Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haren

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen
CiteertitelRegels grafbedekking 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Haren 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2021Nieuwe regeling

30-08-2016

Gemeenteblad 2016 163977

Collegevoorstel 10206

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Burgemeester en wethouders van Haren,

gelet op artikel 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Haren 2017;

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. De aard en de afmetingen van de grafbedekking

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Het gebruik van een bronzen dekplaat, veldkei of kunstobject is toegestaan.

 • 2.

  De afmetingen mogen maximaal zijn:

  • a.

   van grafzerken op grafruimten lengte 2.00 meter en breedte 1.00 meter

  • b.

   van grafstenen op grafruimten hoogte 1.50 meter, breedte 0.80 meter en dikte 6 centimeter

  • c.

   van gedenktekenen en voorwerpen op grafruimten waarin een doodgeboren kind is begraven lengte 0.75 meter, breedte 0.50 meter en hoogte 0.75 meter

  • d.

   van overige gedenkttekenen en voorwerpen op grafruimten lengte 1.80 meter, breedte 0.80 meter en hoogte 1.50 meter

  • e.

   van grafstenen in plaat- of zerkmodel in de urnentuin lengte 0.75 meter en breedte 0.50 meter

  • f.

   de omrandingen hoogte 15 centimeter en dikte 7 centimeter

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen toestaan dat, ten opzichte van grafbedekkingen als hiervoor bedoeld, aan te brengen op aaneengesloten grafruimten welke zijn uitgegeven aan dezelfde rechthebbende, van de genoemde afmetingen wordt afgeweken.

Artikel 5. De wijze van aanbrengen van de grafbedekking

 • 1.

  De diverse onderdelen van het gedenkteken moeten met bronzen doken vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 2.

  Het grafwerk moet worden geplaatst op een onderbouw, bestaande uit een raam van gewapend beton met randen van 10 centimeter dik of uit een gewapende betonplaat met een dikte van 8 centimeter, gelegd op een fundering van (gestorte) betonpalen of ijzeren palen die niet dieper dan 1.80 meter beneden het maaiveld mogen reiken.

 • 3.

  Op een ruimte in de urnentuin moet het gedenkteken worden aangebracht op een gewapende betonplaat van 8 centimeter dikte, tenzij het rust op de voor urnenbijzetting bestemde bewaarplaats.

 • 4.

  Staande gedenktekenen moeten zoveel mogelijk aan het boveneinde van het graf worden geplaatst voor een eventueel aanwezige, of te plaatsen achterband.

 • 5.

  De grafzerken op grafruimten moeten worden gelegd onder een helling van 1:20 naar het pad aflopend zodat de hoogte van de voorzijde, met inbegrip van de zerk, 0.20 meter boven het maaiveld ligt.

 • 6.

  Het plaatsen moet geschieden in het bijzijn van de technisch beheerder of zijn vervanger.

 • 7.

  Bij het plaatsen of aanbrengen van de grafwerken met hun funderingen dienen de door de technisch beheerder van de begraafplaats gegeven aanwijzingen te worden gevolgd.

 • 8.

  De technisch beheerder heeft de bevoegdheid de plaatsing te doen staken.

Artikel 6. Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 7. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 8. Verwijderen grafbedekking na het vervallen van de rechten

Wanneer het recht op een graf niet wordt verlengd, dan wel als van dat recht afstand wordt gedaan dient de rechthebbende op dat graf de grafbedekking te verwijderen.

Artikel 9. Afwijken van de voorschriften

In daartoe aanleiding gevende gevallen kan van deze algemene voorschriften met toestemming van het college worden afgeweken.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen 2017.

 • 3.

  De Regels grafbedekkingen 2010, vastgesteld op 11 januari 2011, komen te vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van Haren op 30 augustus 2016.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de directeur/secretaris,

Mr. M. de Wilde

de burgemeester,

P.van Veen