Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Verordening Blijverslening Texel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Blijverslening Texel
CiteertitelVerordening Blijverslening Texel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-201611-11-2020Nieuwe verordening

16-11-2016

Gemeenteblad Texel 2016 nr 74

104

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Blijverslening Texel

De raad van de gemeente Texel:

 

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

 

gehoord de raadscommissie;

Gelet op

·De artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Overwegende

·Dat het wenselijk is te stimuleren dat particuliere woningeigenaren/gebruikers hun woning aanpassen opdat zij op comfortabele wijze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen;

 

Besluit

 

1.Vast te stellen de:

 

Verordening Blijverslening Texel

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a.Aanvrager

Een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager

b.Blijverslening

Een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning

c.College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel

d.Maatregelen

Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3

e.Werkelijke kosten

de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten

f.SVn

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De gemeente Texel heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • ·

   Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt.

   • a.

    Doelgroep Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt

    . Eigenaren bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

    . Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

   • b.

    Markt-/woning en prijssegment

    . Voor het treffen van maatregelen in bestaande en in het bestemmingsplan voor permanente bewoning bestemde woningen in de gemeente Texel

    . De maximale WOZ-waarde van de woning bedraagt € 350.000

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden gerekend:

  Maatregelen die voorzien in een zorggerelateerde behoefte alswel maatregelen om de woning veilig, comfortabel en levensloopbestendig te maken. Dit zijn in ieder geval de maatregelen zoals vermeld op de inspiratielijst en verder maatregelen die naar aard daaraan gelijk te stellen zijn. Het bedrag dat bestemd is voor maatregelen om de woning comfortabel te maken (duurzaamheidsmaatregelen) beslaat maximaal 20% van het totale leningsbedrag.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoel:

Het verbeteren van de levensloopbestendigheid, de toegankelijkheid , de gebruikskwaliteit, de veiligheid en het comfort (inclusief duurzaamheid) van de woning.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Texel stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2.

  Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het overschrijden van het budget niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 15.000.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 2 weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

  • a.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

  • b.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

  • c.

   De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  • d.

   De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500.

  • e.

   SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

  • f.

   De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 10 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVN wordt uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van de geldlening.

Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

 

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.

Looptijd

·Tot en met € 10.000 bedraagt de looptijd 10 jaar.

·Vanaf € 10.001 bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000 en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd

vast.

Betaling van rente en aflossing

·De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

·De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

·Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

·Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250.

Kosten

·Vast bedrag voor afsluitkosten.

·Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

·Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

·Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

·Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

·Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

·De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Artikel 12 Bouwkrediet

 • 1.

  De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte.

 • 2.

  Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

Artikel 15 Slotbepaling

Deze verordening word aangehaald als ‘Verordening Blijverslening Texel’ en treedt in werking de dag na publicatie.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 november 2016,

 

De griffier, De voorzitter,

Inspiratielijst woningaanpassingen

Bouwkundige aanpassingen

 • ·

  Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • ·

  Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • ·

  Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • ·

  Verstelbaar keukenblok

 • ·

  Inductie koken ipv gas of electra

 • ·

  Verbreden deuren

 • ·

  Aanbrengen traplift

 • ·

  Automatische opener garage

 • ·

  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • ·

  Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • ·

  Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet*

 • ·

  Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • ·

  Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • ·

  Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • ·

  Koolmonoxidemelder

 • ·

  Gasmelder

 • ·

  Gasafsluiter

 • ·

  Waterdetector

 • ·

  Teruggebogen deurklinken

 • ·

  Drempels weg of verlagen

 • ·

  Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • ·

  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • ·

  Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • ·

  Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • ·

  Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • ·

  Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • ·

  Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • ·

  Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • ·

  Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • ·

  Tweede trapleuning

 • ·

  Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • ·

  Trapleuning verlengen

 • ·

  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • ·

  Infreezen antislip randen in traptreden

 • ·

  Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • ·

  Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • ·

  Beugels naast de douche

 • ·

  Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • ·

  Thermostatische badmengkraan

 • ·

  Thermostatische douchemengkraan

 • ·

  Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • ·

  Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

 • ·

  Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • ·

  Toilet op verdieping

 • ·

  Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • ·

  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • ·

  Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • ·

  TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

 • ·

  Eénhendelmengkraan keuken

 • ·

  Inloopdouche aanbrengen

Domotica Aanpassingen

Apparaten aan informatiesystemen koppelen

 • ·

  Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's

 • ·

  Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.

 • ·

  Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning per plaats al naargelang het uur van de dag en de aanwezigheid van personen en of dieren

 • ·

  Openen van deuren via mobiele telefoon

 • ·

  Verwarming automatisch op nachtstand bij verlaten woning

 • ·

  De ramen automatisch laten sluiten (na ingestelde tijd, afstandsbediening, temperatuur, enz.)

 • ·

  Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm

 • ·

  Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie

 • ·

  Bewakingscamera's voor particulier gebruik

 • ·

  Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

 • ·

  Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan

 • ·

  Digitaal spiekoog

 • ·

  Draadloze video-deurintercom

 • ·

  Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting

 • ·

  Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm

 • ·

  Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning/zonneschermen/rolluiken

Verlichting

 • ·

  Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is

 • ·

  Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte

 • ·

  1 schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

Beveiliging

 • ·

  Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag

 • ·

  Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders

 • ·

  Bewakingscamera's voor particulier gebruik

Telecommunicatie

 • ·

  Vlakke wandschermen waarop televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie te zien zijn

 • ·

  Audio: geluidsboxen waarop radio, televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie, telefoon te horen zijn

 • ·

  Koppeling van het domotica systeem aan het internet

 • ·

  GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis