Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent het afkoppelen van hemelwater Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent het afkoppelen van hemelwater Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw
CiteertitelStimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier subsidieregeling afkoppelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2019nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 186214

R16.1086

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent het afkoppelen van hemelwater Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw

Artikel 1: Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • c.

  verhard oppervlak: oppervlakken zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • d.

  gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e.

  private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen) en woningbouwcorporaties;

 • f.

  particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij;

 • g.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasgouw;

 • h.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw;

 • i.

  waterschap: Waterschap Peel en Maasvallei dan wel haar rechtsopvolger;

 • j.

  drukriolering: Het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van onder- of overdruk.

Artikel 2: Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak dat legaal is aangesloten op het gemengd rioolstelsel of op het buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater bij een gescheiden rioolstelsel, niet zijnde drukriolering.

Artikel 3: Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  De raad stelt de hoogte van het subsidiebudget vast;

 • 2.

  De aanvragen om subsidie worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen;

 • 3.

  Een aanvraag wordt in de bedoelde volgorde opgenomen indien zij volledig is;

 • 4.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde (bijvoorbeeld de eigenaar) worden ingediend;

 • 5.

  Aanvragen die gedurende de kalenderjaren 2017 en 2018 het subsidiebudget te boven gaan, worden geweigerd.

Artikel 4: Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Maasgouw;

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2.;

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders), tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan;

 • 4.

  Opsplitsing van een af te koppelen object over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan;

 • 5.

  Indien voor hetzelfde project tevens subsidie en/of investeringsaftrek is aangevraagd uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan, wordt dit verleende en/of vastgestelde subsidiebedrag in mindering gebracht bij de vaststelling van de subsidiehoogte door het college.

Artikel 5: Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m² t/m 200 m² bedraagt de subsidie een vast bedrag van € 9,- inclusief btw per m² afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten);

 • 2.

  Bij oppervlakken groter dan 200 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal het in lid 1 van dit artikel genoemde bedrag per vierkante meter (horizontaal gemeten);

 • 3.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel afkoppelen regenwater private terreinen.

Artikel 6: De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag;

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke gegevens en bescheiden ingediend moeten worden. De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend;

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend;

 • 4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende gegevens en bescheiden verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking;

 • 5.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt;

 • 6.

  Het college stelt een formulier afkoppelovereenkomst vast waarop met aanvrager gemaakte afspraken vermeld worden;

 • 7.

  Een aanvraag voor het afkoppelen in een grondwaterbeschermingsgebied wordt door het college voor advies in kopie voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de grondwaterbeheerder;

 • 8.

  Gedurende vier weken na verzending door het college heeft de grondwaterbeheerder de gelegenheid om schriftelijk advies uit te brengen.

Artikel 7: Informatieplicht

Indien voor hetzelfde project tevens subsidie en/of investeringsaftrek is aangevraagd uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan, doet de aanvrager daarvan melding in de aanvraag.

Artikel 8: Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen;

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld;

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid houdt het college de beslissing op de aanvraag aan, indien ter zake van het afkoppelen een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling aanhangig is, tot het moment waarop deze instelling op deze aanvraag heeft beslist.

Artikel 9: Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie:

  • -

   indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • -

   indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

  • -

   indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • -

   indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • -

   indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • -

   Indien er naar het oordeel van het college sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 4, lid 4;

  • -

   Indien het vastgestelde subsidieplafond uit artikel 3, lid 1 is bereikt;

  • -

   Indien voorafgaand aan de beschikking reeds met het afkoppelen een begin is gemaakt;

  • -

   Indien en voor zover voor hetzelfde project tevens subsidie en/of investeringsaftrek is verstrekt uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan tot een bedrag dat minstens gelijk is aan de grond van artikel 5 toe te kennen maximale bijdrage;

 • 2.

  Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren, wijzigen of intrekken indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • -

   de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • -

   de private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • -

   bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 200 vierkante meter, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

  • -

   de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

  • -

   de subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

  • -

   de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

  • -

   Indien het afkoppelen op enigerlei wijze overlast veroorzaakt of naar het oordeel van het college zal gaan veroorzaken;

  • -

   Indien de (grond)waterbeheerder negatief heeft geadviseerd ten aanzien van de aanvraag;

 • 3.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 10: Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht is de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit en de afkoppelovereenkomst omschreven wijze;

 • 2.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden;

 • 4.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie;

 • 5.

  In geval van het afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 200 m2 zal aan de subsidieverlening als voorschriften worden verbonden dat binnen 4 weken na het afkoppelen de gespecificeerde factuur van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat moeten worden overgelegd;

 • 6.

  Het project waarvoor subsidie is verleend moet binnen 6 maanden na de datum van verzending van het besluit tot subsidieverlening tot uitvoering zijn gebracht.

Artikel 11: Subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvraag tot subsidievaststelling dient binnen 8 weken na de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend te worden ingediend door middel van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

 • 3.

  De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

 • 4.

  Het subsidiebedrag dat het college toekent in de subsidievaststelling kan nooit hoger zijn dan het bedrag van subsidieverlening.

 • 5.

  Het subsidiebedrag wordt lager vastgesteld of vastgesteld op nihil als niet wordt voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

Artikel 12: Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  De gemeente zal binnen 6 weken na vaststelling van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de subsidieontvanger.

Artikel 13: Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 14: Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw.

   

  Aanvraagformulier subsidieregeling afkoppelen

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,

d.d. 15 december 2016.

De raad voornoemd;

De griffier, De voorzitter,

H.M.L. van Soest S.H.M. Strous