Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Renkum

Verordening particuliere woningverbetering Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Renkum
Officiële naam regelingVerordening particuliere woningverbetering Renkum
CiteertitelVerordening particuliere woningverbetering Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201001-03-2016nieuwe regeling

07-07-2010

Veluwepost, 23-07-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening particuliere woningverbetering Renkum

De raad van de gemeente Renkum

Overwegende:

Dat het noodzakelijk is een verordening in het leven te roepen waarin beleid zoals verwoord in het raadsvoorstel van 30 september 2009 waarin is besloten dat:

De stimuleringslening nog dit jaar zo aanpassen dat de lening vooral (of alleen) wordt ingezet voor onderhouden en verbeteren van woningen en deze dan in combinatie met de duurzaamheidslening aanbieden. De duurzaamheidslening is voor het treffen van voorzieningen aan bestaande eigen woningen ten behoeve van het verbeteren van de energieprestatie en andere duurzaamheidsdoelstellingen.

Gelet op:

Artikel 149 van de gemeente wet, alsmede op de bepaling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzonder titel 4.2. (subsidie);

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening particuliere woningverbetering Renkum

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Het College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum.

 • 2.

  De Raad: de gemeenteraad van Renkum.

 • 3.

  Lening particuliere woningverbetering: een lening die ten doel heeft om eigenaar bewoners te stimuleren om hun woning op te knappen en die wordt verstrekt volgens de in de deze verordening vastgestelde regels.

 • 4.

  Aanvrager: de eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer eigenaren van 1 woning gelden beiden gezamenlijk als aanvrager.

 • 5.

  Eigenaar/bewoner: degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont.

 • 6.

  Leningenplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen, zoals bedoeld in deze verordening.

 • 7.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

 • 8.

  Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met de SVn, een lening particuliere woningverbetering kan toekennen en waarin rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

Artikel 2.

 • 1. De gemeenteraad van Renkum heeft een Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering ingericht waaruit aan Eigenaar/bewoners) leningen kunnen worden toegekend, ter verbetering van hun woning, op een zodanige wijze dat de verbetering bijdraagt aan de levensloopbestendigheid van de woning.

 • 2. Het Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering is ondergebracht bij SVn en past binnen de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en de SVn.

Artikel 3.

Op de leningen voor particuliere woningverbetering zijn van toepassing de SVn-documenten ‘Algemene bepaling voor geldlening’ en de ‘Productspecificaties Gemeentelijke Stimuleringsleningen’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn-informatiemap die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente en SVn.

Artikel 4.

De raad kan de werkingssfeer van deze verordening of onderdelen daarvan naar tijd en plaats beperken of verruimen.

Artikel 5.

 • 1. Het College is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een lening particuliere woningverbetering toe te kennen aan de in artikel 6 lid 2 bedoelde eigenaar/bewoners.

 • 2. Het toekennen van deze beschikking vindt plaats onder voorbehoud van een door SVn uitgevoerde positieve kredietbeoordeling van Aanvrager.

 • 3. Het college kan bij haar beslissing op grond van het eerste lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 4. Het college kan aan de toekenning van een lening particuliere woningverbetering nadere voorwaarden verbinden.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6.

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  bestaande woonruimte in de gemeente Renkum met een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,-, die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning

 • 2.

  leningaanvragen van in de gemeente Renkum woonachtige verblijfsgerechtigde personen die Eigenaar/bewoner zijn van een woning.

Hoofdstuk 4 Financiering

Artikel 7.

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een leningenplafond vast van het totaal bedrag waarvoor binnen het in dat besluit te duiden kalanderjaar stimuleringsleningen verstrekt kunnen worden.

 • 2.

  De minimale hoogte van de lening bedraagt € 2.500,-, de maximale hoogte bedraagt € 15.000,-

 • 3.

  Bedraagt de hoofdsom van de lening

  • ·

   € 5.000,- of minder, dan dient de lening te worden afgelost in 5 jaar;

  • ·

   € 10.000,- of meer dan € 5.000,-, dan dient de lening te worden afgelost in 10 jaar;

  • ·

   € 15.000,- of meer dan € 10.000,-, dan dient de lening te worden afgelost in 15 jaar.

 • 4.

  Het rentepercentage is 4,5 % lager dan het, op moment van aanvraag, door SVn gehanteerde 10-jaars rentetarief, met een minimum van 1,5%.

 • 5.

  De rente staat gedurende de hele looptijd vast.

 • 6.

  De eigenaar/bewoner betaalt maandelijks rente en aflossing volgens de hiervoor genoemde Productspecificaties Gemeentelijke Stimuleringslening.

 • 7.

  Extra aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 8.

  Bij verkoop van de woning dient de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Artikel 8.

1. Aan een eigenaar/bewoner van een woning als bedoeld in artikel 6 lid 1 kan een lening worden toegekend voor het treffen van voorzieningen ter verbetering van de woning voor het levensloopgeschikte maken van de woning.

2. De kosten van aannemers, erkende installateurs en leveranciers betreffende de volgende voorzieningen strekkende tot het bevorderen van de geschiktheid van de woning voor het levensloopgeschikt maken van de woning alsmede de kosten als hierna onder b. genoemd, komen in aanmerking voor een Lening particuliere woningverbetering.

 • a.

  Onder de voorzieningen tot bevordering van het levensloopgeschikt maken van woningen worden die basiseisen bedoeld als genoemd in het Handboek Woonkeur in het Basispakket deel C voor woningen. Deze zijn:

 • ·

  de hoofdkenmerken van het casco maken, ook in de toekomst, de woning bruikbaar

 • en toegankelijk. Alle reëel bereikbare deuren en ramen die toegang geven tot de woning zijn voldoende inbraakwerend, zonder de gebruiksvriendelijkheid te schaden;

 • ·

  de entree van een woning moet toegankelijk zijn, sociaal veilig en inbraakwerend;

 • ·

  de verkeersruimten in een woning zijn toegankelijk en bruikbaar;

 • ·

  Hoogteverschillen in de woning moeten door de bewoners veilig en met een beperkte inspanning kunnen worden overbrugd. Trappen moeten voldoende ruimte bieden, tenminste 900 mm tussen de leuningen;

 • ·

  er dient een reservering te zijn voor verticaal personentransport, wanneer één of meer primaire ruimten op de verdieping liggen;

 • ·

  verblijfsruimten zijn toegankelijk, bruikbaar en dienen rechtstreeks, met uitzondering van de keuken, vanaf de voordeur of via verkeersruimten ontsloten te worden;

 • ·

  voldoende ruimte voor woon- slaap- en kookfunctie;

 • ·

  voldoende gebruiks- en plaatsingsruimte voor apparatuur;

 • ·

  bewoners, als dan niet met beperking, kunnen badkamer en toiletruimte bereiken en gebruiken;

 • ·

  de (elektrische) installaties, ventilatie- verwarmingsvoorzieningen in de woning zijn toegankelijk en dragen bij aan de veiligheid en comfort van de bewoners;

 • b.

  De kosten voor een (eventuele) bouwkundig rapportage, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van een Lening particuliere woningverbetering, zulks verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten en de kosten als hiervoor onder a. genoemd.

3. Voor de toelichting van de basiseisen genoemd in artikel 8 lid 2 a wordt verwezen naar bijlage I.

Hoofdstuk 5 Aanvraag en toekenning

Artikel 9.

Indien er werkzaamheden plaatsvinden aan een woning dient men rekening te houden met het bestemmingsplan, de welstandsnota Renkum en het monumentenbeleid van de gemeente. Werkzaamheden kunnen bouwvergunningsplichtig zijn. Het in bezit zijn van een bouwvergunning dan wel zicht hebben op een bouwvergunning kan een voorwaarde zijn om in aanmerking te komen voor een lening.

Artikel 10.

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend middels een daartoe beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  de te treffen maatregelen;

 • b.

  de werkelijke kosten van de te treffen maatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave;

 • c.

  waar mogelijk het energiebesparende effect van de maatregelen;

 • d.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • e.

  een kopie van een eventueel benodigde bouwvergunning;

Artikel 11.

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 10 binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn gecompleteerd is verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen.

 • 6.

  Zij kan haar beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 12.

  • Het college wijst de aanvraag af, indien:

   a. het Leningenplafond bereikt is of het resterende budget in de voorziening Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

   b. de werkelijke kosten van verbetering naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

   c. de werkelijke kosten van verbetering lager zijn dan het minimumbedrag zoals genoemd in artikel 7 lid 2.

   d. de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de maatregelen.

   e. naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 13.

 • 1.

  Een Aanvraag wordt getoetst door het college.

 • 2.

  SVn voert een kredietbeoordeling uit. De kosten hiervan komen voor rekening van de aanvrager.

 • 3.

  De toekenning van een Lening Particuliere Woningverbetering is afhankelijk van de resultaten van de in lid 1 genoemde toets. De toekenning van de Lening duurzame particuliere woningverbetering vindt plaats onder voorbehoud van de in lid 2 genoemde kredietbeoordeling.

 • 4.

  SVn beheert de toegekende Lening particuliere woningverbetering.

 • 5.

  Verstrekte leningen worden geregistreerd door het Bureau Krediet Registratie.

Artikel 14.

   • 1.

    Verstrekking van de Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering vindt plaats via een bouwkrediet van SVn.

   • 2.

    Uitbetaling vindt plaats wanneer de werkzaamheden in uitvoering zijn en op basis van facturen van door aannemers, erkende installateurs en leveranciers geleverde goederen en diensten.

Hoofdstuk 6 Intrekken van de stimuleringslening

Artikel 15.

 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een stimuleringslening in als:

  a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  b. de lening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  c. niet binnen één jaar na het passeren van de lening door SVn begonnen is met de werkzaamheden;

  d. de werkzaamheden niet binnen twee jaar na aanvang van de werkzaamheden afgerond zijn.

 • 2.

  Bij intrekking van de lening vordert SVn de openstaande lening terug. De reeds uitgekeerde bedragen en afsluitkosten moeten op de overeengekomen wijze terugbetaald worden;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te

  laten.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 16.

 • Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 17.

 • Het College is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 18.

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2010 en is geldig totdat de raad de verordening intrekt.

Artikel 19.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening particuliere woningverbetering Renkum

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2010

De griffier, De voorzitter,

Mr.J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben

Bijlage I

Toelichting bevordering van de geschiktheid voor de huisvesting van ouderen

Onder het bevorderen van de geschikt maken van een levensloopgeschikte woning voor de geschiktheid voor de huisvesting van ouderen wordt verstaan het zodanig aanpassen van de woning dat de bewoners ook op latere leeftijd nog in de woning kunnen blijven wonen. Hierbij valt te denken aan het weghalen van drempels, het aanpassen van sanitaire ruimten en het voorbereiden of het realiseren van een slaapkamer met badkamer op de begane grond.

De keuken moet zodanig ingericht zijn dat bewoners ook op oudere leeftijd nog gebruik kunnen maken van de kastruimte en de apparatuur op een veilige wijze kunnen bedienen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een magnetron op ooghoogte zodat thuismaaltijden eenvoudig opgewarmd kunnen worden.

Ook het rolstoeltoegankelijk maken van de woning en het kunnen plaatsen van een traplift valt onder deze verordening. Voor de installaties vallen onder andere, noodoproepsystemen, vormen van domotica en het zodanig aanpassen van de installaties dat deze bereikbaar en eenvoudig bedienbaar zijn voor oudere bewoners, onder deze verordening.