Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar (Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar (Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen)
CiteertitelMandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1. Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2019artikel 1

25-06-2019

bgr-2019-600

13-12-201616-07-2019nieuwe regeling

28-11-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 580

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar (Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen)

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW);

 

Overwegende:

 

dat het dagelijks bestuur van BsGW op grond van de gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) aan te wijzen ;

 

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene Wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De invorderingsambtenaar mandateert aan de manager van het Domein Middelen van de gemeente Heerlen, de invorderingsbevoegdheid van de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde gezag van de gemeente Heerlen vastgestelde regeling:

 • a.

  Leges:

 • b.

  Marktgelden;

 • c.

  Lijkbezorgingsrechten

 • d.

  Parkeerbelasting

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen.

Roermond, 28 november 2016

De ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet

(invorderingsambtenaar)

De directeur,

J.G.A.W. Willemsen.

Ondergetekende,

Verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb).

……………………………………………….. plaats/datum

……………………………………………… naam/ handtekening/ functie