Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRUD Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinanciële verordening RUD Zuid-Limburg
CiteertitelTweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg - artikel 28
 2. Gemeentewet - artikel 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201414-12-2016Wijziging

07-12-2016

Onbekend

2016/95228

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

2016/95228

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG

 

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2016;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

 

 

Artikel I

Artikel 8 van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  De tekst van artikel 8 wordt artikel 8, eerste lid.

 • 2.

  Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2.

  Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt er een controle plaats op de opbrengsten en kosten van de niet-wettelijke taken in het kader van de Vennootschapsbelasting. Een batig saldo op deze activiteiten kan worden terugbetaald aan de opdrachtgevers zodat dan de nacalculatorische kostprijs in rekening wordt gebracht.

Artikel II

De Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 7 december 2016

De secretaris,

De voorzitter,