Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hollands Kroon

Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHollands Kroon
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 231, lid 2, letter b
  2. Wet waardering onroerende zaken, artikel 1, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-2016Nieuw aanwijzingsbesluit

16-08-2016

Gemeenteblad, 6 september 2016

Volgnummer 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, letter b van de gemeentewet en artikel 1, lid 2 van de wet Waardering onroerende zaken

besluit

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar

Artikel I

De volgende personen aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en in artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken (Heffingsambtenaar):

Medewerker PIT Belastingen

Artikel II

Het aanwijzingsbesluit van 3 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 september 2016.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Holland Kroon in de vergadering van 16 augustus 2016.

De secretaris, De burgemeester,

A.M. Cremers J.R.A. Nawijn