Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening Duurzaamheidslening particulieren Renkum 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening particulieren Renkum 2016
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening Renkum 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Verordening duurzaamheidsleningen gemeente Renkum.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2016nieuwe regeling

17-02-2016

Gemeenteblad, 2016, 76419

Onbekend.
01-09-201001-03-2016nieuwe regeling

07-07-2010

Veluwepost, 23-07-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Particulieren Renkum 2016

De raad van de gemeente Renkum

 

Gelezen:

Het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 januari 2016;

 

Gelet op:

Artikel 149 van de Gemeentewet, alsmede op de bepaling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in het bijzonder titel 4.2. (subsidie);

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Duurzaamheidslening particulieren Renkum 2016

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

 • b.

  een aanvrager: een meerderjarige natuurlijke persoon die een aanvraag doet;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

 • d.

  een Duurzaamheidslening: een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na toekenning door het college door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

 • e.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1;

 • f.

  een EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5 lid 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • g.

  werkelijke kosten de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • h.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Renkum van minimaal 10 jaar oud met een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,-, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget

 • a.

  De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen voor particulieren.

 • b.

  Uit het revolverend fonds kunnen slechts duurzaamheidsleningen worden verstrekt tot maximaal het besteedbaar budget op de betreffende fondsrekening bij SVn.

Artikel 4 Beslissing op aanvraag

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een besluit te nemen op een aanvraag.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 5.1

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

   

  • 1.

   warmtepomp;

  • 2.

   zonnepanelen;

  • 3.

   zonneboiler;

  • 4.

   gevelisolatie;

  • 5.

   dakisolatie;

  • 6.

   vloerisolatie;

  • 7.

   raamisolatie;

  • 8.

   (duurzame) verwarmingsinstallatie;

  • 9.

   grijswatercircuit;

  • 10.

   warmtekrachtkoppeling;

  • 11.

   warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater);

  • 12.

   overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan de beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2 uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van de woning.

 • 5.2

  Het college kan de in artikel 5.1 vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 5.3

  Voor de toelichting van de maatregelen genoemd in het artikel 5.1 wordt verwezen naar bijlage 1.

Artikel 6 De aanvraag

 • 6.1

  Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening particulieren wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

   

  • a.

   de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

  • b.

   een kopie van een samenvatting van het EPA-maatwerkadvies;

  • c.

   de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en de eventuele maatregelen voor woningverbetering, alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);

  • d.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

  • e.

   een kopie van een eventueel benodigde omgevingsvergunning;

 • 6.2

  Indien er werkzaamheden plaatsvinden aan de woning of het woongebouw dient rekening te worden gehouden met het bestemmingsplan, de welstandsnota en het monumentenbeleid van de gemeente. De werkzaamheden kunnen omgevingsvergunningplichtig zijn. Het in bezit zijn van een omgevingsvergunning dan wel zicht hebben op een omgevingsvergunning kan een voorwaarde zijn om in aanmerking te komen voor een lening.

 • 6.3

  De gemeente is te allen tijde bevoegd om na realisatie van de maatregelen een bezichtiging te (laten) doen. Indien hieruit blijkt dat de uitvoering niet overeenkomt met de criteria zoals aangegeven bij de aanvraag van de lening, kan het college besluiten het leningsbedrag per direct terug te vorderen.

 • 6.4

  Aanvrager, een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar-bewoner is, dient door middel van het formulier Aanvraagset Duurzaamheidslening ‘zo vraagt u de lening aan’ bij de SVn een krediettoets aan te vragen.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • a.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • b.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • c.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • d.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af, voor zover deze volledig is.

 • e.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van het advies van de SVn een beslissing. Deze termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop op grond van lid b verzocht is de aanvraag te completeren, tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

 • f.

  Uit overschrijding van de in lid e bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de maatregelen niet overeenkomen met de omschrijving in artikel 5.1;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan €2.500,- (inclusief BTW);

 • e.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager als bedoeld in artikel 1 onder b;

 • f.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • g.

  reeds eerder een Duurzaamheidslening aan aanvrager voor de betreffende woning is verstrekt;

 • h.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden, bepalingen en/of beleidsdoelen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • i.

  er, voor zover noodzakelijk, geen omgevingsvergunning afgegeven is of afgegeven kan worden voor de aangevraagde maatregelen;

 • j.

  er een negatief kredietadvies is afgegeven door de SVn.

Artikel 9 Voordracht

Het college besluit aanvrager bij SVn voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een reductie van de CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van een woning.

Artikel 10 Toekenning

 • a.

  Het college wijst de Duurzaamheidslening particulieren toe indien de aanvraag voldoet aan het bepaalde in deze verordening en er geen weigeringsgronden als bedoeld in artikel 8 zijn.

 • b.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening particulieren.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidslening particulieren van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Renkum en SVn. 

Artikel 12 Kenmerken van de Duurzaamheidslening particulieren

 • a.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening particulieren is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • b.

  In afwijking van het lid a bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening particulieren niet minder dan €2.500,- en niet meer dan €15.000,- (inclusief BTW) per woning.

 • c.

  Bij verkoop van de woning waaraan de energiebesparende maatregelen zijn getroffen, dient de restschuld ineens en volledig te worden afgelost. Het college kan onder omstandigheden en na voorafgaand schriftelijk verzoek van de aanvrager afzien van deze eis. Het college kan aan het afzien van deze eis (financiële) voorwaarden verbinden.

 • d.

  De looptijd bedraagt bij een bedrag tot €7.500,- maximaal 10 jaar en bij bedragen vanaf €7.500,- maximaal 15 jaar.

 • e.

  Het rentepercentage op het moment van toekenning van de duurzaamheidslening is gelijk aan het gepubliceerde 10 of 15-jaars rentetarief Duurzaamheidslening van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd. De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.

 • f.

  De Duurzaamheidslening wordt terugbetaald op basis van annuïteiten, in overeenstemming met de ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’.

 • g.

  Geheel of gedeeltelijke aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk met een minimum van €250,-

Artikel 13 Intrekken van de Duurzaamheidslening particulieren

 • 13.1

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Duurzaamheidslening in als:

   

  • a.

   er niet wordt voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de lening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   niet binnen 2 maanden na toekenningsbesluit een aanvraag is ingediend bij de SVn;

  • d.

   niet binnen één jaar na het passeren van de lening door SVn begonnen is met de werkzaamheden;

  • e.

   de werkzaamheden niet binnen twee jaar na aanvang afgerond zijn.

 • 13.2

  Bij intrekking van de lening vordert SVn de openstaande lening terug. De reeds uitgekeerde bedragen en afsluitkosten moeten op de overeengekomen wijze terugbetaald worden.

 • 13.3

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 14 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Inwerkingtreding en intrekken oude verordening

 • 16.1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2016.

 • 16.2

  De ‘Verordening duurzaamheidsleningen gemeente Renkum’ wordt per 1 maart 2016 ingetrokken.

Artikel 18 Naamgeving

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Duurzaamheidslening Renkum 2016” en treedt in werking met ingang van 1 maart 2016 .

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2016 te Oosterbeek.

De raad van de gemeente Renkum,

De griffier, De voorzitter,

Mr.J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben

Bijlage 1

 

Warmtepomp

De warmtepomp moet gebruikt worden voor de hoofdverwarming en minimaal een thermisch vermogen hebben van 3,2 kW of moet ondersteunend zijn voor de CV-ketel en opgenomen zijn in het verwarmingscircuit.

Zonne-energie

 

 • 1.

  De PV-installatie moet een minimaal vermogen hebben van 0,5 kWp en zijn aangebracht conform de NEN 1010.

 • 2.

  De zonneboiler moet een minimale jaaropbrengst hebben van 3,1 GJ.

 

Specificatie energiebesparende maatregelen isolatie

De isolatiewerkzaamheden die onder deze verordening vallen zijn:

 

 • 1.

  gevelisolatie;

 • 2.

  dakisolatie;

 • 3.

  Vloer- en bodemisolatie;

 • 4.

  HR-glas met een minimale warmtedoorgangscoëfficiënt van 2 W/m2K.

 

CV-ketel

De CV-ketel moet het keurmerk Gaskeur HR hebben en mag eventueel gecombineerd worden met een warmtepomp.

 

Grijswatercircuit

Het grijswatercircuit moet voor huishoudelijk gebruik worden aangebracht met minimaal aangesloten de toiletspoelingen en minimaal een voorraadvat van 2 m3.

 

Warmtekrachtkoppeling

De warmtekrachtkoppeling (WKK) moet minimaal een thermisch vermogen hebben van 3,2 kW en kan bestaan uit een HRe ketel of een vergelijkbaar toestel dat zowel warmte als elektriciteit opwekt.

 

Warmteterugwinning douchewater

De warmteterugwinning uit douchewater (douche-WTW) moet minimaal aangesloten zijn op één douche.

 

Energielabel

Het energielabel moet voorzien zijn van een maatwerkadvies.