Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende Visie Toezicht en Handhaving in Samenhang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende Visie Toezicht en Handhaving in Samenhang
CiteertitelVisie Toezicht en Handhaving in Samenhang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1 Visie Toezicht en Handhaving in Samenhang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016nieuwe regeling

24-05-2016

Gemeenteblad 2016, 176032

12int02651

Tekst van de regeling

Intitulé

Visie Toezicht en Handhaving in Samenhang

 

 

Inleiding  

Waarom handhaven we? We handhaven omdat er regels zijn en die regels zijn er om het binnen een gemeenschap of gemeente leefbaar te houden. De samenleving heeft spelregels nodig om samen te leven. Ooit was in elk dorp overleg onder de eik over de gang van zaken en sprak men elkaar aan op rol in de gemeenschap en de verantwoordelijkheid die daar bij hoorde. Dat willen we nu op een eigentijdse manier vorm geven, want ook in deze tijd speelt eigen – herkenbare - verantwoordelijkheid weer een rol. We willen dit doen door veel meer in te zetten op ‘toezicht aan de voorkant’. Op basis van verantwoordelijkheid, aanspreekbaarheid en vertrouwen.

 

Toezicht en Handhaving is een ingewikkeld onderwerp met veel gezichten. Een onderwerp waar vrijwel elke inwoner van of betrokkene bij Zeist mee te maken heeft. Eén ook waar mensen vaak pas wat van vinden als het niet goed gaat. Dat patroon willen we veranderen. Dit onderwerp vraagt om een helder en vernieuwd beeld. Wat is Toezicht en Handhaving en welke waarde kennen we er gezamenlijk aan toe.

 

In dit document verwoorden we de visie van de gemeente Zeist op Toezicht en Handhaving. In deze visie geven we antwoord op de vragen wat Toezicht en Handhaving voor ons betekent en wat ieders rol hierbij kan zijn. En we gaan een stapje verder. We geven ook aan hoe we in Zeist in de toekomst met elkaar willen gaan werken aan dit onderwerp. Niet dichtgetimmerd, maar wel met duidelijke lijnen en afspraken waar iedereen zich – en elkaar – aan kan houden. Abstract genoeg om voldoende vrijheid te laten voor maatwerk en concreet genoeg om er zeker van te zijn dat ieder er op dezelfde manier in staat.

 

Kracht, Nabijheid en Vertrouwen zijn de kernwaarden van de gemeente Zeist. Deze begrippen hebben ten grondslag gelegen aan  gesprekken die over het tot stand komen van deze visie zijn gevoerd. Gesprekken, die onder meer zijn gevoerd met de raad, het college, aan stamtafels, en met uitvoerende partijen. Ook is er een enquête gehouden onder winkelend publiek, tijdens uitgaanstijden in de 2e Dorpsstraat en op een middelbare school, met als doel het onderwerp juist vanuit het perspectief van de samenleving te benaderen. Dit, in combinatie met de gesprekken met de medewerkers die bij de gemeente vanuit verschillende disciplines werken aan toezicht en handhaving, hebben geleid tot voorliggend visiedocument.

Leeswijzer

In dit document schetsen wij eerst de aanleiding, de kaders en de afbakening voor deze visie. Gevolgd door een korte beschrijving van het brede veld Toezicht en Handhaving in Zeist. Daarna volgt de visie zelf, met vervolgens de strategie die daarbij hoort. Deze strategie bestaat uit een beschrijving van een proces dat voor alle vormen van Toezicht en Handhaving gevolgd kan worden. Een volgende stap is dan een cyclus voor programmatisch Toezicht en Handhaven; de brug naar de uitvoeringspraktijk. En tot slot geven we een doorkijkje naar de uitvoering zelf.

Alleen een visie is voor dit onderwerp niet voldoende. Om in de praktijk te kunnen werken, onder meer op wettelijke basis, zijn er ook een Naleefstrategie en uitvoeringsplannen nodig.

De Naleefstrategie wordt beschreven in  Deel II van dit document. In een Naleefstrategie staat wat de gemeente Zeist doet op het moment dat regels toch worden overtreden en er moet worden gehandhaafd.

De uitvoeringsplannen, waarin afdelingen precies laten zien wat zij elk jaar gaan doen, zijn in feite Deel III, maar deze worden apart opgesteld en aangeboden aan het college van Zeist.

Zeist, november 2012

Bijlage 1: Visie Toezicht en Handhaving in Samenhang

Bijlage 1 Visie Toezicht en Handhaving in Samenhang