Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit van de gemandateerde functionaris van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de gemandateerde functionaris van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar
CiteertitelAanwijzing onbezoldigd ambtenaar
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Mandaatbesluit van 1 april 2011
 2. art. 232 lid 4 Gemw
 3. art. 124 lid 5 Wschw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2016nieuwe regeling

07-12-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 586

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar

De directeur BsGW,

Overwegende dat het gewenst is over te gaan tot het aanwijzen van een onbezoldigd ambtenaar.

In het kader van de dwanginvordering gemeentelijke- en waterschapsheffingen, wordt dhr. C. Jacobs ingezet. Hiertoe is het noodzakelijk, dat deze functionaris, die als belastingdeurwaarder/betekenaar optreedt, formeel wordt aangewezen. Daar uitsluitend ambtenaren in dienst van de BsGW als belastingdeurwaarder/betekenaar kunnen worden aangewezen, dient betreffende functionaris eerst te worden benoemd tot onbezoldigd ambtenaar in dienst van de BsGW.

Gelet op:

 

 • Het mandaatbesluit van 1 april 2011;

 • De artikelen 232, vierde lid, sub d van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, sub d van de Waterschapswet;

BESLUIT

 • 1.

  De heer C. Jacobs, geboren 28-03-1962 aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar in de zin van artikel 232, vierde lid, sub d van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, sub d van de Waterschapswet;

 • 2.

  Te bepalen dat het aanwijzingsbesluit benoemd onder 1 tevens betrekking heeft op de vóór het in werking treden van dit besluit opgelegde belastingaanslagen;

 • 3.

  De onder 1 genoemde aanwijzing tot onbezoldigd ambtenaar geldt van 7 december 2016 tot 1 april 2017.

Dit besluit treedt de dag na publicatie in werking.

Aldus vastgesteld op 7 december 2016.

De directeur,

drs. J.G.A.W. Willemsen