Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
MijnGemeenteDichtbij

Regeling vergoeding reis- en verblijfskosten Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMijnGemeenteDichtbij
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling vergoeding reis- en verblijfskosten Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij
CiteertitelRegeling vergoeding reis- en verblijfskosten GR MijnGemeenteDichtbij 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpreiskosten, verblijfkosten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Ambtenarenwet, art. 125
 3. CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201601-01-2016Nieuwe regeling

24-05-2016

Intranet, 24-05-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding reis- en verblijfskosten Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij;

 

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 

gelet op instemming van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 6 april 2016;

 

besluit vast te stellen de Regeling vergoeding reis- en verblijfskosten Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Hoofstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1.1.1 Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen, zoals omschreven in de CAR/UWO zijn, voor zover niet anders bepaald, van overeenkomstige toepassing op deze regeling.

Artikel 1.1.1.2 Aanvullende begripsomschrijvingen

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

MijnGemeenteDichtbij.

Dienstreis

Een naar het oordeel van het bestuur noodzakelijke verplaatsing van de medewerker tot het verrichten van werkzaamheden buiten de plaats van tewerkstelling, alsmede de hiermee verband houdende verblijfkosten.

Medewerker

De medewerker als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO; de werknemer als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de CARUWO.

Plaats van tewerkstelling

Het gebouwencomplex of terrein waar of van waaruit de medewerker naar het oordeel van het bestuur gewoonlijk werkt.

Rijksregeling

 

Het Reisbesluit binnenland en de ter uitvoering daarvan vastgestelde Reisregeling binnenland.

Toepassing

 

Artikel 1.3.1.1 Toepassingsverklaring

Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij. Daar waar bepalingen ook (kunnen) worden toegepast, op Burgemeester en Wethouders of medewerkers die via een andere werkgever of anderszins tewerkgesteld zijn bij de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij, is dit expliciet in het betreffende artikel vermeld.

Artikel 1.3.1.2 Afwijken bepalingen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan de werkgever in aanvulling op, of in afwijking van het bepaalde een besluit nemen.

Artikel 1.3.1.3 Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2016. Alle voorgaande regelingen komen per gelijke datum te vervallen.

Indien van toepassing kan de werkgever, in overleg met Ondernemingsraad of Georganiseerd Overleg, een artikel in deze regeling wijzigen en, met de datum van de wijziging en inwerkingtreding, vervangen in deze regeling.

Hoofdstuk 3. Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

Artikel 3.21.1 Begin- en einde dienstreis

 • 1.

  Voor het vergoeden van reis- en verblijfkosten geldt dat de plaats van tewerkstelling het begin- en eindpunt is van de dienstreis.

 • 2.

  In afwijking van het 1e lid kan de woning van de medewerker of een andere plaats als begin- of  eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt, behalve als tijdens de dienstreis de plaats van tewerkstelling wordt bezocht.

Artikel 3.21.2 Openbaar vervoer

De in verband met de dienstreis gemaakte kosten van het openbaar vervoer (trein op basis van 2e klasse) komen voor vergoeding in aanmerking. Er kan hiervoor (ook) gebruik worden gemaakt van de NS Business Cards die beschikbaar worden gesteld aan de medewerker.

Artikel 3.21.3 Eigen motorvoertuig

Indien de dienstreis niet of niet op doelmatige wijze per openbaar vervoer mogelijk is, kan de medewerker van een eigen motorvoertuig gebruiken. Hiervoor wordt een vergoeding toegekend van € 0,28 netto per kilometer.

Artikel 3.21.4 Verblijfkosten

 • 1.

  De in verband met een dienstreis noodzakelijk gemaakte kosten voor maaltijden overdag en 's avonds worden vergoed volgens de rijksregeling.

 • 2.

  Geen aanspraak op vergoeding wegens verblijfkosten bestaat voor een dienstreis korter dan vier uur en voor een dienstreis binnen de gemeentegrenzen.

Artikel 3.21.5 Veer- en parkeergelden

Noodzakelijk gemaakte veerpont- en parkeerkosten worden netto vergoed.

Artikel 3.21.6 Declaratie

Het declareren van reis- en verblijfkosten alsmede de veerpont- en parkeerkosten geschiedt onder overlegging van de vereiste bewijsstukken.

Artikel 3.21.7 Woon-werkverkeer (overgangsrecht)

 • 1.

  De oud medewerker van de gemeente Boxtel houdt tot en met 31 december 2019 aanspraak om een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt 100% van het bedrag dat in december 2015 vergoed werd.

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling vergoeding reis- en verblijfskosten GR MijnGemeenteDichtbij 2016" en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij van 24 mei 2016.

Het dagelijks bestuur,

de voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

de secretaris,

mr. J.A.F.M. Vorstenbosch