Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Aalsmeer 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Aalsmeer 2016
CiteertitelBeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Aalsmeer 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs
 2. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2016Nieuwe regeling

20-09-2016

Gemeenteblad Jaargang 2016 Nr. 155625

Z-2016/029628

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Aalsmeer 2016

Het college van de gemeente Aalsmeer;

gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016;

gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente;

besluit vast te stellen de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Aalsmeer 2016.

Artikel 1. Omvang en bekostiging gebruik

 • 1.

  De bekostiging voor een lokaal voor bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs is gebaseerd op het aantal klokuren per week dat is opgenomen op het door het college vastgestelde rooster bewegingsonderwijs.

 • 2.

  Voor een basisschool wordt het maximaal aantal klokuren dat voor bekostiging in aanmerking komt, vastgesteld op basis van het overeenkomstig artikel 14 van het Besluit bekostiging WPO vastgestelde normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen leerlingen en de tabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. Het aantal klokuren bedraagt ten hoogste 1,5 klokuur per week per groep leerlingen van 6 jaar en ouder en, als de school voor basisonderwijs niet beschikt over een speellokaal, ten hoogste 3,75 klokuur per week per groep leerlingen jonger dan zes jaar.

Artikel 2. Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs Aalsmeer 2016.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2016.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 september 2016.

De voorzitter,

J.J. Nobel

De secretaris,

Mr. F.L. Romkema

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding bewegingsonderwijs

 

Algemeen

 

Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs verantwoordelijk voor het vaststellen van het aantal klokuren waarop de school voor basisonderwijs aanspraak maakt. De uitgangspunten voor het berekenen van het aantal klokuren zijn onderstaand nader uitgewerkt.

 

Basisschool

 

De uitkomst van de berekening zoals bedoeld in artikel 1, 2e lid van deze bijlage geeft het totaal normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen leerlingen (G) weer. Uit onderstaande tabel kan het aantal groepen leerlingen worden afgeleid, waarvoor recht op bekostiging recht op bekostiging van een lokaal voor bewegingsonderwijs bestaat in relatie tot het aantal te huisvesten groepen leerlingen (G).

 

Aantal groepen per school (G)

Aantal groepen bewegingsonderwijs

2

1

3

2

4

2

5

3

6

4

7

4

8

5

9

6

10

7

11

7

12

8

13

9

14

9

15

10

16

11

17

11

18

12

19

13

20

14

21

14

22

15

23

16

24

16

25

17

26

18

27

18

28

19

29

20

30

21

31

21

32

22

33

23

34

23

35

24

36

25

37

26

38

26

39

27

40

28