Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijkerhout

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Noordwijkerhout

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijkerhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Noordwijkerhout
CiteertitelVerordening ex artikel 213a Gemeentewet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

19-12-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Noordwijkerhout

De raad van de gemeente Noordwijkerhout,

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

 

en gelezen het advies van de burgemeester en wethouders van 12 november 2013,

 

besluit:

 

de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Noordwijkerhout vast te stellen.

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie/onderdelen van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van minimaal één programma’s en één paragraaf.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt voorafgaand aan een onderzoek een onderzoeksplan naar de raad voor het te verrichten interne onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a)

   het object van onderzoek

  • b)

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c)

   de onderzoeksmethode

  • d)

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e)

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing is op onderzoeken waartoe besloten is in het kalenderjaar 2014 en later.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Noordwijkerhout”.

Artikel 8. Intrekking oude verordening

Met inwerkingtreding van deze verordening wordt de voorgaande Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Noordwijkerhout, van 23 oktober 2003, ingetrokken.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2013.

drs. E.A. Jellema drs. G. Goedhart

griffier voorzitter