Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende de Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende de Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar
CiteertitelBekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bijlage 1 GR BsGW
 2. art. 232 lid 4 Gemw
 3. art. 1 lid 2
 4. art 124 lid 5 Wschw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2016nieuwe regeling

17-11-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 573

13.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende :

 

 • -

  dat als gevolg van de directiewissel per 7 november 2016 de directeur, de heer J.G.A.W. Willemsen, dient te worden aangewezen als ambtenaar belast met de heffing en de invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede dient te worden belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • -

  dat om stagnatie in de uitvoering van de overgedragen belastingwerkzaamheden te voorkomen vooruitlopende op formele bekrachtiging door de voorzitter en de directeur een besluit is genomen tot een aanwijzing van een heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar;

 • -

  dat dit besluit nog formele bekrachtiging behoeft van uw Bestuur

 

Gelet op het bepaalde in Bijlage 1 behorende bij de GR BsGW en de artikelen 232, vierde lid, sub a en b van de Gemeentewet alsmede artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken en artikel 124, vijfde lid sub a en b Waterschapswet.

 

BESLUIT

 

Het besluit van 31-10-2016 tot aanwijzing van de directeur van BsGW als heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken te bekrachtigen;

Roermond, 17 november 2016

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17-11-2016.

De directeur, De voorzitter,

drs. J.G.A.W. Willemsen W. van den Beucken