;

 • op grond van de CAR-UWO en het arbeidsvoorwaardenpakket DOWR.

 • b.

  Subsidieverlening:

  Besluiten en andere rechts- en feitelijke handelingen en mededelingen in het kader van:

  • -

   Het verlenen en vaststellen van subsidies;

  • -

   Het verlangen van overlegging van andere stukken of anderszins andere informatie nodig voor de beoordeling van een subsidieaanvraag;

  • -

   Het intrekken en wijzigen van subsidies;

  • -

   Het terugvorderen en verrekenen van subsidies;

  • -

   Het verlenen, wijzigen en intrekken van uitstel van betaling;

  • -

   Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen, inclusief het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering, waaronder in ieder geval begrepen het aanmanen tot betaling en het geven van een dwangbevel.

5. Voor zover in dit mandaatregister mandaat wordt verleend om namens de gemeente Raalte subsidies, vergunningen etc. aan te vragen of meldingen te doen, kan hiervoor gebruik gemaakt worden van e-Herkenning of daarmee gelijk te stellen voorzieningen, voor zover de gemandateerde daarover beschikt.

A. GEMEENTESECRETARIS

Mandaatgever Mandaat aanBurgemeester en wethouders / De burgemeester De gemeentesecretaris
Nr.Omschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Het toewijzen van gemeentelijke taken aan de teams van de ambtelijke organisatie (artikel 14, aanhef en onder a, Financiële verordening gemeente Raalte 2015).    
2.Het vaststellen van functiebeschrijvingen, met uitzondering van die van de gemeentesecretaris.    
3.Het vaststellen van functiewaarderingen, met uitzondering van die van de gemeentesecretaris.    
4.Het aanwijzen van ambtenaren om andere werkzaamheden te aanvaarden ten tijde van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden (artikel 15:1:11, lid 1 en 2, CAR-UWO).    
5.Het verlenen van toestemming voor het aannemen van goederen, beloningen, giften of beloften van derden (art. 15:1:c CAR-UWO), met uitzondering van goederen, beloningen, giften of beloften van derden die aan de gemeentesecretaris worden aangeboden.    
6.Personele aangelegenheden ten aanzien van de eenheidsmanagers en de bestuurssecretaris.    
7.Besluiten en feitelijke handelingen ter uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde regelgeving, ten aanzien van de eenheidsmanagers en de bestuurssecretaris.    
8.Het beslissen omtrent het toepassen van bevoegdheden niet elders genoemd, in personele aangelegenheden ten aanzien van alle medewerkers met uitzondering van de gemeentesecretaris (CAR-UWO, arbeidsvoorwaardenpakket DOWR).    
9.Het beslissen op klachten over de eenheidsmanagers en de bestuurssecretaris.    

B.EENHEIDSMANAGERS

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanagers
Nr.Omschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Personele aangelegenheden ten aanzien van de teammanagers.    
2.Besluiten en feitelijke handelingen ter uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde regelgeving, ten aanzien van de teammanagers.    
3.Het in zeer bijzondere gevallen geven van toestemming aan een medewerker om meer verlofuren te verkopen of kopen dan op grond van de CAR-UWO mogelijk is.  Aanleiding en concrete invulling wordt bepaald in overleg met de medewerker, de direct leidinggevende en de senior adviseur van team Advies (cluster personeel).
4.Het beslissen op klachten over de teammanagers.    

C. BELASTINGAMBTENAREN

Mandaatgever Burgemeester en wethouders
Mandaat aanGemeentesecretaris
Nr.Omschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Het toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, gelezen in samenhang met artikel 231 van de Gemeentewet).HeffingsambtenaarNa afloop van ieder kalenderkwartaal geeft de ondergemandateerde een overzicht van de gevallen waarin de gemandateerde bevoegdheid is uitgeoefend.
2.Het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van een bij beschikking opgelegde bestuurlijke boete (artikel 66 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen, gelezen in samenhang met artikel 231 van de Gemeentewet).HeffingsambtenaarNa afloop van ieder kalenderkwartaal geeft de ondergemandateerde een overzicht van de gevallen waarin de gemandateerde bevoegdheid is uitgeoefend.
3.Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingen (artikel 255, lid 5, Gemeentewet).InvorderingsambtenaarNa afloop van ieder kalenderkwartaal geeft de ondergemandateerde een overzicht van de gevallen waarin de gemandateerde bevoegdheid is uitgeoefend.
4.Het beslissen op administratief beroep tegen weigeringen van de invorderingsambtenaar om gemeentelijke belastingen kwijt te schelden (artikel 255, lid 2, gelezen in samenhang met artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990).De functie bij de gemeente Deven-ter ten aanzien waarvan de invorderings-ambtenaar hiërarchisch direct ondergeschikt is.Na afloop van ieder kalenderkwartaal geeft de ondergemandateerde een overzicht van de gevallen waarin de gemandateerde bevoegdheid is uitgeoefend.

D. BESTUURSSECRETARIS

Mandaatgever Burgemeester en wethouders
Mandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Bestuurssecretaris
Nr.Omschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Personele aangelegenheden ten aanzien van de medewerkers van het bestuurssecretariaat.    
2.Besluiten en feitelijke handelingen ter uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde regelgeving, ten aanzien van de medewerkers van het bestuurssecretariaat.    
3.Het beslissen op klachten over de medewerkers van het bestuurssecretariaat.    

E. ALLE TEAMS

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanagers Teammanagers
Nr.Omschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Personele aangelegenheden ten aanzien van de medewerkers van het team.    
2.Besluiten en feitelijke handelingen ter uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde regelgeving, ten aanzien van de medewerkers van het team.    
3.Het vaststellen van aanvraagformulieren (art. 4:4 Awb).    
4.Het machtigen van medewerkers van het team om het college of de burgemeester te vertegenwoordigen bij bestuursrechtelijke geschillen in beroep of hoger beroep.    
5.Het beslissen op klachten over de medewerkers van het team.    
6.Het elektronisch waarmerken en publiceren van besluiten.  Voor zover het een besluit betreft waarvan de beslissingsbevoegdheid reeds is gemandateerd aan het betreffende team.
7.Het beslissen op bezwaar indien: a. het primaire besluit in mandaat is genomen door een ondergeschikte, en b. het advies van de commissie bezwaarschriften inhoudt: 1. het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren, of 2. het primaire besluit te handhaven, en dit advies wordt overgenomen, al dan niet met verbetering van de motivering van het primaire besluit.    
8.Het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte (opdracht van de burgemeester, art. 171, lid 2, Gemeentewet).    
9.Het besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen waarbij verplichtingen worden aangegaan ten behoeve van activiteiten en projecten die vallen binnen het werkgebied van het team (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verrichten van deze rechtshandelingen (opdracht van burgemeester).Alle medewerkers-binnen het middels een goedgekeurde begroting beschikbaar gestelde budget en met inachtneming van de budgethoudersregeling; -Onder het mandaat wordt mede begrepen de aanschaf van e-Herkenningsmiddelen, boeken en abonnementen, en het wijzigen en opzeggen van abonnementen.
10.Het voeren van algemene correspondentie, niet gericht op rechtsgevolgen, zoals het doen van feitelijke mededelingen en het verstrekken van informatie, inclusief het voeren van verweer tegen bezwaar-, (hoger)beroep- en verzetschriften.Alle medewerkers  
11.Het voeren van correspondentie, niet gericht op rechtsgevolgen, ter voorbereiding of uitvoering van besluiten.Alle medewerkers  
12.Het verrichten van handelingen van procedurele, voor-bereidende of uitvoerende aard, zoals het doen van bekend-makingen, het beleggen van en uitnodigen voor hoorzittingen, het aanwijzen van adviseurs en het inwinnen van zienswijzen.Alle medewerkers  
13.Het besluiten een aanvraag niet te behandelen, inclusief het stellen van een termijn voor aanvulling van een onvolledige aanvraag (art. 4:5 Awb), en het verzoeken om aanvulling van onvolledige meldingen.Alle medewerkers  
14.Het verdagen van een beslissing, anders dan op bezwaar (art. 4:14 Awb).Alle medewerkers  
15.Het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom bij (gesteld) niet tijdig beslissen (art. 4:18 Awb), daaronder begrepen de mededeling dat een ingebrekestelling prematuur is of te laat is ingediend.Alle medewerkers  
16.Het beslissen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie, en de Wet open overheid (wanneer deze in werking is getreden).Alle medewerkers  
17.Het beslissen op verzoeken om mededeling omtrent de verwerking van persoonsgegevens en het beslissen op verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.Alle medewerkers  

F. EENHEID DIENSTVERLENING

F.1 Team Communicatie & Administratie

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Communicatie & Administratie
Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Het uitvoeren van de terugbetalingsverplichting in het kader van verleende studiekostenfaciliteiten. Senior ondersteuner  
2.Het doen van aangifte afdrachten in het kader van Loonheffing / IZA / ABP / Loyalis en overige bedrijfstak eigen regelingen.Senior ondersteuner Ondersteuner A  

F.2 Team Advies

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Advies
Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Het verdagen van een beslissing op bezwaar (artikel 7:10, lid 3 en lid 4, Awb).Senior adviseur Adviseur Extern: Voorzitter commissie bezwaarschriften  
2.Het voeren van verweer in (hoger) beroep en in verzet.Senior adviseur Adviseur  
3.Het opschorten van de effectuering van een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan tot aan de uitspraak op een verzoek om een voorlopige voorziening, op verzoek van een rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Senior adviseur Adviseur  
4.Het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang (art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb), inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe en inclusief het afwijzen van verzoeken om handhaving, en het wijzigen en intrekken van een opgelegde last, in ieder geval ter handhaving van het bepaalde bij en krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Drank- en horecawet, de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening.Senior adviseur-Bij de toepassing van het mandaat wordt gehandeld conform het geldende handhavingsbeleid; -Het voornemen een last op te leggen wordt met de portefeuillehouder besproken, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is; -Het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang is uitgezonderd van het mandaat indien naar aanleiding van het voornemen een of meer zienswijzen zijn ingediend.
5.Het toepassen van de volgende handhavingsbevoegdheden: - Het opleggen van een bestuurlijke boete (art. 44a Drank- en horecawet, art. 35c Wet op de kansspelen, art. 8 Brandbeveiligingsverordening 2012), - Het intrekken van een omgevingsvergunning (art. 5.19 Wabo), - Het verlenen of verlengen van een tijdelijke persoonsgebonden gedoogbeschikking voor de permanente bewoning van recreatiewoningen, inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe en inclusief het afwijzen van verzoeken om handhaving.Senior adviseur-Bij de toepassing van het mandaat wordt gehandeld conform het geldende handhavingsbeleid; -Het voornemen een handhavingsbevoegdheid toe te passen, wordt met de portefeuillehouder besproken, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is; -Het toepassen van de bevoegdheid is uitgezonderd van het mandaat indien naar aanleiding van het voornemen een of meer zienswijzen zijn ingediend.
6.Het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een opgelegde last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of bestuurlijke boete (titel 4.4 en 5.3 Awb), waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van dwangsommen en boetes, het verhalen van kosten van bestuursdwang, het aanmanen tot betaling en het geven van een dwangbevel.Senior adviseurHet inzetten van het traject tot invordering van geldsommen wordt met de portefeuillehouder besproken.
7.Het besluiten tot het aangaan, verlengen, opzeggen etc. van overeenkomsten in het kader van de Arbowet en het IZA Bedrijfszorgplan (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen etc. van die overeenkomsten (opdracht van burgemeester).    
8.Opnemen / uitzetten van kasmiddelen in de vorm van call- en/of kasgeldleningen.  Binnen het kader van het Treasurystatuut.
9.Het besluiten tot het afsluiten, wijzigen, verlengen of beëindigen van een verzekering (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente daarbij (opdracht van burgemeester).Vakspecialist Senior ondersteuner  
10.Het beslissen op schadeverzoeken waarvoor geen dekking is.Vakspecialist (*) Senior ondersteuner(*) Tot een maximum bedrag van € 1.000,-.
11.Het aanmelden bij de verzekeraar en het afwikkelen van schadegevallen waarvoor een verzekering is afgesloten en vallende binnen de dekking.Vakspecialist (*) Senior ondersteuner(*) Met uitzondering van afwikkeling WA binnen eigen risico (€ 11.345,-).
12.Het verrekenen van opper-vlakteverschillen en het toepassen van de renteclausule. Senior ondersteuner  

F.3 Team Vergunningen & Handhaving

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Vergunningen & Handhaving
Volg nr.Omschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Het schriftelijk bevestigen van de uitkomsten van vooroverleg t.b.v. een aanvraag om omgevingsvergunning.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening1 t/m 12 Wabo, Bouwbesluit en Brandbeveiligingsverordening (NB: De indeling van onderdelen op onderwerp is indicatief en niet bepalend voor de reikwijdte van in deze onderdelen toegekende mandaten of beperkend ten aanzien van de functies waaraan ondermandaat wordt verleend.)
2.Het toezenden of uitreiken van een bewijs van ontvangst van een aanvraag om een vergunning of van een melding.Dienstverlener A Dienstverlener B  
3.Het beslissen omtrent het verlenen van omgevingsvergunningen als bedoeld in artikelen 2.1, 2.2 en 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe en inclusief het geven van aanwijzingen op grond van het Bouwbesluit 2012.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Het mandaat om te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, geldt niet in gevallen waarin van het bestemmingsplan zou moeten worden afgeweken met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º.
4.Het beslissen omtrent het verlenen van omgevingsvergunningen bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Senior dienstverlener  
5.Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning (artikel 3.9, lid 2, dan wel art. 3.12, lid 8, Wabo).Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener A Dienstverlener B  
6.Het mededeling doen van een aanhoudingsplicht als bedoeld in artikelen 3.3 en 3.5 Wabo (artikel 3.6 Wabo), en het besluiten tot het aanhouden van een beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning (artikel 3.4 Wabo).Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
7.Het beslissen omtrent het wijzigen en intrekken van omgevingsvergunningen en de daaraan verbonden voorschriften (artikelen 2.30 en verder en 3.22 en verder, van de Wabo), inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Het ondermandaat aan de specialist dienstverlening is beperkt tot het intrekken van omgevingsvergunningen als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder a en b en het wijzigen en intrekken van omgevingsvergunningen als bedoeld in art. 2.1, lid 1 onder e, inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe.
8.Het beslissen omtrent het wijzigen en intrekken van een omgevingsvergunning bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder d van de Wabo en de daaraan verbonden voorschriften (artikelen 2.30 en verder Wabo), inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Senior dienstverlener  
9.Het opleggen van nadere voorwaarden aan een gebruik als bedoeld in artikel 1.18, lid 1, onder a, onder 1, van het Bouwbesluit 2012 (art. 1.21 van het Bouwbesluit 2012) en het wijzigen van deze voorwaarden (art. 1.22 van het Bouwbesluit 2012).Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Senior dienstverlener  
10.Het opleggen van nadere voorwaarden aan het slopen (art. 1.29 van het Bouwbesluit 2012) en het wijzigen van deze voorwaarden (art. 1.30 van het Bouwbesluit 2012).Specialist dienstverlening  
11.Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van regels met betrekking tot geluidhinder en trillinghinder van bouw- en sloopwerkzaamheden (art. 8.3, lid 3, en 8.4, lid 2, Bouwbesluit 2012).    
12.Het beslissen omtrent de verlening, intrekking of wijziging van een gebruiksvergunning en voor-waarden bij die vergunning (art. 2 Brandbeveiligingsverordening 2012).Senior dienstverlener Dienstverlener B  
13.Het beslissen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van een besluit voor een activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt (artikelen 7.17, lid 1, en 7.19, lid 1, Wet milieubeheer).Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening13 t/m 17Wet milieubeheer en gebaseerde regelgeving
14.Het beslissen omtrent het vaststellen, wijzigen, intrekken etc. van maatwerkvoorschriften op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Waterwet.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
15.Het beslissen omtrent goedkeuring van een uitgangspuntendocument en de beoordeling daarvan door de inspectie-instelling, met betrekking tot een brandveiligheidsinstallatie (Vuurwerkbesluit, bijlage 1, artikel 5.2).Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver  
16.Het beslissen omtrent het toepassen van een hogere maximale emissiewaarde voor ammoniak en zwevende deeltjes (artikelen 6, lid 2, en 7, lid 4, Besluit emissiearme huisvesting).Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverleningBij voorgenomen toepassing van dit mandaat wordt de portefeuillehouder geïnformeerd.
17.Het beslissen omtrent * het verlenen, wijzigen of intrekken van vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen; * het stellen, wijzigen en intrekken van voorschriften, voorwaarden en (nadere) eisen; * het opleggen, wijzigen en intrekken van verboden en verplichtingen; en * het verlenen van goedkeuringen, op grond van het bepaalde bij of krachtens wetgeving op het gebied van milieu, waaronder in ieder geval begrepen de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Wet geluidhinder, een en ander voor zover niet elders in dit mandatenregister genoemd.Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Vakspecialist  
18.Bevoegdheden op grond van de APV: Het in behandeling nemen van een kennisgeving van een betoging die is ingediend buiten de daarvoor geldende termijn (art. 2.3 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van het verbod op het aanbieden etc. van schriftelijke stukken of afbeeldingen (art. 2.6 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van het verbod om op te treden als straatartiest, gids etc. (art. 2.9 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van vergunningen voor het gebruik van openbare plaatsen anders dan in overeenstemming met de publieke functie ervan (art. 2.10 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing voor objecten onder hoogspanningslijnen (art. 2.22 APV); Het beslissen omtrent het verlenen, wijzigen en intrekken van vergunningen voor evenementen (art. 2.25, lid 1, APV) en het, naar aanleiding van een melding, verbieden van een evenement of snuffelmarkt (art. 2.25, lid 4, en art. 5.23, lid 3, APV) Het beslissen omtrent het verlenen, wijzigen en intrekken van vergunningen en ontheffingen, inclusief het vaststellen en wijzigen van voorwaarden, voor de exploitatie van horecabedrijven, inclusief terrassen, en seksbedrijven (art. 2.28 en h. 3 APV) Het beslissen omtrent het vaststellen van tijdelijke andere sluitingstijden voor horecainrichtingen (art. 2.30 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van vergunningen voor het (doen) exploiteren van speelgelegenheden (art. 2.39 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing voor het aanwezig hebben van hinderlijke of schadelijke dieren (art. 2.60 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van vrijstelling van verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister (art. 2.67 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van het verbod op carbidschieten in de openlucht (art. 2.73a APV); Het terstond aanwijzen van een festiviteit als collectieve festiviteit (art. 4.2 APV); Het opleggen van een herplant- en/of instandhoudingsplicht ten aanzien van houtopstanden (afd. 4.3 APV); Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing voor het, buiten een inrichting, in werking hebben van een geluidhinder veroorzakend toestel of geluidsapparaat of het verrichten van geluidhinder veroorzakende handelingen (art. 4.6, lid 2, APV). Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van het verbod op het voor recreatief nachtverblijf plaatsen van kampeermiddelen buiten een bestemd kampeerterrein (art. 4.18). Het beslissen omtrent het verlenen van een ontheffing van het verbod op het venten met geschreven of gedrukte stukken (art. 5.16, lid 3, APV) Het beslissen omtrent het verlenen, wijzigen en intrekken van een vergunning voor het innemen van een standplaats (art. 5.18, lid 1, APV). Het beslissen omtrent het verlenen, wijzigen en intrekken van een vergunning voor het ter beschikking stellen van vuurwerk of het aanwezig hebben van vuurwerk voor het ter beschikking stellen (art. 2.72, lid 1, APV).Senior dienstverlening Dienstverlener B18 t/m 32 APV en bijzondere wetten
19.Het beslissen omtrent het verlenen van vergunningen voor het aanleggen van een weg of het verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg (artikel 2.11, eerste lid, APV), voor zover die vergunningen niet als omgevingsvergunningen zijn aangemerkt.Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
20.Het beslissen omtrent ontheffingen voor het verbranden van afvalstoffen of anderszins vuur stoken (artikel 5.34, lid 3, APV en artikel 10.63, lid 1, Wet milieubeheer).Senior dienstverlener Dienstverlener B  
21.Het besluiten omtrent het als rechthebbende op een openbare plaats of een onroerende zaak geven van toestemming voor plakken en kladden (mandaat van college), en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlenen of weigeren van die toestemming (opdracht van burgemeester), in verband met het bepaalde in art. 2.42, lid 2, APV.Senior dienstverlening Dienstverlener B  
22.Het weigeren van een exploitatievergunning voor een seksbedrijf (h. 3 APV).  Voor zover de weigering door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving dwingend wordt voorgeschreven.
23.Het beslissen omtrent het verlenen en intrekken van vergunningen en ontheffingen, en het wijzigen van aanhangsels en voorschriften bij vergunningen, op grond van de Drank- en horecawet en de daarop gebaseerde regelgeving.Senior dienstverlening Dienstverlener B  
24.Het beslissen omtrent het verlenen en intrekken van vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen en de daarop gebaseerde regelgeving.Senior dienstverlening Dienstverlener B  
25.Het beslissen omtrent vrijstelling op grond van artikel 5 van de geldende Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen.Senior dienstverlening Dienstverlener BVrijstelling kan verleend worden aan organisatoren van evenementen van de belasting bedoeld in artikel 2 tot een maximumaantal van 15 voertuigen per evenement.
26.Het beslissen omtrent ontheffingen voor wedstrijden op de weg die uitsluitend binnen de gemeente Raalte plaatsvinden (art. 10 jo. art. 148, lid 1, Wegenverkeerswet 1994).Senior dienstverlening Dienstverlener B  
27.Het beslissen omtrent ontheffingen van artikel 61b lid 1 van het RVV 1990 voor kampioensrondgangen (art. 87 RVV 1990).Senior dienstverlening Dienstverlener B  
28.Het aanstellen van verkeersregelaars voor evenementen (artikel 56, lid 1, onder b, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).Senior dienstverlening Dienstverlener B  
29.Het verzoeken om justitiële en strafvorderlijke gegevens ten behoeve van voorbereiding van besluiten op grond van de wetgeving genoemd in art. 13 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.Senior dienstverlening Dienstverlener B  
30.Het beslissen omtrent ontheffingen op grond van de Zondagswet.Senior dienstverlening Dienstverlener B  
31.Het beslissen omtrent het verlenen, wijzigen of intrekken van ontheffingen op grond van de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden.Senior dienstverlening Dienstverlener B  
32.Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen tegen het meevoeren van wapens van categorie III of IV tijdens optochten (artikel 31 Regeling wapens en munitie).Senior dienstverlening Dienstverlener BHet (onder)mandaat wordt niet uitgeoefend dan nadat de politie schriftelijk zijn visie op het verzoek heeft kenbaar gemaakt.
33.Het schriftelijk verzoeken om een offerte voor een bodemonderzoek.Specialist dienstverlening Vakspecialist33 t/m 40 Bodem, geluid en afval
34.Het goedkeuren van een plan van aanpak voor een bodemonderzoek of van een saneringsplan op grond van de Wet bodembescherming.Specialist dienstverlening Vakspecialist  
35.Het vaststellen dat een melding op grond van het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de eisen uit dit besluit.Specialist dienstverlening Vakspecialist  
36.Het beoordelen (goedkeuren) van bodemonderzoeken en evaluatierapporten van saneringen die zijn uitgevoerd onder gemeentelijk bevoegd gezag.Specialist dienstverlening Vakspecialist  
37.Het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (art. 110a, Wet geluidhinder). Vakspecialist  
38.Het beslissen omtrent ontheffingen van artikel 61b lid 1 van het RVV 1990 voor de inzameling van huisvuil en groenafval (art. 87 RVV 1990).Vakspecialist  
39.Het aanwijzen van een andere inzamelaar belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen (art. 7, lid 2, Afvalstoffenverordening gemeente Raalte).Vakspecialist  
40.Het opleggen van verplichtingen en verboden met betrekking tot afvalstoffen, naar aanleiding van een ongewoon voorval (art. 17.4 Wm).Senior Specialist dienstverlening Specialist dienstverlening  
41.Het aanwijzen van medewerkers als toezichthouder (artikel 5:11 Awb) ten behoeve van het toezicht op het bepaalde bij en krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, de Drank- en horecawet, de Wet op de kansspelen, de Algemene Plaatselijke Verordening en overige wet- en regelgeving die tot het taakveld van het team behoort, en in samenhang daarmee het aanstellen van personen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Raalte, en het intrekken van dergelijke aanwijzingen en aanstellingen.  41 t/m 47Toezicht en handhaving
42.Het uitgeven van een legitimatie-bewijs voor toezichthouders (conform artikel 1, lid 3, Algemene wet op het binnentreden).    
43.Het aanwijzen, en intrekken en wijzigen van aanwijzingen, van personen als toezichthouder (art. 5.10 Wabo gelezen in samenhang met art. 5.1 van die wet, en de in dat artikel genoemde wetten; art. 41 Drank- en Horecawet; art. 6.2 APV en overige wet- en regelgeving die tot het taakveld van de dienst behoort), en voor zover dat voor de aanwijzing als toezichthouder nodig is, het aanstellen van personen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Raalte, en het intrekken van die aanstellingen.Directeur RUD IJsselland Directeur RUD Twente  
44.Het vastleggen en bevestigen van afspraken en vervolgtrajecten naar aanleiding van controles ter plaatse.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver  
45.Het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang (art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb), inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe en inclusief het afwijzen van verzoeken om handhaving, en het wijzigen en intrekken van een opgelegde last, in ieder geval ter handhaving van het bepaalde bij en krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, de Drank- en horecawet, de Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening.Specialist handhaving Senior handhaver-Bij de toepassing van het mandaat wordt gehandeld conform het geldende handhavingsbeleid; -Het voornemen een last op te leggen wordt met de portefeuillehouder besproken, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is; -Het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang is uitgezonderd van het mandaat indien naar aanleiding van het voornemen een of meer zienswijzen zijn ingediend.
46.Het toepassen van de volgende handhavingsbevoegdheden: - Het opleggen van een bestuurlijke boete (art. 44a Drank- en horecawet, art. 35c Wet op de kansspelen, art. 8 Brandbeveiligingsverordening 2012), - Het intrekken van een omgevingsvergunning (art. 5.19 Wabo), - Het verlenen of verlengen van een tijdelijke persoonsgebonden gedoogbeschikking voor de permanente bewoning van recreatiewoningen, inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe en inclusief het afwijzen van verzoeken om handhaving.Specialist handhaving Senior handhaver-Bij de toepassing van het mandaat wordt gehandeld conform het geldende handhavingsbeleid; -Het voornemen een handhavingsbevoegdheid toe te passen, wordt met de portefeuillehouder besproken, tenzij dit vanwege een spoedeisend belang niet mogelijk is; -Het toepassen van de bevoegdheid is uitgezonderd van het mandaat indien naar aanleiding van het voornemen een of meer zienswijzen zijn ingediend.
47.Het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een opgelegde last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of bestuurlijke boete (titel 4.4 en 5.3 Awb), waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van dwangsommen en boetes, het verhalen van kosten van bestuursdwang, het aanmanen tot betaling en het geven van een dwangbevel.Specialist handhaving Senior handhaverHet inzetten van het traject tot invordering van geldsommen wordt met de portefeuillehouder besproken.
48.Het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), inhoudende het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver Dienstverlener B48 t/m 52 Wet BAG
49.Het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), inhoudende: a.het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge art. 11 van de Wet BAG; b.het uitgeven van inschrijf- en identificatienummers; c.het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid, van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister; d.het ingevolge artikel 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is; e.het op basis van de bron-documenten opnemen van gegevens in de adressen-registratie en de gebouwen-registratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14a en 15 van de Wet BAG; f.het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen als bedoeld in artikel 37 en verzoeken als bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan als bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG; g.het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG; h.het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie resp. de gebouwenregistratie; i.het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressen-registratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens als bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet BAG; j.het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Dienstverlener B  
50.Het opmaken van processen-verbaal van constatering (artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen).Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver Dienstverlener B  
51.Het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basis-registraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument.Senior specialist dienstverlening Specialist dienstverlening Specialist handhaving Senior handhaver Dienstverlener B  
52.Het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte (art. 5.53 APV).Senior dienstverlener Dienstverlener A Dienstverlener BHet mandaat is beperkt tot het ondertekenen van door het bestuursorgaan genomen beslissingen.
53.Het toekennen van adressen (art. 5.54 APV).Dienstverlener B Senior dienstverlener Senior Specialist Dienstverlening Dienstverlener B (team KCC)  

F.4 Team Klant Contact Centrum

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Klant Contact Centrum
 Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de Paspoortwet en de daarop gebaseerde regelgeving.Dienstverlener B  
2.Besluiten en feitelijke handelingen met betrekking tot rijbewijzen op grond van de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop gebaseerde regelgeving.Dienstverlener B  
3.Het beslissen omtrent het verlenen van parkeervergunningen en ontheffingen (Parkeerverordening 2003 gemeente Raalte).Dienstverlener B  
4.Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de daarop gebaseerde regelgeving.Dienstverlener B  
5.Het verzoeken om justitiële en strafvorderlijke gegevens ten behoeve van voorbereiding van besluiten op grond van de wetgeving genoemd in art. 13 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.Dienstverlener B Senior dienstverlener  
6.Het legaliseren van handtekeningen.Dienstverlener B Senior dienstverlener  
7.Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de Kieswet en de daarop gebaseerde regelgeving.Dienstverlener B Senior dienstverlener  
8.Het verstrekken van gegevens uit, en het verwijderen, verbeteren etc. van gegevens in, de basisregistratie personen en het weigeren daarvan; het doen van mededelingen ten aanzien van de basisregistratie personen en het verzoeken om inlichtingen, geschriften etc. ten behoeve van de basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen).Dienstverlener B Senior dienstverlener  
9.Het opleggen van bestuurlijke boetes (art. 4.17 Wet basisregistratie personen) en het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een opgelegde bestuurlijke boete (titel 4.4 Awb), waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van boetes en het aanmanen tot betaling.    
10.Het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen op grond van en ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen en de daarop gebaseerde regel-geving, voor zover niet elders in dit mandaatregister genoemd.    
11.Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de Wet op de lijkbezorging en de daarop gebaseerde regelgeving, en de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken.Dienstverlener B  
12.Het voor rekening van de gemeente verkopen, overdragen of vernietigen dan wel afmaken van in bewaring gegeven zaken dan wel dieren en het uitkeren van in bewaring gegeven geld (Burgerlijk Wetboek, Boek 5, titel 2) en het ondertekenen van overeenkomsten strekkende tot verkoop etc. van in bewaring gegeven zaken dan wel dieren. Medewerkers team KCC  
13.Het verstrekken van gewaarmerkte afschriften of uittreksels van documenten of gegevens ingeschreven in het gemeentelijke beperkingen-register of opgenomen in de gemeentelijke beperkingen-registratie, en het verstrekken van schriftelijke verklaringen omtrent het niet van kracht zijn van publiekrechtelijke beperkingen (art. 9 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken).Dienstverlener B  
14.Het beslissen omtrent het verlenen van collecte-vergunningen (art. 5.13 APV).Dienstverlener B  
15.Het verstrekken van real-time parkeerkaarten (RTP-passen).    
16.Het al dan niet tijdelijk benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (art. 1:16 Burgerlijk Wetboek).    
17.Het besluiten tot het aangaan, wijzigen etc. van overeenkomsten met betrekking tot trouwlocaties (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen etc. van die overeenkomsten (opdracht van burgemeester).Dienstverlener B  
18.Het afgeven van een bewijs van ontvangst van een aanvraag om een omgevingsvergunning.Dienstverlener A Dienstverlener B Specialist Dienstverlening  
19.Subsidieverlening op grond van de Algemene subsidie-verordening en de Subsidie-toetsingskaders sociaal beleid.Dienstverlener B  

F.5 Team Participatie

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Participatie
 Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1. Het beslissen omtrent • het verlenen van (tijdelijke) ontheffingen; • het opleggen van maatregelen, waaronder het verlagen van bijstand; • het doen van vaststellingen; • het vaststellen van het recht op, en het toekennen van, bijstand en individuele toeslagen, inclusief het verbinden van (nadere) verplichtingen aan, en het opnemen van plannen van aanpak bij, een toekenning van bijstand; • het (afzien van het) opleggen van een al dan niet verlaagde bestuurlijke boete; • het verrichten van (rechts)han-delingen ter uitvoering van een bestuurlijke boete, terugvordering of verhaal (titel 4.4 Awb), waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van bedragen, het aanmanen tot betaling en het geven van een dwangbevel; • het herzien en intrekken van bijstand; • het verlenen van bijstand in de vorm van een geldlening of borgtocht, inclusief het verbinden van verplichtingen aan het verlenen van deze bijstand gericht op meerdere zekerheid voor de nakoming van aan deze bijstand verbonden rente- en aflossingsverplichtingen; • het (afzien van het) terugvorderen van kosten van bijstand en het vorderen van daarop betrekking hebbende kosten; • het verhalen van kosten van bijstand en het indienen van verzoeken om verhaal van kosten van bijstand; • het vertegenwoordigen van de gemeente (opdracht van burgemeester) bij het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot bijstand, bij het passeren of royeren bij de notaris van hypotheekakten die strekken tot zekerheid van betaling van een in de vorm van een geldlening verleende bijstand, en bij het indienen van verzoeken om verhaal; • arbeidsinschakeling en tegenprestatie (par. 2.1 Pw); en • het nemen van overige besluiten, met uitzondering van het aanwijzen van toezichthouders, op grond van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet (Pw).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening VakspecialistHet ondermandaat aan de vakspecialist is beperkt tot het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een bestuurlijke boete, terugvordering of verhaal.
2.Het beslissen omtrent het verstrekken van een computer op grond van de Pc-regeling (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van de huurkoopovereenkomst voor de te verstrekken computer (opdracht van burgemeester).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
3. Het beslissen omtrent • het vaststellen van het recht op uitkering, en het opschorten, herzien of intrekken van een vaststelling van het recht op uitkering, en het weigeren en verlagen van een uitkering; • het (afzien van het) opleggen van een al dan niet verlaagde bestuurlijke boete; • het (afzien van het) terugvorderen van uitkeringen en het vorderen van daarop betrekking hebbende kosten; • het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering of bestuurlijke boete (titel 4.4 Awb), waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van bedragen, het aanmanen tot betaling en het geven van een dwangbevel; • het verlenen van (tijdelijke) ontheffingen, en • het nemen van overige besluiten, met uitzondering van het aanwijzen van toezichthouders, op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening VakspecialistHet ondermandaat aan de vakspecialist is beperkt tot het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een bestuurlijke boete of terugvordering.
4. Het beslissen omtrent • het vaststellen van het recht op uitkering, en het opschorten, herzien of intrekken van een vaststelling van het recht op uitkering, en het weigeren en verlagen van een uitkering; • het (afzien van het) opleggen van een al dan niet verlaagde bestuurlijke boete; • het (afzien van het) terugvorderen van uitkeringen en het vorderen van daarop betrekking hebbende kosten; • het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering of bestuurlijke boete (titel 4.4 Awb), waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van bedragen, het aanmanen tot betaling en het geven van een dwangbevel; • het verlenen van (tijdelijke) ontheffingen, en • het nemen van overige besluiten, met uitzondering van het aanwijzen van toezichthouders, op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening Vakspecialist Extern: afdelingshoofd Juridische Zaken (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gemeente Zwolle voor uitvoering door Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle.-Van het ondermandaat aan het Rbz is uitgezonderd het opleggen van bestuurlijke boetes en het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een bestuurlijke boete of terugvordering. -Het ondermandaat aan de vakspecialist is beperkt tot het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een bestuurlijke boete of terugvordering.
5.Het beslissen omtrent: · het (nader) vaststellen van het recht op, en het verlenen van, bijstand, inclusief het opleggen en verbinden van verplichtingen; · het vaststellen van de definitieve hoogte van bijstand; · het omzetten van bijstand in een andere vorm; · het (afzien van het) terugvorderen van bijstand; · het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering (titel 4.4 Awb), waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van bedragen en het aanmanen tot betaling; · het verlenen van uitstel en verlaging van betaling; · het vertegenwoordigen van de gemeente (opdracht van burgemeester) bij het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot bijstand, bij het passeren of royeren bij de notaris van hypotheekakten die strekken tot zekerheid van betaling van een in de vorm van een geldlening verleende bijstand, en · het nemen van overige besluiten en het indienen van declaraties op grond van het bepaalde bij of krachtens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening Vakspecialist Extern: afdelingshoofd Juridische Zaken (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gemeente Zwolle voor uitvoering door Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) in Zwolle.-Van het ondermandaat aan het Rbz is uitgezonderd het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering. -Het ondermandaat aan de vakspecialist is beperkt tot het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering.
6.Het ondertekenen en indienen van declaraties sociale zekerheid.Vakspecialist Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
7.Het doen van aangifte voor de loonbelasting in verband met de uitvoering van sociale regelgeving door de gemeente Raalte.Vakspecialist Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
8.Aangifte doen van sociale zekerheidsfraude in situaties waarbij het benadelingsbedrag € 50.000,- of hoger is.    
9.Het beslissen omtrent ·het verstrekken van (tijdelijke) maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten, daaronder begrepen het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkoop of bruikleen van voorzieningen; ·het herzien en intrekken van een beslissing tot verstrekken van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget; ·het terugvorderen van (de geldswaarde van) ten onrechte genoten maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten; ·het verhalen van kosten voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget; ·het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering (titel 4.4 Awb) of verhaal, waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van bedragen, het aanmanen tot betaling en het geven van een dwangbevel; ·het vertegenwoordigen van de gemeente (opdracht van burgemeester) bij het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten ten behoeve van maatwerkvoorzieningen, en ·het nemen van overige besluiten, met uitzondering van het aanwijzen van toezichthouders, op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening Dienstverlener A Ondersteuner A Vakspecialist-Het ondermandaat aan de Dienstverlener A en de Ondersteuner A is beperkt tot het beëindigen van (een recht op) een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo 2015. -Het ondermandaat aan de vakspecialist is beperkt tot het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering of verhaal.
10.Het aanwijzen van personen als toezichthouder (art. 76a Pw, art. 53 IOAW, art. 53 IOAZ, art. 6.1 Wmo 2015) en voor zover dat voor de aanwijzing als toezichthouder nodig is, het aanstellen van personen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Raalte; en het intrekken van deze aanwijzingen als toezichthouder en van deze aanstellingen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Raalte.  Bevoegdheid om toezichthouders voor de Wmo 2015 aan te wijzen is tevens gemandateerd aan de directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland.
11.Het uitgeven van een legitimatiebewijs voor toezichthouders (conform artikel 1, lid 3, van de Algemene wet op het binnentreden).    
12.Het beslissen omtrent ·het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (art. 2.3 Jeugdwet) en de uitvoering daarvan; ·het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Jeugdwet (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester); ·het verstrekken van een persoonsgebonden budget (art. 8.1.1, lid 1, Jw); ·het herzien en intrekken van een persoonsgebonden budget (art. 8.1.4, lid 1, Jw); ·het invorderen van ten onrechte genoten persoonsgebonden budgetten en het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering (titel 4.4 Awb), waaronder in ieder geval begrepen het invorderen van bedragen, het aanmanen tot betaling en het geven van een dwangbevel (art. 8.1.4, lid 3, Jw).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist dienstverlening VakspecialistHet ondermandaat aan de vakspecialist is beperkt tot het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van een terugvordering.
13. Het beslissen omtrent ·het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (art. 2.3, lid 1, Jeugdwet), onder andere ten aanzien van gesloten plaatsing (art. 6.1.2, lid 5, en 6.1.4, lid 3, Jw) en uit huis plaatsing (art. 1:265b, lid 2, BW), en de uitvoering daarvan; ·het doen van verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming over maatregelen met betrekking tot gezag over de minderjarige (art. 2.4, lid 1, Jw) en het doen van een verzoek bij de raad voor de kinderbescherming tot het verzoeken van een oordeel van de kinderrechter omtrent ondertoezichtstelling (art. 1:255, lid 3, BW); ·het uitvoeren van artikelen 6.1.2, met uitzondering van het vijfde lid, 6.1.3, 6.1.4, met uitzondering van derde lid, en 6.1.8 van de Jeugdwet, door: 1.een mondeling dan wel schriftelijk verzoek bij de kinderrechter van de rechtbank in te dienen, strekkende tot het verlenen van een spoedmachtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven in het vrijwillig kader (art. 6.1.3 Jw); 2.een mondeling spoedverzoek zoals bedoeld onder 1 schriftelijk aan de rechtbank te bevestigen; 3.een verzoek bij de kinderrechter in te dienen, strekkende tot het verlenen van een machtiging om een jeugdige in het vrijwillig kader in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (art. 6.1.2 Jw); 4.een verzoek bij de kinderrechter in te dienen, strekkende tot het verlenen van een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in het vrijwillig kader in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (art. 6.1.4 Jw); 5.een opdracht te geven tot het doen van onderzoek door een gedragswetenschapper en het doen opmaken van een instemmingverklaring; 6.ten behoeve van de verzoeken zoals bedoeld onder 1, 3 en 4 een instemmingverklaring van een gedragswetenschapper in de zin van artikel 6.1.3, lid 3, artikel 6.1.2, lid 6, of artikel 6.1.4, lid 4, Jw aan de rechtbank te overleggen; 7.het college dan wel de burgemeester te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, waaronder het indienen van processtukken, anders dan de hiervoor genoemde instemmingverklaring.Senior specialist dienstverlening  
14.-Het op verzoek van de budgethouder verrichten van één of meer betalingen ten laste van een door het college toegekend eenmalig PGB aan de derde die op die betaling aanspraak heeft wegens levering aan de budgethouder van zaken of diensten waarvoor dat eenmalig PGB is toegekend en bestemd; -Het nemen van het bij deze betalingen of de weigering ervan behorende primaire besluit in de zin van de Awb over het desbetreffende betaalverzoek van de budgethouder met inachtneming van artikel 5 van het Besluit mandaat- en volmachtverlening eenmalige PGB’s SVB 2016 en voor zover een dergelijk besluit niet op grond van artikel 4:88 van de Awb achterwege kan blijven; -Het beheer van eenmalige PGB’s voor zover dat beheer door de wet aan de SVB is opgedragen; -Het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de hiervoor bedoelde taken; en -Het verrichten van privaatrechtelijke handelingen voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de in dit onderdeel bedoelde bevoegdheden, met het recht van substitutie.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist DienstverleningDe Sociale Verzekeringsbank (SVB)  heeft het college voor het jaar 2016 gemandateerd op 4 januari 2016, het college heeft hiermee ingestemd (ongedateerd).
15.Het afgeven van verklaringen omtrent schulden en aflossingsmogelijkheden (art. 285, lid 1, sub f, Faillissementswet).Extern: Mandaat aan de directeur van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB)Collegebesluit van 28 oktober 2003 en vastgelegd in de op dit besluit gebaseerde raamovereenkomsten.
16.Het besluiten tot het aangaan van jaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten inzake schuldhulpverlening (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van de jaarlijks af te sluiten uitvoeringsovereenkomsten met de GKB (opdracht van burgemeester).  Jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 sub 1 van de raamovereen-komst tussen GKB Drenthe, St. Carinova divisie AMW en de gemeente Raalte van 9 december 2003
17.Het indienen van verzoeken tot toepassing van de schuldsaneringsregeling (art. 284, lid 4, Faillissementswet).    
18.Het beslissen omtrent toelating tot de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de daarop gebaseerde regelgeving).Algemeen Directeur GKB-De Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Raalte en het bepaalde in het Beleidsplan Schulddienstverlening Raalte 2012-2015 zijn onverkort van toepassing. -Art. 7 van de Beleidsregels wordt niet toegepast zonder toestemming van de teammanager Participatie.
19.Het beslissen omtrent het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang (art. 1.13, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
 Het beslissen omtrent het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg in verband met de (voorgenomen) ontruiming van een woning, een ander gebouw of open terrein (art. 2:10 APV).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior specialist Dienstverlening  
20.Het beslissen omtrent het verstrekken en ongeldig verklaren van gehandicaptenparkeerkaarten (art. 49 e.v. Babw).Dienstverlener B Senior dienstverlener Senior specialist Dienstverlening  
21.Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Raalte 2015, met uitzondering van het beslissen in onvoorziene gevallen en het afwijken ten gunste van ouders in bijzondere gevallen.Dienstverlener B Senior dienstverlener Senior specialist Dienstverlening  

F.6 Team Leren, Werken en Ondernemen

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Dienstverlening Teammanager Leren, Werken en Ondernemen
 Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Besluiten en feitelijke handelingen op grond van de Leerplichtwet 1969.Senior dienstverlener Leerplichtambtenaar  
2.Het beslissen omtrent het opleggen van maatregelen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz 2004 en de op deze wetten gebaseerde regelgeving.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior Specialist Dienstverlening  
3.Het beslissen omtrent arbeidsinschakeling en tegenprestatie op grond van de Pw, de IOAW en de IOAZ en de op deze wetten gebaseerde regelgeving.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior Specialist Dienstverlening  
4.Het beslissen omtrent het vaststellen van het recht op, en het toekennen van, individuele toeslagen (artikelen 36 en 36b Pw en de op deze artikelen gebaseerde regelgeving).Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior Specialist Dienstverlening  
5.Het opstellen of laten opstellen en ondertekenen van een trajectplan of plan van aanpak gericht op arbeidsinschakeling.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior Specialist Dienstverlening  
6.Het beslissen op aanvragen om (onkosten)vergoedingen in het kader van arbeidsinschakeling op grond van de op de Participatiewet gebaseerde re-integratiebeleid, verordeningen en beleidsregels.Senior Dienstverlener Specialist Dienstverlening Senior Specialist Dienstverlening  
7.Het aanwijzen van ambtenaren als toezichthouder (art. 76a Pw, art. 53 IOAW, art. 53 IOAZ) en voor zover dat voor de aanwijzing als toezichthouder nodig is, het aanstellen van personen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Raalte; en het intrekken van deze aanwijzingen als toezichthouder en van deze aanstellingen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Raalte.    
8.Het uitgeven van een legitimatiebewijs voor toezichthouders (conform artikel 1, lid 3, van de Algemene wet op het binnentreden).    

G. EENHEID ONTWIKKELING, REALISATIE & BEHEER

G.1 Team Beheer & Onderhoud

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Ontwikkeling, Realisatie & Beheer Teammanager Beheer & Onderhoud
Volg.nrOmschrijving bevoegdheid:Ondermandaat aan:Specifieke bepalingen:
1.Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffingen van het RVV 1990 ten behoeve van medewerkers van team B&O en derden die in opdracht van de gemeente werken (art. 87 RVV 1990).    
2.Het aanwijzen van medewerkers van team Beheer & Onderhoud als toezichthouder als bedoeld in art. 5.11 Awb (art. 6.2 APV).    
3.Het beslissen omtrent het verlenen en intrekken van een vergunning voor een standplaats op een markt, en het beslissen omtrent het verbinden van voorschriften en beperkingen aan zo’n vergunning en het wijzigen en intrekken van die voorschriften en beperkingen (artikelen 5.42, 5.43 en 5.45 APV).    
4.Het toewijzen van een dagplaats op het moment dat een standplaats niet als vaste plaats wordt ingenomen (art. 5.46, lid 1, APV).Uitvoerend medewerker B, voor zover aangewezen als marktmeester  
5.Het beslissen omtrent het verlenen van een tijdelijke ontheffing aan de vergunninghouder van een vaste standplaats, in geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden, van de verplichting om tenminste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken de plaats op de markt in te nemen (art. 5.41 APV gelezen in samenhang met art. 11, lid 5, van de Nadere regels markten gemeente Raalte).    
6.Het beslissen omtrent het verlenen van een vergunning op aanvraag van een vergunninghouder om zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon (art. 5.41, APV gelezen in samenhang met art. 11, lid 6, van de Nadere regels markten gemeente Raalte).    
7.Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing aan een standhouder van de verplichting om zijn standplaats tot het sluiten van de markt te blijven innemen (art. 5.41 APV gelezen in samenhang met art. 18, lid 2, van de Nadere regels markten gemeente Raalte).Uitvoerend medewerker B, voor zover aangewezen als marktmeester  
8.Het uitsluiten van een vergunninghouder van een dagplaats of een standhouder-plaats van de toewijzing van een dagplaats of standwerkerplaats voor ten hoogste vier marktdagen, gelegen binnen een periode van twee jaren na bekendmaking van het besluit tot uitsluiting (art. 5.49 APV).    
9.Het gelasten van een vergunninghouder om zich onmiddellijk van de markt te verwijderen (art. 5.50 APV).    
10.Het beslissen omtrent het verlenen van een vergunning om marktkramen te verhuren op de woensdagmarkt en de zaterdagmarkt (art. 12, lid 1, van de Nadere regels markten gemeente Raalte).    
11.Het beslissen omtrent het verlenen van een vergunning om een openbare plaats anders te gebruiken dan de publieke functie ervan voor het plaatsen van een bermgedenkteken (art. 2.10, lid 1, APV).VakspecialistMet inachtneming van de voorwaarden als beschreven in het college besluit d.d. 03-11-06 nr. 3416/05.
12.Het beslissen omtrent het verlenen van vergunningen voor het innemen van een standplaats op een voor het publiek toegankelijke plaats en in de open lucht (art. 5.18, lid 1, APV).  Het mandaat beperkt zich tot vaste standplaatsen, incl. seizoensplaatsen.
13.Het besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot het verpachten van standplaatsen (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van die pachtovereenkomst (opdracht van burgemeester).    
14.Het opleggen van een last onder bestuursdwang (art. 125 Gemeentewet en art. 5:31 Awb), inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe en inclusief het afwijzen van verzoeken om handhaving, en het wijzigen en intrekken van een opgelegde last, ten aanzien van onbeheerde (brom)fietsen (art. 5.12 APV gelezen in samenhang met de Verwijderingsregeling fietsen en bromfietsen Raalte 2013), en het vernietigen, verkopen of weggeven van weggesleepte (brom)fietsen die niet opgehaald worden (art. 5:30 Awb).Medewerkers team B&O  
15.Het opleggen van een last onder bestuursdwang, inclusief het kennis geven van een voornemen daartoe en inclusief het afwijzen van verzoeken om handhaving, en het wijzigen en intrekken van een opgelegde last, ten aanzien van voertuigen waarmee voorschriften bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (art. 125 Gemeentewet en art. 170 Wegenverkeerswet 1994) of bij of krachtens de APV worden overtreden.Senior vakspecialist  
16.Het jaarlijks vaststellen van het gladheidsbestrijdingsplan.  Zie raadsbesluit 7-2-2008 nr. 0704667.
17.Het indienen van een aangifte bij de politie van beschadiging en diefstal van eigendommen van de gemeente en het doen van een verzoek om voeging in een daarop volgende strafzaak.Vakspecialist Senior beheerder  
18.Het besluiten tot het indienen van verzoeken om (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in openbare of gemeentegrond (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het indienen van die verzoeken (opdracht van burgemeester).Vakspecialist  
19.Het besluiten omtrent het geven van privaatrechtelijke toestemming voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het geven of weigeren van die toestemming (opdracht van burgemeester).VakspecialistIndien het mandaat wordt uitgeoefend naar aanleiding van een, in mandaat ingediend, verzoek van de gemeente Raalte zelf, wordt het mandaat niet uitgeoefend door de medewerker die in mandaat om die toestemming heeft verzocht.
20.Het beslissen omtrent -het instemmen met de plaats, het tijdstip, en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels (art. 5.4, lid 1, onder b, Telecommunicatiewet) inclusief het verbinden en wijzigen van voorschriften aan een instemmingsbesluit (art. 5.4, lid 2, Telecommunicatiewet); -het verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor het aanleggen, in stand houden of opruimen van leidingen in of op openbare gronden (art.2.1, lid 1, en 2.6 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeente Raalte, inclusief het verbinden, wijzigen en intrekken van voorschriften en beperkingen bij die vergunningen (art. 2.5, AVOI 2015).VakspecialistIndien het mandaat wordt uitgeoefend naar aanleiding van een, in mandaat ingediend, verzoek van de gemeente Raalte zelf, wordt het mandaat niet uitgeoefend door de medewerker die in mandaat om die toestemming heeft verzocht.
21.Het besluiten omtrent het geven van privaatrechtelijke toestemming voor het aansluiten van gebouwen op het gemeenteriool (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het geven of weigeren van die toestemming (opdracht van burgemeester).Senior vakspecialist  
22.Het besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen etc. van exploitatieovereenkomsten voor de aansluiting van percelen op het gemeenteriool (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze exploitatieovereenkomsten (opdracht van burgemeester).Senior vakspecialist  
23.Het besluiten tot het aangaan, wijzigen of opzeggen van overeenkomsten ten behoeve van zakelijke rechten voor de aansluiting van percelen op het gemeenteriool (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester).Senior vakspecialist  
24.Het aanwijzen van perceelsgrenzen voortvloeiend uit een koop- of andere overeenkomst.    
25.Het besluiten tot het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het indienen van die aanvraag (opdracht van burgemeester).    
26.Het besluiten tot het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder g, van de Wabo gelezen in samenhang met art. 4.11 van de APV (kapvergunning) voor gemeentelijke bomen (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het indienen van die aanvraag (opdracht van burgemeester).Senior beheerder Vakspecialist  
27.Het besluiten tot het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder f, g en h en art. 2.2, lid 1, onder b, onder 1°, van de Wabo en het doen van melden van het slopen van gemeentelijke bouwwerken (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het indienen van deze aanvraag of het melden (opdracht van burgemeester).    
28.Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het overschrijven van kentekens van dienstvoertuigen van de gemeente Raalte.  Dit onderdeel omvat niet de bevoegdheid om namens het college te besluiten tot de inkoop of verkoop van voertuigen.
29.Het voor rekening van de gemeente verkopen, overdragen of vernietigen dan wel afmaken van in bewaring gegeven zaken dan wel dieren en het uitkeren van in bewaring gegeven geld (Burgerlijk Wetboek, Boek 5, titel 2) en het ondertekenen van overeenkomsten strekkende tot verkoop etc. van in bewaring gegeven zaken dan wel dieren.Medewerkers team B&O  

G.2 Team Samenleving

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Teammanager Samenleving
Volg.nrOmschrijving bevoegdheidOndermandaat aan:Specifieke bepalingen
1.Subsidieverlening op grond van de Algemene subsidieverordening en de daarop gebaseerde subsidieregelingen (waaronder de Subsidie-toetsingskaders Sociaal Beleid en het programma Duurzaam Raalte 2050).Realisator Senior realisator Vakspecialist Senior vakspecialist  
2.Het verlenen van toestemming aan de subsidie-ontvanger van een budgetsubsidie of jaarlijkse subsidie voor de rechtshandelingen bedoeld in art. 4:71, eerste lid, onder a, c, d, f en g van de Awb.  Het verlenen van toestemming aan de subsidieontvanger van een budgetsubsidie of jaarlijkse subsidie voor de rechtshandelingen bedoeld in artikel 4:71, eerste lid, onderdelen b, i en j van de Awb is niet gemandateerd.
3.Subsidieverlening voor activiteiten op het terrein van jeugdbescherming en jeugdreclassering en op het terrein van jeugd- en opvoedhulp op grond van de Jeugdwet, inclusief voorbereidingshandelingen en –beslissingen en het niet behandelen van aanvragen, en het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen de op grond van dit mandaat genomen besluiten.Bestuur van de Uitvoeringsorgani-satie Jeugdzorg IJssellandTen aanzien van het mandaat gelden de volgende voorwaarden: -het bestuur kan ondermandaat verlenen; -in overeenstemming met artikel 10:3, lid 3, Awb beslist het bestuur, dan wel de door het bestuur ondergemandateerde, niet in mandaat op een bezwaarschrift dat is gericht tegen een besluit dat hij zelf in (onder)mandaat heeft genomen.
4. Het beslissen omtrent ·het treffen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (art. 2.3, lid 1, Jeugdwet), onder andere ten aanzien van gesloten plaatsing (art. 6.1.2, lid 5, en 6.1.4, lid 3, Jw) en uit huis plaatsing (art. 1:265b, lid 2, BW), en de uitvoering daarvan; ·het doen van verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming over maatregelen met betrekking tot gezag over de minderjarige (art. 2.4, lid 1, Jw) en het doen van een verzoek bij de raad voor de kinderbescherming tot het verzoeken van een oordeel van de kinderrechter omtrent ondertoezichtstelling (art. 1:255, lid 3, BW); ·het uitvoeren van artikelen 6.1.2, met uitzondering van het vijfde lid, 6.1.3, 6.1.4, met uitzondering van derde lid, en 6.1.8 van de Jeugdwet, door: 1.een mondeling dan wel schriftelijk verzoek bij de kinderrechter van de rechtbank in te dienen, strekkende tot het verlenen van een spoedmachtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven in het vrijwillig kader (art. 6.1.3 Jw); 2.een mondeling spoedverzoek zoals bedoeld onder 1 schriftelijk aan de rechtbank te bevestigen; 3.een verzoek bij de kinderrechter in te dienen, strekkende tot het verlenen van een machtiging om een jeugdige in het vrijwillig kader in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (art. 6.1.2 Jw); 4.een verzoek bij de kinderrechter in te dienen, strekkende tot het verlenen van een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in het vrijwillig kader in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (art. 6.1.4 Jw); 5.een opdracht te geven tot het doen van onderzoek door een gedragswetenschapper en het doen opmaken van een instemmingverklaring; 6.ten behoeve van de verzoeken zoals bedoeld onder 1, 3 en 4 een instemmingverklaring van een gedragswetenschapper in de zin van artikel 6.1.3, lid 3, artikel 6.1.2, lid 6, of artikel 6.1.4, lid 4, Jw aan de rechtbank te overleggen; 7.het college dan wel de burgemeester te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, waaronder het indienen van processtukken, anders dan de hiervoor genoemde instemmingverklaring.Senior vakspecialist  
5.Het uitvoeren van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) en de daarop gebaseerde regelgeving, met uitzondering van art. 1.13 Wkkp en de op dat artikel gebaseerde beleids- of nadere regels.Senior realisator Vakspecialist Realisator  
6.Het beslissen omtrent het toewijzen van bekostiging van voorzieningen in de huisvesting van onderwijs en het geven van toestemming voor de verhuur van gebouwen of terreinen (Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Raalte 2015).Vakspecialist  
7.Het besluiten tot het aangaan, verlengen, opzeggen etc. van overeenkomsten met aanbieders van de Wmo-voorziening “hulp bij het huishouden” (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester).    
8.Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de daarvoor aangewezen wegen of weggedeelten (art. 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen).Senior vakspecialist  
9.Het beslissen omtrent het verlenen van toegangsrechten binnen het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR).Senior vakspecialist  
10.Het opleggen, wijzigen en intrekken van een aanlijngebod of aanlijn- en muilkorfgebod (art. 2.59, lid 1, APV).Senior vakspecialist  
11.Het verklaren (geen) bedenkingen te hebben tegen het verlenen van toestemming door GS voor het ontbranden van vuurwerk, en het mededelen dat deze verklaring niet binnen twee weken gegeven kan worden (art. 3B.3a, lid 7, Vuurwerkbesluit).Senior vakspecialist  
12.Het uitvoeren van taken in het kader van wet- en regelgeving ten aanzien van luchtvaart, waaronder: Het overleggen over een voorgenomen luchthavenbesluit (art. 10.18 Wet luchtvaart); Het overleggen met Gedeputeerde Staten over een voorgenomen ontheffing van een terrein van het verbod om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven, voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (art. 35, lid 2, Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen); Het afgeven of weigeren van een verklaring van geen bezwaar tegen het gebruik van een overige burgerluchthaven voor het opstijgen met vrije luchtballonnen, schermzweeftoestellen, zeilvliegtuigen en gemotoriseerde schermvliegtuigen (art. 5, lid 2, Regeling burgerluchthavens).Senior vakspecialist  

G.3 Team Ruimte

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Teammanager Ruimte
Volg nr.Omschrijving bevoegdheidOndermandaat aan:Specifieke bepalingen
1.Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten (ruimtelijke plannen en manifest) als bedoeld in par. 1.2 van het Bro en de daarop gebaseerde regelgeving.Senior vakspecialist  
2.Subsidieverlening ten behoeve van de buurtbus.Vakspecialist Senior vakspecialist RealisatorMet inachtneming van de vastgestelde beleidskaders.
3.Het besluiten tot het indienen van een aanvraag om een vergunning, ontheffing of andere publiek-rechtelijke toestemming voor, of om een subsidie voor, alsmede het besluiten tot het indienen van een melding van, door het team uit te voeren (gemeentelijke) werken (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het indienen van die aanvragen of die melding (opdracht van burgemeester).Vakspecialist Senior vakspecialist Realisator Senior realisator  
4.Het beslissen omtrent geringe wijzigingen van de lokale openbare verlichting.Vakspecialist Senior vakspecialist Senior realisator  
5.Het zorg dragen voor aan- en afsluiting van gemeentelijke gebouwen en installaties op diverse nutsvoorzieningen.Vakspecialist Senior vakspecialist Senior Realisator  
6.Het besluiten omtrent het geven van privaatrechtelijke toestemming voor het aansluiten van gebouwen op het gemeenteriool (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het geven of weigeren van die toestemming (opdracht van burgemeester).Vakspecialist Senior vakspecialist Senior realisator  
7.Het besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen etc. van exploitatieovereenkomsten voor de aansluiting van percelen op het gemeenteriool (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze exploitatieovereenkomsten (opdracht van burgemeester).Senior vakspecialist  
8.Het besluiten tot het aangaan, wijzigen of opzeggen van overeenkomsten ten behoeve van zakelijke rechten voor de aansluiting van percelen op het gemeenteriool (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester).Senior vakspecialist  
9.Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van de Regeling voertuigen ten behoeve van exceptionele transporten (art. 9.1 van de Regeling voertuigen) dan wel het verlenen of weigeren van toestemming voor het verlenen van een dergelijke ontheffing door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.    
10.Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van verboden tot het parkeren, plaatsen of hebben van voertuigen, het gebruiken van de weg als werkplaats en het rijden met voertuigen in parken etc. (art. 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 en 5.11 APV).Realisator  
11.Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen.Vakspecialist Senior vakspecialist Realisator  
12.Het beslissen omtrent het verlenen van ontheffing van het RVV 1990 (art. 87 RVV 1990).Vakspecialist Senior vakspecialist Realisator Senior realisatorMet uitzondering van ontheffing van art. 61b, lid 1, RVV voor kampioensrondgangen. Dit is gemandateerd aan team Vergunningen & Handhaving.
13.Het aanstellen van verkeersbrigadiers en het intrekken van aanstellingen van verkeersbrigadiers (art. 56, lid 4, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).Vakspecialist Senior vakspecialist Realisator Senior realisator  
14.Het nemen van verkeersbesluiten ten behoeve van het instellen en opheffen van een algemene of een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (art. 15 Wegenverkeerswet 1994).Vakspecialist Senior vakspecialist Realisator Senior realisator  
15.Het nemen van verkeersbesluiten (art. 15 Wegenverkeerswet 1994).    
16.Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in art. 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.Senior ondersteuner Ondersteuner B Vakspecialist  
17.Het waarmerken van een beperkingenbesluit, of een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechtelijke uitspraak, dan wel de verklaring dat een publiekrechtelijke beperking is vervallen, en het inschrijven daarvan in het gemeentelijke beperkingenregister. (art. 7 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken).Senior ondersteuner Ondersteuner B Vakspecialist  
18.Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het in het terrein aanwijzen aan derden, waaronder het Kadaster, van nieuw gevormde perceelgrenzen en kavels (opdracht van burgemeester).Erik DorgeloErik Dorgelo is landmeetkundig coördinator van de gemeente Deventer.

G.4 Team Ontwikkeling en Projecten

Mandaatgever Burgemeester en wethouders / De burgemeester
Mandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanGemeentesecretaris Eenheidsmanager Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Teammanager Ontwikkeling en Projecten
Volg nr.Omschrijving bevoegdheidOndermandaat aan:Specifieke bepalingen
1.Het besluiten tot het sluiten, verlengen, opzeggen etc. van overeenkomsten waarbij verplichtingen worden aangegaan in het kader van projecten (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester).Projectleider A Projectleider B VakexpertVoor zover passend binnen de projectopdracht en daarin aangegeven budgetten en met inachtneming van de budgethoudersregeling.
2.Het besluiten tot het indienen van een aanvraag om een vergunning, ontheffing of andere publiek-rechtelijke toestemming of om een subsidie voor door het team uit te voeren projecten (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het indienen van die aanvragen (opdracht van burgemeester).Projectleider A Projectleider BVoor zover noodzakelijk op grond van de projectopdracht.
3.Het besluiten tot het doen van een melding van door het team uit te voeren projecten (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het doen van die melding (opdracht van burgemeester).Projectleider A Projectleider BVoor zover noodzakelijk op grond van de projectopdracht.
4.Subsidieverlening op grond van: -het uitvoeringsprogramma LOP; -het programma De Kracht van Salland (Leader); -het programma Raalte Duurzaam 2050.Ontwikkelaar A Ontwikkelaar BMet inachtneming van de vastgestelde beleidskaders.
5.Het besluiten tot het aangaan, wijzigen etc. van een planschade-vergoedingsovereenkomst (art. 6.4a, lid 1, Wro; mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van die overeenkomst (opdracht van burgemeester).Senior Vakspecialist Vakexpert  
6.Het heffen van rechten ten aanzien van verzoeken om tegemoetkoming in planschade (art. 6.4, lid 1, Wro).Vakexpert  
7.Het beslissen omtrent het toekennen van een tegemoetkoming in planschade (art. 6.1, lid 1, Wro).  -Mits besloten wordt conform het advies van de planschadeadviseur; -Voor zover het een toekenning betreft: tot een maximum van € 25.000,- (exclusief terug te storten rechten); -De betrokken portefeuillehouder wordt geïnformeerd voorafgaand aan het besluiten op een verzoek.
8.Het besluiten tot het aangaan, verlengen etc. van een overeen-komst tot verlening van een optie op een bedrijfskavel (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van deze overeenkomst (opdracht van burgemeester).Senior Vakspecialist VakexpertBinnen de vastgestelde regels.
9.Het besluiten tot het aangaan van verkoopovereenkomsten ten aanzien van bouwterreinen van in exploitatie zijnde bestemmingsplannen (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester).Senior Vakspecialist Vakexpert Senior ondersteuner team AdviesPassend binnen algemene verkoopvoorwaarden en binnen de exploitatiebegroting van het betreffende bestemmingsplan.
10.Het besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen etc. van bruikleenovereenkomsten voor gemeentelijke eigendommen, daar waar sloop of voortgezet gebruik niet mogelijk of wenselijk is (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester).Senior Vakspecialist Vakexpert  
11.Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkoop en ruiling van onroerende goederen tot een waarde van € 25.000,- per transactie (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het ondertekenen van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester).Senior Vakspecialist VakexpertInclusief de verkoop van openbaar groen.
12.Het besluiten tot het aangaan, wijzigen en ontbinden van overeenkomsten ten behoeve van het grondbedrijf inzake (erf)pacht, opstal, huur en andere wijzen van ingebruikgeving (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan etc. van deze overeenkomsten (opdracht van burgemeester).Senior Vakspecialist Vakexpert  
13.De navolgende bevoegdheden inzake de uitgifte van bouwkavels: a.bevestiging inschrijving; b.weigering inschrijving; c.(vervallen); d.uitnodiging kavelkeuze; e.besluiten inzake opties.Senior Vakspecialist Vakexpert Ondersteuner A Senior ondersteuner team Advies  
14.Het besluiten tot het verlenen, wijzigen en intrekken van opdracht voor de taxatie van onroerend goed (mandaat van college) en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlenen etc. van die opdracht (opdracht van burgemeester).Senior vakspecialist Vakexpert  
15.Het beslissen omtrent de verlening, verlenging of intrekking van een vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte (art. 15, lid 1, Leegstandswet).Vakexpert

H.Procesvertegenwoordiging

Burgemeester en wethouders van Raalte en de burgemeester van Raalte machtigen de navolgende personen om hen als partij of belanghebbende te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter:

 • 1.

  de heer B. Bolink

 • 2.

  de heer mr. P.T. Brouwer

 • 3.

  de heer P.B.M. Droste

 • 4.

  mevrouw drs. F.M. Holtman

 • 5.

  de heer J.J.M. Legebeke

 • 6.

  mevrouw C.J.M. Pouw

 • 7.

  de heer H.W. Ruiterkamp

 • 8.

  mevrouw S. Meijer – Grooters (tevens gemachtigd voor vertegenwoordiging bij de kinderrechter)

Besluit tot het verlenen van ondermandaat door teammanager

Ondergetekende, teammanager van het team <<naam team>>, de heer/mevrouw <<naam teammanager>>,

Overwegende dat het gewenst is de aan hem/haar toegekende bevoegdheid tot ………………….. (omschrijving bevoegdheid) te ondermandateren;

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 6 van de Mandaatregeling gemeente Raalte 2016;

Besluit:

de hierboven genoemde bevoegdheid te ondermandateren aan de medewerkers met de functie………. (of indien het gaat om meerdere personen met verschillende functies; de medewerkers met de functie……. en functie ……..).

Raalte,……….

De teammanager <<naam team>>,

NB. Dit besluit dient zo spoedig mogelijk te worden toegezonden aan het team Advies t.a.v. cluster juridisch voor de automatische verwerking.

Toelichting

TOELICHTING

Algemeen

De mandaatregeling in zijn huidige vorm is vastgesteld in april 2002. De regeling (die overigens nooit officieel van een citeertitel is voorzien) is daarna regelmatig aangepast, onder andere ter gelegenheid van de reorganisatie, Raalte 2.0. Als gevolg van gewijzigde en vervallen wetgeving en gewijzigde taken, en de behoefte om de mandaatregeling gebruiksvriendelijker te maken, is er nu aanleiding om de mandaatregeling grondig te herzien. Hiertoe wordt de huidige mandaatregeling ingetrokken en vervangen door een nieuwe regeling, de Mandaatregeling gemeente Raalte 2016.

Bij de mandaatregeling hoort een bijlage, het mandaatregister. Deze bijlage maakt deel uit van het besluit en somt de bevoegdheden op die door het college en door de burgemeester worden gemandateerd.

De artikelen van de Mandaatregeling worden hieronder afzonderlijk toegelicht. Het bij de regeling behorende mandaatregister is van een aparte toelichting voorzien.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Mandaatverlening

Dit artikel voorziet in de mandatering van bevoegdheden van het college en de burgemeester aan de gemeentesecretaris, voor zover deze bevoegdheden zich voor mandatering lenen. Deze laatste beperking volgt uit artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Uit de Awb vloeit ook voort dat het college en de burgemeester ondanks de verleende mandaten altijd bevoegd blijven om de gemandateerde bevoegdheden zelf uit te oefenen (artikel 10:7 Awb).

De gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen in het mandaatregister, dat een bijlage is bij de regeling en daar deel van uitmaakt. In het mandaatregister is voorzien in een ondermandatering van de aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden, op basis van wenselijkheid. Deze ondermandatering volgt uit de regeling zelf, zodat het niet nodig is voor de gemeentesecretaris en overige gemandateerden om ondermandaatbesluiten te nemen.

Bevoegdheden worden in principe (onder)gemandateerd aan functies, niet aan met naam genoemde personen. In het artikel is verduidelijkt dat functies niet alleen kunnen worden bekleed door ambtenaren van de gemeente Raalte, maar ook door personen die op grond van een arbeidsovereenkomst of een andere titel werkzaamheden verrichten voor de gemeente. Voorwaarde voor mandatering aan deze personen is dat uit de overeenkomst volgt dat zij werkzaam zijn in een functie die in het mandaatregister is genoemd (bijvoorbeeld teammanager, dienstverlener A of senior adviseur).

Dit neemt overigens niet weg dat het mogelijk is om ondermandaten te verlenen aan met name genoemde personen. Dit kan wenselijk zijn in het geval een bepaalde persoon over specifieke kennis of expertise beschikt. Ondermandatering aan externe rechtspersonen kan wenselijk zijn bij bevoegdheden die in opdracht van de gemeente Raalte die door rechtspersonen worden uitgevoerd. In gevallen als deze worden in het mandaatregister de namen van de betreffende (rechts)personen genoemd.

Artikel 2 Mandaatbegrip

Onder ‘mandaat’ wordt in de Algemene wet bestuursrecht verstaan “de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen” (artikel 10:1). In deze regeling wordt deze term gemakshalve ook gehanteerd voor het verrichten van feitelijke handelingen en feitelijke mededelingen die niet op rechtsgevolg zijn gericht (machtiging), en ten slotte het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de gemeente (volmacht). Uit de omschrijving van de gemandateerde bevoegdheid kan worden afgeleid of er sprake is van mandaat, machtiging of volmacht.

Artikel 3 Gewijzigde wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving wijzigt met enige regelmaat. Om te voorkomen dat het mandaatregister direct moet worden aangepast zodra nieuwe regelgeving in werking treedt, is artikel 3 opgenomen. Uit het artikel volgt dat de verleende mandaten ook gelden voor bevoegdheden waarvan de wettelijke grondslag is gewijzigd (bijvoorbeeld als gevolg van vernummering van artikelen of wijziging van de naam van de regeling). Voorwaarde daarbij is dat de bevoegdheid gelijk blijft.

Artikel 4 Uitoefening mandaat

Dit artikel regelt dat bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden wettelijke bepalingen in acht worden genomen. Daarnaast worden ook de algemene en specifieke bepalingen in het mandaatregister zelf in acht genomen. Afhankelijk van de formulering van die bepalingen gelden deze als instructies bij de uitoefening van mandaten dan wel als beperking van de reikwijdte van mandaten.

Artikel 5 Uitzondering mandaat

In bepaalde situaties is het onwenselijk als een bevoegdheid in mandaat wordt uitgeoefend. Het eerste lid van dit artikel voorziet er in dat in die gevallen het bestuursorgaan zelf een beslissing neemt. Bij aangelegenheden waarin de gemandateerde een persoonlijk belang heeft, kan ermee volstaan worden dat een andere gemandateerde de beslissing neemt. Dit is geregeld in het tweede lid.

Artikel 6 Ondermandaat

Dit artikel voorziet in de mogelijkheid om gemandateerde bevoegdheden te ondermandateren. Hoewel het mandaatregister zelf al in een gedetailleerde ondermandatering voorziet, in veel gevallen tot en het met niveau van de individuele medewerker, kunnen zich gevallen voordoen waarin verdere ondermandatering wenselijk is. Artikel 6 maakt dit mogelijk, met dien verstande dat ondermandaat wordt verleend aan een hiërarchisch direct ondergeschikte. De gemeentesecretaris verleent bijvoorbeeld dus ondermandaat aan een eenheidsmanager; de eenheidsmanager aan een teammanager en de teammanager aan een onder hem ressorterende functie. Overigens kan een bevoegdheid ook gedeeltelijk ondergemandateerd worden.

Artikel 7 Vervanging

In dit artikel wordt geregeld dat bij afwezigheid van de gemandateerde (in laagste instantie), vervanging plaatsvindt conform de regeling die daarvoor is opgenomen in de Organisatieregeling. In gevallen waarin de vervangingsregeling uit de Organisatieregeling niet voorziet, wordt de gemandateerde vervangen door diens leidinggevende.

Artikel 8 Ondertekening

Dit artikel regelt hoe besluiten en andere documenten namens de mandaatverlenende bestuursorganen moeten worden ondertekend. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het beslissingsmandaat en het ondertekeningsmandaat.

Artikel 9 Intrekken vorige mandaatbesluiten

Er is op dit moment een groot aantal mandaatbesluiten in werking. In de eerste plaats is er de algemene mandaatregeling, die overigens in het besluit zelf geen citeertitel heeft gekregen. Dit besluit, inclusief wijzigingen van later datum, wordt in zijn geheel ingetrokken.

Daarnaast bestaat er ook een aantal ‘losse’ mandaatbesluiten. Mandaatbesluiten die zijn opgegaan in het mandaatregister worden ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Toelichting op Mandaatregister

Algemeen

In het Mandaatregister zijn de mandaten opgenomen die door het college en de burgemeester zijn verleend aan de ambtelijke organisatie van de gemeente Raalte. Daarbij worden algemene en specifieke bepalingen gegeven, die bij de uitoefening van de mandaten in acht genomen moeten worden of die de reikwijdte van de gegeven mandaten nader bepalen.

De mandaten zijn ten opzichte van het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling opnieuw ingedeeld. Uitgangspunt van de vorige regeling was om bevoegdheden zo laag mogelijk in de ambtelijke organisatie te mandateren. Dit uitgangspunt blijft gehandhaafd. Ook gehandhaafd blijft het systeem van getrapte mandatering: bevoegdheden worden eerst aan de gemeentesecretaris gemandateerd, vervolgens ondergemandateerd aan de eenheidsmanagers, daarna verder ondergemandateerd aan de teammanagers en ten slotte, in veel gevallen, nog verder ondergemandateerd aan functies op medewerkerniveau. In enkele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt, namelijk bij belastingbevoegdheden die aan de belastingambtenaren zijn ondergemandateerd en personele bevoegdheden die aan de bestuurssecretaris zijn ondergemandateerd.

Globaal zijn de mandaten als volgt ingedeeld.

Aan de gemeentesecretaris (tabel A) zijn, in enige instantie, bevoegdheden gemandateerd ten aanzien de indeling van de ambtelijke organisatie, functieomschrijvingen- en waarderingen, integriteit (toestemming verlenen voor het aannemen van geschenken) en personele aangelegenheden ten aanzien van de eenheidsmanagers en de bestuurssecretaris. Van hen is de gemeentesecretaris immers de leidinggevende. Ten slotte heeft de gemeentesecretaris een ‘restmandaat’ ten aanzien van bevoegdheden op personeel gebied die niet elders gemandateerd zijn.

Aan de eenheidsmanagers (tabel B) zijn, in laagste instantie, bevoegdheden gemandateerd ten aanzien van personele aangelegenheden ten aanzien van de teammanagers. Van hen is de eenheidsmanager immers de leidinggevende. Aan de eenheidsmanager is verder in laagste instantie de bevoegdheid gemandateerd om medewerkers al dan niet toe te staan om meer verlofuren te (ver)kopen dan op grond van de CAR-UWO mogelijk is. Vanwege het bijzondere karakter daarvan is dit niet verder aan de teammanagers gemandateerd.

Aan de diverse belastingambtenaren (tabel C) zijn, in laagste instantie, vier collegebevoegdheden op het gebied van belastingen gemandateerd (toepassen hardheidsclausule, kwijtschelding bestuurlijke boete, oninbaar verklaring van belastingen en ondertekenen beslissingen op administratief beroep tegen weigeringen om belastingen kwijt te schelden). Deze bevoegdheden waren door middel van het ‘Besluit algemeen mandaat en machtiging belastingbevoegdheden college’ gemandateerd. Dit besluit wordt nu in zijn geheel opgenomen in het mandaatregister. Nieuw is dat deze bevoegdheden niet meer rechtstreeks worden gemandateerd, maar eerst aan de gemeentesecretaris. Ondermandatering vindt niet meer plaats aan alleen de heffingsambtenaar, maar ook aan de invorderingsambtenaar en diens rechtstreeks bovengeschikte. Dit is conform de mandatering in het Besluit mandatering belastingbevoegdheden. Eveneens overgenomen uit dat besluit is de verplichting om per kalenderkwartaal een overzicht te geven van de gevallen waarin het mandaat is toegepast.

Nieuw is de ondermandatering aan de bestuurssecretaris (tabel D). Aan de bestuurssecretaris worden personele bevoegdheden gemandateerd ten aanzien van de medewerkers van het bestuurssecretariaat (uiteraard met uitzondering van de bestuurssecretaris zelf).

Aan alle teammanagers (tabel E) zijn, in laagste instantie, bevoegdheden gemandateerd ten aanzien van personele aangelegenheden ten aanzien van de overige medewerkers (behorend tot het eigen team). Van hen is de teammanager immers de leidinggevende. Aan alle teammanagers zijn verder algemene bestuurlijk-inhoudelijke bevoegdheden en taken gemandateerd die voor elk team hetzelfde zijn. Een deel van deze bevoegdheden en taken is nog verder ondergemandateerd aan alle medewerkers.

De hoofdmoot van het mandaatregister vormt de mandatering aan de afzonderlijke teams (tabellen F.1 tot en met F.6 en G.1 tot en met G.4). Hierbij worden per team bevoegdheden aan de teammanager gemandateerd op het gebied van de wet- en regelgeving waar de teams zich mee bezig houden. Deze bevoegdheden worden in de meeste gevallen verder ondergemandateerd aan een of meer functies op medewerkerniveau. Nieuw hierbij is de mandatering aan het recent gevormde team Leren, Werken en Ondernemen (tabel F.6).

Ten slotte is er een onderdeel (H) opgenomen waarin een aantal medewerkers gemachtigd wordt om het college dan wel de burgemeester te vertegenwoordigen bij de rechter. Omdat dergelijke machtigingen op naam gesteld moeten zijn, worden de betreffende medewerkers bij naam genoemd en niet bij functie.

Verder is er ten opzichte van de vorige mandaatregeling het mandaatregister vereenvoudigd door de uitvoering van een specifieke wet of verordening en de daarop berustende regelgeving in zijn geheel te mandateren. Deze wijziging is toegepast in gevallen waarin de uitvoering van wet- en regelgeving geheel of nagenoeg geheel aan één team is gemandateerd en de wet- en regelgeving ziet op een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld de Winkeltijdenwet).

Daarnaast zijn verwijzingen naar gewijzigde wetgeving gewijzigd, zijn mandaten op grond van vervallen wetgeving geschrapt en zijn doublures verwijderd. Ook de formulering van mandaten is in de meeste gevallen aangepast, enerzijds om deze meer in lijn te brengen met formulering van de wettelijke grondslag en anderzijds om ze leesbaarder te maken.

Hieronder volgt een nadere toelichting per onderdeel. Daarbij wordt hoofdzakelijk ingegaan op de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling.

Onderdeelsgewijs

Algemene bepalingen

De algemene bepalingen zijn opgenomen om het systeem van het mandaatregister uit te werken.

Onderdeel 1

In dit onderdeel wordt, voor alle duidelijkheid, bepaald dat de in het mandaatregister opgenomen (onder)mandaten bedoeld zijn als beslismandaten. De mandaten strekken er dus toe om zowel de inhoudelijke besluitvorming als de ondertekening van het te nemen besluit bij de gemandateerde neer te leggen. In voorkomende gevallen kan in het register bepaald worden dat het mandaat beperkt is tot het ondertekenen van door het bestuursorgaan genomen besluiten. Het betreft dan een ondertekeningsmandaat in de zin van artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

Onderdeel 2

Er wordt bepaald dat als een bevoegdheid om een vergunning te verlenen wordt gemandateerd, ook de bevoegdheid wordt gemandateerd om die vergunning te weigeren. In een aantal gevallen volgt dit al uit de formulering van het mandaat. Waar dat niet het geval is, geldt deze algemene bepaling.

Onderdeel 3

In het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling was bij een groot aantal algemene mandaten aan eenheidsmanagers, teammanagers en overige medewerkers de bepaling opgenomen dat het betreffende mandaat was beperkt tot aangelegenheden die de eigen eenheid of het eigen team betreffen. Omdat dit vaak voorkwam, is daar in dit mandaatregister een algemene bepaling van gemaakt. Deze bepaling doet overigens niet af aan de vervangingsregeling die is opgenomen in artikel 7 van de Mandaatregeling.

Onderdeel 4

Dit onderdeel is toegevoegd om enkele vaker voorkomende mandaten verkort weer te kunnen geven. Het betreft personele aangelegenheden en subsidieverlening. Onderdeel 3 bevat omschrijvingen van de daarbij behorende mandaten; in de tabellen wordt verwezen naar het omschreven begrip en wordt voor zover van toepassing vermeld waarop het mandaat specifiek betrekking heeft. De mandaten voor personele aangelegenheden in de tabellen konden door deze werkwijze aanzienlijk verkort worden.

Onderdeel 5

Dit onderdeel is toegevoegd om het gebruik van e-Herkenningsmiddelen in te bedden in de Mandaatregeling. Met e-Herkenningsmiddelen kan de gemeente bijvoorbeeld langs digitale weg vergunningen voor werkzaamheden of subsidies voor monumenten in gemeentelijk eigendom aanvragen. De algemene bepaling houdt in dat waar mandaten voorzien in het aanvragen van vergunningen of subsidies namens de gemeente Raalte, hiervoor e-Herkenningsmiddelen kunnen worden gebruikt.

Mandaten gemeentesecretaris (tabel A)

Hierop is in het algemene deel van de toelichting ingegaan. In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat een mandaat voor het beoordelen van eenheidsmanagers en de bestuurssecretaris ontbreekt, omdat deze bevoegdheid in de Regeling beoordelen gemeente Raalte rechtstreeks bij de gemeentesecretaris is neergelegd. Een mandaat daarvoor is dus niet nodig. Het mandaat voor personele aangelegenheden dient te worden gelezen in samenhang met onderdeel 3 van de algemene bepalingen. Toegevoegd is het mandaat om te beslissen op klachten over de eenheidsmanagers en de bestuurssecretaris.

Mandaten eenheidsmanagers (tabel B)

Hierop is in het algemene deel van de toelichting ingegaan. In aanvulling daarop wordt opgemerkt dat een mandaat voor het beoordelen van teammanagers ontbreekt, omdat deze bevoegdheid in de Regeling beoordelen gemeente Raalte rechtstreeks bij de gemeentesecretaris is neergelegd. Een mandaat daarvoor is dus niet nodig. Het mandaat voor personele aangelegenheden dient te worden gelezen in samenhang met onderdeel 3 van de algemene bepalingen. Toegevoegd is het mandaat om te beslissen op klachten over de teammanagers.

Mandaten belastingambtenaren (tabel C)

Hierop is in het algemene deel van de toelichting ingegaan.

Mandaten bestuurssecretaris (tabel D)

Hierop is in het algemene deel van de toelichting ingegaan.

Mandaten alle teams (tabel E)

De mandaten die op grond van de vorige mandaatregeling aan de teammanagers waren toegekend, zijn opgeschoond en op een logische volgorde ingedeeld.

Personele aangelegenheden

Onderdelen 1 en 2 zien op bevoegdheden in personele aangelegenheden. Onderdeel 1 dient te worden gelezen in samenhang met onderdeel 3 van de algemene bepalingen. Ten opzichte van de vorige mandaatregeling is het mandaat voor het toekennen van gratificaties bij afscheid en jubilea komen te vervallen. Ingevolge de Regeling beoordelen gemeente Raalte is er geen mogelijkheid meer om gratificaties toe te kennen.

Bestuurlijk-inhoudelijke aangelegenheden, algemeen

De overige onderdelen zien op bevoegdheden in bestuurlijk-inhoudelijke aangelegenheden. Enkele bijzondere vormen van algemene, niet op rechtsgevolg gerichte correspondentie (zoals het leveren van informatie aan het CBS) zijn geschrapt omdat deze niets toevoegden aan het al bestaande mandaat voor algemene, niet op rechtsgevolg gerichte correspondentie. Aan dit laatste mandaat is het voeren van verweer in beroep, hoger beroep en verzet toegevoegd (naast het voeren van verweer in bezwaarzaken, wat al onder het mandaat viel). Bij het mandaat voor het aangaan van verplichtingen voor activiteiten en projecten van het team is verduidelijkt wat hier mede onder valt, bijvoorbeeld het aanschaffen van boeken en abonnementen op tijdschriften (het aparte hiertoe strekkende mandaat is geschrapt).

Heffen van leges

Geschrapt ten opzichte van de eerdere mandaatregeling is het mandaat om leges te heffen voor het kopiëren van stukken. Het heffen van leges (bij wijze van aanslag) is ingevolge de Gemeentewet een bevoegdheid van de heffingsambtenaar. Het is geen bevoegdheid van het college of van de burgemeester, zodat mandatering hiervan door het college of de burgemeester niet mogelijk is. Een dergelijk mandaat hoort dan ook niet thuis in dit mandaatregister.

Overigens gelden er op dit moment geen mandaatbesluiten waarbij de heffingsambtenaar mandaat heeft verleend aan medewerkers van de gemeente Raalte om leges te heffen (voor het kopiëren van stukken of anderszins). Als het wenselijk is dat medewerkers van de gemeente Raalte leges kunnen heffen, als voortvloeisel uit hun reguliere werkzaamheden, is daar een mandaatbesluit van de heffingsambtenaar voor nodig. Eventuele ondermandatering binnen de ambtelijke organisatie van gemeente Raalte dient dan bij apart besluit plaats te vinden.

Het blijft uiteraard wel mogelijk om de feitelijke mededeling te doen dat er voor het in behandeling nemen van aanvragen een bepaald bedrag aan leges verschuldigd is en dat daarvoor een aanslag zal volgen.

Beslissen op bezwaar

Het mandaat voor het beslissen op bezwaarschriften is enigszins aangepast (onderdeel 7). Dit mandaat voorziet in het beslissen op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten die door ondergeschikten van de gemandateerde in mandaat genomen zijn. In de vorige regeling was daarbij als voorwaarde gesteld dat het advies van de commissie bezwaarschriften inhoudt dat a) het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard, of b) het bezwaar ongegrond wordt verklaard conform het primaire besluit.

Deze laatste voorwaarde leidt er in de praktijk nog wel eens toe dat ook indien een besluit gehandhaafd wordt, maar daarbij de motivering verbeterd wordt, er een besluit van het bestuursorgaan nodig is. Dit is een inefficiënte en daardoor onwenselijke werkwijze. Daarom is de voorwaarde zodanig aangepast dat een verbetering van de motivering van het primaire besluit (ook indien de commissie bezwaarschriften daar niet toe adviseert) ook in mandaat kan plaatsvinden, mits het dictum van het primaire besluit gehandhaafd blijft.

Bij de voorwaarden ontbrak overigens dat het advies van de commissie bezwaarschriften ook daadwerkelijk overgenomen wordt. Dit is toegevoegd, met dien verstande dat een verbetering van de motivering van het primaire besluit ook in mandaat kan plaatsvinden als de commissie bezwaarschriften daar niet toe adviseert.

Openbaarheid van overheidsinformatie

In de vorige mandaatregeling was een mandaat opgenomen om te beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Behalve de Wob kan ook de in 2015 in werking getreden Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) worden gebruikt door burgers om informatie op te vragen. Daarom is de bevoegdheid om op verzoek op grond van de Who te beslissen, toegevoegd aan het mandaat (onderdeel 16). Verder is alvast toegevoegd de Wet open overheid, die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Het wetsvoorstel is nog niet tot wet verheven, maar zal dat op termijn waarschijnlijk wel zijn. Daarom is ook deze wet alvast in het mandaat opgenomen.

Verwerking van persoonsgegevens

In onderdeel 17 is een nieuw mandaat opgenomen, ter uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het mandaat betreft de bevoegdheid om te beslissen op verzoeken om mededeling te doen van de verwerking van persoonsgegevens, en eventueel naar aanleiding daarvan om persoonsgegevens aan te vullen, te verwijderen, af te schermen etc. Tevens ziet het mandaat op het beslissen op verzet, dat is ingesteld tegen het verwerken van persoonsgegevens.

Het betreft hier bevoegdheden die ingevolge artikel 45 van de Wbp als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden aangemerkt en waar als gevolg daarvan bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Vanwege dit besluitkarakter kan het beslissen op de hier bedoelde verzoeken en verzet niet worden gezien als algemene correspondentie, niet op rechtsgevolg gericht. Daarom is ervoor gekozen hier een afzonderlijk mandaat voor op te nemen. Omdat de verwerking van persoonsgegevens in principe bij alle teams kan plaatsvinden, is het mandaat ondergebracht bij de mandaten aan alle teams.

Mandaten team Communicatie & Administratie (tabel F.1)

Ten opzichte van het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling is voor team Communicatie & Administratie het mandaat voor de uitvoering van het Cafetariaplan geschrapt, omdat dit plan is ingetrokken. Ook is het doen van aangifte van de btw op de grondexploitatie geschrapt, omdat dit thans bij de DOWR financiële administratie plaatsvindt.

Mandaten team Advies (tabel F.2)

De mandaten van team Advies zijn in te delen in mandaten die betrekking hebben op het behandelen van bezwaarschriften en beroepszaken, bestuursrechtelijke handhaving en financiële zaken. Wijzigingen zijn aangebracht op het gebied van beroepszaken en handhaving.

Beroepszaken

Het mandaat ten aanzien van beroepszaken (onderdeel 2, nieuw) voorzag in het opstellen en ondertekenen van verweer in beroepszaken. Dit is geherformuleerd tot het ‘voeren van verweer’. Dit omvat niet alleen het opstellen, ondertekenen en indienen van verweerschriften, maar ook het indienen van de op de zaak betrekking hebbende stukken, het doen van verdagingsverzoeken etc. Het bereik van het mandaat is verder uitgebreid met hoger-beroepszaken en verzetzaken.

Handhaving

In het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling waren (delen van) handhavingsbevoegdheden in verschillende bewoordingen en enigszins versnipperd gemandateerd aan de senior adviseur van team Advies. Deze mandaten zijn samengevoegd en inhoudelijk verbreed.

Met de nieuwe mandaten (onderdelen 4 tot en met 6) wordt beoogd om alle feitelijke en rechtshandelingen in het kader van formele handhavingstrajecten ten aanzien van de genoemde wetgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Drank- en Horecawet, Opiumwet en de Algemene Plaatselijke Verordening), aan de senior adviseur te mandateren.

De in de vorige regeling hierbij gestelde voorwaarde dat het mandaat niet geldt indien er zienswijzen zijn ingediend, blijft gelden. De bestaande verplichting om de portefeuillehouder te informeren wordt verruimd en verzwaard: er is niet langer sprake van een informeerverplichting, maar van een bespreekverplichting. Daarnaast dienen zowel het voornemen om een handhavingstraject in te zetten, als het voornemen om een invorderingstraject voor verschuldigde geldsommen in te zetten, te worden besproken met de portefeuillehouder.

In het nieuwe onderdeel 5 zijn enkele specifieke wettelijke grondslagen voor het opleggen van bestuurlijke boetes toegevoegd. In het nieuwe onderdeel 6, ten slotte, is een mandaat opgenomen voor (rechts)handelingen (NB: het nemen van een besluit is ook een rechtshandeling) ter uitvoering van een opgelegde last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of bestuurlijke boete. Ook bij onderdelen 5 en 6 gelden bespreekverplichtingen.

Mandaten team Vergunningen & Handhaving (tabel F.3)

De mandaten van team Vergunningen & Handhaving zijn als volgt in te delen:

 • -

  Uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Bouwbesluit en de Brandbeveiligingsverordening;

 • -

  Uitvoering van de Wet milieubeheer en de daarop gebaseerde regelgeving;

 • -

  Uitvoering van de APV en bijzondere wetten;

 • -

  Toezicht en handhaving;

 • -

  Uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en daarop gebaseerde regelgeving.

Wabo, Bouwbesluit en Brandbeveiligingsverordening

In het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling waren de mandaten voor vergunningverlening en andere besluitvorming op grond van de Wabo over een groot aantal onderdelen verspreid. Daarbij waren enkele, weliswaar niet vaak voorkomende, bevoegdheden niet gemandateerd. Verder was er een aantal mandaten gegeven die konden worden gezien als verbijzonderingen van al eerder gegeven algemene mandaten (bijvoorbeeld ten behoeve van algemene correspondentie of de voorbereiding van besluiten), of die betrekking hadden op bevoegdheden op grond van vervallen of gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld het verlenen van een vrijstelling op grond van de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening).

De overbodige en op vervallen wetgeving gebaseerde mandaten zijn geschrapt en de resterende mandaten zijn samengevoegd tot een kleiner aantal nieuwe onderdelen, waarmee een volledige mandatering van de Wabo is beoogd. De functies waaraan mandaat is verleend en de daarbij geldende voorwaarden zijn niet gewijzigd.

Vanwege de inhoudelijke verwantschap zijn de mandaten op grond van het Bouwbesluit bij de mandaten op grond van de Wabo geplaatst. Dit geldt eveneens voor het mandaat voor het verlenen van gebruiksvergunningen op grond van de Brandbeveiligingsverordening.

De groepering en bijbehorende nummering is overigens indicatief en slechts bedoeld om de vindbaarheid van mandaten te verbeteren.

Wet milieubeheer en gebaseerde regelgeving

Ook op het gebied van de Wet milieubeheer waren enkele mandaten verleend die verbijzonderingen waren van al eerder gegeven algemene mandaten (bijvoorbeeld ten behoeve van algemene correspondentie of de voorbereiding van besluiten), of die betrekking hadden op bevoegdheden op grond van vervallen of gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld het Lozingenbesluit bodembescherming). Deze overbodige en op vervallen wetgeving gebaseerde mandaten zijn geschrapt.

Eveneens geschrapt is het mandaat voor het heffen van leges voor het in behandeling nemen van aanvragen om omgevingsvergunningen en andere belastingplichtige feiten. Het heffen van leges (bij wijze van aanslag) is ingevolge de Gemeentewet een bevoegdheid van de heffingsambtenaar. Het is geen bevoegdheid van het college of van de burgemeester, zodat mandatering hiervan door het college of de burgemeester niet mogelijk is. Een dergelijk mandaat hoort dan ook niet thuis in dit mandaatregister. Het is uiteraard wel mogelijk om uitsluitend de feitelijke mededeling te doen dat leges verschuldigd zijn en wat de hoogte van die leges is. Daar is echter geen afzonderlijk mandaat voor nodig.

Het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling bevatte een mandaat voor het verlenen van tijdelijke ontheffing van het verbod om overige vloeistoffen in de bodem te lozen. Deze bevoegdheid was neergelegd in artikel 25 van het Lozingenbesluit bodembescherming, maar dit besluit is in 2013 ingetrokken. De ontheffingsbevoegdheid is thans opgenomen als bevoegdheid om maatwerkvoorschriften vast te stellen op grond van artikel 7 van het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Verder voorzag het mandaatregister er niet in om in mandaat in het algemeen maatwerkvoorschriften op grond van milieuregelgeving vast te stellen. Daarom is het mandaat zodanig verruimd dat daarmee niet alleen de hiervoor bedoelde maatwerkvoorschriften met betrekking tot tijdelijke lozingen kunnen worden vastgesteld, maar ook alle andere soorten maatwerkvoorschriften. Het betreft hier maatwerkvoorschriften op grond van regelgeving op grond van de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Waterwet. Deze regelgeving betreft in ieder geval het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit lozing afvalwater huishoudens en het Vuurwerkbesluit.

Een nieuw mandaat in het register betreft een nieuwe bevoegdheid uit het Besluit emissiearme huisvesting, waarmee het bevoegd gezag voor uitbreidingen van huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren minder strenge maximale emissiewaarden kan toestaan. Een dergelijke bevoegdheid zal in het algemeen worden toegepast bij het verlenen of wijzigen van een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting (milieuvergunning) en is daarom geschikt voor mandatering. Vanwege de samenhang met het beslissen omtrent milieuvergunningen is deze nieuwe bevoegdheid ondergemandateerd aan de functies waaraan ook het verlenen van de hiervoor bedoelde omgevingsvergunningen is ondergemandateerd. Omdat het een pas onlangs ontstane bevoegdheid betreft, is als specifieke bepaling opgenomen de instructie dat bij voorgenomen toepassing van het mandaat de portefeuillehouder wordt geïnformeerd.

Verder is een nieuw mandaat opgenomen dat betrekking heeft op bevoegdheden op grond van wet- en regelgeving op het gebied van milieu die niet elders in het mandatenregister zijn genoemd. Dit is bedoeld als een restmandaat en wordt in laagste instantie ondergemandateerd aan de vakspecialist, de specialist dienstverlening en de senior specialist dienstverlening.

APV en bijzondere wetten

De mandaten op grond van de APV en een aantal bijzondere wetten zijn, net als overige mandaten, opnieuw gesorteerd. Een aantal bevoegdheden uit de APV was niet in het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling opgenomen. Dit is alsnog gebeurd. Een enkel mandaat is vervallen omdat de betreffende bevoegdheid is vervallen (ontheffing van ventverbod).

Nieuw is het mandaat voor het opvragen van strafvorderlijke en justitiële gegevens. Dergelijke gegevens moeten opgevraagd worden bij de voorbereiding van besluiten waarbij het levensgedrag van de aanvrager een rol speelt (bijvoorbeeld bij vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet). In de praktijk werden strafvorderlijke en justitiële gegevens al ambtelijk opgevraagd, maar dit wordt nu van een basis in mandaat voorzien. Het mandaat wordt toegekend aan de functies die ook al het mandaat hebben om te beslissen omtrent de verlening van de vergunningen waarbij de strafvorderlijke en justitiële gegevens relevant zijn.

Ook is nieuw het mandaat om een aanvraag om een exploitatievergunning voor een seksbedrijf te weigeren, voor zover die weigering door de van toepassing zijnde regelgeving (de APV) dwingend wordt voorgeschreven. Waar een besluit immers dwingend wordt voorgeschreven, heeft besluitvorming door het bestuursorgaan (afhankelijk van het geval is dat het college of de burgemeester). Het verlenen van een exploitatievergunning voor een seksbedrijf blijft, gelet op het beleid ten aanzien van dat soort bedrijven, voorbehouden aan het bestuursorgaan.

Bodem, geluid en afval

De bestaande mandaten op het gebied van bodem, geluid en afval zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling. Wel is er een nieuw mandaat toegevoegd, namelijk voor het opleggen van verplichtingen of verboden met betrekking tot afvalstoffen, naar aanleiding van een ongewoon voorval (art. 17.4 van de Wet milieubeheer). Het mandaat wordt in laagste instantie ondergemandateerd aan de specialist dienstverlening en de senior specialist dienstverlening.

Toezicht en handhaving

Ten aanzien van toezicht en handhaving geldt allereerst wat daarover is vermeld bij de mandaten van team Advies. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Het bestaande mandaat van de teammanager om toezichthouders aan te wijzen, is uitgebreid met het mandaat om in voorkomende gevallen personen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Raalte. Sommige wetten bevatten namelijk de beperking dat alleen ambtenaren als toezichthouder kunnen worden aangewezen. Mocht het wenselijk zijn een ingehuurde medewerker, die geen ambtenaar is, als toezichthouder aan te wijzen, dan dient deze persoon eerst als (onbezoldigd) ambtenaar te worden aangesteld. Personen die al ambtenaar zijn hoeven uiteraard niet nogmaals als ambtenaar aangesteld worden. Evenmin hoeft er aanstelling als onbezoldigd ambtenaar plaats te vinden als de betreffende wet die eis niet stelt. Het mandaat omvat verder ook het intrekken van aanwijzingen als toezichthouder en het intrekken van aanstellingen als onbezoldigd ambtenaar. Dit is ter verduidelijking toegevoegd.

De verruimingen als hiervoor bedoeld zijn ook toegepast bij het mandaat van de directeuren van de RUDs IJsselland en Twente. Aan de teammanager V&H is verder nog de bevoegdheid gemandateerd om legitimatiebewijzen voor toezichthouders uit te geven.

Een aantal onderdelen van het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling voorzag in de mandatering van toezichthoudende bevoegdheden aan toezichthouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. Hierbij werd ervan uitgegaan dat het college dan wel de burgemeester dergelijke bevoegdheden konden mandateren. Dat is echter niet het geval, omdat het college dan wel de burgemeester zelf niet over dergelijke bevoegdheden beschikken (het betreft bevoegdheden als het mogen betreden van plaatsen en het kunnen vorderen van inlichtingen. Het college en de burgemeester zijn uiteraard wel bevoegd om handhavingsbesluiten te nemen zoals het opleggen van een last onder dwangsom).

Toezichthoudende bevoegdheden worden door de wet (onder andere de Algemene wet bestuursrecht) geattribueerd aan degenen die als toezichthouder zijn aangewezen. Voor het college dan wel de burgemeester is het voldoende een persoon als toezichthouder voor bepaalde wetgeving aan te wijzen; diegene beschikt dan automatisch over de bijbehorende bevoegdheden. Een mandaatbesluit is niet nodig en, gelet op het voorgaande, ook niet mogelijk. De betreffende onderdelen komen dan ook niet terug in het nieuwe mandaatregister.

Wet basisadministraties adressen en gebouwen

De mandatering van de uitvoering van de Wet basisadministraties adressen en gebouwen (BAG) heeft ten opzichte van het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling een andere plaats gekregen in de tabel. Inhoudelijk is het mandaat om te beslissen omtrent straatnaamgeving aangepast (onderdeel 52).

Voorheen was er mandaat verleend om te beslissen omtrent het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte (zoals wegen), met de voorwaarde dat het advies van de commissie voor de straatnaamgeving opgevolgd wordt.

Een besluit omtrent straatnaamgeving kan een grote impact hebben en politiek gevoelig liggen, ook als het advies van de commissie gevolgd wordt. In de praktijk wordt de naamgeving van straten dan ook niet in mandaat uitgevoerd, maar wordt het college geadviseerd hierover zelf een besluit te nemen. Het is daarom, bij nader inzien, niet wenselijk om mandatering van de inhoudelijke bevoegdheid omtrent straatnaamgeving te handhaven, ook niet onder de voorwaarde dat het advies van de commissie overgenomen wordt.

Een beslissing tot straatnaamgeving moet binnen vier dagen door de beheerder worden verwerkt in de basisregistratie adressen en gebouwen. Dit is doorgaans geen probleem, maar bijvoorbeeld in vakantieperiodes kan het zijn dat een besluit langer blijft liggen voor het bij de BAG-beheerder komt, waardoor de voorgeschreven termijn overschreden wordt. Er is daarom voor gekozen om wel mandaat te verlenen, maar dan alleen voor het ondertekenen van het door het college genomen besluit. De inhoudelijke beslissing blijft dus bij het college.

Het ondertekeningsmandaat wordt verleend aan de BAG-beheerder (senior dienstverlener van team Vergunningen & Handhaving), zodat deze het collegebesluit kan ondertekenen en vervolgens kan overgaan tot verwerking in de BAG.

Team Klant Contact Centrum (tabel F.4)

De werkzaamheden van team Klant Contact Centrum (KCC) zijn divers. Voor een deel van deze werkzaamheden was in het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling geen mandaat verleend. De mandaten van team KCC zijn daarom uitgebreid. Nieuw zijn bijvoorbeeld het mandaat om collegevergunningen op grond van de APV te verlenen en het sluiten van overeenkomsten voor de verhuur van trouwlocaties.

Eén mandaat is geschrapt omdat het overbodig was, namelijk voor de uitvoering van het Besluit geslachtsnaamwijziging. Voor zover de gemeente hier al een rol in speelt, werd daarin al door andere mandaten voorzien.

Het mandaat voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA) is op meerdere punten gewijzigd. Allereerst is de Wet GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). De grondslag van het mandaat is daarom aangepast.

Daarnaast was het mandaat breder verleend dan wenselijk is. De Wet BRP bevat bijvoorbeeld een bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen aan ingezetenen die niet hebben voldaan aan een op hen rustende meldings- of mededelingsplicht. Deze bevoegdheid is bij afzonderlijk besluit van burgemeester en wethouders gemandateerd, in laagste instantie aan de teammanager van team KCC. Verder bevat de Wet BRP bevoegdheden voor het aanwijzen van toezichthouders, instellingen voor opvang en beschermd wonen in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning, en rechtspersonen die binnen de gemeente kunnen optreden als briefadresgever. Dergelijke bevoegdheden worden niet zo vaak toegepast dat mandatering op medewerkerniveau nodig is. Het mandaat voor de uitvoering van de Wet BRP aan de medewerkers is daarom specifieker geformuleerd.

Het afzonderlijk verleende mandaat om bestuurlijke boetes op te leggen op grond van de Wet BRP, is als een apart mandaat aan de teammanager KCC in het mandaatregister opgenomen. Het mandaat voor het opleggen van de boete is verder uitgebreid met de bevoegdheden om tot invordering van de boete over te gaan, aan te manen tot betaling en andere (rechts)handelingen ter uitvoering van de boete.

Voor de uitvoering van de Wet BRP is ten slotte een restmandaat opgenomen. Dit mandaat is in laagste instantie toegekend aan de teammanager KCC.

Team KCC beschikte ten slotte over een mandaat van de bevoegdheid om straatnamen toe te kennen. Dit mandaat is geschrapt, omdat de betreffende werkzaamheden thans door team Vergunningen & Handhaving worden uitgevoerd.

Team Participatie (tabel F.5)

Team Participatie is in 2016 opgesplitst in team Participatie en team Leren, Werken en Ondernemen (LWO). Als gevolg hiervan is een deel van de mandaten van team Participatie aan team LWO toegekend. Deze mandaten blijven echter ook bij team Participatie, omdat een aantal medewerkers van team Participatie die de betreffende mandaten uitvoeren, niet zijn overgegaan naar

team LWO.

De aan team Participatie verleende mandaten zijn globaal onder te verdelen in drie categorieën: sociale wetgeving, faillissementen en schuldverlening, en overig.

Sociale wetgeving algemeen

De mandaten ter uitvoering van sociale wetgeving waren tot op heden op verschillende manieren in het mandaatregister opgenomen. In sommige gevallen waren mandaten voor gelijkluidende bevoegdheden uit verschillende wetten in één onderdeel ondergebracht; in andere gevallen waren mandaten voor andere delen van diezelfde wetten in aparte onderdelen ondergebracht. In de nieuwe opzet is ervoor gekozen om per sociale wet de mandaten in aparte onderdelen onder te brengen.

Uitzonderingen op dit uitgangspunt worden gemaakt voor bevoegdheden die op meer dan één wet van toepassing zijn, zoals het aanwijzen van toezichthouders, het indienen van declaraties en het doen van aangifte van sociale zekerheidsfraude.

Sociale wetgeving uitgevoerd door Regionaal bureau zelfstandigen

In het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling was een mandaat opgenomen, verleend aan het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) Zwolle, onderdeel van de gemeente Zwolle. Dit mandaat was verleend voor het kunnen uitvoeren van onderzoeken die in het kader van de Bbz 2004 naar aanleiding van aanvragen moeten worden gedaan. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken vond de eigenlijke besluitvorming in mandaat plaats binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Raalte zelf. Dezelfde werkwijze werd gehanteerd ten aanzien van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Dit blijkt een omslachtige werkwijze te zijn. Gezien de kennis en ervaring die aanwezig zijn bij het Rbz, en die niet noodzakelijkerwijs in dezelfde omvang aanwezig zijn bij de gemeente Raalte zelf, ligt het voor de hand om de besluiten naar aanleiding van de gedane onderzoeken ook in mandaat door Rbz te laten nemen. Hiermee wordt ook onnodig tijdverlies tegengegaan, doordat Rbz meteen een besluit kan nemen. Verder speelt een rol dat in de praktijk bij de uitvoering van het Bbz 2004 en de Ioaz door het Rbz geen fouten zijn geconstateerd.

Complementair aan het toekennen van bijstand aan (gewezen) zelfstandigen is de bevoegdheid om het teveel of onterecht betaalde terug te vorderen. Omdat dit op basis van een inhoudelijke beoordeling gebeurt, is het mandaat aan Rbz met de terugvorderingsbevoegdheid verruimd. Daaronder wordt tevens begrepen het verlagen van het terug te vorderen bedrag of het geheel afzien van terugvordering, als daar aanleiding toe is.

Na het nemen van het terugvorderingsbesluit wordt het dossier door Rbz afgesloten en overgedragen aan de gemeente Raalte, die vervolgens het debiteurenbeheer voor zijn rekening neemt. Dit omvat het nemen van invorderingsbesluiten, het versturen van aanmaningen en in het uiterste geval, het geven van een dwangbevel.

Sociale wetgeving ten aanzien van jeugdigen

De uitvoering van de Jeugdwet was al opgenomen in het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling. Hieraan is een mandaat toegevoegd ten aanzien van de gesloten plaatsing en ondertoezichtstelling van jeugdigen.

De eigenlijke bevoegdheid om een jeugdige gesloten te plaatsen, uit huis te plaatsen of onder toezicht te stellen, berust bij de kinderrechter. Burgemeester en wethouders kunnen verzoeken tot gesloten plaatsing of uit huis plaatsing indienen bij de kinderrechter, en verzoeken tot ondertoezichtstelling bij de Raad voor de kinderbescherming. Het verruimde mandaat ziet op het indienen van die verzoeken. Vanwege de verdeling van werkzaamheden wordt dit mandaat ook aan team Samenleving toegekend.

Schuldhulpverlening en schuldsanering

Afgezien van de gewijzigde plaats in de tabel is er in de bestaande mandatering ten aanzien van schuldhulpverlening en schuldsanering inhoudelijk niets gewijzigd. Wel is aan de mandaten toegevoegd de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om ten aanzien van een persoon om toepassing van de schuldsaneringsregeling te verzoeken. Dit was eerder nog niet gemandateerd.

Overig

De overige mandaten zijn in grote lijnen ongemoeid gelaten. Mandaten op grond van de Wet inburgering zijn geschrapt, omdat deze wet sinds 2013 geen bevoegdheden voor burgemeester en wethouders meer bevat.

Team Leren, Werken en Ondernemen (tabel F.6)

Nieuw in het mandaatregister zijn de mandaten voor het nieuwe team Leren, Werken en Ondernemen (LWO). Dit betreft mandaten op het gebied van de leerplicht en sociale wetgeving (arbeidsintegratie en tegenprestatie). In overeenstemming met de filosofie van de mandaatregeling zijn de mandaten op medewerkerniveau belegd, met uitzondering van twee mandaten op het gebied van toezicht, die bij de teammanager zijn belegd. De mandaten zelf behoeven geen toelichting.

Team Beheer & Onderhoud (tabel G.1)

De mandaten van team Beheer & Onderhoud (B&O) zijn opgeschoond. Dubbele dan wel overbodige mandaten en mandaten gebaseerd op vervallen bevoegdheden (lastgeving tot aansluiting op riool, toekennen hogere positie op wachtlijst marktstandplaatsen) zijn geschrapt. Andere mandaten zijn geherformuleerd zodat zij meer in lijn zijn met vergelijkbare mandaten aan andere teams (handhavingsbevoegdheden, sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten).

Team Samenleving (tabel G.2)

Ook bij team Samenleving is een aantal overbodige of dubbele mandaten vervallen. Verder zijn mandaten op grond van vervallen wet- en regelgeving geschrapt (uitvoering Verordening SVn duurzaamheidsleningen). De uitvoering van de Leerplichtwet 1969 is overgegaan naar team LWO. De bijbehorende mandaten dus ook. Ook deze mandaten zijn bij team Samenleving geschrapt.

De mandaten ter uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn samengevoegd tot één mandaat. Eén van die mandaten voorzag in de heffing van leges voor kinderopvang. Het heffen van leges (bij wijze van aanslag) is ingevolge de Gemeentewet een bevoegdheid van de heffingsambtenaar. Het is geen bevoegdheid van het college of van de burgemeester, zodat mandatering hiervan door het college of de burgemeester niet mogelijk is. Een dergelijk mandaat hoort dan ook niet thuis in dit mandaatregister. Het betreffende mandaat is daarom geschrapt.

Overigens is de praktijk dat vanuit team Samenleving slechts een feitelijke mededeling wordt gedaan van de verschuldigdheid van een bepaald bedrag aan leges. De eigenlijke legesheffing geschiedt door de belastingambtenaren (in het kader van de belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe, Raalte). Voor het doen van een feitelijke mededeling omtrent de verschuldigdheid en de hoogte van leges is een afzonderlijk mandaat niet nodig.

Bij de mandaten van team Participatie is al opgemerkt dat de mandaten met betrekking tot de gesloten plaatsing, uit huis plaatsing en ondertoezichtstelling van jeugdigen ook aan team Samenleving worden toegekend. Kortheidshalve wordt hier naar de toelichting daarop verwezen.

Aan het mandaat ten aanzien van de bekostiging van de huisvesting van onderwijs (op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Raalte 2015) is toegevoegd dat in mandaat toestemming gegeven kan worden voor het verhuren van gebouwen of terreinen.

Het mandaat voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het gebruik van tijdelijke luchthavens (meestal ten behoeve van het opstijgen met heteluchtballonnen) is verruimd met het deelnemen aan overleggen die andere bestuursorganen in het kader van luchtvaartregelgeving met burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester moeten voeren.

De overige mandaten zijn voor inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling, met dien verstande dat de mandaten voor subsidieverlening gelezen moeten worden in samenhang met onderdeel 3 van de algemene bepalingen.

Team Ruimte (tabel G.3)

De mandaten aan team Ruimte zijn grotendeels overgenomen uit het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling. Een aantal mandaten is geschrapt omdat deze een overbodige toevoeging waren ten opzichte van eerdere mandaten of waren gebaseerd op vervallen bevoegdheden.

De bevoegdheid om ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke werken bepaalde vergunningen aan te vragen, is verruimd. Met het verruimde mandaat kunnen alle voor die werken benodigde publiekrechtelijke toestemmingen (vergunningen, ontheffingen etc.) en financieringen (subsidies) worden aangevraagd en meldingen worden gedaan.

In het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling ontbrak een mandaat om te beslissen omtrent het verlenen van ontheffingen van in de APV opgenomen verboden om kampeermiddelen, reclamevoertuigen, grote voertuigen e.d. voor langere tijd te parkeren, plaatsen, of aanwezig te hebben. Het nieuwe mandaatregister kent dit mandaat toe aan de realisator van team Ruimte. Deze functie houdt zich in de praktijk bezig met het verlenen van dergelijke ontheffingen.

Een aantal mandaten is verder ondergemandateerd aan de senior realisator, naast de functies waaraan reeds ondermandaat was verleend.

Team Ontwikkeling & Projecten (tabel G.4)

De mandaten aan team Ontwikkeling & Projecten (O&P) zijn grotendeels overgenomen uit het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling.

Voor de bevoegdheid om planschadevergoedingsovereenkomsten te sluiten, was twee keer mandaat verleend. Deze mandaten zijn samengevoegd. Ten aanzien van planschade is een mandaat toegevoegd om de voor het beoordelen van een planschadeverzoek verschuldigde rechten te heffen. In afwijking van de heffing van gemeentelijke belastingen, die door de heffingsambtenaar plaatsvindt, is het heffen van rechten ten aanzien van planschadeverzoeken een bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Dit is een handeling met een administratief karakter, die bovendien door de wet dwingend wordt voorgeschreven (art. 6.4, lid 1, Wet ruimtelijke ordening). De bevoegdheid leent zich daarom bij uitstek voor mandatering. Het mandaat is in laagste instantie toegekend aan de vakexpert. Dit is de functie die zich inhoudelijk bezighoudt met de voorbereiding van beslissingen op planschadeverzoeken.

Die bevoegdheid om op planschadeverzoeken te beslissen wordt, anders dan in het mandaatregister bij de vorige mandaatregeling, thans ook gemandateerd, in laagste instantie aan de teammanager. Aan dit mandaat worden de voorwaarden verbonden dat besloten wordt conform het advies van de planschadeadviseur en dat ingeval van toekenning van een tegemoetkoming in planschade, het in mandaat toe te kennen bedrag niet hoger is dan € 25.000,- (exclusief terug te storten rechten).

In gevallen waarin van het advies van de planschadeadviseur wordt afgeweken, ook als dat ten gunste van de verzoeker is, en bij bedragen van meer dan € 25.000,- blijft de beslissing bij burgemeester en wethouders.

Aan het mandaat voor subsidieverlening zijn twee grondslagen toegevoegd (de programma’s Kracht van Salland en Duurzaam Raalte 2050).

Procesvertegenwoordiging

Dit onderdeel van het mandaatregister voorziet in de machtiging aan een aantal met naam genoemde personen om burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester te vertegenwoordigen op zittingen van de bestuursrechter (rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep). In verband met de nieuwe mandaten op het gebied van gesloten plaatsing, uit huis plaatsing en ondertoezichtstelling van jeugdigen voorziet de machtiging nu ook in vertegenwoordiging van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester bij de kinderrechter.