Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Vrijstellingsbesluit art. 2:25 lid 4 APV 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstellingsbesluit art. 2:25 lid 4 APV 2016
CiteertitelVrijstellingsbesluit art. 2:25 lid 4 APV 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijk verordening Edam-Volendam 2016, art. 2:25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2016Nieuwe regeling

30-11-2016

Gemeenteblad, 20 december 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstellingsbesluit art. 2:25 lid 4 APV 2016

De burgemeester van de gemeente Edam-Volendam;

Overwegende, dat het ten aanzien van enkele categorieën van evenementen mogelijk en wenselijk is om deze vrij te stellen van de verplichting om daartoe in het kader van de Algemene plaatselijke verordening Edam – Volendam 2016 (APV2016) over een evenementenvergunning te beschikken;

Gelet op het bepaalde in 2:25, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Edam – Volendam 2016 (APV2016);

BESLUIT

Op grond van artikel 2:25, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Edam – Volendam (APV2016) vrijstelling van de vergunningsplicht voor evenementen te verlenen ten aanzien van:

 • 1.

  Zang-, dans-, muziekuitvoeringen of andere culturele manifestaties in openbare gebouwen en/of kerken;

 • 2.

  Wandel- en skeeler tochten, voor zover verkeersregelaars worden ingezet, verwijzingsborden worden aangebracht, de paden en wegen en de onmiddellijke omgeving ervan direct na afloop van het evenement terug in de oorspronkelijke staat worden gebracht, voor zover er geen sprake is van wegafsluitingen / omleidingen en voor zover toestemming is verkregen voor het gebruik van de gronden van de rechthebbende;

 • 3.

  Fanfare optochten, voor zover er geen wegen c.q. straten worden afgesloten en de veiligheid van het verkeer niet in gevaar komt;

 • 4.

  De Nationale Dodenherdenking op 4 mei, de sacramentsprocessie(s) en de Sint Maartenoptocht voor zover, bij het lopen van een route, wordt voorzien in een begeleiding door verkeersregelaars;

 • 5.

  Eendaagse evenementen, indien het evenement een barbecue of straatfeest in de openlucht betreft, en:

  • a.

   het feest niet commercieel is;

  • b.

   het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 50 personen;

  • c.

   het evenement tussen 08.00 en 22.00 uur plaatsvindt;

  • d.

   niet langer dan tot 22.00 uur muziek ten gehore wordt gebracht en de maximale geluidsbelasting niet meer dan 75 dB(A) bedraagt;

  • e.

   het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad, of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • f.

   slechts kleine objecten worden geplaatst;

  • g.

   bij het evenement geen etens- of drinkwaren worden verkocht;

  • h.

   er een organisator is en deze zorg draagt voor het schoonmaken van het terrein na afloop van het evenement;

  • i.

   de organisator aansprakelijk is voor schade aan gemeentelijke eigendommen.

 • 6.

  De hiervoor beschreven vrijstellingen zijn uitsluitend van kracht voor zover de evenementen plaatsvinden tussen 06.00 en 22.00 uur, tenzij anders is bepaald;

 • 7.

  De organisator stelt de burgemeester tenminste 21 dagen voorafgaand aan het evenement daarvan in kennis;

 • 8.

  Indien binnen 14 dagen na ontvangst van de onder 7 genoemde kennisgeving door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden kan het evenement zoals gemeld plaatsvinden;

 • 9.

  De burgemeester kan bij zijn tegenbericht het evenement verbieden of aan het evenement nadere voorschriften of beperkingen verbinden;

 • 10.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van dit besluit.

Edam-Volendam, 30 november 2016,

W.J.F.M. van Beek,Burgemeester.