Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening VROM Starterslening Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening Renkum
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-200704-10-2012nieuwe regeling

26-09-2007

Veluwepost, 26-10-2007

10-8-2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening Renkum

De gemeente stelt de Verordening VROM Starterslening Renkum vast.

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening Renkum: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager/starter: Een starter op de koopmarkt is een natuurlijke persoon, die nimmer eigenaar van een woning is geweest en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening Renkum behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager; beide moeten starter zijn als in bovengenoemde omschrijving is bedoeld.

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

 • h.

  College: college van burgemeester en wethouders van Renkum

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Renkum heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening Renkum ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 2, sub b bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening Renkum is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Renkum en de SVn van toepassing.

Artikel 4 Starterslening
 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening Renkum toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening Renkum vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening Renkum maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten van de woning. De maximale grens van de werkingskosten is vastgesteld op € 225.000,-, deze past binnen de meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de voorwaarden die er aan de verstrekking van een VROM starterslening worden gesteld;

 • 3.

  De maximale hoogte van de VROM Starterslening Renkum bedraagt € 35.000,-

 • 4.

  De VROM Starterslening Renkum kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 5.

  De VROM Starterslening Renkum moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 6.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 7.

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen Renkum nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5 Toekenningsplafond

 • 1.

  Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening Renkum kunnen slechts leningen worden toegekend zolang het jaarlijks vastgestelde plafond van de regeling nog niet is bereikt.

 • 2.

  Het college stelt jaarlijks een toekenningsplafond vast.

 • 3.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst getoetst en afgehandeld. De toekenning en uitgifte van de Startersleningen stopt zodra het jaarllijkse plafond van de regeling is bereikt.

 • 4.

  Aanvragen die in verband met het eerste en derde lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op zelfstandige woonruimte in de gemeente Renkum die geschikt is en bestemd is voor permanente bewoning voor particulieren.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die zich voor de eerste keer manifesteren als koper van een voor eigen huisvesting bestemde woning op de koopwoningmarkt en op het moment van de aanvraag minimaal drie jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal drie jaar resp. inwonend zijn geweest dan wel een onzelfstandige woonruimte hebben bewoond, blijkend uit de gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

  • b.

   Voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning in de gemeente Renkum waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn € 225.000,- (v.o.n.). Dit is inclusief de kosten van aankoop, eventueel meerwerk of verbeteringskosten.

  • c.

   Het college is bevoegd het in het tweede lid, sub a. genoemde toegankelijkheid van de regeling en het in , sub b. genoemde bedrag aan te passen.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening Renkum wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Personen die, op grond van artikel 6 in aanmerking komen voor een starterslening, kunnen bij het college om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken; mits zij verklaren nog niet eerder een woning in eigendom te hebben gehad en zij de volgende stukken bij de aanvraag kunnen overleggen: een voorlopig koopcontract, een geldig legitimatiebewijs en indien van toepassing een kopie van de huurovereenkomst(en) en/of verklaring van de verhuurder;

 • 2.

  Het college toetst of het in lid 1 bedoelde verzoek voldoet aan de in artikel 6 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd stuurt het college aan het SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 4.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8

 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst van de woning waarvoor een starterslening is verstrekt wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking een dag na de datum waarop deze verordening bekend wordt gemaakt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Renkum".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2007,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, ing. E. Klein