Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden 2017
CiteertitelVerordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016Nieuwe regeling

19-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 181475

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden 2017

De raad der gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden 2017".

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  maand: een kalendermaand;

 • b.

  jaar: een kalenderjaar;

 • c.

  meter: een meter.

Voor een gedeelte van een maand, jaar of meter wordt een gehele maand respectievelijk een geheel jaar of een gehele meter gerekend.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van buizen, leidingen, kabels of draden onder of op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Voor buizen, leidingen, kabels of draden waarvoor op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netwerkbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de netwerkbeheerder.

 • 2.

  In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder of op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, of van degene voor wie dat voorwerp of die voorwerpen onder of op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven voor het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  buizen in de grond tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het tarief bedraagt € 2,28 per strekkende meter voor het hebben van buizen, leidingen, kabels of draden, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het verschuldigde bedrag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de gedagtekende schriftelijke kennisgeving is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het verschuldigde bedrag van de schriftelijke kennisgeving door middel van automatische incasso kan worden afgeschreven, dat het verschuldigde bedrag moet worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt dan één maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid niet kunnen worden geïncasseerd vervalt voor de schriftelijke kennisgeving de mogelijkheid tot automatische incasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid, of de termijnen die de invorderingsambtenaar vaststelt.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat schriftelijk aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels of draden 2016” van 14 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden 2017".

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburgin zijn vergadering van 19 december 2016

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange M.C. Luiting.