Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Reglement Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling
CiteertitelReglement Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. Huisvestingswet, art. 29; Gemeentewet, art. 84;Huisvestingsverordening, art. 1p.p, art. lid 3 en 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2009Onbekend

05-03-2009

Stadskrant Delft, 1-3-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling

Het college van de gemeente Delft;

overwegende dat per 1 maart 2009 nieuwe afspraken inzake de voorrangsverlening en de taken, bevoegdheden, werkwijze, samenstelling en tenaamstelling van de DTV van kracht worden;

overwegende dat het noodzakelijk is om het Reglement Delftse Toetsingscommissie Voorrangsbepaling (DTV) te herzien;

gelet op artikel 29 van de Huisvestingswet;

gelet op artikel 84 Gemeentewet,

gelet op het bepaalde in de artikel 1 pp, artikel 33 lid 3 en 4 van de Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden 2005, en de Regionale Uitvoeringsregels Voorrangsbepaling 2008;

gelet op de herziene afspraken inzake de taken, bevoegdheden, werkwijze, samenstelling en tenaamstelling van de urgentiecommissie per 1 maart 2009;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Reglement Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

aanbodmodel:

de systematiek van het verdelen van woonruimte waarbij voor verhuur beschikbaar komende woningen door de verhuurders worden geadverteerd op een website en in een lokale krant of deel daarvan. Woningzoekenden kunnen op de woningen reageren via internet of door het inzenden van woonbonnen;

b.

aanvraag:

de aanvraag tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring;

c.

aanvrager:

degene die voor zichzelf en/of de leden van zijn huishouden een voorrangsverklaring vraagt;

d.

college:

het college van Burgemeester en Wethouders van Delft;

e.

commissie:

Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling;

f.

corporatie:

de Delftse woningbouwstichtingen die beheerder of eigenaar zijn van binnen de gemeentegrenzen van Delft gelegen woonruimte(n) die te huur worden aangeboden via het aanbodmodel, en tevens aangesloten bij het COW;

g.

COW:

het Centraal Overlegorgaan Woningcorporaties, waarin vertegenwoordigd de Delftse corporaties;

h.

gemeente:

gemeente Delft;

i.

hardheidsclausule:

het verlenen van een voorrangsverklaring in afwijking van artikel 31 van de verordening, en wel op grond van de in artikel 60 lid 2 van de verordening genoemde criteria, te weten:

 

 

-bijzondere omstandigheden op grond waarvan strikte toepassing van de in artikel 31 genoemde criteria voor een voorrangsverklaring zou leiden tot een voor aanvrager onaanvaardbaar hard besluit;

 

 

-Delftse voorrangsverklaring-regelingen voor bijzondere categorieën woningzoekenden in Delft;

j.

leges:

het verschuldigde bedrag voor het behandelen van de aanvraag, zoals vastgesteld in de vigerende verordening op de heffing en de invordering van leges.

k.

uitvoeringsregels:

de vigerende Uitvoeringsregels Voorrangsbepaling van het stadsgewest Haaglanden;

l.

verordening:

de vigerende Regionale Huisvestingsverordening van het stadsgewest Haaglanden;

m.

voorrangsverklaring:

de verklaring afgegeven op grond van de in artikel 31, lid 1 en/of lid 2 of artikel 60, lid 2 van de verordening genoemde criteria, te weten:

 

 

-sociale omstandigheden;

 

 

-sociaal/medische omstandigheden (inclusief aanvragen voor een aanleunwoning, andere categorieën voor ouderen geschikte woningen en bijzondere psychische omstandigheden);

 

 

-medische omstandigheden,

 

 

-programma’s ten behoeve van herstructurering;

-woonkostentoeslag;

n.

woonkrant:

de Woonkrant ‘Beter wonen in Haaglanden’, of enige andere krant (of deel daarvan) in het stadsgewest Haaglanden waarin woningen worden geadverteerd in het kader van het aanbodmodel;

o.

zoekprofiel:

de categorie(ën) woonruimte, waarmee de probleemsituatie van de aanvrager die aanleiding is geweest voor de toekenning van een voorrangspositie, binnen de gestelde termijn kan worden opgelost;

p.

SAV:

de Stadsgewestelijke Adviescommissie Voorrangsbepaling;

Artikel 2. Instelling commissie

Er is een door het college ingestelde Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling (DAV).

Artikel 3: Doel en functie van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot doel het college te adviseren over alle aanvragen om voorrangsverklaring op grond van artikel 31 en artikel 60 lid 2 van de verordening, met inachtneming van de regionale uitvoeringsregels. De commissie heeft voorts, ten aanzien van de gemeente en corporaties, een signalerende taak met betrekking tot knelpunten in het aanbodmodel, de woonkrant en knelpunten die tot aanvragen om voorrang (kunnen) leiden of de werking van het voorrangssysteem verstoren.

 • 2.

  Ten behoeve van haar adviestaak worden door of namens de commissie contacten onderhouden met:

  • -

   aanvrager;

  • -

   gemeente;

  • -

   instanties die betrokken zijn bij de indicering en/of advisering ten aanzien van de geestelijke, psychische en/of lichamelijke gezondheid van personen;

  • -

   de SAV;

  • -

   andere relevante maatschappelijke organisaties en personen.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en beëindiging van het lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit 3 stemgerechtigde vaste leden. Voor elk vast lid wordt tevens een plaatsvervangend lid benoemd.

 • 2.

  Alle leden van de commissie worden benoemd door het college en wel op de hierna volgende wijze:

  • a.

   één lid en één plaatsvervangend lid namens en op voordracht van het COW;

  • b.

   één lid en één plaatsvervangend lid namens en op voordracht van de gemeente;

  • c.

   één, op voordracht van de gemeente en de corporaties te benoemen, onafhankelijke voorzitter.

 • 3.

  Het (plaatsvervangend) lid als bedoeld in lid 2 onder a. is op het moment van aanstelling werkzaam bij een Delftse corporatie.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met de functie van intakemedewerker, belast met het voeren van voorrangsgesprekken en het opstellen van de rapportages die worden voorgelegd aan de DAV.

 • 5.

  Het lid namens de gemeente fungeert als plaatsvervangend voorzitter.

 • 6.

  De voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de commissie worden benoemd voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal twee jaar, en kunnen worden herbenoemd.

 • 7.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

  • a.

   schriftelijke opzegging aan het college, met een opzegtermijn van twee maanden voorafgaande aan de beëindiging;

  • b.

   overlijden;

  • c.

   het verstrijken van de in lid 6 bedoelde periode;

  • d.

   het verlies van de functie of de kwaliteit uit hoofde waarvan het lidmaatschap van de commissie bestaat;

  • e.

   ontslag door het college.

 • 8.

  Het college kan besluiten een (plaatsvervangend) lid van de commissie voor het aflopen van de benoemingstermijn als bedoeld in lid 6 van dit artikel ontslag te verlenen als het betreffende (plaatsvervangende) lid niet naar behoren functioneert. Voordat het besluit genomen wordt, worden zowel het betreffende (plaatsvervangende) lid als de voorzitter in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op het voornemen tot het verlenen van ontslag.

 • 9.

  In de vervanging van tussentijds aftredende en ontslagen (plaatsvervangende) leden wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat zij is gemeld voorzien.

 • 10.

  De aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien, met uitzondering van de gevallen zoals bedoeld in lid 7 sub e.

Artikel 5: Vergoedingen

 • 1.

  De voorzitter ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen en het uitoefenen van de taken van de voorzitter.

 • 2.

  De leden ontvangen geen vergoeding.

 • 3.

  Overige kosten terzake van andere werkzaamheden of bemoeiingen ten behoeve van de commissie worden vergoed op basis van de werkelijk gemaakte en aantoonbare kosten.

Artikel 6: De (plaatsvervangend) voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor de voorbereiding, de totstandkoming en de uitvoering van de adviezen van de commissie.

 • 2.

  De voorzitter is bevoegd in door de commissie nader te bepalen (individuele) zaken namens de commissie besluiten te nemen, waarover hij achteraf verantwoording aflegt.

 • 3.

  De voorzitter ondertekent alle documenten die van de commissie uitgaan.

 • 4.

  De voorzitter neemt tevens deel aan het SAV.

 • 5.

  De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend voorzitter, die de hiervoor genoemde taken en bevoegdheden overneemt.

Artikel 7: de secretaris

 • 1.

  Het secretariaat van de commissie wordt ingevuld door een ambtenaar die door het college is aangewezen.

 • 2.

  De secretaris is voor zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de commissie. Het college kan terzake nadere regels vaststellen.

 • 3.

  De secretaris heeft als taken:

  • a.

   het opstellen van de agenda;

  • b.

   het opstellen van het verslag van de gehouden vergaderingen;

  • c.

   het opstellen van de concept-adviezen en concept-beschikkingen;

  • d.

   het verzorgen van de correspondentie van de commissie;

  • e.

   het verzorgen en onderhouden van een registratie;

  • f.

   het leveren van gegevens ten behoeve van de jaarlijkse rapportage;

  • g.

   het archiveren van afgehandelde dossiers bij de gemeente;

  • h.

   het terugbetalen van leges aan de aanvragers bij het toekennen van een voorrangsverklaring;

  • i.

   het beoordelen van aangeleverde urgentiedossiers en adviezen van externe partijen op volledigheid;

  • j.

   het beantwoorden van vragen van aanvragers omtrent de stand van zaken(zowel telefonisch als schriftelijk);

  • k.

   het invoeren en bijhouden van gegevens in informatiesystemen;

  • l.

   het bijdragen aan jaarverslagen, urgentiefolder en signaleren van knelpunten.

Artikel 8. Taken en bevoegdheden van de commissie

 • 1.

  De commissie is belast met:

  • -

   het adviseren over het toekennen of afwijzen van aanvragen om voorrangsverklaringen;

  • -

   het adviseren over verlengen van afgegeven voorrangsverklaringen;

  • -

   het adviseren over het toepassen van de hardheidsclausule of het intrekken van een al toegekende voorrangsverklaring;

  • -

   het adviseren over het te hanteren zoekprofiel, de zoektermijn en de reikwijdte van voorrangsverklaringen.

 • 2.

  De commissie is tevens belast met het signaleren van knelpunten in de voorrangsverlening.

 • 3.

  De commissie draagt zorg voor een zorgvuldige afweging en beoordeling van de door aanvragers naar voren gebrachte problematiek. Hierbij wordt onder meer beoordeeld in hoeverre de individuele aanvrager zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor de ontstane problematiek, of aanvrager redelijkerwijs de belasting van de woonomstandigheden aan kan zonder dat levensgevaar of levensontwrichting optreedt (draaglast/draagkrachtprincipe) en of aanvrager mogelijkheden heeft om de situatie op andere wijze dan middels een voorrangsverklaring op te lossen.

 • 4.

  De commissie is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van alle aanvragen voor een voorrangsverklaring.

 • 5.

  De commissie draagt zorg voor een deugdelijke motivering van haar adviezen.

 • 6.

  De commissie levert gegevens en geeft desgevraagd nadere adviezen die nodig zijn voor het voeren van bezwaar- en beroepschriftprocedures.

 • 7.

  De commissie is bevoegd onafhankelijk medisch advies te vragen aan de door de gemeente goedgekeurde en terzake bevoegde en deskundige instanties, indien dit noodzakelijk is voor een zorgvuldige behandeling van de aanvraag. De kosten van dergelijke adviesaanvragen komen voor rekening van de gemeente.

 • 8.

  De commissie is bevoegd ten behoeve van haar adviestaak inzage te hebben in de gegevens van de aanvragers, die door adviesgevende instanties of personen dan wel derden, ten behoeve van de aanvragen zijn opgemaakt. Hiertoe dient de aanvrager vooraf schriftelijk toestemming te hebben verleend.

 • 9.

  De commissie vraagt in voorkomende gevallen advies aan de instantie, vermeld in artikel 33 lid 4 van de verordening.

 • 10.

  De commissie waarborgt de objectiviteit bij de behandeling van ingediende aanvragen.

Artikel 9: Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

 • 1.

  De commissie neemt een aanvraag onder meer niet in behandeling:

  • -

   indien de vereiste leges niet zijn voldaan;

  • -

   indien aanvrager niet de beschikking heeft over een woonpasnummer;

  • -

   indien de aanvraag niet compleet is.

 • 2.

  De aanvraag is niet compleet indien het aanvraagformulier niet of onvolledig is ingevuld, niet is ondertekend of niet is voorzien van de vereiste bijlagen of een datum van ontvangst. Aanvrager krijgt schriftelijk bericht, waarbij hij binnen 14 dagen de gelegenheid krijgt om de aanvraag compleet te maken.

Artikel 10: Werkwijze en besluitvorming van de commissie

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders besluit.

 • 2.

  De commissie vergadert minimaal één keer per twee weken en verder zo vaak als nodig is voor de uitvoering van haar taken.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris het tijdstip waarop de vergaderingen plaatsvinden. De secretaris draagt zorg voor het oproepen van de leden van de commissie onder mededeling van de agenda.

 • 4.

  Agenda, notulen en andere documenten worden tenminste drie werkdagen voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 5.

  De verzoeken om voorrangsverklaring, medische en sociale rapportages en adviezen en andere relevante documenten worden in kopie aan de leden gezonden en worden door de leden vertrouwelijk behandeld. Na behandeling worden de kopieën van deze stukken vernietigd en worden de originelen bij de gemeente gearchiveerd.

 • 6.

  De leden hebben ten aanzien van de documentatie en informatie waarover zij uit hoofde van hun lidmaatschap van de commissie beschikken de plicht tot geheimhouding.

 • 7.

  De commissie kan besluiten de aanvrager als ook derden ter vergadering uit te nodigen.

 • 8.

  De commissie kan besluiten het uit te brengen advies ten hoogste één maand aan te houden voor nader onderzoek. Hiervan stelt de commissie de aanvrager schriftelijk op de hoogte.

 • 9.

  De commissie kan pas tot advisering overgaan indien de voorzitter en twee leden aanwezig zijn. Indien niet wordt voldaan aan dit vereiste, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven.

 • 10.

  De commissie beraadslaagt en adviseert achter gesloten deuren op basis van alle ingebrachte documenten en tijdens de vergadering naar voren gebrachte informatie.

 • 11.

  De commissie adviseert bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 12.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt als die minderheid dit verlangt.

 • 13.

  Elk advies dat strekt tot het verlenen van een voorrangsverklaring, bevat tevens een advies omtrent het te hanteren zoekprofiel, alsmede de geldigheidstermijn en reikwijdte van de voorrangsverklaring.

Artikel 11: Verantwoording

 • 1.

  De commissie is verantwoording verschuldigd aan het college.

 • 2.

  De commissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.

 • 2.

  De informatie in verantwoordingsverslagen bevat geen namen en mag niet herleidbaar zijn tot natuurlijke personen.

Artikel 12: Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college.

 • 2.

  Dit reglement treedt in de plaats van de verordening Reglement Delftse Toetsingscommissie Voorrangsbepaling 1997, welke wordt ingetrokken.

Artikel 13: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement Delftse Adviescommissie Voorrangsbepaling.

 • 2.

  Dit reglement treedt met ingang van 1 maart 2009 in werking.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Datum bekendmaking: 20 februari 2009

Datum inwerkingtreding: 1 maart 2009

burgemeester

secretaris