Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2023artikel 5

28-09-2023

gmb-2023-430887

17-12-201601-07-201311-10-2023Nieuwe regeling

26-09-2013

gmb-2016-178014

R2013.0046

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2013

De raad van de gemeente Uitgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2013, nr. R2013.0046;

gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 5 september 2013;

besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet:

  de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel:

  een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag:

  Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in het eerste lid, onder a en b en het tweede lid van artikel 2 van de wet, gelden niet op de zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 18.00 uur en voor supermarkten niet van 09.30 uur tot 20.00 uur.

Artikel 6. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur en op zon- en feestdagen van 09.30 tot 12.00 en van 18.00 tot 24.00 uur.

Artikel 7. (vervallen)

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op een dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2013.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2013.